Valkenburg (stam ‘s Hertogenbosch)

 

 

 De naam Valkenburg’ is afkomstig, zoals bijna te verwachten mag zijn, vanuit de plaats Valkenburg in Zuid-Limburg.

Er is voor het eerst sprake van een ‘’Falchenberch’’ in een oorkonde van het jaar 1041.

Hendrik III, keizer van het Duitse Rijk, schonk toen een domein aan de Geul, – dus een stuk grond met wellicht daarop een agrarisch bedrijf-, in het buurtschap Falchenberch aan zijn nicht Ermengardis. Er is dan beslist geen sprake van een ‘‘çastrum’’ (sterkte of kasteel) en de bewoordingen in deze oorkonde kunnen dus niet slaan op de versterking op de Heunsberg in het huidige Valkenburg (Z.L.)

Naamsvermelding van ‘’Falchenberch’’ in een 11 e eeuwse oorkonde,

Pas veel later, aan het begin van de 12 e eeuw, ontstond een kasteel op het uiteinde van de mergelrug, bekend als de Heunsberg, wat nu de bekende ruïne is in Valkenburg.liet bouwen. De naam ‘’Falchenberch’’ bleef in eerste instantie in gebruik voor het In de loop van de dertiende eeuw ontstond aan de voet van de Heunsberg, door de samenkomst aldaar van handelaars en ambtslieden, een stedelijke gemeenschap die zou uitgroeien tot het huidige Valkenburg.

De herkomst voor de familienaam Valkenburg van de stam ’s-Hertogenbosch is ook de meest letterlijke betekenis : Peter (onze oudst bekende voorouder) is geboren omstr. 1625 in of nabij Valkenburg. Tijdens zijn huwelijk in in ’s-Hertogenbosch in 1658 werd Petrus ‘’Uit ’t Lant van Valckenburgh’’ genoemd. Oftewel : Petrus die uit de streek van Valkenburg kwam.

Het wapenschild van de familie Valkenburg (stam ’s-Hertogenbosch)

 De meeste wapenschilden van de families Valkenburg zijn afkomstig van het wapenschild zoals dat werd gebruikt door Theodoricus, heer van Valkenburg rond 1247-1250. De beschrijving van het wapenschild:  Rechts de rode burcht met  opvliegende valk op witte of zilveren achtergrond.

Links : drie vliegende jonge wijfjeseenden op een blauwe achtergrond. De betekenis van de eenden is mij onbekend. De blauwe kleur staat voor de planeet mars, robijn, moed en begeerte. De rode kleur staat voor de planeet Jupiter, saffier, trouw, rust en standvastigheid.

De herkomst van door de familie (Van) Valkenburg (stam ’s-Hertogenbosch) gevoerde wapenschild was lange tijd onbekend. Het wapenschild bleek toebehoord te hebben aan een familie Valkenburg van een andere stamlijn.Uit een publicatie van het Cetraal Bureau voor de Genealogie (CBG) blijkt dat het wapenschild na het uitsterven van deze andere familie Valkenburg in gebruik is genomen door Bernardus van Valkenburg (gedoopt 09-02-1730) en Hubertus van Valkenburg (gedoopt 19-02-1754), die beiden behoorden tot de Raad van ’s Hertogenbosch.

 

 

Scherpenzeelse stamreeks van de familie (van) Valkenburg

Stam ‘s-Hertogenbosch

I

Peter Petersz van Valckenborgh, geb. “in ‘t Lant van Valckenburgh” ca. 1635, tr. ‘s-Hertogenbosch 10-02-1658 Hendersken Frans Mathijsen van Erpte

Uit dit huw.:

1. Franciscus van Valckenborgh, ged. ’s-Hertogenbosch 19-01-1665, volgt II

II

Franciscus van Valckenborgh, ged. ’s-Hertogenbosch 19-01-1665, slager, tr. ‘s-Hertogenbosch 05-10-1686 Elisabeth van Mierlo, ged. ‘s-Hertogenbosch 09-04-1669, begr. ’s-Hertogenbosch ca. 1711, dr. van Michiel van Mierlo

Uit dit huw.:

1. Franciscus van Valckenborgh, ged. ’s-Hertogenbosch  09-03-1696volgt III

III

Franciscus van Valckenborgh, ged. ’s-Hertogenbosch  09-03-1696, slager, ov. ’s-Hertogenbosch  13-01-1768, tr. (1) ‘s-Hertogenbosch 26-01-1716 Joanna Evermans, ov. 30-12-1747, tr. (2) ’s-Hertogenbosch 11-05-1755 Anna Noyel, (ook wel Noel genaamd), ged.‘s-Hertogenbosch 16-03-1710, ov. ‘s-Hertogenbosch 25-03-1760

