Wittenberg (1)

De boerderij Wittenberg ligt al eeuwenlang ten noordwesten van Scherpenzeel. In 1625 worden Teunis Hermansz x Petertgen Aelberts ermee beleend door Anthonis Aelbertsz Glashorst. Na Teunis Hermansz wordt zijn zoon Melchior Teunissen in 1639 de nieuwe eigenaar.

Melchior gaat er niet wonen. Hij vertrekt naar Davelaar, alwaar zijn weduwe in 1670 nog woont. Zijn halfbroer Jan Teunissen is van 1642-1664 boer op Wittenberg. In 1666 wordt zijn broer Peter Teunissen met de boerderij beleend. Hij wordt wel eigenaar, maar zijn zoon Teunis Petersen Wittenberg wordt de nieuwe boer. Niet lang, want ca. 1671 vertrekt hij naar de boerderij De Haer en zijn broer Aelbert Petersen neemt de boerderij over. Aelbert overlijdt ca. 1689 en zijn weduwe Willemijntje Everts hertrouwt met Sander Fransen. Sander trekt bij haar in. Zij blijven nog tot ca. 1700 op Wittenberg wonen. De boerderij is inmiddels in 1691 verkocht aan Johannes Cornelisz van Vlastuin x Barbara Hendriks, die er na hen op komen. Daarmee komt een einde aan een periode van 75 jaar familiebezit.

Eerder gepubliceerd in Scarpenzele, jg. 9, nr. 1 (2001), blz. 16-19.

I.

Theunis Harmense, ov. ca. 1638, tr. (1) NN, tr (2) voor 1625 Petertgen Aelberts, ov. na 1641, mogelijk dr. van Aelbert Thonisz Glashorst.

In 1624, 1628, 1629 en 1634 koopt Thonis Hermansz op Wittenberg de tiend van Klein Romselaar bij de jaarlijkse verpachting van de tiend door St. Pieter te Utrecht. In 1635 idem van het Eerste Broek. In 1637 koopt idem de tiend van Groot Moorst (Wageningen, Tienden St. Pieter, blz. 36,37).

In 1625 wordt Toenis Hermansz beleend met Wittenberg door opdracht van (zwager?) Anthonis Aelbertsz Glashorst. Zij lijftochten elkaar op dezelfde dag. (HGA; Huis Scherpenzeel 141, f. 149,149vo; 28-01-1625). Deze lijftocht wordt in 1640 nogmaals bevestigd (Huis Scherpenzeel 141, f. 213; 02-03-1640).

                In 1627 vraagt Antonis Harmsen voor het gerecht aan Aert Jansen om een obligatie te betalen (Recht. Arch. Scherpenzeel I:22vo) 23-04-1627. Later komt hij daar nog eens op terug (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, f. 30vo­,31vo; 15-06-1635. Recht. Arch. Scherpenzeel 1 f. 57vo. 2 f. 33; 27-07-1635).

                Lidmaat Scherpenzeel pasen 1632: Thonis Hermesz op Wittenbergh.

Octrooi om te testeren Thonis Hermansz x Petertge Aelberts, won. Scherpenzeel, procureur Hof van Utrecht Ant. van Triest; 15-03-1630.

In 1634 zijn Anthonis Harmensz van Wittenberg en Rijck Aelbertsz van Creeyenoort zijn borgen voor Aert Jansz (Droffelaar x Maijken Aelberts) (Recht. Arch. Leusden 1049; 1634).

In 1642 eist Jacob Gerrits, waard in De Valck van Jan Thonisz namens zijn moeder of Thonis Jansz namens zijn schoonmoeder Petertgen (Aelberts), wed. Thonis Harmansz, op Wittenberg, bet. huurloon voor haar zal. zoon Aelbert Thonisz (Recht. Arch. Scherpenzeel 2 f. 150; 09-11-1642. f. 150vo; 14-11-1642.  f. 151,152vo; 05-12-1642).

In 1656 ontstaat er een kwestie tussen de erven van Anthonis Hermensz van Wittenberg x Petertje Aelberts en de erfgenamen van Rijk Aelberts, zuster en broer van wijlen Willem Aelbertsz (huurder Klein Donkelaar, 1625 en Midden Romselaar 1626-1630), enerzijds en Truitgen Rutgers, wed. Willem Aelbertsz, nu x Huijbert Evertsz over de erfenis van haar twee kinderen uit het 1e huwelijk met namen Willemtgen en Willem Willems, beiden overleden in 1636 “als de peste tot Scherpenseel was ofte begoste te regueren”. Zij eisen de helft op van Voschcuylen (Groot Voskuilen). Haar huidige man Huijbert Evertsz heeft het goed inderdaad in 1657 ontruimd, maar int wel de huur. (HUA; Hof 188-19; 03-03-1656,31-07/08-08-1657; Wegens slechte staat niet raadpleegbaar: 252-126oud/nieuw en 252-

127oud/nieuw, 1661,1662).

Uit het 1e huw.:

1. Melchior Teunissen, ov. tussen 1650 en 1666, tr. Gerrigje Hessels, ov. voor 1670

                In 1625 wordt Melchior Thonis genoemd (Huis Scherpenzeel 141, f. 149,149vo; 28-01-1625).

Tussen 1626 en 1650 pacht Melchior Thonis de tienden van St. Pieter te Utrecht van diverse boerderijen of staat hij borg voor andere pachters (Wageningen, Tienden St. Pieter, blz. 25-41).

In 1639 wordt Melchert Thonissen beleend met Wittenberg na dode van zijn vader. Volgens magescheid van 15-03-1639 moet hij zijn halfbroers en -zuster ieder 100 daalders en zijn stiefmoeder 175 gl. betalen. (Huis Scherpenzeel 141, f. 209; 20-03-1639).                In 1666 gaat de belening over op zijn halfbroer Peter Teunissen Wittenberg.

In 1639 is Melchior Anthonisz, momber van Thonis Eelgissen onmondige zoon van zijn zuster Willemtgen Anthonisz, erfgenamen van zal. Thonis Harmansz, op Wittenbarch, borgen: Kaerl Anthonisz en Wulffer Cornelisz, smid (Recht. Arch. Scherpenzeel 1 f. 79vo,2x; 09-03-1639).

In 1650 wordt Melchior Thonisz als erfgenaam van zijn vader beleend met een kamp land in Coudijs, groot 1 ½ morgen (Beleningen Holevoet nr. 35. Huis Amerongen 1180, f. 11; 1650).

