Wagensveld (1)

In 1666 koopt Jan Gijsbertsz de boerderij Groot Ravenhorst in Renswoude en blijft zelf tot na 1670 op Groot Lambalgen wonen. Zijn vrouw verhuist na zijn dood wel naar Ravenhorst.

Er wordt in diverse publicaties en op internet uitgegaan van het feit dat Jan Gijsbertsz een zoon zou zijn van Gijsbert Hermensz en Weimgen Jans. Daarvoor is nog geen bewijs gevonden. Mocht dit waar zijn dan zou Jan Gijsbertsz een zoon Hermen moeten hebben en die is (nog) niet gevonden. Bovendien woont Jan Gijsbertsz op Groot Lambalgen. Dat is een andere boerderij dan Klein Lambalgen waar Gijsbert Hermensz woonde.

Hun zoon Hendrick Jansen gaat op Wagensveld wonen. En zijn nakomelingen noemen zich naar deze boerderij.

M.J. Wagensveld uit Scherpenzeel heeft Oud Scherpenzeel een manuscript ter beschikking gesteld met een genealogie van de familie Van Wagensveld. Hartelijk dank daarvoor. Dit manuscript is hieronder aangevuld met nieuwe informatie.

I.

Jan Gijsbertsz, ov. tussen 1670-1673, tr. IJttien Gerrits

Lidm. reg. Scherpenzeel 1657: Jan Gijsberts, op Lambalgen.

Lidm. Scherpenzeel 11-04-1658: IJttien Jans, hv Jan Gijsbertsen

In 1666 verkopen Willem Cornelisz Ravenhorst, Jan Cornelisz Ravenhorst, Jorden Cornelisz Ravenhorst, Jorden Jans Ebbenhorst x Jantje Cornelissen Ravenhorst, Jan Jans Schaffelaer x Aelbertje Cornelisz Ravenhorst aan Jan Gijsberts, wonende Lambalgen.  ‘seecler huijsinge, hof ende hofstede, bergh ende schuijr; mitsgaders bepotinge ende beplantinge daer op staende ende vorders met alle sijne toebehooren, en al ’t gene daer in aert ende nagelvast is; oock mette landerijen daer aen behoorende, sijnde t’ samen vijff gedeelte van ’t Arff ende goet genaemt Groot Ravenhorst […] soo ’t selve bij Willem Cornelis voors. gebruijckt wert’. Het betreft erfgoed van comparanten. Belast met 150 gulden ten behoeve van de kerk van Renswoude, 1500 gulden ten behoeve van voorn Jan Gijsberts, 500 ten behoeve van Gijsbert Aelberts, 800 ten behoeve van Jorden Jansz Spickhorst (Recht. Arch. Renswoude; 09-04-1666).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: IJtje Gerrits, wed. Jan Gijsberts, nu won. onder Renswoude.

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Jansz van Ravenhorst, ov. Renswoude 14-09-1700, tr. (1) Renswoude 18-11-1683 Phijgje Sanders, ged. Renswoude 17-11-1661, ov. Renswoude 29-06-1691, dr. van Sander Gijsbertsz en Engeltje Gijsberts, tr. (2) Renswoude 14-02-1697 Geertruijd Willems

2. Gerrit Jansz

3. Hendrick Jansz, ged. Scherpenzeel 16-05-1652, op Groot Lambalgen, tr. Renswoude 11-12-1692 Aaltje Gerrits van Leersum

                Hun nakomelingen noemen zich Van Ravenhorst.

4. Jakobje Jansz, ged. Scherpenzeel 30-01-1659, op (Groot) Lambalgen

5. Teunis Jansz, ged. Scherpenzeel 14-07-1661, op (Groot) Lambalgen

6. Hendrick Jansz, ged. Scherpenzeel 01-01-1664, op (Groot) Lambalgen, volgt II

7. Jannigje Jansz, ged. Scherpenzeel 01-07-1666, op (Groot) Lambalgen

8. Cornelis Jansz, ged. Scherpenzeel 16-02-1670, op (Groot) Lambalgen

II

Hendrick Jansen, ged. Scherpenzeel 01-01-1664, op (Groot) Lambalgen, ov. Renswoude 21-11-1715, tr. als jm. van Ravenhorst in Renswoude 04-05-1690 Geertje Henricks van Miller, won. op Berckhorst, get. Faes Evertsen, op Berckhorst, ov. Renswoude 17-05-1719

In het doopboek van Renswoude, blz. 46 staat een Hendrick Jansz met 16 kinderen. Slechts de onderstaande drie zijn van Hendrick Jansz, die later op Wagensveld woont. Deze noemen zich Van Wagensveld.

Lidm. Renswoude vanaf 1669: Hendrick Jansz en Geertje Hendricx.

Op 04-12-1692 wordt Hendrick Jansz van Ravenhorst wonende op Wagensveldt in plaats van Cor(neli)s Jansz tot armenmeester van Renswoude verkozen. De ambtsperiode heeft geduurd tot 16-12-1694.

Uit dit huw.:

1. Jan Hendricksz, ged. Renswoude 07-08-1692, op Wagensfelt, volgt III

2. Reintje Hendricks van Wagensveld, ged. Renswoude 11-02-1694, op Wagensfelt, tr. Renswoude (otr. Scherpenzeel 04-12-1717) Willem Hendriks van Schaik, ged. Scherpenzeel 13-11-1687, op Schaick, zn. van Hendrick Willemsen Kolfschoten en Jantje Aelbertsen van Schaick. Willem, tr. (2) Renswoude 31-10-1734 Evertje Wulven, geb. Kootwijkerbroek

3. IJdtje Hendricks, ged. Renswoude 21-11-1697

4. Hendrick Hendriksen van Ravenhorst, ged. Renswoude 09-01-1701

III

Jan Hendricksz van Wagensveld, ged. Renswoude 07-08-1692, waard, ov. voor 1749, tr.Scherpenzeel 21-11-1717 Geertje Derksen van Maanen, ged. Scherpenzeel 02-02-1696, ov. Scherpenzeel 25-05-1781, dr. van Derck Breunissen van Maenen en Anna Arissen van ’t Willer

Van 1724-1753 is Jan van Wagensveld waard in de Moriaen.

Lidm. Scherpenzeel 16-04-1713: Geertje Dercksen, jd.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Geertje Dercksen, jd.

In 1718 wordt Jan Petersen beboet met 4 herenponden wegens vechten met Jan Wagensveld (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 16-05-1718).

In 1720 worden Teunis Meintsen, Derck Gerritsen en Aert, op Renes beboet met 4 herenponden wegens vechten met Jan Wagensveld (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 06-05-1720).

In 1721 wordt Faes van Selder aangeklaagd wegens vechten met Jan Wagensveld (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 10-11-1721).

In 1724 kopen Jan van Wagensveld x Geertjen van Maanen voor f 525,= van Jan Termaete x Geertje Robbertsen een huis en hof aan het west­eind te Scherpenzeel, op voorwaarde dat het kamertje waar Metjen, wed. Teunis Hendricksen van Dijk in woont, door haar zo lang zij leeft mag bewoond worden (Huis Scherpenzeel 136; 05-12-1724).

In 1731 lenen Jan van Wagensvelt x Geertjen van Manen f 1000,= van Pieter Rees, koopman te Rotterdam. Onderpand: hun huis “als het laatst is bewoont door den schout Brooshooft” aan het westeinde van het dorp. Geroyeerd op 01-06-1758 (Recht. Archief Scherpenzeel 5: 14-05-1731).

In 1733 vestigen Jan Wagensvelt x Geertjen van Manen een kapitaal van f 1091,= in hun huis wegens geleverde jenever, brandewijn, anijs enz. t.b.v. de weduwe Hendrik Lublin en zn., kooplieden te Amsterdam. Onderpand: huis en brouwerij in het dorp (Recht. Arch. Scherpenzeel 5; 20-04-1733).

Hendrick, Derck en Arris Wagensveldt, Annaetjen Wagensveldt x Pieter Dixkes, Lubberta Hendrijna Wagensveldt x Jan Renes, allen te Scherpenzeel, behalve Arris won. Amsterdam; verklaren dat hun moeder Geertjen van Maenen, wed. Jan Wagensveldt meer schulden dan goederen heeft. De kinderen zullen haar een fatsoenlije begrafenis geven, maar zien verder af van de nalatenschap (Huis Scherpenzeel 112c; 02-09-1778).

Uit dit huw.:

1. Geertruijd Jans van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 29-01-1719

2. Hendrik Jansz van Wagensveld, waard, onderschout, chirurgijn, ged. Scherpenzeel 25-01-1721, ov./begr. Scherpenzeel 12/19-11-1795, tr. (1) Scherpenzeel 01-04-1753 Maeijke (Maetje) Glashorst, ged. Scherpenzeel 15-12-1726, dr. van Gijsbert Willemsz Glashorst en Evertje van ’t Willaer, tr. (2) Renswoude 25-05-1760 Adriaantje Pul, ged. Renswoude 20-10-1737, dr. van Ariën Pul en Gijsbertje Jacobs

In 1752 legt Gerrti Snockevelt een verklaring af m.b.t. het illegaal wijndrinken ten huize van Hendrik Wagensveld, waard (Recht. Arch. Scherpenzeel 7; 07-12-1752).

Van 1754-1795 woont Hendrik van Wagensveld in de Moriaen. Daarna tot 1799 zijn weduwe, daarna tot 1802 zijn erfgenamen.

In 1752 wordt Hendrick Wagensveld aangesteld als schepen van Scherpenzeel (Westerholt 012; 05-06-1752).

In 1757 wordt Hendrick Wagensveld opnieuw aangesteld als schepen van Scherpenzeel (Westerholt 012; 08-03-1757).

In 1759 wordt Hendrick Wagensveld opnieuw aangesteld als schepen van Scherpenzeel (Westerholt 269, nr. 27, 28, 30; 29-03-1759).

Lidm. Scherpenzeel 18-04-1756: Hendrick van Wagensfeldt, gehuwd.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1758: Hendrick van Wagensfeldt.

In 1760 worden er huwelijkse voorwaarden gemaakt tussen Hendrik Jansen van Wagensveld, wed. Maeijtjen Gijsbert van Glashorst. Getuige: moeder Gertjen Derks van Maanen en broer Derck, en Arjaantje Arjensen Pul (Huis Scherpenzeel 28; 09-05-1760).

                Lidm. Scherpenzeel 05-02-1764: Ariaantje Pul, nu Wagensfelt, met attestatie van Renswoude.

In 1771 wordt Hendrick van Wagensveld aangesteld tot onderschout en leenbode na overlijden van Elbert Breeschoten (Westerholt 252-2; 20-06-1771).

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1771: Hendrick Wagensfelt en Ariaantje Pul.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1772-1774: Hendrik Wagensfels en Ariaantje Pul.

In 1782 laten Evertje van Wagensveld uit Amsterdam en Jantje van Wagensveld, me.j. ongehuwde dochters, geass. door Pieter Dixkes, hun testament op de langstlevende maken. Na beider overlijden is erfgenamen: Hendrik van Wagensveld x Arjaantje Pull (Recht. Arch. Scherpenzeel 12, nr. 4; 1782).

In 1793 heeft Hendrik van Wagensveld een geschil met Wijnand van Ree, die voor 1400 gl. land had gekocht van Pieter Quack, namens zijn broer Gerrit van Ree uit Doorn en met Dirk Sterk die voor 800 gl. land had gekocht van Pieter Quack x Evertje van Wagensveld (Recht. Arch. Scherpenzeel 12, nr. 5; 22-02-1793).

Ca. 1795 vindt er een boedelinventaris plaats van wijlen Hendrik Jansen van Wagensveld. Een huis en hof in het midden doch aan het westeinde te Scherpenzeel, sectie D 510,511, belast met een hypotheek van f 300,=; inventaris t.w.v. f 316-3-; diversen f 432-8-; schulden f 523-16-; tekort: f 91-8- (Huis Scherpenzeel 136; ca. 1795).

In 1797 leent Adriaantje Pull, wed. Hendrik van Wagensvelt f 300,= van Johannis Sebastiaan van Naamen. Onderpand: haar huis en erf aan het westeinde van het dorp en een halve hofstede op Emmikhuizen. Geroyeerd 30-11-1802. Origineel in Huis Scherpenzeel 136. (Recht. Arch. Scherpenzeel9, fol. 98; 27-07-1797).