Uit het 1 e huw.:

1. Georgius Valkenburg, ged.‘s-Hertogenbosch 05-08-1725, volgt IV

IV

Georgius/Joris Valkenburg, ged.‘s-Hertogenbosch 05-08-1725, tamboer, opperman, ov. Renswoude 06-08-1800, tr. (1) Scherpenzeel 28-09-1749 Scherpenzeel Meijnsje Roelofs van Ooik, ged. Scherpenzeel 06-08-1730, ov. 1764 of 1765, dr. van Roelof Cornelissen van Ooick en Catrina Ariaans van der Horst, tr. (2) Scherpenzeel 20-04-1766 Cornelia Jansz Nieuwburg, ged. Renswoude 02-07-1713, begr. Scherpenzeel 24-12-1798, wed. Breunis Jansz van Beckbergen en Evert Hermansz van Brummen, dr. van Jan Hendricksz en Willemtje Jordens Dashorst

G eorgius (Joris) van Valckenborgh was de stamvader die van ‘s-Hertogenbosch naar Scherpenzeel verhuisde. Die Scherpenzelers moesten niks hebben van die dure namen en Georgius werd dan ook in de volksmond Joris of Jores genoemd. Onder deze naam staat hij ook vermeld in de kerkelijke archieven. Georgius was ´Tamboer in ‘t Regiment van de Hr. Luijtenant Generaal Ronph dienende in de Compagnie van de Hr. Capiteyn Valat´. Toen in april 1747 de Franse legers weer eens de Zuidelijke Nederlanden binnen vielen werd de Compagnie waartoe Georgius behoorde gelegerd langs de toen voor het eerst in gebruik genomen Grebbelinie. Om precies te zijn heeft Georgius gelegen aan de Lambalgeerkade bij Scherpenzeel. Deze kade werd in 1745 opgericht en was in 1747 nog niet voorzien van de nodige fortificaties (deze zouden pas in de jaren ’80 van de 18 e eeuw worden gebouwd). De Lambalgeerkade is ook nu nog te vinden in Scherpenzeel. Joris werd verliefd op een meisje in Scherpenzeel: Meijnsje van Ooick en besloot in Scherpenzeel te blijven. Nadat Joris van Valkenburg in Scherpenzeel ging wonen, vertrok hij uit het regiment en was hij tamboer-af. Hierna ging hij in de bouw werken. Als opperman was hij nauw betrokken bij de restauratie van de Grote Kerk in Scherpenzeel in 1758 / 1759. Joris wordt ondermeer genoemd in het boek “De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel”.

  De Lambalgeerkade in Scherpenzeel anno december 1977.

G eorgius was als rooms-katholiek vanuit Den Bosch naar Scherpenzeel gekomen, maar tijdens het huwelijk met Meijnsje van OJIK bleek :   ”Den bruijdegom, die Roomsch Catolijk is, heeft voor ons verklaert, dat alle de kinders, die zij saems pcreeren moghte in de gereformeerde religie zouden opgevoedt en onderweesen worden”. De Capiteyn Valat gaf toestemming voor het huwelijk en als getuige trad de vader Roelof Ooick op.

Joris en Meine woonden in Scherpenzeel ´In het dorp aan het Oosteijnde´.

Tijdens het huwelijk van Cornelia met Joris blijkt de verandering van naam naar Valkenburg(h) een feit. Bij een volgende vermelding in de boeken valt ook de ‘h’ aan het einde van de naam weg en blijft de huidige naam Valkenburg over.

Op 15 september 1790 schrijft W. Lutzenburgh, Schout te Scherpenzeel, een brief naar het Hof van Gelderland waarin hij melding maakt van geruchten in het dorp. In deze geruchten wordt gesproken dat ene Hendrikje van Ginkel, door haar echtgenoot Evert Jansen verlaten, zwanger zou zijn van haar stiefgrootvader Joris van Valkenburg.

Hendrikje van Ginkel moet ten overstaan van de schout en drie getuigen haar verhaal vertellen. Hendrikje van Ginkel blijkt op16 november 1783 te Scherpenzeel, 6 maanden zwanger, getrouwd te zijn met Evert (Jansz) van Houten. Hendrikje van Ginkel verklaart ten opzichte van de Schout, echter nooit met Van Houten samengewoond te hebben. Een geboorte en/of doop van een kind uit dit huwelijk is trouwens niet bekend!