2. Wilhemtgen Teunissen, ov. voor 1639, tr. als Welmgen Thonis Hermsen, jd. op Wittenbergh te Scherpenzeel 20-05-1616 Gelis Willetsen Snarks, jm. van Rhenen

                In 1625 wordt Wilhempten Thonis genoemd (Huis Scherpenzeel 141, f. 149,149vo; 28-01-1625).

            Uit dit huw.:

1. Thonis Jelisz/Elissen

Melchior Anthonisz, momber van Thonis Eelgissen onmondige zoon van zijn zuster Willemtgen Anthonisz, erfgenamen van zal. Thonis Harmansz, op Wittenbarch, borgen: Kaerl Anthonisz en Wulffer Cornelisz, smid. (Recht. Arch. Scherpenzeel  1 f. 79vo,2x;09-03-1639). Op dezelfde datum wordt hij ook genoemd met zijn vader Eelgis Willemsz, uit Rhenen (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 79vo 2x).

Uit het 2e  huw.:

3. Aelbert Anthonisz, ruiter, ov. voor 1635.

In 1635 moet Thonis Harmsen voor zijn ov. zoon Aelbert Anthonisz, ruiter een geweer van 14 gl. betalen aan Aelbert Jansz Holtappel, ruiter  (Recht. Arch. Scherpenzeel 2 f. 36vo,37vo; 12-10-1635. Recht. Arch. Scherpenzeel 1 f. 60,II:39vo,2x,40; 09-11-1635).

4. Peter Teunissen van Wittenberg, volgt IIa

5. Petertien Tuenis Harmensen, ged. Scherpenzeel 30-12-1610

Lidmaatlijst Scherpenzeel 1657: Petertien Tuenis Harmensen, op Wittenberg (waarschijnlijk ongehuwd gebleven).

6. Johan/Jan Theunissen, ged. Scherpenzeel 27-02-1614, volgt IIb

7. Merretgen/Mari Teunissen, ged. Scherpenzeel 18-05-1617, genoemd in 1639, tr. Thonis Jansz

In 1639 wordt Mari Anthonissen genoemd bij de belening van Wittenberg op haar halfbroer Melchior (Recht. Arch. Scherpenzeel 1 f. 79vo,2x; 09-03-1639).

In 1642 treedt Thonis Jansz op namens zijn schoonmoeder Petertgen (Aelberts), wed. Thonis Harmansz, op Wittenberg, bet. huurloon voor haar zal. zoon Aelbert Thonisz (Recht. Arch. Scherpenzeel 2 f. 150; 09-11-1642. f. 150vo; 14-11-1642.  f. 151,152vo; 05-12-1642).

8. Anthonie Teunissen van Wittenberg, tr. Hoevelaken (otr. van Amersfoort) 03-02-1656 Lijdia van Delft

                Lidm. Amersfoort (herv.) 22-06-1656: Anthoni van Wittenbergh.

                Lidm. reg. Amersfoort (herv.) 1688: Anthonij Theunissen van Wittenberg.

IIa.

Peter Teunissen van Wittenberg, tr. Barbara(?)

In 1639 wordt Peter Anthonissen genoemd bij de belening van Wittenberg op zijn halfbroer Melchior (Huis Scherpenzeel 141, f. 209; 20-03-1639).

In 1666 wordt Peter Thoenissen beleend met Wittenberg na dode van zijn vader (Huis Scherpenzeel 142, fol. 54vo; 1666). In feite is hij leenvolger van zijn broer Melchert.

                In 1670 genoemd als leenman (Huis Scherpenzeel 142, fol. 43; 05-01-1670).

In 1686 is Peter Theunisz eigenaar van 2 m in de Lege Weijde, bruiker Aelbert Petersz, zoon. In 1696 is zijn zoon Theunis eig. en bruiker (Oudschildgeld Woudenberg nr. 16).

Uit dit huw.

1. Aelbert Petersen, ov. ca. 1689, tr. als jm. won. Wittenberg Scherpenzeel 05-11-1676 Willemijntje Everts, jd. van Ekris. Willemijntje Evertsen, tr. (2) Scherpenzeel 05-11-1693 Sander Franssen ‘langh gewoond hebbende op Bruijnhorst’

In 1686 is Aelbert Petersz bruiker van 2 m in de Lege Weijde, eigenaar zijn vader Peters Teunisz (Oudschildgeld Woudenberg nr. 16).

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1698: Sander Franssen en Willemijntje Evertsen, op Wittenbergh

Uit het huw. van Aelbert Petersen en Willemijntje Everts:

1. Arisje Aelberts, ged. Scherpenzeel 14-04-1678, op Wittenbergh

            2. Arisje Aelberts, ged. Scherpenzeel 22-07-1683, op Wittenbergh

3. Barbertje Aelberts van Wittenberg, ged. Scherpenzeel 04-07-1686, op Wittenbergh, tr. Amersfoort 12-07-1718 Evert van den Bijlard, wed. Cathrijntje van Buren

                            Lidm. Amersfoort (herv.) april 1716: Barber Alberts van Wittenberg.

            4. Marrijtje Aelberts, ged. Scherpenzeel 22-04-1688, op Wittenbergh

            5. Aelbertje Aelberts, ged. Scherpenzeel 18-08-1689, op Wittenbergh, vader ov.

            Uit het huw.van Sander Franssen en Willemijntje Everts:

            6. Jantje Sanders, ged. Scherpenzeel 08-12-1695, op Wittenbergh

            7. Evert Sandersz, ged. Scherpenzeel 24-01-1697, op Wittenbergh

            8. Evert Sandersz, ged. Scherpenzeel 06-04-1698, op Wittenbergh

            9. Frans Sandersz, ged. Scherpenzeel 29-10-1699, op Wittenbergh

2. Teunis Petersen van Wittenbergh, tr. Scherpenzeel 25-08-1667 Marijtien Aertsen van Donckeler, ov. juni 1719, dr. van Aert Jansen van Donckeler

                Bij haar huw. is zij dr. van Aert Jansen van Donckelaer.

In 1690 worden Theunis Petersz x Marijtien Aertsen beleend met 2 x ¼ van Klein Romselaar door opdracht van haar moeder Neeltje Gijsberts Brants, wed. Aert Jansen (Huis Amerongen 1184; 29-07-1690).

In 1691 verkopen Theunis Petersz en Marritje Aertsen, won. de Haer, 2 x ¼ van Klein Romselaar  voor 600 gl. aan Wouter Cornelissen en Teuntje Evertsz (AT015b013; 10-04-1691. Huis Amerongen 1184; 28-11-1691).

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1705. Pasen.: Teeunis Petersen, op de Haer en Marijtje Aertsen en hun dochter Willemijntje Teeunissen. Beiden genoemd in lidmatenlijst van 1715.