Er wordt een boedelinventarisatie van wijlen Hendrik Jansen van Wagensveld door zijn wed. Adriana Pull, o.a.: een huis en hof in midden doch westeinde te Scherpenzeel, belast met een hypo­theek van f 300,=. (inliggend kadastervel: sectie D 510,511) (Huis Scherpenzeel 136, z.j.).

In 1800 Adriana Pull, wed. H. Wagensveld f 200,= van Geusje Broe­ders. Onderpand: haar huis in het midden van het dorp en een halve boerenhofstede op Emmikhuizen. (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 132vo; 01-05-1800).

In 1802 koopt Jan Renes Jz. op 12-04-1802 van Gisbertje, wed. Claas Marret en Geertruij, me.j. jd. van Wagensfeld, dochters van Ariaantje Pull, wed. Wagensveld, 2/3 deel van een huis en hof in het midden van het dorp, voor 573 gl. 8 st. (Staten kwartier van Veluwe 259; Ontvangst 40e en 50e penning; 12-04-1802).

In 1802 kopen Jan Renes jr. x Evertje Sterk van Teunis de Jong, wed. Maatje van Waagensveld 1/3 deel van een huis tussen het erf van Willem Willemsen van Kolfschoten en het kerkepad, door de kopers bewoond, hofpacht van f 5,=, voor f 465,=, op dezelfde voorwaarden als de kopers de andere 2/3 deel hebben gekocht van de wed. G. Marret, geb. van Waagensveld c.s. op 12-04-1802. (Huis Scherpenzeel 136, 05-06-1802).

Naastingsbrief van bovenstaande hele huis door Heer van Scherpenzeel, voor f 1038,40. Zegels van o.a. Gijsbertje van Wagensveld (mooi!), Geertruij van Wagensveld (monogram (Huis Scherpenzeel 136, 25-10-1802).

Uit het 1e huw.:

1. Evertje van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 27-05-1753, tr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 06-11-1787 Jan Pieter Quack, van Nieuweland in de Meijerij van den Bosch

In 1770 wordt de nalatenschap van Antonia van de Vlierd, eerst wed. Albertus van ’t Willaar en laatst van Melchior van Wolfswinkel volgens maaggescheid, gepasseerd op 23-03-1768 en18-05-1768, voor het Hof van Gelderland geregistreerd. Evertjen van ’t Willaar, eerst wed. Gijsbert van Glashorst en laatst van Gerrit Overeem, geassisteerd door G.M. van Seumeren, rentmeester en secretaris aan de ene kant en Willemina van Glashorst x Kornelis Romein, Weijntje Glashorst x Jan van Breeschoten, Dirk van Wagensveld en Jan van Breeschoten als voogden van Evertjen en Jantjen van Wagensveld, de onmondige kinderen van Hendrik van Wagensveld, wed. Maatje Glashorst aan de andere kant. Evertjen en Jantjen van Wagensveld, de onmondige kinderen van Hendrik van Wagensveld, wed. Maatje Glashorst krijgen o.a. de Omloop, de hooijmaaten, het bosje en de halve wal, gelegen in Glashorst. Verder wordt bepaald dat na het overlijden van Evertjen haar goederen zullen verdeeld worden tussen haar dochter Weijntje Glashorst x Jan van Breeschoten, voor de ene helft en Evertjen en Jantjen van Wagensveld, de onmondige kinderen van Hendrik van Wagensveld, voor de andere helft. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 25; 18-04-1770).

Lidm. Scherpenzeel 07-12-1774: Evertje Wagensfels, met attestatie vertrokken naar Amsterdam 06-05-1777.

In 1782 laten Evertje van Wagensveld uit Amsterdam en Jantje van Wagensveld, me.j. ongehuwde dochters, geass. door Pieter Dixkes, hun testament op de langstlevende maken. Na beider overlijden is erfgenamen: Hendrik van Wagensveld x Arjaantje Pull (Recht. Arch. Scherpenzeel 12, nr. 4; 08-08-1782).

In 1782 kopen Pieter Dixkes x Anna van Wagensveld voor f 500,= van Evertje van Wagensveld, me.j. jd., huis en hof in het midden van het dorp, naast de Poort. Bijgevoegd stuk van 16-10-1797: Pieter Dixkes x Anna van Wagens­veld krijgen toestemming van de Vrouwe van Scherpenzeel om hun dak op de muur van de Poort te laten rusten en de afwatering te hebben via een goot op de muur naar hun eigen grond, “en boven de grond van de gewesen Poort geen drop”, “blijvende ook de grond daar den toorn opgestaan heeft in vollen eigendom van den Huijse van Scherpenzeel”. Zij mogen hun huis hun leven lang niet verko­pen (Huis Scherpenzeel 20 en Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 162 en 12, nr. 4; 08-08-1782).

In 1787 wordt Evertje van Wagensveld, geassisteerd door haar vader Hendrik van Wagensveld, meerdejarige dochter van Maatje van Glashorst, dochter van Gijsbert van Glashorst x Evertje van ’t Willaar beleend na dode van haar overgrootmoeder Antonia van de Vliert, laatst wed. Melchior van Wolfswinkel, voor de helft (samen met haar zuster Jantje) en na dode van haar grootmoeder Evertje van ’t Willaar, laatst wed. Gerrit Overeem, dochter van Albartus van ’t Willaar en Antonia van de Vliert, voor de andere helft, met de Omloop of het achterste land, met bosje en hooikamp en ten noorden de halve wal. Haar zuster Jantje van Wagensveld is september 1782 overleden en legateerde Evertje haar erfdeel, volgens testament gepasseerd op 08-08-1782 voor het gerecht van Scherpenzeel. Vorige belening 06-01-1769. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 29vo; 26-06-1787).

In 1787 wordt Hendrik van Wagenseld beleend namens zijn dochter Evertje van Wagensveld, meerderjarige dochter van Maatje van Glashorst, dochter van Gijsbert van Glashorst x Evertje van ’t Willaar beleend met het halve Lange Dorp, de halve Bree en drie erfachten op ’t Hooge Land, naast de Glashorsterdijk en de halve Glashorsterdijk, zuidzijde, vanaf de Heul richting Vlastuin tot aan het bosje van de Heer van Scherpenzeel. Alles afgedeeld met Jan Kobusen Bakker. Na de dood van haar grootmoeder Evertje van ’t Willaar, laatst wed. Gerrit Overeem is dit goed en andere percelen op 18-04-1763 beleend aan Jan Kobusen Bakker x Dirkje van ’t Willaar, vervolgens op 08-10-1778 gekocht door Evertjes zuster Jantje van Wagensveld van de erfgenamen van haar grootmoeder Evertje van ’t Willaar. Na de dood van haar zuster Jantje is het haar toebedeeld volgens testament van 08-08-1782. Het deel wat haar vader Hendrik van Wagensveld toekomt schenkt hij haar. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 35vo; 26-06-1787).

In 1787 leent Evertje van Wagensveld, meerderjarige dochter van en geassisteerd door haar vader Hendrik van Wagensveld f 1000,= van Willem Willemsen, wonende op Groot Kolfschoten. Onderpand: het halve Lange Dorp, de halve Bree en de drie erfpachten op ’t Hooge Landt naast de Glashorsterdijk. Geroyeerd z.j. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 38; 26-06-1787).

Bevestiging van bovenstaande lening. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 40; 26-06-1787).Opnieuw bevestiging (na zes jaar) van bovenstaande lening. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 161vo; 26-06-1793).

In 1787 leent Evertje van Wagensveld, meerderjarige dochter van en geassisteerd door haar vader Hendrik van Wagensveld f 800,= van Ernestus Kraijenhaage, meester tuinman te Scherpenzeel. Onderpand: de Omloop of het Agterste Land met het bosje en de Hooikamp, evenals de halve Bree en het halve Lange Dorp. Borgen: Hendrik van Wagensveld en Pieter Dixkes. Geroyeerd 06-09-1793. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 46; 17-09-1787).

Bevestiging van bovenstaande lening. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 47; 17-09-1787).

In 1792 verkopen Pieter Quack x Evertje van Wagensveld voor f 1400,= aan Gerrit van Ree, wonende te Doorn het land genaamd het halve Lange Dorp, gepacht door Hendrik van Wagensveld en Teunis de Jong. De halve Bree, waarvan Jan Cobusz de andere helft bezit, gepacht door Andries Delfswijk voor f 15,=. En drie erfpachten op ’t Hooge land naast de Glashorsterdijk, waarvan Jan Cobusz de andere helft bezit, gepacht door Hendrik Bakker, Andries Delfswijk en Everd Jansz Glashorst, de totale opbrengst is f 21,=, waarvan jaarlijks een gulden wordt uitgekeerd aan Willem Anthonisz Renes en Johanna van Bekbergen. Tenslotte de halve Glashorsterdijk, vanaf de Heul naar Vlastuijn tot aan het bosje van de Heer van Scherpenzeel, alles gelegen in Glashorst. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 154vo; 25-08-1792).

In 1793 wordt Gerrit van Ree beleend door opdracht van Evertje van Wagensveld x Pieter Quack met het halve Lange Dorp, de halve Bree, waarvan Jan Cobusz de andere helft bezit, en drie erfpachten op ’t Hooge Land naast de Glashorsterdijk, waarvan Jan Cobusz de andere helft bezit, met de halve Glashorsterdijk. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 156vo; 15-07-1793).

In 1793 heeft Hendrik van Wagensveld een geschil met Wijnand van Ree, die voor 1400 gl. land had gekocht van Pieter Quack, namens zijn broer Gerrit van Ree uit Doorn en met Dirk Sterk die voor 800 gl. land had gekocht van Pieter Quack x Evertje van Wagensveld (Recht. Arch. Scherpenzeel 12, nr. 5; 22-02-1793).

2. Jantje van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 04-07-1756, ov. Scherpenzeel sept. 1782

In 1778 koopt Hendrik Wagensveld voor zijn dochter Jantje Wagensveld voor f 1560,= van de erfgenamen van Evertje van ’t Willaar, eerst wed. Gijsbert Glashorst, laatst wed. Gerrit Overeem, het halve Lange Dorp, de halve Bree en drie erfachten à f 10,= op ’t Hooge Land, naast de Glashorsterdijk, waar Evert Jansen, Andries Delfswijk en Kornelis Jansen Hardeveld wonen en de halve Glashorsterdijk, zuidzijde, vanaf de Heul richting Vlastuin tot aan het bosje van de Heer van Scherpenzeel gelegen in Glashorst. Belast met een spint rogge aan de predikant van Scherpenzeel. Afgedeeld met Jan Kobusen Bakker x Dirkje van ’t Willaar. Hendrik van Wagensveld koopt van de erfgenamen ook nog het huis naast de poort voor zijn dochter Evertjen Wagensveld. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 31vo; 08-10-1778).

Bevestiging van bovenstaande verkoping (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 33vo; 26-06-1787).

In 1782 laten Evertje van Wagensveld uit Amsterdam en Jantje van Wagensveld, me.j. ongehuwde dochters, geass. door Pieter Dixkes, hun testament op de langstlevende maken. Na beider overlijden is erfgenamen: Hendrik van Wagensveld x Arjaantje Pull (Recht. Arch. Scherpenzeel 12, nr. 4; 1782).

Uit het 2e huw.:

3. Maatje van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 20-02-1763, ov. Scherpenzeel 21-11-1801, tr. Scherpenzeel 03-05-1788 Teunis de Jong, herbergier, ged. Scherpenzeel 15-01-1764, ov. Scherpenzeel 02-01-1846, zn. van Gerrit de Jongh en Maria van Ginkel. Teunis, tr. (2) Renswoude of Woudenberg 26-06-1803 (in beide trouwboeken ingeschreven) Stina/Christina van den Broek, geb. Voorthuizen 1772, ov. Scherpenzeel 12-06-1855, dr. van Sil van den Broek en Sophia

4. Gijsbertje van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 04-05-1766, tr. (1) Klaas Marret (afkomstig van Amsterdam), tr. (2) Gerrit/Gerardus Slangen

                Op 30-07-1790 wordt er een kind begraven van Gijsbertje van Wagensveld, wed. Klaas Marijt

In 1840 verklaren Gijsbert Renes, 71 jaar, wolkammer te Scherpenzeel; Kornelis van ’t Foort, 70 jaar, wagen­maker te Scherpenzeel; Gijsbert Gerrit Sterk, 56 jaar, wolkammer te Scherpenzeel; Brand van Raaij, 52 jaar, wolkammersknecht te Scherpenzeel dat wijlen Gijsbertje of Gijsberta Wagensveld, eerder wed. Klaas Marret, nu x Gerrit Slangen, gewoond hebbende te Utrecht, als enige erfgenamen heeft: de kinderen van haar twee vooroverleden zusters Maatje Wagensveld x Teunis de Jong, ov. te Woudenberg en Geertruij Wagensveld x Cornelis Enthoven, ov. te Utrecht (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 21; 16-04-1840).

