Uitnodiging ledenvergadering

Op dinsdag 17 maart 2020 houden we onze voorjaarsvergadering in Partycentrum Boschzicht,  Burgemeester Royaardslaan 4, Scherpenzeel. Aanvang 19.30 uur.
Agenda:
– Opening en mededelingen
– Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 12 maart 2019*)
– Jaarverslag secretaris*)
– Jaarverslag penningmeester*)
– Begroting 2020*) 
– Verslag kascommissie.
– Benoeming kascommissie 2020.
– Bestuursverkiezing.  Aftredend en herkiesbaar is Martin Wassen. Aft redend en niet herkiesbaar is Cobi Schuur,  secretaris. Het bestuur stelt voor in de vacatures van secretaris en 2e penningmeester de  volgende kandidaten te benoemen: • mevrouw Jannie Hazeleger‐van Ginkel als secretaris • mevrouw José Reussink‐Engel als 2e penningmeester  Tegenkandidaat‐bestuursleden kunnen door leden worden voorgedragen. Een voordracht kan  schriftelijk, ondertekend door minimaal 5 leden, worden ingediend tot uiterlijk 15 februari 2020  bij de secretaris. *) deze stukken kunt u vanaf 15 februari 2020 inzien op de website: www.oudscherpenzeel.nl.  Bovendien zijn hiervan exemplaren te verkrijgen op de ledenvergadering.
Het jaarverslag wordt gepresenteerd aan de hand van dia’s die  tijdens de diverse activiteiten van  het afgelopen verenigingsjaar zijn gemaakt. In de pauze kunt u genieten van een doorlopende fotopresentatie van historische beelden van  Scherpenzeel.  Na de pauze zal mevrouw José Huurdeman uit Leusden een presentatie verzorgen over het boek  ‘Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog’ dat door haar is geschreven en afgelopen winter is  verschenen. Hierin beschrijft ze o.m. verhalen van verzetsstrijders uit de Gelderse Vallei. ‘Het waren gewone mensen die in actie kwamen. Zij keken niet toe, maar handelden. Ieder op  zijn eigen manier en naar eigen vermogen.’ De auteur deed ruim vijf jaren onderzoek naar het verzet in onze regio en elders. Zeker in het  jaar waarin we 75 jaar Bevrijding vieren mag u deze interessante lezing niet missen. Van harte welkom!