Teunis Petersen is getuige bij het huwelijk van zijn broer Aelbert Petersen,  1676 in Scherpenzeel

In 1696, 1706 Theunis Peterse op de Haer eig. en bruiker van 2 morgen in de Lege Weijde (Oudschildgeld Woudenberg nr. 16).

In 1716, 1719, 1725 Theunis Petersen op Voskuyl eig. en bruiker van 2 m in de Lege Weijde. In 1735 zijn zoon Peter Thonissen (Oudschildgeld Woudenberg nr. 16).

In 1676 is Teunis Petersen is getuige bij het huwelijk van zijn broer Aelbert Petersen.

            Uit dit huw.:

            1. Aert Teunissen, ged. Scherpenzeel 25-12-1668, op Wittenbergh, ov. ca. 1749

2. Barbertien Teunissen, ged. Scherpenzeel 21-05-1671, op Wittenbergh, tr. als jd. van de Haer onder Scherpenzeel te Woudenberg (att. van Scherpenzeel) 18-02-1703 Jacob Jansen, jm. van Leusbroek

Hun kinderen zijn gedoopt te Scherpenzeel. Zij wonen op Groot Lambalgen.

            3. Evertje Teunissen, ged. Scherpenzeel 21-11-1677, op de Haer

            4. Peter Teunissen, ged. Scherpenzeel 07-03-1680, op de Haer

            5. Peter Teunissen, ged. Scherpenzeel 24-04-1681, op de Haer

6. Peter Teunissen, ged. Scherpenzeel 29-01-1682, op de Haer, tr. Woudenberg 30-09-1719 Annigje Barentz. Annigje Barentz, tr. (2) won. Voskuijle Woudenberg 26-01-1749 Teeunis Gerritsen, jm. won. Voskuijle

            7. Evertje Teunissen, ged. Scherpenzeel 02-08-1685, op de Haer

8. Willemijntje Teunissen, tr. als jd., op de Haer, get. vader Teeunis Petersen te Scherpenzeel 08-08-1706 Teeunis Cnelissen van Elst, won. ‘t Nieuw Willer

            9.? Grietje Antonisz van Wittenberg

Lidm. Woudenberg 01-10-1712: Grietje Antonisz van Wittenberg, met attestatie vertrokken naar Utrecht maart 1713.

3. Arris Petersz van Wittenberg, ov. Renswoude 22-02-1685, tr. Renswoude 20-04-1674 Merrichjen Peters

                Lidm. Renswoude ca. 1675: Arris Petersz en Merritje Peters.

Het feit dat hij, evenals zijn broers, een kind heeft dat hij Barbertje noemt, duidt op een familieverband.

            Uit dit huw.:

            1. Barbartje Arissen, ged. Renswoude 20-06-1675

            2. Jantje Arissen, ged. Renswoude 22-04-1677

3. Peter Arissen, ged. Renswoude 05-12-1680

IIb.

Jan Teunissen, ged. Scherpenzeel 27-02-1614, ov. voor 1688, otr. Renswoude 11-07-1641 Willemtge Heijnderix, won. voorheen Ubbelschoeten, ov. voor 1688, dr. van Hendrik Cornelisz

In 1642 treedt Jan Thonisz op namens zijn moeder Petertgen (Aelberts), wed. Thonis Harmansz, op Wittenberg (Recht. Arch. Scherpenzeel 2 f. 150; 09-11-1642. f. 150vo; 14-11-1642. f. 151,152vo; 05-12-1642).

                Lidm. Scherpenzeel 1660: Willemtien hv Jan Theunissen, op Wittenberch.

                Van 1642-1663 woon Jan Teunissen op Wittenberg.

In 1662 draagt Jan Tonissen op Wittenberg 12 gl. tot de reparatie van het leidak van de kerk van Scherpenzeel (HGS 273).

De erfgenamen verkopen in 1688 ‘seecker twee parten erftgen, huijs, hoff en hoffstede en landerijen daer aen behoorende genaempt Voskuijlen, ende op Voskuijlen gelegen met den utslaagh daer aen behorende twee parten gebruickt door Jan Ricksz, streckende van de Voskuylderwegh, met de wegh, zover het land streckt’, (Groot Voskuilen) voor 1200 gl. aan Evert Willemsz (AT010b006; 09-11-1688).

Uit dit huw.:

1. Aeltje Jans, ged. Renswoude 22-08-1642, op Wittenbergh (op dezelfde datum ingeschreven in doopboek Scherpenzeel), ov. na 1688,  tr.  Scherpenzeel 17-05-1663 Aert Evertsz, jm. van Barneveld

2. Gijsbertien Jans van Wittenberch, ged. Scherpenzeel 24-11-1644, op Wittenbergh, ov. voor 1688, tr. Scherpenzeel 03-08-1662 Henrick Jansen, op Kleijn Berrevelt, zn. van Jan Reijersen. Hendrick Jansen, tr. (2) won. Kleijn Barnevelt te Barneveld (att. van Scherpenzeel)14-06-1685 Adriaentje Willemsen, jd. van Breeschoten

3. Thonis Jansz, ov. na 1688

4. Willemtgen Jansz, ov. voor 1688, tr. Bessel Jacobsz

5. Maeijtgen Jans, ged. Scherpenzeel 27-03-1657, op Wittenbergh, ov. na 1688

6. Hendrica Jans, ged. Scherpenzeel 03-03-1661, op Wittenberch, ov. na 1688

7. Henrick Jansz,ged. Scherpenzeel 20-11-1664, op Wittenbergh, ov. na 1688

8. Neeltien Jans, ged. Scherpenzeel 08-10-1665

 

 

Wittenberg (2)

Er is nog geen verband gevonden met de bovenstaande familie of met de boerderij Wittenberg.

I

Arien Otten van Wittenberg, klompenmaker te Woudenberg, geb. ca 1635, tr. Marrigje Tijssen

Uit dit huw.:

1. Teunisje Arissen van Wittenberg, geb. ca 1660, tr. ca. 1683 Frans Packouw, wed. Gosentje Lamberts, chirurgijn te Woudenberg

                Scarpenzele jg. 7, nr. 3 (1999), blz. 63,65.

2. Thijs Arisz van Wittenberg, geb. ca. 1665, volgt IIa

3. Oth Arisz, tr. Jannetje Hendricks

Van 1696-1706 pacht Oth Arisse land op Bruinenburg van de hr. Trajectinus Bol (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 56, 83, 127).

Van 1716-1719 pacht Oth Arisse land op Ekris van de Gijsbert Jordensz en het Bartholomes Gasthuis (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 85, 86).