Benjamin Boers, notaris te Utrecht als vertegenwoordiger van de vermoedelijk ov. Anthony Marret in de nalatenschap van wijlen zijn moeder Gijsbertje of Gijsberta Wagensveld, eerder wed. Nicolaas Marret, x Gerrit Hangen, volgens acte van scheiding op 09-01-1823, not. G.H. Stevens te Utrecht, waarbij Anthonij f 1040,53 erfde van zijn moeder; dit geld werd op het Grootboek gestort en bedraagt nu f 1695,50; dit bedrag wordt overgedragen aan Melis Veldhuizen x Maria de Jong, herbergier in het Regthuis te Scherpenzeel; Hendrik de Jong , bouwman onder Leusden; Asriaantje de Jong x Jan Mole­naar, stalknecht onder Woudenberg; Gerritje de Jong me.j., ongehuwd, z.b. onder Woudenberg; Teunis de Jong, logementhouder onder Woudenberg; Maatje de Jong x Albertus IJzerman, broodbakker te Scherpenzeel; Sophia de Jong x Dirk Sterk Olivierszoon, rentmeester te Woudenberg; Dirk Groen, kantoorbediende te Utrecht namens Catharina Gijsberta Eijndho­ven x Rijnier van der Rijst, z.b. te Utrecht en Hendrik Gerar­dus Eijnhoven, schoenmaker te Utrecht. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 48; 14-08-1840).

5. Geertruij van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 29-01-1769, ov. Utrecht, tr. Cornelis Enthoven

6. Jan Adrianus van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 02-09-1770

7. Geertruij van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 11/17-03-1776, get. Neeltje Pull, hv Huibert Tijssen

                In 1802 is Geertruij van Wagensveld ongehuwd.

8. Arien van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 17/25-07-1779, get. Neeltje Pull, hv Huibert Tijssen van Droffelaar

9. Arien van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 19/27-05-1781, get. Neeltje, hv Huibert Tijssen van Droffelaar

3. Derck Jansz van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 31-01-1723, volgt IV

4. Aris/Arend Jansz van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 05-04-1725

                In 1778 woont Arris van Wagensveld in Amsterdam.

5. Jan Jansz van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 04-05-1727

6. Jan Jansz van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 22-05-1729

7. Anna Maria Jans van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 23-09-1731, ov./begr. Scherpenzeel 28-09/03-10-1806, tr. Scherpenzeel 31-01-1768 Pieter Dixkes, geb. 1729, ov. Scherpenzeel 11-12-1807

                Lidm. Scherpenzeel 16-10-1768: Annetje van Wagensfelt hv P. Dixkes, met attestatie van Amsterdam.

In 1769 kopen Pieter Dixkes x Anna van Wagensveld voor f 725,= van Jan van Breeschoten x Weijntje

Glashorst een kamp van ca. 2 morgen genaamd de Voorste Doornekamp (Huis Scherpenzeel 111; 27-07-1769).

In 1769 worden Peter Dixken x Anna van Wagensveld beleend door opdracht van Hessel Romijn namens zijn moeder Gritijen van Santen, wed. Lubbert Romijn met twee kampen land in Groot Scherpenzeel; een kampje van + een halve morgen aan deze kant van de weg naar Roijewinckel en een kamp genaamd de Lange Camp langs de Renswoudsche weg (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 91; 03-08-1772).

In 1789 wordt Pieter Dixkes opnieuw beleend door de komst van Borchard Fredrik Willem van Westerholt als Heer van Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 91; 02-09-1789).

In 1793 wordt Pieter Dixkes opnieuw beleend door de komst van Johannis Sebastiaan van Naamen als Heer van Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 91vo; 28-11-1793).

            Lidm. reg. 1771 Scherpenzeel: Annetje Wagensfelt hv Pieter Dixse.

                Lidm. Scherpenzeel 19-09-1774: Pieter Dixes.

                Lidm. reg. 1772-1774 Scherpenzeel: Annetje Wagensfels hv Pieter Dixes.

In 1782 kopen Pieter Dixkes x Anna van Wagensveld voor f 500,= van Evertje van Wagensveld, me.j. jd., huis en hof in het midden van het dorp, naast de Poort. Bijgevoegd stuk van 16-10-1797: Pieter Dixkes x Anna van Wagens­veld krijgen toestemming van de Vrouwe van Scherpenzeel om hun dak op de muur van de Poort te laten rusten en de afwatering te hebben via een goot op de muur naar hun eigen grond, “en boven de grond van de gewesen Poort geen drop”, “blijvende ook de grond daar den toorn opgestaan heeft in vollen eigendom van den Huijse van Scherpenzeel”. Zij mogen hun huis hun leven lang niet verko­pen (Huis Scherpenzeel 20 en Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 162 en 12, nr. 4; 08-08-1782).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Anna van Wagensfeld en Pieter Dixkes.

Testament Pieter Dixkes x Annetje van Wagensveld. Erfgenamen van Pieter: Jan Jacob van Beek, zoon van Fredrik van Beek x Reijntje van Wagensveld; Alida Petronella Renes, huisvrouw van Christoffel Hibbes en Anna Renes, dochters van Jan Renes x Dina Luberta van Wagensveld, ieder voor 1/3 deel. Erfgenamen van Anna: haar zus Dina Lubertha van Wagensveld, wed. Jan Renes; de nagelaten kinderen van haar zus zal. Reijntje van Wagensveld; de nagelaten kinderen van haar overleden broers Hendrik, Dirk en Arends van Wagensveld, ieder voor 1/5 deel. Met stamboom (Recht. Arch. Scherpenzeel 12, nr. 21,23; 25-08-1803).

In 1808 verkopen de executeurs van het testament van Pieter Dixkes x Annetje van Wagensveld voor f 987,= aan Steven Companje x Dirkje Renes de Gerritje Meuskamp en de Lange Kamp in Groot Scherpenzeel (Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 14-04-1808). Registratie (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 250; 26/27-07-1808).

In 1808 verkopen de executeurs van het testament van Pieter Dixkes x Annetje van Wagensveld voor  1200,= aan Olivier Sterk x Antje Renes het huis nr. 2 tegenover de kerk (Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 27-04-1808).

8. Reintje Jans van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 06-06-1734, tr. Amsterdam (otr. Scherpenzeel) 23-08-1760 Frederick van Beek, geb. Elburg

9. Jan Jansz van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 18-11-1736

10. Lubberta Hendrina/Dina Lubertha van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 31-08-1738, ov. Scherpenzeel 17-10-1828, tr. Jan Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 11-08-1743, ov. Scherpenzeel 20-06-1797, zn. van Gijsbert Jansz Renes en Dirckje de Keijzer

IV

Derck Jansz van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 31-01-1723, timmerman, ov. voor 1788, tr. Scherpenzeel 12-07-1750 Clara van den Toorn, ged. Amsterdam 02-05-1728, begr. Scherpenzeel 15-07-1795, dr. van Ary Gijsbertsz van den Toorn en Grietje Willems Timmer

In 1764 kopen Derck Wagensvelt x Klaartjen van den Toorn voor f 100,= van Klaas ten Broek en

Corneelis van Twillaar, als erfgenamen van de wed. Peeter Bouwman een huis en hof aan het oosteinde an het dorp “Deese coopbrieff is door de arremeesteren van Scharpenzeel aan Derck van Wagensvelt overgegeven op den 12 november 1765” (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, nr. 6 en Westerholt 250; rekening 1764; 10-05-1764).

In 1789 koopt Wilhelmina van Wolfswinkel voor f 140,= van de wed. en kinderen van Dirk van Wagensveld een huis en hof met de gang aan de oostzijde en de halve gang aan de westzijde aan het oosteinde van het dorp. Voorwaarde: de wed. Dirk van Wagensveld krijgt haar leven lang recht van inwo­ning in een van de vertrekken (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 278; 23-11-1789).

Uit dit huw.:

1. Grietje van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 02-04-1752, in den Holevoet in ’t Stight, ov. Scherpenzeel 10-01-1830, tr. Arnoldus Goudee

2. Jan van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 01-01-1754, in den Holevoet

3. Joanna/Anna van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 14-09-1755, in den Holevoedt, tr. Scherpenzeel 03-12-1786 Jan Jansen, geb. Wijk bij Duurstede

4. Adrianus/Janus van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 18-09-1757

Wegens zijn talrijke nageslacht in Woudenberg en Scherpenzeel worden zijn

nakomelingen hieronder uitgewerkt bij Wagensveld (2).

5. Geertruy van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 20-01-1760, ov. Scherpenzeel 19-03-1855, tr. Scherpenzeel 12-05-1788 Jan Jacobsz van Doorn, wed. Aaltje van Voskuilen, begr. Scherpenzeel 17-09-1808

In 1788 worden er huwelijkse voorwaarden gemaakt tussen Jan Jacobsz van Doorn, wed. Aeltje van Voskuilen en Geertruij van Wagensveld, me.j. dochter van zal. Dirk van Wagensveld, geassisteerd door Hendrik van Wagensveld en broer Willem van Wagensveld. Jan brengt in: zijn huis, ’t laatste aan de noordzijde van het oosteinde van het dorp; oost: Heer van Scherpenzeel, west: erven van de vader van de bruid (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 255 en Recht. Arch. Scherpenzeel 12, nr. 1,2; 08-05-1788).

In 1844 leent Geertruij van Wagensveld, wed. Jan van Doorn, z.b. wonende ten huize van haar zoon Aalbert te Scherpenzeel f 660,= kost- en inwoningsgeld van haar zoon Aalbert van Doorn, werkman in de Krommehoek te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 7; 13-03-1844).

Voorkinderen:

1. Hendrik van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 10-04/07-05-1780, tr. (1) Jannetje Bernee, tr. (2) Utrecht 04-03-1835 Aletta Vreeswijk, geb. Utrecht 1781, dr. van Jan Vreeswijk en Cornelia Schoenmaker

                               Als vader wordt Teunis Prattenburg opgegeven.

In 1835 geeft Geertrui van Wagensveld, wed. Jan van Doren geeft toestemming voor het huwelijk van haar zoon Hendrik van Wagensveld, wed. Jannetje Bernee te Utrecht met Aletta Vreeswijk te Utrecht (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 15, geen acte; 09-02-1835).

2. Arris/Ernst van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 12-10/09-11-1783, landbouwer, ov. Scherpenzeel 22-11-1848, tr. Scherpenzeel 24-01-1823 en in de Grote Kerk 25-01-1823 Petronella/Nelletje van Soest, geb./ged. Scherpenzeel 11/29-07-1792, ov. Scherpenzeel 17-10-1866, begr. Glashorst graf nr. 347, dr. van Willem van Soest en Elisje ter Maaten

Als vader wordt Brand Hinnekamp opgegeven. “Nb. Brand Hinnekamp heeft dit egter blijven ontkennen en plegtig het tegendeel betuigt”

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1813: Petronella van Soest.

In 1863 laat Petronella van Soest, wed. Arris Wagensveld, landb. te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenamen: haar drie kinderen Willem, Geertrui en Elisabeth Wagensveld. Zoon Willem mag voor f 1400,= het door hen bewoonde huis kopen, wijk A nr. 131 in de Krommehoek te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 43; 08-09-1863).

Samen met haar man en zuster Johanna woont zij 1851-1883 Sectie D 495,496. Krommehoek-west. Groot 0.10.00 ha. Hofpacht f 5,00. Het huis heet “Jerusalem” (Kadastrale Atlas Scherpenzeel, 1832).

