4.3 Algemene Verordening Gegevensbeheer (A.V.G.)

Privacy verklaring

Om onze leden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bewaren wij bepaalde persoonsgegevens. Vereniging Oud-Scherpenzeel hecht grote waarde aan ieders privacy en gaat dan ook uiterst zorgvuldig om met gegevens die u met ons deelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld. Wij delen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming met derden.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • IBAN en naam rekeninghouder

Waarvoor hebben wij deze gegevens nodig?

Wij hebben deze informatie nodig voor het bijhouden van onze ledenlijst en de verzending van ons verenigingsblad, maar ook om onze leden op de hoogte te brengen van het laatste nieuws en activiteiten van onze vereniging – bijvoorbeeld door middel van e-mails of (digitale) nieuwsbrieven. En jaarlijks ook om de verschuldigde contributie te kunnen innen.

Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u lid bent van de onze vereniging. Als u uw lidmaatschap opzegt bewaren wij uw NAW-gegevens, tenzij u aangeeft dat die gewist moeten worden. Wij gebruiken uw gegevens dan nog uitsluitend om u als voormalig lid te informeren over éénmalige grootschalige evenementen en jubileumbijeenkomsten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens als lid van de Historische Vereniging?

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw toestemming, dan wel ter uitvoering van uw lidmaatschap. Daarnaast heeft u nog een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. We leggen hier in het kort uit wat die rechten inhouden:

  • Recht op informatie en inzage: u kunt te allen tijden opvragen welke gegevens we van u hebben verwerkt en waar we deze voor gebruiken.
  • Recht op rectificatie: als gegevens aangepast moeten worden, bijvoorbeeld omdat er een tikfout is gemaakt of u bent verhuisd, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen en zullen wij de wijziging(en) zo snel mogelijk doorvoeren.
  • Recht op ‘vergetelheid’: zodra we geen wederzijdse verplichtingen (meer) hebben, kunt u vragen of wij zo snel mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen.
  • Recht van bezwaar: wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft of als u een verzoek heeft in verband met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de ledenadministrateur Ada Brummel (ledenadministrateur@oudscherpenzeel.nl)  

Gebruik van foto- en filmmateriaal

Wanneer u foto- of filmmateriaal aan ons afstaat of foto’s door ons laat scannen + digitaliseren, gaat u er stilzwijgend mee akkoord dat deze foto’s door ons voor publicatie kunnen  worden gebruikt, inclusief vermelding van namen van personen op deze foto’s of films, tenzij u nadrukkelijk aangeeft dit niet te willen.

Publicatie in het verenigingsblad

Publicatie van foto’s met daarop herkenbare personen in het verenigingsblad geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van deze personen.

Bij historische foto’s (ouder dan 75 jaar) en/of foto’s waarbij de publicatie (verwerking) benodigd is voor historisch onderzoek geldt deze regel niet (art. 24 Uitvoeringswet AVG). Hierbij houden wij er rekening mee dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene dan wel de nazaten niet onevenredig wordt geschaad.

Website en Facebook

Op de website www.oudscherpenzeel.nl en de Facebookpagina “Je bent een Scherpenzeler als”, worden met name (groeps)foto’s van personen geplaatst voor historisch onderzoek (achterhalen van namen, beroepen, en dergelijke).

Voor de website houden we hiervoor een termijn aan van 50 jaar (foto’s + filmpjes ouder dan 50 jaar)

Voor de Facebookpagina houden we hiervoor een termijn aan van 20 jaar voor groepsfoto’s en 50 jaar voor foto’s van enkele personen.

Voor foto’s van door Oud Scherpenzeel georganiseerde activiteiten geldt dat de deelnemers aan deze activiteiten bij deelname stilzwijgend toestemming verlenen voor de publicatie van eventuele foto’s. Dit zal vooraf aan een activiteit worden gecommuniceerd.

Mocht u desondanks van mening zijn dat door de plaatsing van een foto of filmpje uw belangen of persoonlijke levenssfeer onevenredig wordt schaadt, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken en dan zal deze foto of het filmpje verwijderd worden.