            Uit dit huw.:

1. Arien Otten van Wittenberg, won. Woudenberg, tr. Woudenberg 29-11-1711 Geurtje Peters, won. Woudenberg

In 1716 is Arie Otten op Heyschoten bruiker van 5 morgen in de Meent van Woudenberg (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 109).

Van 1716-1719 is Arien Otten bruiker van ´t erf Heynschoten met 10 morgen en 6 morgen in Slappendel, gepacht van Cornelia Pauw, wed. Coenraad van Heemskerk, Vrouwe van Achttienhoven (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 114).

Uit dit huw.:

1. Fransje van Wittenberg, ged. Woudenberg 01-01-1713, get. Teuntje Peters

2. Jannigje van Wittenberg, ged. Woudenberg 27-10-1715, get. Maria Otten

            2. Catharina Otten, ged. Woudenberg 31-10-1686, get. Teuntje Arissen

                               Lidm. Woudenberg ca. 1720: Catharina van Wittenberg.

3. Maria Otten, ged. Woudenberg 18-08-1689, get. Teuntje Arissen, ov. Woudenberg 15-09-1748

In 1715 is Maria Otten in Woudenberg getuige bij de doop van Jannigje, dr. van haar broer Arien.

                            Lidm. Woudenberg ca. 1735: Maria van Wittenberg.

                            Lidm. reg. Woudenberg 1746: Maria van Wittenberg.

4. Liesbeth Otten, ged. Woudenberg 07-08-1692, get. Teuntje Arissen

            5. Cornelia Otten, ged. Woudenberg 28-04-1695, get. Teuntje Arissen

            6. Jacobje Otten, ged. Woudenberg 26-12-1696, get. Teuntje Arissen

            7. Hendrijntje Otten, ged. Woudenberg 03-03-1700, get. Teuntje Arissen

            8. Hendrijntje Otten, ged. Woudenberg 15-04-1703, get. Teuntje Arissen

                               Lidm. Woudenberg ca. 1730: Hendrina van Wittenberg.

4. Geurt Arisz, tr. Hendrijn Cornelissen Brom

            Uit dit huw.:

            1. Merritje Geurtsen, ged. Woudenberg 17-02-1695, get. Willemtje Corssen

            2. Wijntje Geurtsen, ged. Woudenberg 07-03-1697, get. Jannigje Otten

            3. Arien Geurtsen, ged. Woudenberg 23-04-1699, get. Willemtje Corssen

            4. Gerritje Geurtsen, ged. Woudenberg 26-03-1702, get. Jantje Hendricks

            5. Cornelis Geurtsen, ged. Woudenberg 08-02-1705, get. Neeltje Teunissen

            6. Evert Geurtsen, ged. Woudenberg 11-03-1708, get. Merritje Jacobs

5. Antonie Arissen, volgt IIb

6.? Peter Arisz, tr. NN

            Uit dit huw.:

            1. Arris Petersz van Wittenberg

Arris Petersz van Wittenberg pacht van 1701-1721 het erf Midden Romselaar onder Woudenberg voor f 160,= van De Poth in Amersfoort (Archief De Poth A16, A17, A 18. Ook genoemd in Eemlandse Klappers deel 29: Familiegeld Eemland 1675-1724, blz. 100).

IIa

Thijs Arisz van Wittenberg, geb. ca. 1665, tr. voor 1686 Weintje Everts

In 1686 en 1696 is Weijntje Everts in Woudenberg getuige bij de doop van Jan en Thijs, dr. van haar schoonzus Teunisje Arissen van Wittenberg en Frans Packouw.

Testament AT030a001, fol. 11; 29-12-1723.

Uit dit huw.:

1. Arien Thijsz van Wittenberg, volgt IIIa

2. Jacobje Thijssen van Wittenberg, ov. Woudenberg 1780, won. Woudenberg, tr. Woudenberg 21-11-1720 Jan van Dompselaer, wed. Aaltje van Geemen, zn. van Mor Janssen van Dompselaer en Jannetie Teunis Voskuijl

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Jacobie Tijsz van Wittenberg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768: Jacobje Tijsz van Wittenbergh.

3. Maria Thijssen van Wittenberg, tr. Woudenberg 07-12-1723 Dirck Gerritsz, van Ter Wolde

4. Ariaentje Thijssen van Wittenberg, ov. 1774, tr. Woudenberg 23-01-1724 Gerrit Dirksz Vermeulen, ged. Woudenberg 25-08-1695, zn. van Dirk Hendriksz Vermeulen en Ariaentje Gerrits van Geijtenbeek

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Aariaantie van Wittenbergh.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768: Aariaantie van Wittenbergh.

5. Evert Thijsz van Wittenberg, ged. Woudenberg 07-11-1686, get. Teuntje Ariensen, volgt IIIb

6. Oth Thijsz van Wittenberg, ged. Woudenberg 01-01-1692, get. Jannigje Hendricks, volgt IIIc

7. Merritje Thijssen van Wittenberg, ged. Woudenberg 23-03-1695, get. Teuntje Arissen, begr. Woudenberg 12-02-1776

                Lidm. Woudenberg ca. 1720: Marrigie van Wittenberg.

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Marrigie van Wittenberg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768: Marrigie van Wittenbergh.

IIIa

Arien Thijsz van Wittenberg, tr. Woudenberg 07-04-1709 Elselina Mathijssen Lagerweij, ov. Woudenberg 26-03-1759, dr. van Matthijs Gijsbertsz Lagerweij en Maria Willems van Davelaar

Uit dit huw.:

1. Matthijs Ariensz van Wittenberg, ged. Woudenberg 18-12-1709, get. Jacobje van Wittenberg

2. Maria Ariens van Wittenberg, ged. Woudenberg 11-10-1711, get. Grietje Lagerweij

3. Weijntje Ariens van Wittenberg, ged. Woudenberg 22-01-1713, get. Gosentje Packouw, tr. Woudenberg 24-02-1743 Aelbert Ampthuis, won. Woudenberg

4. Thijs Ariensz van Wittenberg, ged. Woudenberg 25-11-1714, get. Marij Thijssen, ov./begr. Woudenberg 01/03-04-1778, tr. Woudenberg 28-03-1751 Maria Lagerweij, won. Woudenberg, begr. Woudenberg 17-05-1811

5. Willem Ariensz van Wittenberg, ged. Woudenberg 22-08-1717, get. Grietje Lagerweij, volgt IVa

6. Maegje Ariens van Wittenberg, ged. Woudenberg 30-09-1719, get. Grietje Lagerweij, tr. Woudenberg 26-12-1743 Gerrit Jansz Coudijs, ged. Woudenberg 01-12-1715, zn. van Jan Willemsz van Coudijs en Maagje Hendriks van Overeem. Gerrit, tr. (2) Woudenberg 15-10-1747 Dirkje Hendriks van Renswoude