In 1855 laat Aalbert van Doorn, landb. in de Krommehoek te Scherpenzeel zijn testament maken. Erfgenamen: de kinderen van wijlen Arris Wagensveld x Petronella van Soest, zoon van Aalberts moeder Geertruij Wagensveld, met namen Willem Wagensveld, landb. te Scherpenzeel, Geertrui en Elisabeth Wagensveld, beiden me.j., ongehuwd, te Scherpenzeel krijgen: een huis nr. 86, korenberg, erf en hof in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 491,492, erfpacht van f 5,50 (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 17; 05-06-1855).

In 1863 laat Petronella van Soest, wed. Arris Wagensveld, landb. te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenamen: haar drie kinderen Willem, Geertrui en Elisabeth Wagensveld. Zoon Willem mag voor f 1400,= het door hen bewoonde huis kopen, wijk A nr. 131 in de Krommehoek te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 43; 08-09-1863).

In 1867 vindt er boedelscheiding plaats van wijlen Petronella van Soest, wed. Arris Wagensveld, t.v.v. haar kinderen: Willem Roelof Wagensveld, landb. te Scherpenzeel; Geertrui Wagensveld en Elisabeth Wagensveld, beiden ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel. Verkocht roerend goed, vee en bouwmansgereedschap t.w.v. f 759,=. Kontanten f 450,=. Vorderingen f 580,=. Verkocht veldgewas f 1070,=. Totaal f 4259,=. Willem Roelof: een huis, wijk A nr. 131, twee schuurbergen, erf, werf en tuin vooraan in de Krommehoek of Kerkstraat te S., sectie D 495,496, groot 10 roeden, voor f 1400,= (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 37; 25-10-1867).

Uit dit huw.:

1. Willem Roelof van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 16-09/03-10-1824, landbouwer, ov. Scherpenzeel 18-05-1905, begr. Glashorst, graf nr. 70, ongehuwd

2. Geertruij van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 18/30-03-1828, ov. Scherpenzeel 02-11-1881, ongehuwd

In 1867 verkoopt Aalbert van Doorn, z.b. te Scherpenzeel aan Geertruida en Elisabeth Wagensveld, beiden me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel een huis wijk A nr. 133 en 133a, schuurberg, erf en tuin in de Krommehoek of nu Kerkstraat te S., sectie D 491,492, groot 11 roeden, 50 ellen, voor f 800,= (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 4; 11-01-1867).

3. Elizabeth van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 19-03/25-04-1830, ov. Scherpenzeel 28-04-1908, begr. Glashorst, graf nr. 70, ongehuwd

In 1867 verkoopt Aalbert van Doorn, z.b. te Scherpenzeel aan Geertruida en Elisabeth Wagensveld, beiden me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel een huis wijk A nr. 133 en 133a, schuurberg, erf en tuin in de Krommehoek of nu Kerkstraat te S., sectie D 491,492, groot 11 roeden, 50 ellen, voor f 800,= (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 4; 11-01-1867).

In 1908 is er scheiding tussen de Diaconie van de Herv. Gemeente en de Kerkvoogdij van de Herv. Gemeente van een open terrein, hoek Kerkplein en Krommehoek, van ouds genaamd Jeruzalem, sectie D 495,1098, groot 0.10.00 ha. Gelegateerd door Elizabeth van Wagensveld op voorwaarde dat het nooit mag worden ingericht als herberg, dans-, en speel- of koffiehuis, pleisterplaats, logement, sociëteit, inrichting waar toneel of muziekuitvoeringen gegeven worden. Er mag geen alcohol, koffie, thee of gazeuse verkocht worden. T.w.v. f 1400,=, dus ieder f 700,= Het wordt voor f 700,= toegescheiden aan de diaconie (Notarieel Amersfoort 36, nr. 1829; 29-10-1908).

3.? Neeltje Wagensveld

                        Kind:

                        Jan van Wagensveld, geb. Scherpenzeel 24-09-1816, ov. Scherpenzeel

07-10-1816

6. Willem van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 25-12-1761, onderschout, begr. Scherpenzeel 19-05-1796, tr. Scherpenzeel 26-12-1784 Metje van Ginkel/Verhaar, wed. Aalbert de Greef, ged. Amerongen 16-02-1755, ov. Scherpenzeel 01-06-1823, dr. van Hendrik Reijersen van Ginkel en Gijsbertje Gijsberts van de Haar

In 1787 legt Dirk Janse van Essen een verklaring af dat hij geslagen is door Willem Wagensveld voor de deur van de schoolmeester (Recht. Arch. Scherpenzeel 7; 02-05-1787).

Begr. Scherpenzeel 04-03-1789: kind van Willem Wagensveld.

In 1789 worden enkele goederen van Willem Wagensveld, onderschout, publiek verkocht op last van J. van Ellinckhuizen (Recht. Arch. Scherpenzeel 7, nrs. 122-126; 23-11/10-12-1789).

                Begr. Scherpenzeel 30-08-1790: kind van Willem Wagensveld.

Begr. Scherpenzeel 11-08-1797: kind van Willem Wagensveld, ten laste van de diaconie van Woudenberg.

Uit dit huw.:

1. Klara van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 30-11/11-12-1785

2. Hendrik van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 20-05/01-07-1787

3. Dirk van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 01/17-08-1788

4. Klara van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 25/31-01-1790, ov. Scherpenzeel 12-12-1869, tr. Scherpenzeel 07-12-1827 Willem van Voorthuizen, geb. Renswoude 14-09-1799, schoenmaker, ov. Scherpenzeel 19-11-1878, zn. van Jorden van Voorthuizen en Elizabeth Verschuur

In 1845 laten Willem van Voorthuizen, meester schoenmaker x Klara van Wagens­veld z.b. te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 2149, nr. 6 en 7;07-02-1845).

5. Dirk van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 16/24-03-1793

7. Hermannus van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 03-12-1763, volgt Va

8. Gijsbert van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 23-02-1766, daggelder, ov. Woudenberg 15-12-1855, tr. Amerongen (otr. Scherpenzeel) 11-03-1798 Anna Maria van Dijk, geb. Elst bij Amerongen 10-05-1767, begr. Scherpenzeel 23-03-1805, dr. van Willem Hendriksz van Dijk en Grietje van Weerdenburg, tr. (2) Woudenberg 16-12-1810 Jannetje Jansen van Geijtenbeek, geb./ged. Woudenberg 15/30-09-1787, ov. Woudenberg 24-03-1858, dr. van Jan Cornelisz van Geijtenbeek en Geertje Jansen van Marlewijk

                Doopboek Amerongen: Doopceel Maria van Dijk gegeven op 17-07-1799.

                Bij het ov. van Gijsbert van Wagensveld heet zijn moeder Klara van Gelder.

In 1844 laten Gijsbert van Wagensveld, daggelder x Jannigje Jansen van Geijtenbeek, in de Achterstraat onder Woudenberg hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 17 en 18; 18-07-1844).

            Uit het 1e huw.:

            1. kind, begr. Scherpenzeel 10-05-1800

2. Dirk van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 09/24-05-1801, begr. Scherpenzeel 27-06-1801

            3. kind, begr. Scherpenzeel 21-09-1802

4. Willem van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 16/25-09-1803, begr. Scherpenzeel 06-10-1803

9. Dirkje van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 02-10-1768, aan ´t Oosteinde, ov. Scherpenzeel 06-08-1834, tr. Scherpenzeel 17-08-1788 Gerrit Berendsz Osnabrugge, wed. Goutje Franken van Leusden, geb. Woudenberg 18-10-1750, ov. Scherpenzeel 16-06-1809, zn. van Berend Hendriksz Osnabrugge/Knoot en Willemijntje Jans Drost

            Kind:

            1. begr. Scherpenzeel 10-07-1809: kind van Dirkje Wagensveld.

10. Jakobus van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 14-07-1771, volgt Vb

 

Va

Hermannus van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 03-12-1763, ov. Woudenberg 16-12-1840, tr. Opheusden 12-02-1797 Hendrika Budding, ged. Opheusden 02-11-1772, ov. Woudenberg 08-02-1818, dr. van Peter Budding en Aaltje van Erpeka

Uit dit huw.:

1. Alijda Klara Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 17/27-05-1798, ov. Scherpenzeel 13-03-1882, tr. Woudenberg 12-04-1823 en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 13-04-1823 Teunis van Veldhuizen, geb./ged. Woudenberg 14/24-02-1793, schipper, ov. Woudenberg 06-04-1862, zn. van Jan van Veldhuizen en Ariaantje Koudijs

2. Petronella Wagensveld, geb./ged. Woudenberg 07-12-1803/08-01-1804, volgt VIa

3. Klara Wagensveld, geb. Kesteren 1803, ov. Woudenberg 23-01-1840, tr. Woudenberg 21-04-1838 Gerrit Gazenbeek, geb. Woudenberg 17-01/05-02-1804, ov. Woudenberg 23-03-1874, zn. van Geurt Gazenbeek en Bartje Groeneveld

4. Dirk Wagensveld, geb. Opheusden 1806, daggelder, ov. Woudenberg 02-01-1875, tr. Woudenberg 09-09-1837 Aaltje Lagerweij, geb. De Bilt 23-01-1815, ov. Woudenberg 07-03-1888, dr. van Jan Lagerweij en Cornelia van Lunteren

            Uit dit huw.:

1. Jan Wagensveld, geb. Woudenberg 29-12-1837, ov. Woudenberg 04-01-1841

2. Hermanus Wagensveld, geb. Woudenberg 12-08-1839, ov. Woudenberg 27-09-1841

3. Cornelia Wagensveld, geb. Woudenberg 20-12-1841, tr. Woerden 20-05-1871 Gijsbert van Ee, geb. Zeist 1839, ov. Rietveld 21-01-1907, zn. van Aart van Ee en Trijntje Hendrikse

4. Hermanus Wagensveld, geb. Woudenberg 27-04-1844, ov. Woudenberg 15-05-1844

5. Hendrika Wagensveld, geb. Woudenberg 05-11-1845, ov. Utrecht (ingeschr. Scherpenzeel) 15-05-1917, begr. Glashorst, graf nr. 223, tr. Woudenberg 18-10-1867 Hendrik Nicolaas van Schaik, wed. Berendina Geijtenbeek, geb. ´s-Graveland 1842, rietdekker, ov. Scherpenzeel 22-10-1918, begr. Glashorst, graf nr. 223, zoon van Dirk van Schaik en Geertje Kok

In 1890 laten Hendrik Nicolaas van Schaik, rietdekker, won. Scherpenzeel en Hendrika Wagensveld hun testament op de langstlevende maken (AT058a004, nr 48 en 49; 31-03-1890).

6. Jan Wagensveld, geb. Woudenberg 27-04-1849, landbouwer, ov. Ede 10-02-1912, tr. Ede 22-03-1873 Hendrikje van Beek, geb. Ede 18-04-1853, dr. van Aart Willem van Beek en Elisabeth van de Weerd

7. Maria Wagensveld, geb. Woudenberg 30-08-1854, tr. Vleuten 08-08-1879 Barend Bakkenes, geb. Driebergen 04-12-1849, ov. Rijsenburg 12-01-1911. zn. van Lammet Bakkenes en Elisabeth Sikking

8. Jacoba Wagensveld, geb. Woudenberg 11-01-1858, ov. Woudenberg 28-05-1899, tr. Woudenberg 06-12-1883 Willem van Veldhuizen, geb. Ede 1856, ov. Renswoude 08-09-1931, zn. van Gerrit van Veldhuizen en Jannigje Jansen

5. Jan Wagensveld, geb. Woudenberg 1810, volgt VIb

6. Reintje Wagensveld, geb. Woudenberg 06-08-1813, ov. Woudenberg 17-08-1836, ongehuwd

            Kind:

            Hendrik Wagensveld, geb. Woudenberg 11-07-1836, ov. Woudenberg 15-04-1837

Vb

Jakobus van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 14-07-1771, wolkammer, ov. Woudenberg 04-01-1847, otr. (1) Amerongen 06-03-1795 Elisabeth Nonnemakers, ged. Amerongen 24-03-1776, ov. Scherpenzeel 15-04-1807, dr. van Evert Nonnemaker en Jannigje van Woudenberg, tr. (2) Woudenberg 17-04-1808 Willempje Jans van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 05-05-1782, ov. Woudenberg 25-12-1866, dr. van Jan Dirksz van Geijtenbeek en Teunisje Aarts van Ginkel

                Doopboek Amerongen: Doopceel Elisabeth Nonnemakers gegeven 03-10-1797.

Bij het ov. van Jakobus van Wagensveld heet zijn moeder Klaartje Wolfswinkel.

Uit het 1e huw.:

1. Klara van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 02/06-09-1795, tr. Ede 24-11-1821 Hendrikus Haverkamp, geb. Lunteren 17-12-1785, boerenknecht, zn. van Jacobus Maassen en Maartje Harmsen/Hannissen

2. Jan van Wagensveld, ged. Amerongen 07-05-1797, begr. Scherpenzeel 31-10-1800

                Doopboek Amerongen: Doopceel gegeven 03-10-1797.

3. Dirk van Wagensveld, ged. Amerongen 23-12-1798, ov. Woudenberg 01-10-1847, ongehuwd

4. Evert van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 17/28-09-1800

5. Jannigje van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 10/22-08-1802, ov. Woudenberg 06-01-1809, begr. Scherpenzeel 07-01-1809

6. Grietje van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 10/22-08-1802, ws. begr. Scherpenzeel 18-10-1802

7. Jan van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 24-10/18-11-1804, ov. Woudenberg 06-01-1809, begr. Scherpenzeel 07-01-1809

8. Berend van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 03-04/03-05-1807, ov. Woudenberg 01-09-1807

Uit het 2e huw.:

9. Jan van Wagensveld, geb./ged. Woudenberg 18-06/03-07-1808, get. Geertje van Geijtenbeek, ov. Woudenberg 14-08-1813

10. Geertje van Wagensveld, geb./ged. Woudenberg 09/25-03-1810, ov. Woudenberg 08-05-1857, tr. Woudenberg 22-08-1832 Jan van Kooten, geb./ged. Woudenberg 20-02/09-03-1800, wed. Metje Veenendaal, metselaar, zn. van Teunis Willemsz van Kooten en Willempje Gerritsz van Apeldoorn

11. Jacobus van Wagensveld, ged. Woudenberg 09/15-12-1811, get. Willempje van Kooten, daggelder, ov. Woudenberg 28-09-1847, tr. Woudenberg 06-05-1837 Rijkje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 09/21-07-1805, ov. Scherpenzeel 15-08-1885, dr. van Gerrit Berendsz van Osnabrugge en Dirkje van Wagensveld

Voorkind:

Barend Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 29-07/13-09-1829

Uit dit huw.:

1. Dirkje van Wagensveld, geb. Woudenberg 01-03-1838, ged. in de Grote Kerk 25-03-1838, ov. Scherpenzeel 12-09-1893, ongehuwd

2. Willem van Wagensveld, geb. Woudenberg 25-12-1840, ged. in de Grote Kerk 31-01-1841, ov. Woudenberg 29-04-1848

3. Jacoba van Wagensveld, geb. Woudenberg 09-05-1845, ged. in de Grote Kerk 25-05-1845, ov. Woudenberg 11-09-1845

4. Gerrit van Wagensveld, geb. Woudenberg 19-11-1846, ged. in de Grote Kerk 27-12-1846, ov. Woudenberg 31-03-1848

12. Jan van Wagensveld, geb. Woudenberg 12-06-1815, ged. in de Grote Kerk 25-06-1815, in de Knopstraat, koopman, ov. Woudenberg 04-09-1871, tr. Woudenberg 20-10-1843 Maria Heijkamp, geb. Scherpenzeel 15-05/02-06-1822, dr. van Hendrik Heijkamp en Johanna Kruger

In 1869 laten Jan Wagensveld, koopman x Maria Heijkamp te Woudenberg hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 14 en 15; 12-05-1869).

13. Jannetje van Wagensveld, geb. Woudenberg 03-08-1819, ov. Scherpenzeel 15-03-1902, tr. (1) Woudenberg 02-05-1840, gescheiden 26-03-1874 Christian Steinmann, geb. Frille in Pruisen 1844, dagloner, zn. van Christna Marie Steinmann, tr. (2) Woudenberg 04-02-1875 Gerrit van Voorst, geb. Veenendaal 1834, koperslager, ov. Scherpenzeel 26-11-1910, zn. van Evert van Voorst en Elizabeth van de Kraats

14. Gijsbert van Wagensveld, geb. Woudenberg 21-07-1822, volgt VIc

15. Hermanus van Wagensveld, geb. Woudenberg 27-01-1826, ov. Woudenberg 16-09-1911, tr. Woudenberg 21-05-1853 Teunisje van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 17-12-1827, ov. Woudenberg 01-01-1905, dr. van Andries van Geijtenbeek en Elsje Wennink

In 1859 verkoopt Elsina Wennink, wed. Andries Geijtenbeek, z.b. in de Knaap­straat onder Woudenberg; Deliaan Geijtenbeek x Andries Rottenburg, wever te Amersfoort. Samen met Teunisje de enige kinderen van Andries Geijtenbeek, daggelder, ov. 05-08-1859 te Woudenberg aan Hermanus Wagensveld, metselaar in de Knaapstraat onder Woudenberg drie vierde deel in een daggeldershuis nr. 242, erf en tuin in de Knaapstraat bij de Holevoet onder Woudenberg, sectie C 465,466, erfpacht van f 6,= t.b.v. Willem Kramer te Scherpenzeel volgens erfpachtbrief van wijlen Willem en Geertje van Soest voor 99 jaar, op 08-11-1830, not. W. van Ginkel Janszoon, groot 12 roeden, 10 ellen, voor f 150,=. Het andere 1/4 deel is al van zijn vrouw Teunisje Geitenbeek (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 35; 17-09-1859).

In 1862 leent Hermanus Wagensveld, metselaar in de Knaapstraat onder Woudenberg f 200,= van Anthonie Jan Dirk van Rouwendal, smid te Scherpenzeel. Onderpand: een daggeldershuis nr. 242, erf en tuin in de Knaapstraat onder Woudenberg, sectie C 465,466, (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 4; 13-01-1862).

Uit dit huw.:

1. Anna Wagensveld, geb. Woudenberg 30-07-1853, ov. Scherpenzeel 04-02-1920, tr. Scherpenzeel 05-10-1876 Brand Valkenburg, geb. Scherpenzeel 07-01/31-03-1850, wever, ov. Scherpenzeel 13-12-1927, zn. van Cornelis Valkenburg en Hendrikje van Schuilenburg

2. Wilhelmina Wagensveld, geb. Woudenberg 05-07-1855, ov. Woudenberg 11-05-1856

3. Wilhelmina Wagensveld, geb. Woudenberg 27-03-1857, ov. Woudenberg 29-03-1859

4. Jacobus Wagensveld, geb. Woudenberg 07-08-1859, aannemer, tr. Woudenberg 03-02-1898 Jacoba van den Broek, geb. Scherpenzeel 12-02/29-03-1863, ov. Scherpenzeel 22-05-1951, dr. van Hendrik van den Broek en Christina van den Brink

            Uit dit huw.:

1. Hermanus Wagensveld, geb. Woudenberg 15-02-1899, ged. in de Geref Kerk 12-03-1899, timmerman, tr. Scherpenzeel 11-12-1936 Jacoba Heij, geb. Oudewater 1909, dr. van Jacob Arie Heij en Adriana Haan

Belijdend lid van de Geref Kerk, met attestatie vertrokken naar Ede okt. 1919.

            Uit dit huw.:

1. Adriana Wagensveld, geb. Woudenberg 13-06-1937, ged. in de Geref. Kerk 02-07-1937

2. Jacoba Wagensveld, geb. Woudenberg 24-05-1938, ged. in de Geref. Kerk 12-06-1938

3. Teunie Hermina Wagensveld, geb. Woudenberg 01-06-1940, ged. in de Geref. Kerk 16-06-1940

4. Hendrika Johanna Wagensveld, geb. Woudenberg 07-03-1944, ged. in de Geref. Kerk 19-03-1944

5. Jacobus Wagensveld, geb. Woudenberg 08-02-1945, ged. in de Geref. Kerk 25-02-1945

6. Christina Gerda Wagensveld, geb. Woudenberg 07-08-1954, ged. in de Geref. Kerk 22-08-1954

2. Hendrik Wagensveld, geb. Woudenberg 13-07-1900, ged. in de Geref. Kerk 12-08-1900, metselaar, tr. Scherpenzeel 07-05-1931 Johanna van den Broek, geb. Scherpenzeel 07/20-05-1906, dr. van Hendrik van den Broek en Willempje Veenendaal

            Uit dit huw.:

1. Jacobus Wagensveld, geb. Woudenberg 22-10-1933, ged. in de Geref. Kerk 19-11-1933

2. Willempje Wagensveld, geb. Scherpenzeel 11-04-1937, ged. in de Geref. Kerk 06-05-1937

3. Teunisje Wagensveld, geb. Woudenberg 17-06-1903, ged. in de Geref. Kerk 05-07-1903

5. Elsina Wagensveld, geb. Woudenberg 05-10-1861, ged. in de Grote Kerk 03-11-1861, ov. Woudenberg 17-02-1863

6. Willem Wagensveld, geb. Woudenberg 20-11-1863, ged. in de Grote Kerk 03-01-1864, ov. Woudenberg 24-01-1864

7. Elsina Wagensveld, geb. Woudenberg 15-02-1865, ged. in de Grote Kerk 26-03-1865, ov. Soest 12-05-1915, tr. (1) Woudenberg 30-06-1892 Klaas Bierling, geb. Hoogezand 1862, zn. van Johannes Bierling en Gabriëllina Arendina Klaassens, tr. (2) Soest 30-12-1904 Jacob Hoek, geb. Oldenhove 1856, zn. van Berend Gerrit Hoek en Jetske Knoop

8. Willem Wagensveld, geb. Woudenberg 27-10-1867, ged. in de Grote Kerk 01-12-1867, ov. Leusden 01-01-1904, tr. Amersfoort 16-02-1899 Hendrica Ida Donswijk, geb. Amsterdam 1852, ov. Scherpenzeel 24-01-1933, dr. van Abraham Cornelis Donswijk en Ida de Wolff. Hendrica Ida Donswijk, tr. (2) Hendrik Morren, geb. Scherpenzeel 07-01/06-02-1859, ov. Scherpenzeel 14-09-1917, zn. van Hendrik Morren en Jannigje van Ginkel

9. Teunisje Wagensveld, geb. Woudenberg 07-05-1870, ged. in de Grote Kerk 05-06-1870, ov. Woudenberg 17-05-1871

16. Willemijntje van Wagensveld, geb. Woudenberg 24-07-1828, ov. Woudenberg 17-11-1830

VIa

Petronella Wagensveld, geb./ged. Woudenberg 07-12-1803/08-01-1804, spinster, ov. Woudenberg 26-02-1887, ongehuwd

Kinderen:

1. Hendrika Wagensveld, geb. Woudenberg 19-11-1824, ov. Woudenberg 21-04-1900, tr. Woudenberg 05-03-1853 Teunis Valkenburg, geb. Woudenberg 04-04-1827, wever, ov. Woudenberg 23-11-1872, zn. van Brand Valkenburg en Neeltje van Veenschoten

2. Hermanus Wagensveld, geb. Woudenberg 27-07-1829, wolkammer, metselaar, ov. Amersfoort 07-05-1900, tr. (1) Woudenberg 02-08-1860 Antonia van de Kemp, geb./ged. Scherpenzeel 14/28-04-1833, ov. Woudenberg 11-09-1866, dr. van Maas van de Kemp en Willemijntje van de Horst, tr. (2) Woudenberg 18-01-1868 Willemijntje van Kooten, geb. Scherpenzeel 09-03/04-04-1841, ov. Woudenberg 22-04-1874, dochter van Willem van Kooten en Willempje van Ee, tr. (3) Barneveld 17-09-1874 Willemijntje Sikking, wed. van Rik van den Broek, Brand Vaarkamp en Daniël van Dijkhorst, geb. Barneveld 25-10-1833, ov. Amersfoort 28-05-1906, dr. van Aart Sikking en Jannetje Meerveld

Uit het 1e huw.:

1. Pieter Wagensveld, geb. Woudenberg 17-05-1861, ged. in de Grote Kerk 30-06-1861, ov. Amersfoort 09-06-1893, ongehuwd

2. Melis Wagensveld, geb. Woudenberg 22-09-1864, ged. in de Grote Kerk 30-10-1864, ov. Woudenberg 13-03-1877

Uit het 2e huw.:

3. Hendrik Wagensveld, geb. Woudenberg 20-12-1868, tr. Hoogland 02-05-1895 Aaltje Jonker, geb. Hoevelaken 1870, dr. van Wouter Jonker en Reintje van Deuverden

4. Willem Wagensveld, geb. Woudenberg 23-11-1869, ged. in de Grote Kerk 26-12-1869, schaapherder, landbouwer, ov. Ede 19-05-1917, tr. Ede 25-11-1899 Gerritje van de Krol, geb. Ede 12-12-1875, ov. Barneveld 29-09-1952, dr. van Marinus Krol en Gerritje Konstapel

5. Evert Wagensveld, geb. Woudenberg 19-12-1870, ov. Woudenberg 01-02-1871

6. Evert Wagensveld, geb. Woudenberg 21-11-1871, ged. in de Grote Kerk 24-12-1871, ov. Woudenberg 04-10-1872

7. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 16-11-1872

8. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 17-02-1874

Uit het 3e huw.:

9. Willemijntje Wagensveld, geb. Woudenberg 07-05-1875, ged. in de Grote Kerk 30-05-1875, tr. (1) Amersfoort 24-07-1895 Gerrit Hendriks, wed. Hendrina Bouman,geb. Amersfoort 19-02-1862, ov. Amersfoort 19-10-1904, zn. van Gerrit Hendriksen Clasina Wijnen, tr. (2) Amersfoort 08-08-1906 Johannes Josephus Franciscus vande Weijer, geb. Harderwijk 1869, zn. van Gijsbert van de Weijer en Susanna Catharina Timmler

3. Hendrik Wagensveld, geb. Woudenberg 18-06-1836, arbeider, ov. Woudenberg 13-03-1901, begr. Lambalgen, tr. Scherpenzeel 11-05-1861 Hendrika Budding (zelfde naam als zijn oma), geb. Scherpenzeel 17-03/24-05-1824, ov. Woudenberg 02-05-1882, dr. van Albartus Budding en Hendrikje Breunisse

In 1862 laten Hendrik Wagensveld, daggelder x Hendrika Buddingh te Woudenberg veilen: een huis, A nr. 195, met de helft van het varkenshok aan de oostzijde en medegebruik in het onderhoud voor een derde van de pomp, erf en tuin aan het oosteinde te Scherpenzeel, sectie C 359,3­73, erfpacht van f 3,75, groot 14 roeden, 65 ellen. Gekocht door Hendrik Kobus Bakker, metselaar te Scherpenzeel voor f 415,= (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 19; 17-04-1862).

Uit dit huw.:

1. Petronella Hendrika Budding/Wagensveld, geb. Scherpenzeel 09-02-1861, erkend bij huw.

2. Hendrikus Wagensveld, geb. Woudenberg 05-08-1864, ov. Scherpenzeel 09-02-1945, tr. (1) Woudenberg 08-11-1888 Sophia Heij, geb. Woudenberg 30-07-1859, ov. Woudenberg 18-08-1897, dr. van Bessel Heij en Antonia Maria van de Steeg, tr. (2) Woudenberg 25-05-1898 Sophia Heij, geb. Woudenberg 03-07-1876, ov. Scherpenzeel 24-06-1941, dr. van Bessel Heij en Antonia Maria van de Steeg

Uit het 1e huw.:

1. Hendrik Wagensveld, geb. Woudenberg 09-05-1893, ov. Woudenberg 01-08-1893

2. Hendrika Wagensveld, geb. Woudenberg 20-01-1889, ged. in de Grote Kerk 24-02-1899

3. Anthonia Maria Wagensveld, geb. Woudenberg 24-03-1891, ged. in de Grote Kerk 10-05-1891

4. Hendrik Wagensveld, geb. Woudenberg 09-05-1893, ged. in de Grote Kerk 25-06-1893, ov. Woudenberg 01-08-1893

5. Hendrikus Wagensveld, geb. Woudenberg 12-01-1894

6. Elizabeth Wagensveld, geb. Woudenberg 20-06-1897, ov. Woudenberg 22-06-1897

7. Hendrikje Wagensveld, geb. Woudenberg 27-12-1898, ged. in de Grote Kerk 26-02-1899

Uit het 2e huw.:

8. Hendrikus Wagensveld, geb. Woudenberg 16-03-1902, ged. in de Grote Kerk 06-04-1902, ov. Scherpenzeel 14-06-1962, tr. Dirkje Wagensveld, geb. Woudenberg 01-04-1903, ov. Scherpenzeel 11-07-1971

9. Sofia Wagensveld, geb. Woudenberg 16-01-1905, ged. in de Grote Kerk 26-03-1905, tr. Scherpenzeel 04-07-1931 Hendrik Bokschoten, spoorwegbeambte, geb. Ede 1906, zn. van Teunis Bokschoten en Hendrina Rozeboom

10. Pieter Wagensveld, geb. Woudenberg 1909, ov. Woudenberg 02-02-1909

11. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 01-01-1910

3. Albertus Wagensveld, geb. Woudenberg 25-03-1867, molenaarsknecht, ov. Woudenberg 08-07-1941, tr. Woudenberg 18-10-1892 Jacoba Schoonhoven, geb. Woudenberg 28-11-1872, dr. van Hendricus Schoonhoven en Geertruida van Ginkel

Uit dit huw.:

1. Hendrika Wagensveld, geb. Woudenberg 12-03-1893, ov. Woudenberg 22-03-1893

2. Hendrikus Wagensveld, geb. Woudenberg 12-01-1894, ged. in de Grote Kerk 04-03-1894, ov. Woudenberg 26-08-1912

3. Hendrika Wagensveld, geb. Woudenberg 23-12-1894, ged. in de Grote Kerk 03-02-1895, tr. Amersfoort 07-08-1918 Aalbertus Ruitenbeek, geb. Leusden 04-08-1891, zn. van Willem Jan Ruitenbeek en Gerritje Ruitenbeek

4. Geertruida Wagensveld, geb. Woudenberg 21-02-1897, ged. in de Grote Kerk 04-04-1897, ov. Woudenberg 18-04-1897

5. Geertruida Wagensveld, geb. Woudenberg 20-02-1898, ged. in de Grote Kerk 27-03-1898, tr. Woudenberg 27-08-1925 Johannes Split, geb. Groningen 1901, timmerman, zn. van Maria Split

6. Albertus Wagensveld, geb. Woudenberg 06-10-1901, ged. in de Grote Kerk 01-12-1901, metselaar, tr. Scherpenzeel 12-12-1929 Alida van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 09-12-1901/05-01-1902, dr. van Marinus van Elst en Gerritje van Bruggen

7. Cornelis Wagensveld, geb. Woudenberg 12-01-1905, ged. in de Grote Kerk 26-03-1905

8. Alida Jacoba Wagensveld, geb. Woudenberg 13-04-1908, ged. in de Grote Kerk 31-05-1908, tr. Woudenberg 30-03-1928 Albertus Hazeleger, geb./ged. Scherpenzeel 06-05/26-06-1904, zn. van Jan Hazeleger en Cornelia van der Scheur

9. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 23-08-1910

10. Heintje Wagensveld, geb. Woudenberg 30-06-1913, ged. in de Grote Kerk 31-08-1913

11. Hendrikus Wagensveld, geb. Woudenberg 10-08-1915, ov. Woudenberg 21-12-1915

4. Pieter Wagensveld, geb. Woudenberg 08-08-1871, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 07-06-1938, tr. Woudenberg 21-10-1891 Dirkje Heij, geb. Woudenberg 07-10-1870, ov. Woudenberg 10-06-1944, dr. van Bessel Heij en Antonia Maria van de Steeg

            Uit dit huw.:

1. Hendrika Wagensveld, geb. Woudenberg 26-10-1891, ged. in de Grote Kerk 22-11-1891, tr. Woudenberg 29-03-1912 Jacobus Hendrik van Dulst, geb. Vianen 1892, zn. van Teunis van Dulst en Gerrigje Maasland

2. Antonia Maria Wagensveld, geb. Woudenberg 23-01-1894, ged. in de Grote Kerk 04-03-1894, tr. Woudenberg 02-11-1923 Gijsbertus van Dompselaar, garagehouder, zn. van Gijsbert van Dompselaar en Heintje van Barneveld

            Kind:

Pieter Dirk Wagensveld, geb. Woudenberg 24-07-1915, ged. in de Grote Kerk 26-09-1915

3. Hendrik Wagensveld, geb. Woudenberg 27-07-1896, ged. in de Grote Kerk 23-08-1896

4. Bessel Wagensveld, geb. Woudenberg 05-09-1899, ged. in de Grote Kerk 29-10-1899

5. Dirkje Wagensveld, geb. Woudenberg 01-04-1903, ged. in de Grote Kerk 31-05-1903

6. Pietje Wagensveld, geb. Woudenberg 04-03-1905, ged. in de Grote Kerk 30-04-1905

7. Willem Wagensveld, geb. Woudenberg 01-12-1908, ged. in de Grote Kerk 14-02-1909, tr. Woudenberg 11-09-1936 Gerritje van Harskamp

            Uit dit huw.:

1. Pieter Wagensveld, geb. Woudenberg 28-10-1936, ged. in de Grote Kerk 13-12-1936

2. Jan Wagensveld, geb. Woudenberg 15-12-1938, ged. in de Grote Kerk 28-07-1946!

3. Dirk Wagensveld, geb. Woudenberg 12-11-1945, ged. in de Grote Kerk 28-07-1946

8. Hendrikus Wagensveld, geb. Woudenberg 02-01-1914,  ged. in de Grote Kerk 29-03-1914, ov. Amersfoort 02-07-1934

VIb

Jan Wagensveld, geb. Woudenberg 1810, dagloner, arbeider, ov. Scherpenzeel 03-05-1861, tr. Woudenberg 16-12-1835 Sophia Prins, geb./ged. Woudenberg 22-11/15-12-1811, ov. Scherpenzeel 21-03-1856, dr. van Jan Prins en Aaltje van Engelen/Ingen

In 1848 geeft Johannes Wittenberg, eigenaar en landb. op Wittenberg onder Scherpenzeel aan Jan Wagensveld, daggelder te Scherpenzeel een stuk grond in erfpacht, waarop Jan een huis heeft gebouwd met de gang aan de westzijde met recht van overpad aan de oostzijde te S., sectie D 710ged.,711 (oorspr. D 162) (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 26; 29-06-1848).

In 1861 vindt verkoop van roerend goed plaats van wijlen Jan Wagensveld, t.v.v. Faas Prins, wolkammer te Scherpenzeel als voogd van de mi.j. kinderen van wijlen Jan Wagensveld x wijlen Sophia Prins, genaamd Albert, Hendrikus, Jannetje en Manus Wagensveld. Roerend goed t.w.v. f 84,45 (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 4135 nr. 21; 12-06-1861).

1. Harmanus Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 28-04/26-06-1836, ov. Woudenberg 14-10-1837

2. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 12-11-1837

3. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 22-06-1839

4. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 22-02-1840

5. Hermanus Wagensveld, geb. Woudenberg 12-02-1841, ged. in de Grote Kerk 28-02-1841, ov. Woudenberg 27-04-1841

6. Albertus Wagensveld, geb. Woudenberg 07-03-1842, ged. in de Grote Kerk 27-03-1842, ov. De Bilt 28-03-1919, tr. (1) De Bilt 30-06-1865 Grietje Veltjesgraaf, geb. Maarn 1839, ov. De Bilt 12-10-1878, dr. van Jan Veltjesgraaf en Jannigje van de Haar, tr, (2) De Bilt 04-11-1881 Maria van Dijk, wed. Jan van Dijk, geb. Amersfoort 1844, ov. De Bilt 04-08-1916, dr. van Willem van Dijk en Maria Veenendaal

In 1865 verkoopt Albertus Wagensveld, boerenknecht te De Bilt en Faas Prins, wolkammer te S. als voogd van de mi.j. kinderen Hendricus en Jannetje Wagensveld; samen met Albertus en wijlen Hermanus Wagensveld de enige kinderen van Jan Wagensveld x Sophia Prins aan Gerrit ten Broek, fabrikant te Scherpenzeel namens Matthijs Gaasbeek, z.b. te Amsterdam een daggelderwoning wijk A nr. 85, schuurtje, erf en tuin met de gang aan de westzijde te S., sectie D 711,732, erfpacht van f 4,= t.b.v. de wed. en kinderen van Johannes Wittenberg, met recht van overpad aan de oostzijde, groot 5 roeden, 88 ellen, voor f 600,= (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 31; 27-07-1865).