7. Maria Ariens van Wittenberg, ged. Woudenberg 21-09-1721, get. Grietje Lagerweij

IVa

Willem Ariensz van Wittenberg, ged. Woudenberg 22-08-1717, begr. Woudenberg 31-01-1797, tr. (1) Woudenberg 17-11-1743 Lijsje Ebberts van den Heijgraef, ged. Woudenberg 20-04-1721, tr. (2) Woudenberg 15-02-1750 Maria Riks van Egdom, ged. Scherpenzeel 01-03-1719, bij Lambalgen, dr. van Rijck Gerritsen en Marritje/Merrigje Jans, tr. (3) Woudenberg 16-03-1760 Hendrijntje Evertse, geb. Deutekom, ov. Woudenberg 01-12-1812, dr. van Gerrit Evertse en Herremijntje NN

                Lidm. Woudenberg: Hendrijntje Evertz, met attestatie van Utrecht 10-09-1759.

                Begr. Woudenberg 19-02-1774: een kind van Willem Wittenberg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Hendrijntje Evertz, wed. W. v. Wittenberg.

Uit het 1e huw.:

1. Elselina van Wittenberg, ged. Woudenberg 01-03-1744, get. Maegje van Wittenberg, begr. Woudenberg 15-10-1794, tr. Woudenberg 02-11-1766 Teunis van Elst, ged. Woudenberg 26-07-1739, begr. Woudenberg 02-04-1796, zn. van Teunis Petersz van Elst en Maria Jans van ´t Voort

2. Arie van Wittenberg, ged. Woudenberg 11-09-1746, get. Wijntje van Wittenberg, volgt Va

Uit het 2e huw.:

3. Martie van Wittenberg, ged. Woudenberg 01-01-1751, get. Maria Errissen van Ekeris

4. Rick van Wittenberg, ged. Woudenberg 19-11-1752, get. Maria Errissen van Ekeris

5. Maatje van Wittenberg, ged. Woudenberg 21-03-1756, get. Maria Errissen van Ekeris

Uit het 3e huw.:

6. Hermijntje van Wittenberg, ged. Woudenberg 22-03-1761, get. Elselina van Wittenberg

7. Gerrit van Wittenberg, ged. Woudenberg 25-12-1762, get. Elselina van Wittenberg, tr. Doorn 20-11-1785 Petertje van Doorn, van Doorn

8. Matthijs van Wittenberg, ged. Woudenberg 01-03-1767, get. Elselina van Wittenberg, ov. Woudenberg 22-09-1832, tr. Woudenberg 13-01-1805 Hendrina van Dijk, ged. Woudenberg 31-08-1777, get. Aaltje van Dijk, ov. Woudenberg 09-05-1818, dr. van Wulfert Andriesz van Dijk, ged. Scherpenzeel 27-11-1740, tr. Woudenberg 02-10-1774 Elsje Gerrits Decker

                Lidm. Woudenberg 04-04-1804: Matthijs van Wittenberg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Matthijs van Wittenberg.

Uit dit huw.:

1. Hendrijntje van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 26-07/11-08-1805, ov. Woudenberg 29-09-1833, tr. Woudenberg 30-05-1829 Gijsbert Jetten, geb. Barneveld 08-03-1804, ov. Woudenberg 11-01-1888, zn. van Reijer Jetten en Judik Vlastuijn. Gijsbert, tr. (2) Woudenberg 07-12-1833 Neeltje van Dijk, geb./ged. Woudenberg 18/26-02-1809, ov. Woudenberg 26-06-1904, dr. van Willem van Dijk en Cornelia Dekker.

2. Elsje van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 18-05/10-06-1810, ov. Woudenberg 05-07-1887, tr. Amersfoort 13-06-1838 Hendricus van Beek, ged. Amersfoort 13-10-1796, ov. Woudenberg 27-03-1883, zn. van Geurt van Beek en Geertruij van Nijkerk

Va

Arie van Wittenberg, ged. Woudenberg 11-09-1746, get. Wijntje van Wittenberg, begr. Woudenberg 19-03-1798, tr. Woudenberg 14-11-1773 Trijntje Rijksen van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 13-06-1751, in de Knaapstraat, begr. Woudenberg 10-02-1800, dr. van Rijck Gosensz en Metje Cornelissen van Oijk

                Begr. Woudenberg 25-01-1786 en19-03-1793: een kind van Arien van Wittenberg.

Uit dit huw.:

1. Elizabeth van Wittenberg, ged. Woudenberg 04-12-1774, get. Hendrijntje van Wittenberg, begr. Woudenberg 22-06-1782

2. Willem van Wittenberg, ged. Woudenberg 20-10-1776, get. Hendrijntje van Wittenberg, begr. Woudenberg 15-09-1778

3. Rijk van Wittenberg, ged. Woudenberg 20-10-1776, get. Marrigje van Geijtenbeek, begr. Woudenberg 22-11-1776

4. Rijk van Wittenberg, ged. Woudenberg 25-04-1779, get. Johanna van Geijtenbeek, begr. Woudenberg 09-04-1781

5. Rijk van Wittenberg, ged. Woudenberg 15-04-1781, get. Marrigje van Geijtenbeek, ov. Doorn 10-05-1838, tr. Leersum 05-02-1809 Tonia Goderse, wed. Jan Verhagen, geb. Leersum

6. Lijsje van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 08/14-03-1784

7. Willem van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg08-03/09-04-1786, jong ov.

8. Metje van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 22-03/05-04-1789, get. Neeltje van Geijtenbeek, jong ov.

9. Willem van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 16/25-09-1791, get. Hendrijntje Evertsen, volgt VIa

10. Metje van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 16/25-09-1791, get. Neeltje van Geijtenbeek

 

VIa

Willem van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 16/25-09-1791, ov. Doorn 31-07-1876, tr. Woudenberg 25-11-1815 Gerritje Gerhardissen van de Peppel, ged. Lunteren 01-04-1795, ov. Doorn 18-03-1864, dr. van Peter Gerhardissen van de Peppel en Geertje Jans

                Lidm. Doorn: Willem van Wittenberg en Gerritje van de Peppel met attestatie van Woudenberg 16-11-1831.