7. Hendrikus Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 25-06/27-07-1845

8. Jannigje Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 15/28-02-1847, ov. De Bilt (ingeschr. te Leusden) 12-08-1866 (22 dagen na haar huwelijk), tr. Scherpenzeel 21-07-1866 Melis Wagensveld, geb. Ede 1843, boerenknecht, zn. van Willem Wagensveld en Petronella van de Fliert

9. Manus Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 13/25-11-1849, ov. Woudenberg 22-10-1862

10. Jan Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 06/28-03-1852, ov. Scherpenzeel 29-11-1854

VIc

Gijsbert Wagensveld, geb. Woudenberg 21-07-1822, arbeider, ov. Woudenberg 26-12-1877, tr. Woudenberg 07-11-1846 Jannetje Goudkuil, geb. Woudenberg 1825(?), ov. Woudenberg 03-07-1879, dr. van Jan Goudkuil and Elisabeth van Ede

Uit dit huw.:

1. Willemijntje Wagensveld, geb. Woudenberg 11-04-1847, ov. Amersfoort 12-01-1925, tr. Amersfoort 23-09-1868 Gerrit van de Pijpekamp, geb. Amersfoort 15-01-1841, ov. Amersfoort 14-12-1928, zn. van Evert van de Pijpekamp en Leentje van Gelder

2. Elisabeth Wagensveld, geb. Woudenberg 19-02-1850, ov. Scherpenzeel 11-02-1930, begr. Glashorst, graf nr. 179, tr. Scherpenzeel 16-10-1873 Wouter van Elst, geb. Scherpenzeel 14/27-01-1839, arbeider, ov. Scherpenzeel 24-02-1922, begr. Glashorst, graf nr. 179, zn. van Hendrik van Elst en Geurtje van de Kuil

3. Jacobus Wagensveld, geb. Woudenberg 18-03-1853, ov. Woudenberg 25-03-1853

4. Jacobus Wagensveld, geb. Woudenberg 31-05-1854, ged. Grote Kerk 25-06-1854, ov. Woudenberg 06-06-1856

5. Jakobus Wagensveld, geb. Woudenberg 25-09-1857, ged. in de Grote Kerk 01-11-1857, tr. Renswoude 13-08-1881 Petronella van de Haar, geb. Renswoude 13-03-1860, dr. van Hendrik van de Haar en Grietje Boom

6. Jan Wagensveld, geb. Woudenberg 02-03-1860, ged. in de Grote Kerk 29-04-1860

7. Janna Wagensveld, geb. Woudenberg 17-04-1864, ged. in de Grote Kerk 05-06-1864, ov. Woudenberg 15-04-1867

8. Gijsbertha Wagensveld, geb. Woudenberg 19-10-1866, ged. in de Grote Kerk 02-12-1866

9. Hermanus Wagensveld, geb. Woudenberg 21-12-1870, ged. in de Grote Kerk 29-01-1871, tr. Kralingen 05-08-1891 Francina Bonte

Wagensveld (2)

I

Adrianus/Janus van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 18-09-1757, ov. Woudenberg 09-01-1815, tr. Woudenberg 25-01-1789 Hendrijntje Claassen van Drieënhuizen, wed. Goossen Rijksz van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 16-07-1747, spinster, ov. Woudenberg 23-03-1840, dr. van Claas Hendriksz Veenendaal en Weimpje Hendriks Coudijs

                Bij het ov. van Janus van Wagensveld heet zijn moeder Klaartje van Essen.

In 1839 leent Hendrientje Drieënhuizen, eerder wed. Goossen Geijtenbeek, nu wed. Adrianus Wagensveld, spinster onder Woudenberg f 200,= van Willem Wagensveld, dagloner onder Woudenberg. Onderpand: ¼ deel van een daggeldershuis, erf en tuin in de Knopstraat onder Woudenberg, sectie C 157,158, erfpachtgrond, groot 14 roeden, 24 ellen (Not Scherpenzeel 1212, nr. 22; 01-05-1839). Geroyeerd in 1855 (Not Scherpenzeel 4133, geen acte; 13-07-1855).

Uit dit huw.:

1. Dirk van Wagensveld, geb./ged. Woudenberg 29-08/19-09-1790, metselaar, ov. Stichts Veenendaal 29-06-1873, tr. Ede 24-11-1815 Mia de Kleuver, ged. Veenendaal 15-04-1792, dr. van Cornelia de Kleuver

2. Klaas van Wagensveld, geb./ged. Woudenberg 02/18-03-1792, wolkammersknecht, ov. Veenendaal 31-08-1872, ongehuwd

3. Willem van Wagensveld, geb./ged. Woudenberg 12/29-12-1793, jong ov.

4. Cornelis van Wagensveld, geb./ged. Woudenberg 29-08/20-09-1795, ov. Leersum 01-10-1840, tr. Leersum 06-08-1825 Jannetje Budding, ged. Leersum 23-03-1793, ov. Leersum 11-11-1865, dr. van Jacob Budding en Cornelia Vermeulen

5. Clara van Wagensveld, geb./ged. Woudenberg 10/30-07-1797, ov. Woudenberg 14-11-1865, tr. Driebergen 26-03-1840 Cornelis Stekelenburg, ged. Driebergen 07-12-1811, opziener van de jacht te Doorn, ov. Woudenberg 17-10-1882, zn. van Teunis Stekelenburg en Maria van Garderen

In 1864 verkopen Klara Wagensveld x Cornelis Stekelenburg, arbeider in de Knaapstraat onder  Woudenberg aan Evert van Egdom, landb. op Groot Egdom onder Woudenberg een daggelderswoning nr. 239, erf en tuin in de Knaapstraat onder Woudenberg, sectie C 157,158, groot 14 roeden, 24 ellen, voor f 500,=. Titel van Aankomst: 5/6 deel onderhands gekocht op 25-06-1855 te Woudenberg en 1/6 deel geërfd van haar moeder Hendrientje Drieënhuizen, laatst wed. Adrianus Wagensveld (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 58; 20-12-1864).

            Voorkind?

Adrianus Wagensveld, geb. Woudenberg 28-02-1823, ov. Woudenberg 14-03-1866, ongehuwd

6. Maartje/Marretje van Wagensveld, geb./ged. Woudenberg 16-05/02-06-1799, spinster, ov. Woudenberg 02-01-1866, tr. Woudenberg 07-10-1826 Teunis van Geitenbeek, wed. Gijsbertje van Breenen, geb./ged. Scherpenzeel 17/23-08-1772, ov. Woudenberg 16-02-1828, zn. van Andries Teunissen van Geitenbeek en Jenneke Valkenburg

7. Willem van Wagensveld, geb./ged. Woudenberg 20-01/08-02-1801, volgt II

II

Willem van Wagensveld, geb./ged. Woudenberg 20-01/08-02-1801, militair, daggelder te Gelders Veenendaal, ov. Ede 07-08-1878, tr. Peetje/Petronella van de Vliert, geb./ged. Amerongen 30-04/13-05-1810, ov. Woudenberg 31-01-1892, dr. van Melis van Vliert en Meintje Bruis

Uit dit huw.:

1. Adrianus Wagensveld, geb. Woudenberg 26-07-1840, volgt IIIa

2. Melis Wagensveld, geb. Ede 1843, volgt IIIb

3. Hendrijntje Wagensveld, geb. Woudenberg 15-07-1846, ov. Amersfoort 10-11-1907, tr. Leusden 29-10-1864 Hendrik de Kruijff, geb. Leusden 1835, zn. van Hendrik de Kruijff en Jannetje van Ginkel

4. Willempje Wagensveld, geb. Woudenberg 29-04-1850, tr. Woudenberg 24-06-1875 Cornelis van Schaik, geb. Maarn 1844, zn. van Frans van Schaik en Jannigje van Harskamp

IIIa

Adrianus Wagensveld, geb. Woudenberg 26-07-1840, ov. Woudenberg 30-03-1940 (99 jaar!), tr. Woudenberg 19-08-1863 Johanna van Kooten, geb. Woudenberg 1838, ov. Woudenberg 12-07-1914, dr. van Gerrit van Kooten en Johanna Gaasbeek

Uit dit huw.:

1. Petronella Wagensveld, geb. Woudenberg 15-11-1863, ged. in de Grote Kerk 03-01-1864, ov. Woudenberg 26-02-1887, begr. Lambalgen, graf nr. 5a, tr. Woudenberg 23-07-1886 Jacobus Cornelis Oostdijk, geb. Terneuzen 1865, zn. van Frans Johannes Oostdijk en Maria Cornelia Graauwelham

2. Johanna Wagensveld, geb. Woudenberg 15-01-1865, ged. in de Grote Kerk 05-02-1865, ov. Barneveld 03-03-1930, tr. Woudenberg 11-12-1885 Hendrik van Hal, geb. Renswoude 12-07-1859, ov. Barneveld (Esveld) 26-03-1896, zn. van Willem van Hal en Brandje Brandsen

3. Willem Wagensveld, geb. Woudenberg 15-12-1866, ged. in de Grote Kerk 27-01-1867, volgt IVa

4. Gerrit Wagensveld, geb. Woudenberg 24-09-1869, ged. in de Grote Kerk 31-10-1869, ov. Woudenberg 05-09-1871

5. Wilhelmina Wagensveld, geb. Woudenberg 05-01-1871, ged. in de Grote Kerk 29-01-1871, ov. Barneveld (ingeschr. te Woudenberg) 06-08-1892, begr. Glashorst, graf nr. 186, ongehuwd

6. Gerritje Wagensveld, geb. Woudenberg 30-12-1872, ged. in de Grote Kerk 19-01-1873, ov. Scherpenzeel 20-08-1909, tr. Scherpenzeel 06-11-1897 Otto Dijkland, geb./ged. Scherpenzeel 20-01/24-02-1856, daggelder, ov. Scherpenzeel 29-12-1935, zn. van Teunis Dijkland en Maria Langelaar

7. Hendrijntje Wagensveld, geb. Woudenberg 24-04-1874, ged. in de Grote Kerk 31-05-1874, ov. Woudenberg 03-01-1880

8. Antonie Wagensveld, geb. Woudenberg 04-05-1877, ged. in de Grote Kerk 24-06-1877, schilder/klompenmaker, ov. Scherpenzeel 15-12-1952, tr. Renswoude 18-04-1908 Arrisje van Ginkel, geb. Renswoude 14-10-1888, ov. Scherpenzeel 08-01-1911, dr. van Gijsbert van Ginkel en Jannetje van de Brom

Uit dit huw.:

            1. Johanna Wagensveld, geb. Renswoude 03-08-1908

            2. Adriana Wagensveld, geb. Scherpenzeel 15-09-1910, ov. Scherpenzeel 15-01-1911

9. Adrianus Wagensveld, geb. Woudenberg 02-05-1879, ged. in de Grote Kerk: 01-06-1879, ov. Woudenberg 09-11-1880

10. Gerrit Wagensveld, geb. Woudenberg 18-09-1880, ged. in de Grote Kerk: 31-10-1880, timmerman, brandstoffenhandelaar, tr. Leusden 13-03-1902 Maria Magdalena Versteegh, geb. Leusden 24-06-1882, dr. van Gerrit Versteegh en Neeltje van den Broek

Uit dit huw.:

1. Adrianus Wagensveld, geb. Woudenberg 23-05-1902, ged. in de Grote Kerk 29-06-1902, stukadoor, tr. Scherpenzeel 05-05-1927 Alida Everdina Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 30-05/28-06-1903, dr. van Dirk Sterk en Maria Boekhout

            Uit dit huw.:

1. Maria Magdalena Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 20-06/29-09-1929. tr. Scherpenzeel 23-11-1950 Jan Drost, geb. Veenendaal 1923, fabrieksarbeider, zn. van Jan Drost en Grietje Gaasbeek

2. Dirk Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 25-04/25-06-1933

3. Gerritje Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 01-08/04-10-1936

2. Gerrit Wagensveld, geb. Woudenberg 07-06-1903, ged. in de Grote Kerk 28-06-1903, stukadoor, tr. Scherpenzeel 18-10-1928 Hendrika van Elst, geb. Scherpenzeel 1904, dr. van Marinus van Elst en Gerritje van Bruggen

            Uit dit huw.:

1. Gerrit Wagensveld, geb. Woudenberg 08-07-1930, ged. in de Grote Kerk 31-08-1930

2. Gerritje Wagensveld, geb. Woudenberg 24-10-1931, ged. in de Grote Kerk 29-11-1931

3. Marius Wagensveld, geb. Woudenberg 28-05-1937, ged. in de Grote Kerk 12-09-1937

4. Marinus Wagensveld, geb. Woudenberg 17-08-1939, ged. in de Grote Kerk 24-12-1939

5. Hendrika Grada Wagensveld, geb. Woudenberg 01-03-1943, ged. in de Grote Kerk 30-05-1943

3. Wilhelmina Wagensveld, geb. Woudenberg 28-07-1905, ged. in de Grote Kerk 28-08-1905, ov. Utrecht 28-01-1950 (ingeschr. te Scherpenzeel), tr. Woudenberg 13-01-1928, Matthijs de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 13-01/03-02-1901, zn. van Matthijs de Koning en Anna Osnabrugge

4. Cornelis Wagensveld, geb. Woudenberg 26-06-1907, ged. in de Grote Kerk 04-08-1907, tr. Trijntje de Fluiter

            Uit dit huw.:

1. Gerrit Wagensveld, geb. Woudenberg 16-06-1926, ged. in de Grote Kerk 29-12-1929!

            2. Geertruida Wagensveld, geb. Woudenberg 29-10-1930, ged. in de Grote Kerk 07-12-1930

3. Marius Wagensveld, geb. Woudenberg 25-06-1933, ged. in de Grote Kerk 23-07-1933

IVa

Willem Wagensveld, geb. Woudenberg 15-12-1866, ged. in de Grote Kerk 27-01-1867, klompenmaker, caféhouder, ov. Woudenberg 11-04-1933, tr. Woudenberg 16-05-1891 Francina Meerveld, geb. Woudenberg 16-09-1864, ged. in de Grote Kerk 30-10-1864, ov. Woudenberg 10-03-1936, dr. van Evert Meerveld en Gerritje van Hardeveld

Uit dit huw.:

1. Gerritje Wagensveld, geb. Woudenberg 06-04-1890 (erkend bij huwelijk), tr. Woudenberg 25-11-1921 Jan de Bree, geb. Woudenberg 21-03-1892, zn. van Gerrit de Bree en Hendrika van Essen

2. Adrianus Wagensveld, geb. Woudenberg 17-12-1891, ged. in de Grote Kerk 31-01-1892, klompenmaker, ov. Woudenberg 07-01-1953, tr. Renswoude 19-11-1915 Maria Riggelink, geb. Renswoude 21-08-1896, dr. van Bernardus Riggelink en Cornelia Timmers

            Uit dit huw.:

1. Francina Wagensveld, geb. Renswoude 1916, tr. Scherpenzeel 01-08-1936 Pieter van der Wiel, geb. Woudenberg 1913, petroleumventer, zn. van Gerrit van der Wiel en Johanna van Putten

2. Cornelia Wagensveld, geb. Renswoude 1918, tr. Scherpenzeel 28-12-1940 Jan Cornelis van Bruggen, geb. Woudenberg 13-09-1917, bakker, zn. van Willem van Bruggen en Evertje van den Brink

3. Evert Wagensveld, geb. Woudenberg 24-08-1894, ged. in de Grote Kerk 30-09-1894, spoorwegbeambte, tr. Woudenberg 12-09-1919 Willempje Vos, geb. Woudenberg 21-10-1895, dr. van Jacob Vos en Willemina de Bruin

4. Johan Wagensveld, geb. Woudenberg 24-05-1896, ged. in de Grote Kerk 26-07-1896, ov. Woudenberg 22-03-1897

5. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 06-11-1897

6. Johanna Wagensveld, geb. Woudenberg 04-11-1898, ged. in de Grote Kerk 29-01-1899, tr. Woudenberg 09-06-1922 Rieno Dontje, geb. Slochteren 1895, spoorwegbeambte, zn. van Jan Dontje en Rientje Smid

7. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 05-09-1900

8. Wilhelmina Wagensveld, geb. Woudenberg 20-01-1902, ged. in de Grote Kerk 02-03-1902

9. Cornelia Wagensveld, geb. Woudenberg 28-01-1904, ged. in de Grote Kerk 27-03-1904, ov. Woudenberg 22-09-1904

10. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 31-01-1906

11. Frans Wagensveld, geb. Woudenberg 22-08-1907, ged. in de Grote Kerk 29-09-1907, timmerman/chauffeur, ov. Scherpenzeel 11-05-1967, tr. Woudenberg 27-04-1929 Dina Elisabeth Gaasbeek, geb. Veenendaal 20-11-1904, dr. van Dirk Johannes Gaasbeek en Jacoba van Maanen

            Uit dit huw.:

            1. Francina Jacoba Wagensveld, geb. Maarn 20-10-1931

2. Jacoba Francina Wagensveld, geb. Woudenberg 08-03-1935, ged. in de Grote Kerk 26-05-1935

3. Wilhelmina Dirkje Wagensveld, geb. Woudenberg 16-06-1936, ged. in de Grote Kerk 13-12-1936

4. Willem Wagensveld, geb. Woudenberg 08-04-1941, ged. in de Grote Kerk 01-03-1942

            5. Dirkje Johanna Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 11-07-1943/30-04-1944

            6. Dina Elisabeth Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 07-06-1947/29-02-1948

            7. Jannetje Wagensveld, geb. Scherpenzeel 19-06-1949

12. Gerrit Wagensveld, geb. Woudenberg 26-08-1909, ged. in de Grote Kerk 31-10-1909, tr. 30-01-1930 Hendrika van de Lagemaat, geb. Ede 09-03-1910

            Uit dit huw.:

1. Willem Rijk Wagensveld, geb. Renswoude 19-03-1930, ged. in de Grote Kerk 25-05-1930, ov. Renswoude 19-08-2005, begr. Renswoude 23-08-2005, tr. Paula Verdurmen

            2. Rijk Wagensveld, geb. Renswoude 12-06-1937, ov. Renswoude 22-08-1944

            3. Frans Wagensveld, geb. Renswoude 10-10-1940

            4. Janneke Wagensveld, geb. Renswoude 30-08-1944

IIIb

Melis Wagensveld, geb. Ede 1843, arbeider, tr. (1) Scherpenzeel 21-07-1866 Jannetje Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 15/28-02-1847, ov. Leusden 12-08-1866 (22 dagen na haar huwelijk), dr. van Jan Wagensveld en Sophia Prins, tr. (2) Ede 24-12-1868 Arisje van de Weerd, geb. Ede 1841, dr. van Gerrit van de Weerd en Aaltje de Kruijf

In 1881 leent Melis Wagensveld, arbeider te Woudenberg f 200,= van Cornelis van Wieringen, notaris te Woudenberg. Onderpand: een huis, erf en tuin in de Knaapstraat onder Woudenberg, sectie C 168,169, groot 0.04.42 ha. Gekocht op 15-10-1879, not. C. van Wieringen te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 14; 27-04-1881).

Uit het 1e huw.:

1. Willem Wagensveld, geb. De Bilt 04-08-1866, ov. De Bilt (ingeschr. te Leusden) 22-08-1866

Uit het 2e huw.:

2. Willem Wagensveld, geb. Ede 1870, volgt IVb

3. Melisje Wagensveld, geb. Woudenberg 29-03-1881, ged. in de Grote Kerk 29-05-1881

4. Pieter Wagensveld, geb. Woudenberg(?) 1875, arbeider, tr. Scherpenzeel 27-07-1895 Annetta de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 25-12-1872/19-01-1873, dr. van Matthijs de Koning en Maria Christina van Melzen

Uit dit huw.:

1. Melis Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 13-02/07-03-1897

2. Matthijs Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 23-09/06-11-1898

3. Aaltje Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 11-01/03-02-1901

4. Maria Christina Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 06-01/01-03-1903

IVb

Willem Wagensveld, geb. Ede 1870, arbeider, tr. Scherpenzeel 15-10-1892  Alida Hendrika de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 02/25-10-1868, dr. van Matthijs de Koning en Maria Christina van Melzen

Uit dit huw.:

1. Maria Christina Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 02-02/06-03-1892, erkend bij huw., tr. Scherpenzeel 20-03-1926 Gerrit van Kampen, geb./ged. Scherpenzeel 19-01/04-03-1894, opperman, zn. van Jan Teunis van Kampen en Zwaantje Schut

2. Melis Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 24-01/04-03-1894, landbouwer, tr. Scherpenzeel 10-08-1918 Alida van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 14-09/04-10-1896, dr. van Frank van Elst en Jannetje van de Vliert

            Uit dit huw.:

1. Willem Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 23-04/25-05-1919, arbeider, tr. Martha van Ravenswaaij

            Uit dit huw.:

1. Alida Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 08-12-1942/14-03-1943

2. Hendrik Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 25-11-1945/27-01-1946

2. Jannetje Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 15-09/26-10-1924

3. Frank Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 22-02/25-04-1926

4. Albertus Hendrikus Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 15-09/13-11-1927

3. Matthijs Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 09-01/08-03-1896

4. Arie Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 05-06/04-07-1897, arbeider, koopman, tr. Willemijntje Slotboom

            Uit dit huw.:

1. Willem Wagensveld, geb. 1917, ov. Scherpenzeel 12-11-1918

2. Alida Hendrika Wagensveld, geb. Veenendaal 1920, tr. Scherpenzeel 11-04-1942 Gijsbert Hoefakker, geb./ged. Scherpenzeel 18-07/30-08-1914, melkslijter, zn. van Gerrit Hoefakker en Berendina Burgers

3. Elisabeth Wagensveld, geb. Woudenberg 27-03-1921, ged. in de Grote Kerk 24-04-1921

4. Willempje Wagensveld, geb. Woudenberg 15-03-1922, ged. in de Grote Kerk 07-05-1922

5. Aart Wagensveld, geb. Woudenberg 19-07-1923, ged. in de Grote Kerk 26-08-1923, schilder, tr. Johanna Elisabeth van der Schans

            Uit dit huw.:

1. Willemijntje Wagensveld, geb. Woudenberg14-09-1946, ged. in de Grote  Kerk 27-10-1946

2. Adriana Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 04/28-09-1947

3. Arie Wagensveld, geb. Scherpenzeel 09-11-1948

4. Hendrika Wagensveld, geb. Scherpenzeel 13-06-1950

6. Albertus Wagensveld, geb. Woudenberg 24-03-1927, ged. in de Grote Kerk 29-05-1927

7. Melis Wagensveld, geb. Woudenberg 18-04-1931, ged. in de Grote Kerk 31-05-1931

8. Jan Wagensveld, geb. Woudenberg 23-06-1936, ged. in de Grote Kerk 02-08-1936

5. Hendrik Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 04-01/04-02-1900, ov. Scherpenzeel 30-05-1924

6. Willem Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 11-02/02-03-1902, tr. Cornelia Meerveld

            Uit dit huw.:

1. Aaltje Wagensveld, geb. Woudenberg 26-12-1927, ged. in de Grote Kerk 09-12-1928!

2. Alida Hendrika Wagensveld, geb. Woudenberg 15-12-1929, ged. in de Grote Kerk 25-05-1930

3. Everdina Wagensveld, geb. Woudenberg 05-03-1932, ged. in de Grote Kerk 01-05-1932

7. Alida Hendrika Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/29-05-1904, tr. Scherpenzeel 06-09-1924 Willem Jakob Lansing, geb. Woudenberg 1901, wever, zn. van Gijsbertus Lansing en Gerarda Hendrika Vonk

8. Aaltje Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 09-09/21-10-1906, ov. Scherpenzeel 19-09-1921

9. Gerdina Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 03-06/25-07-1909, ov. Scherpenzeel 13-10-1910

10. Gerdina Hendrika Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 02-01/30-04-1911, tr. Scherpenzeel 24-03-1934 Jan van de Kleut, geb. Ede 1907, arbeider, zn. van Cornelis van de Kleut en Evertje Hazeleger

11. Pieter Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 27-07/31-08-1913, chauffeur, grondwerker, tr. Klaziena Johanna Wildeman

            Uit dit huw.:

1. Willem Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 02-09-1940/14-12-1941!

2. Elisabeth Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 02-01/02-03-1943

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

maart 2009