Uit dit huw.:

1. Arien van Wittenberg, geb. Woudenberg 11-09-1817

2. Geertje van Wittenberg, geb. Woudenberg 24-10-1820, ov. Maartensdijk 05-02-1863, tr. Doorn 18-08-1843 Willem van Beerschoten, geb. Maartensdijk 13-10-1821, ov. Baarn 05-01-1895, zn. van Wouter Beerschoten en Hilligje Zijtveld. Willem, tr. (2) Jannigje Gijtenbeek, tr. (3) Ploontje de Witte

3. Pieter van Wittenberg, geb. Woudenberg 16-06-1823, ov. Maartensdijk 31-05-1906, tr. Doorn 16-11-1843 Clara van Doorn, vondeling, gevonden in1825 in Doorn, ov. Maartensdijk 11-09-1895

4. Trijntje van Wittenberg, geb. Woudenberg 08-01-1826, ov. Doorn 27-04-1913, ongehuwd

5. Jan van Wittenberg, geb. Woudenberg 16-09-1828, ov. Doorn 11-08-1843

6. Wilhelmina van Wittenberg, geb. Doorn 06-01-1832, ov. Kockengen 12-12-1860, tr. Kockengen 20-08-1858 Jan den Hartog, geb. IJsselstein 17-03-1821, zn. van Jan Thomasse den Hartog en Dirkje van Zetten

7. Gerharda/Gerrigje van Wittenberg, geb. Doorn 15-11-1836, ov. Doorn 26-06-1846

8. Rijk van Wittenberg, geb. Doorn 24-06-1839, ov. Doorn 01-07-1886, tr. (1) Doorn 01-02-1861 Hendrica van Cleef, geb. Utrecht 1830, ov. Doorn 27-03-1873, dr. van Thomas van Cleef en Catharina Terlet, tr. (2) Doorn 03-12-1875 Rieka Stroomberg, geb. Zwolle 02-11-1829, ov. Doorn 06-05-1901, dr. van Albert Stroomberg en Gerrigje Nijland

IIIb

Evert Thijsz van Wittenberg, ged. Woudenberg 07-11-1686, ov./begr. Woudenberg14/15-02-1766, tr. 31-07-1718 Grietje Matthijssen Lagerweij, ged. Woudenberg 04-09-1687, dr. van Matthijs Gijsbertsz Lagerweij en Maria Willems van Davelaar

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Evert Tijss van Wittenberg.

Uit dit huw.:

1. Maria Evertsen van Wittenberg, ged. Woudenberg 21-08-1718, get. Maria Thijssen, begr. Woudenberg 29-12-1810, tr. Woudenberg 15-03-1750 Dirk Vermeulen, ged. Woudenberg 31-12-1724, begr. Woudenberg 25-10-1782, zn. van Gerrit Dirksz Vermeulen en Ariaentje Thijssen van Wittenberg

Lidm. Woudenberg 23-12-1750: Dirk Vermeulen en Maria van Wittenberg.

Lidm. reg. Woudenberg 1768: Dirk Vermeulen en Maria van Wittenberg.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Maria van Wittenberg, wed. Dirk Vermeulen.

2. Arien Evertsen van Wittenberg, ged. Woudenberg 01-01-1721, get. Geertje de Bree, volgt IVb

3. Thijs Evertsen van Wittenberg, ged. Woudenberg 01-01-1723, get. Merritje Thijssen, begr. Woudenberg 29-06-1792, tr. Woudenberg 23-11-1760 Francijntje Hendriks van Renswoude, won. Woudenberg, begr. Woudenberg 04-04-1790

IVb

Arien Evertsen van Wittenberg, ged. Woudenberg 01-01-1721, begr. Woudenberg 06-04-1802, tr. (1) Woudenberg 21-09-1749 Dirkje van Eede, ged. Woudenberg 17-11-1720, dr. van Berend Willemsz van Eede en Maria van Geijtenbeek, tr. (2) Woudenberg 19-04-1761 Dirkje van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 21-11-1728, ov. Woudenberg 13-03-1812, dr. van Arnoldus Hendrickz van Geijtenbeek en Willemijntje Jacobs van Blotenburg

In 1749 worden huw. voorw. gemaakt tussen Arien van Wittenberg, mej. jm., won. Woudenberg en Dirkje van Eede, me.j. jd. won. Woudenberg. Arien: niets. Dirkje: huis aan de Kerkstraat  (AT030b012; 26-08-1749).

                Lidm. reg. Woudenberg 1768: Dirkje van Geijtenbeek, later wed. A. van Wittenberg.

Begr. Woudenberg 11-03-1771: een zoon van Arien van Wittenberg.

                Begr. Woudenberg 18-12-1772: een kind van Arien van Wittenberg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Dirkje van Geijtenbeek, wed. A. van Wittenberg.

Uit het 1e huw.:

1. Berend van Wittenberg, ged. Woudenberg 27-09-1750, get. Maria van Wittenberg, jong ov.

2. Berend van Wittenberg, ged. Woudenberg 10-10-1751, get. Maria van Wittenberg, jong ov.

3. Maria van Wittenberg, ged. Woudenberg 10-10-1751, get. Dirkje Lagerweij, ov. Woudenberg 22-01-1814, tr. Woudenberg 17-10-1790 Jacobus van Arnhem, ged. Woudenberg 08-11-1761, zn. van Jacob IJsbrandsz van Arnhem en Fransje Hendriks Vermeulen

                Lidm. Woudenberg 17-04-1786: Maria van Wittenberg hv Jacobus van Arnhem.

4. Grietje van Wittenberg, ged. Woudenberg 24-11-1754, get. Maria van Wittenberg, jong ov.

5. Berend van Wittenberg, ged. Woudenberg 23-01-1757, get. Maria van Wittenberg, volgt Vb

6. Evert van Wittenberg, ged. Woudenberg 22-04-1759, get. Maria van Wittenberg, jong ov.

Uit het 2e huw.:

7. Willemina van Wittenberg, ged. Woudenberg 10-10-1762, get. Maria van Wittenberg, ov. Woudenberg 10-01-1821, tr. Woudenberg 01-05-1791 Dirk Versteeg, ged. Woudenberg 13-03-1768, ov. Woudenberg 15-04-1854, zn. van Wouter Versteeg en Jannigje Lagerweij

                Lidm. Woudenberg 17-04-1786: Willemijntje van Wittenberg hv Dirk Voorsteeg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Willemijntje van Wittenberg hv D. Versteeg.

8. Arnoldus van Wittenberg, ged. Woudenberg 26-02-1764, get. Weijntje van Wittenberg

9. Grietje van Wittenberg, ged. Woudenberg 25-08-1765, get. Maria van Wittenberg, begr. Woudenberg 05-12-1766

10. Diederik Richard van Wittenberg, ged. Woudenberg 23-11-1766, get. Maria van Wittenberg

11. Evert van Wittenberg, ged. Woudenberg 31-01-1768, get. Grietje Matthijssen Lagerweij

12. Grietje van Wittenberg, ged. Woudenberg 31-01-1768, get. Francijntje Hendriks van Renswoude, begr. Woudenberg 18-03-1768

13. Grietje van Wittenberg, ged. Woudenberg 06-08-1769, get. Francijntje van Renswoude, begr. Woudenberg 28-08-1769

14. Grietje van Wittenberg, ged. Woudenberg 03-11-1771, get. Grietje van Wittenberg

Vb

Berend van Wittenberg, ged. Woudenberg 23-01-1757, ov. Woudenberg 26-02-1817, tr. Woudenberg 24-04-1789 Neeltje Rink, ged. Woudenberg 26-02-1769, ov. Woudenberg 10-08-1831, dr. van Jan Dirk Rink en Dirkje Voskuil

                Begr. Woudenberg 25-11-1802 en 20-12-1802: een kind van Barent Wittenberg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Neeltje Rink hv B. van Wittenberg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805/1806: Barend van Wittenberg.

Uit dit huw.:

1. Arie van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 30-01/07-02-1790, get. Willemijntje van Wittenberg, ov. Woudenberg 13-04-1838, ongehuwd

2. Jan van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 29-01/06-02-1792, get. Dirkje Rink, ov. Woudenberg 23-10-1845, ongehuwd

3. Dirk van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 02/07-10-1792, get. Willemijntje van Wittenberg, ov. Woudenberg 16-05-1852, ongehuwd

4. Dirkje van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 05-01-/22-02-1795, ov. Doorn 17-03-1853, tr. Woudenberg 22-04-1820 Arien Grootveld, geb. Maarsbergen, ged. Doorn 23-03-1788, ov. Doorn 02-02-1860, zn. van Rijk Grootveld en Gerrigje Hendriks van Ginkel

5. Drika van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 09/19-03-1797, ov. Woudenberg 30-01-1835, ongehuwd

6. Grietje van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 25-07/12-08-1798, begr. Woudenberg 07-11-1798

7. Arnoldus van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 05/29-12-1799, broodbakker, ov. Woudenberg 25-02-1875, tr. (1) Utrecht 18-11-1829 Margrieta Grada van Kreel, geb. Arnhem 1802, ov. Woudenberg 10-02-1839, dr. van Hendrik van Kreel en Sara Hofboer, tr. (2) Woudenberg 06-03-1840 Jannetje Kleinveld, ged. Leersum 08-03-1801, ov. Woudenberg 23-03-1879, dr. van Gerrit Saren/Mezen Kleinveld en Aartje van Barneveld

In 1840 laten Arnoldus van Wittenberg, wed. met een kind van Margaretha Grada van Kreel, broodbakker te Woudenberg en Jannetje Kleinveld, me.j., nu z.b. te Woudenberg bij haar ouders Gerrit Sare Kleinveld, bouwman x Aartje van Barneveld hun huw. voorw. maken. Arnoldus: lijftoebehoren en f 800,=. Jannetje: lijfstoebehoren en f 1200,=. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 20; 04-04-1840).

            Uit het 1e huw.:

1. Sara van Wittenberg, geb. Utrecht 1833, ov. Woudenberg 19-06-1868, tr. Woudenberg 05-01-1866 Johannes Daniël de Joode, geb. Amsterdam 05-01-1866, zn. van Christiejan de Joode en Alida Sophia Filarski

2. Hendrik van Wittenberg, geb. Woudenberg 26-12-1834, ov. Woudenberg 04-05-1835

3. Barend van Wittenberg, geb. Woudenberg 21-06-1836, ov. Woudenberg 22-11-1836

4. Neeltje van Wittenberg, geb. Woudenberg 07-02-1838, ov. Woudenberg 09-03-1838

5. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 31-01-1839

            Uit het 2e huw.:

6. Barend van Wittenberg, geb. Woudenberg 12-12-1840, ov. Amerongen 23-12-1912, ongehuwd

7. Neeltje Aartje van Wittenberg, geb. Woudenberg 02-05-1844, ov. Doorn 04-03-1892, ongehuwd

8. Antonie van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 08/19-04-1801

9. Evert van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 02/18-07-1802

10. Grietje van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 06/26-02-1804, ov. Woudenberg 25-02-1838 (kraambed), tr. (1) Woudenberg 27-08-1831 Erris Bannink, wed. Teuntje van Errekom, ged. Woudenberg 17-04-1763(!), ov. Woudenberg 16-12-1832, zn. van Eske Bannink en Maria van Heijmenbergh, tr. (2) Woudenberg 17-06-1837 Gerrit Gombsen, ged. Woudenberg 24-11/10-12-1797, ov. Woudenberg 16-04-1852, zn. van Johannes Gombsen en Ariaantje van Otterloo

11. Antonia van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 29-01/16-02-1806, ov. Woudenberg 08-07-1839, tr. Woudenberg 23-08-1828 Elbert van Kolfschoten, geb./ged. Woudenberg 29-09/23-10-1808, ov. Woudenberg 03-12-1891, zn. van Jan van Kolfschoten en Evertje Donkersteeg. Elbert, tr. (2) Woudenberg 26-10-1839 Dirkje Kleinveld, geb. Woudenberg 11-06-1814, ov. Woudenberg 01-04-1886, dr. van Gerrit Saren Kleinveld en Aartje van Barneveld

In 1839 laten Elbert van Kolfschoten, wed. met kinderen van Anthonia van Wittenberg, tabaksplanter en bouwman onder Woudenberg en Dirkje Kleinveld, me.j., z.b. te Woudenberg, dochter van Gerrit Sare Kleinveld, bouwman x Aartje van Berneveld te Woudenberg hun testament maken. Elbert: kleding en sieraden en f 681,75; een vordering van f 40,= ten laste van Dirk van Soest onder De Bilt en f 25,= ten laste van Korstiaan van Ginkel onder Woudenberg. Dirkje: haar kleding en sieraden en f 700,= (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 56; 23-10-1839).

12. Catharina van Wittenberg, geb./ged. Woudenberg 20-04/01-05-1807, begr. Woudenberg 18-04-1810

IIIc

Oth Thijsz van Wittenberg, ged. Woudenberg 01-01-1692, tr. Woudenberg 11-10-1722 Aertje Voskuijl, ged. Woudenberg 08-03-1705, dr. van Antonie/Theunis Voskuil, de oude, en Antonia/Theunisje van Ginkel

Uit dit huw.:

In 1722 worden er huw. voorw. gemaakt tussen Oth van Wittenbergh en Aertje Voskuijlen; Oth: 200 gl. waarvan 100 gl. aan immen; Aertje: 200 gl. met bed, kast, pot en ketel (AT030a001; 29-09-1722).

Lidm. Woudenberg ca. 1725: Aertje van Voskuil.

Uit dit huw.:

1. Adrianus Otten van Wittenberg, ged. Woudenberg 22-08-1723, get. Ariaentje Thijs

2. Weijntje Otten van Wittenberg, ged. Woudenberg 03-12-1724, get. Jacobje Thijs, begr. Woudenberg 13-12-1774, tr. Woudenberg 23-10-1746 Hendrik Arnoldusz van Geijtenbeek, geb. Woudenberg ca. 1725, herbergier, ov. Woudenberg 01-02-1797, zn. van Arnoldus Hendrickz van Geijtenbeek en Willemijntje Jacobs van Blotenburg

Lidm. Woudenberg ca. 1745: Wijntje van Wittenberg.

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Weijntie van Wittenberg.

In 1746 worden er huw. voorw. gemaakt tussen Wijntje van Wittenberg en Hendrik van Geijtenbeek (HUA; UT184a013, nr. 172; 12-09-1746).

Genoemd in 1760 als erfgenaam van haar grootvader Teunis Voskuijl (AT036a009; 21-08-1760).

Lidm. reg. Woudenberg 1768: Weijntje van Wittenbergh.

3. Antonia Otten van Wittenberg, ged. Woudenberg 23-06-1726, get. Jacobje Thijs

4. Oth Otten van Wittenberg, ged. Woudenberg 15-02-1728, get. Ariaentje Thijssen

 

IIb

Antonie Arissen, tr. Aeltje Biermans

Uit dit huw.:

1. Berend Anthonisz van Wittenberg, geb. ca. 1680, volgt IIId

2. Ariaentie Antonissen, ged. Woudenberg 05-05-1687, get. Jannetje Otten, ov. 01-09-1757, tr. Woudenberg 25-02-1714 Arien Packouw, winkelier, tabaksteler, ov. Woudenberg 02-09-1757 (1 dag na zijn vrouw!), zn. van Frans Packouw en Teuntje Arissen van Wittenberg

Scarpenzele jg. 7, nr. 3 (1999), blz. 63,65.

                Lidm. reg. Woudenberg ca. 1730: Ariaentje van Wittenberg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Arien Packouw en Ariaantie Antonisz van Wittenbergh.

3. Maria Antonissen, ged. Woudenberg 16-10-1692, get. Jantje Hendricks

IIId

Berend Anthonisz van Wittenberg, geb. ca. 1680, tr. ca. 1705 Hendrijn Cornelissen van Scherpenzeel/Mom, geb. Scherpenzeel, dr. van Cornelis Willemsz Mom

Uit dit huw.:

1. Aeltje van Wittenberg, ged. Woudenberg 24-01-1706, get. Ariaantje Anthonissen, begr. Woudenberg 09-01-1790, tr. Woudenberg 20-04-1732 Thijs van Moesbergen, ged. Woudenberg 13-05-1703, zn. van Willem Cornelisz van Moesbergen Gerritje Gerrits van Wittenberg

                Lidm. Woudenberg ca. 1730: Aeltje van Wittenberg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Aaltie van Wittenbergh.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768: Aaltie van Wittenbergh.

2. Oth van Wittenberg, ged. Woudenberg 18-12-1707, get. Maria Cornelissen

3. Anthoni van Wittenberg, ged. Woudenberg 13-07-1710, get. Ariaantje Anthonissen, ov./begr. Woudenberg 01/03-08-1789, tr. Woudenberg 02-03-1749 Maria Teunissen van den Heuvel, van Woudenberg, ov. Woudenberg 14-07-1808

                Lidm. Woudenberg ca. 1735: Antoni van Wittenberg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Antoni van Wittenberg.

                Lidm. Woudenberg 25-03-1749: Maria van den Heuvel.

Lidm. reg. Woudenberg 1768: Antoni van Wittenberg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Maria van den Heuvel, wed. Toon van Wittenberg.

4. Cornelis van Wittenberg, ged. Woudenberg 01-06-1713, get. Maria van Scherpenzeel, begr. Woudenberg 15-08-1782, tr. Doorn (att. van Woudenberg) 04-05-1749 Jannigje de Jong, geb. aan de Dwarsweg, begr. Woudenberg 19-01-1785

Uit dit huw.:

1. Hendrijntje van Wittenberg, ged. Woudenberg 21-06-1750, get. Maria van den Heuvel, tr. Utrecht 04-11-1778 Hieronimus Meilink, geb. Twello jan. 1744, ov. Utrecht 03-03-1819, zn. van Wolter Jan Meilink en Eva Takken

Lidm. Woudenberg 20-04-1770: Hendrijntje van Wittenberg, met attestatie vertrokken naar Utrecht 03-12-1770.

                Huw. voorw. (U207a16, nr. 34; 31-10-1778).

2. Berend van Wittenberg, ged. Woudenberg 16-12-1753, get. Geertruijd van Wittenberg, ov./begr. Woudenberg 06/11-08-1787, ongehuwd

                               Lidm. Woudenberg 25-08-1777: Barend van Wittenberg met attestatie van Utrecht.

5. Gijsbertje van Wittenberg, ged. Woudenberg 20-10-1715, get. Maria Willems, ov. 1802, tr. Woudenberg 11-03-1742 Hendrik Jansz Coudijs, ged. Woudenberg 10-12-1704, zn. van Jan Willemsz van Coudijs en Maagje Hendriks van Overeem

                Bij de doop heet haar moeder: Hendrijn Willems.

                Lidm. Woudenberg ca. 1735: Gijsbertje van Wittenberg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Geijsbertie van Wittenberg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768: Geijsbertie van Wittenberg.

6. Otto van Wittenberg, ged. Woudenberg 06-03-1718, get. Ariaantje Anthonissen

7. Geertruijd Wittenberg, ged. Woudenberg 18-06-1719, get. Maria Cornelissen, begr. Woudenberg 27-02-1798, tr. (1) Woudenberg 20-04-1749 Jan Jacobsz Knopper, wed. Johanna Jacobs van Maenen, ged. Woudenberg 27-01-1704, ov. Woudenberg 27-09-1749 (5 maanden na zijn huwelijk), zn. van Jacob Jansz Knoppert en Neeltje Teunissen, tr. (2) Woudenberg 18-10-1761 Bessel Errisz van Ekeris, wed. Maartie Knopper, begr. Woudenberg 21-12-1777

                Lidm. Woudenberg ca. 1755: Geertruid van Wittenberg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Geertruid van Wittenberg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768: Geertruid van Wittenberg.

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

juli 2009