In 1785 was Hendrikje wederom zwanger. Zij woonde toen in bij stiefvader Joris. Vervolgens zou zij, lopend onderweg naar haar vader in Veenendaal, ergens in de velden in de omgeving van Renswoude, van een kind zijn bevallen. Wat hierbij opvalt, is dat de exacte datum wordt genoemd: zondagavond 18 december 1785. Hendrikje werd door een boer uit Renswoude met de wagen terug naar Scherpenzeel gebracht en liep in Scherpenzeel ongevraagd te verkondigen dat zij nimmer zwanger was geweest! Ook wordt van een eventueel kind nooit meer wat vernomen. In de gerechtsstukken wordt gesproken over incest en kindermoord. In de briefwisseling die volgt blijkt dat de geruchten alleen maar toenemen en dat er zelfs al gesproken wordt dat Hendrikje tot driemaal toe zwanger is geweest van stief-grootvader Joris.

Roddels of was er inderdaad sprake van een incestueuze verhouding? Voor zover bekend heeft er nooit een rechtszaak gediend over dit verhaal. De vraag die zich aandient is of Joris eigenlijk wel ‘’gepruimd’’ werd als katholieke zuiderling door die Gelderse boeren uit Scherpenzeel. Als Joris niet geaccepteerd werd door de Scherpenzelers kan dit een reden vormen voor roddels die over die vreemde nieuwkomer de ronde hebben gedaan.

Genoemde Hendrikje van Ginkel is trouwens gedoopt te Scherpenzeel op 23 augustus 1761. Zij was een kind van Cornelis (Melchiorsz) van Ginkel en Willemijntje(Breunisse) van Essen.

In het Archief van het Huis Ter Schuur Ambt Scherpenzeel wordt Joris Valkenburg in 1790 vermeld als als “boschwagter of oppasser van der houtgewassen” en krijgt hiervoor een bedrag van ruim 10 gulden betaald. In 1792 wordt Joris vermeld als oppasser in “”Memorie der Persoonen die den Jood  Hartog Abrahams, gedetineerd op 24 januari 1792 ’s namiddags om 4 uuren, hebben bewaard, tot den 28 dito ’s avonds om 8 uuren”” Op donderdag 26 januari 1792 heeft Joris op deze gedetineerde gepast en hiervoor werd hij op 11 april 1792 uitbetaald. Een bedrag wordt niet genoemd.

U it het 1 e huw.:

1. Jenneke Valkenburg, ged. Scherpenzeel 12-07-1750 , ov. Amersfoort 18-01-1832 , tr. Scherpenzeel  19-05-1771 Andries Teunisz van Geitenbeek, geb. Hamersveld, ged. Amersfoort 03-12-1745, begr. Leusden 12-06-1806, zn. van Teunis Hendriksz en Grietje Willems

2. Catharina Valkenburg, ged. Scherpenzeel 13-03-1754, aen het Oosteijnde in Scherpenzeel

3. Francina Valkenburg, ged. Scherpenzeel 05-06-1757, ov. Amersfoort 17-11-1817, tr. Scherpenzeel  22-10-1780 Tijmen Barten van Groenesteijn, geb Keulhorst, ged. Amersfoort 28-06-1754, ov. Amersfoort 19-01-1827, zn. van Bart Tijmensz van Groenestein en Cornelia Gijsberts van Hoevelaken

4. Cornelis Valkenburg, ged. Scherpenzeel 18-11-1759, volgt V

5. Christina Valkenburg, ged. Scherpenzeel 07-10-1764

  Scherpenzeel op 22 september 1749. (6 dagen voor de 1e  trouwdag van Joris !) De Dorpsstraat gezien vanuit het Oosten. Tekening door Jan de Beyer.

V

Cornelis Valkenburg, ged. Scherpenzeel 18-11-1759, ov. Rhenen 05-05-1808, tr. Scherpenzeel 07-10-1781 Nolleke Hinnekamp, ged. Scherpenzeel 20-05-1762, tegenover de Smits steeg, ov. Rhenen 09-04-1808 dr. van Hendrik Brandsen Hinnekamp en Grietje Brands

V an deze Cornelis Valkenburg is eigenlijk weinig bekend geworden. Hij is slechts 48 jaar oud geworden en stierf toen zijn jongste kind 3 jaar oud was. Opvallend hierbij is dat hij kort na het overlijden van zijn vrouw Arnolda (Nolleke) Hinnekamp stierf. Zij stierf in april 1808 en Cornelis stierf in mei 1808. Ook is opvallend hierin is dat beiden in Rhenen overleden.Kennelijk heeft het gezin korte tijd in Rhenen gewoond, want ook de jongste zoon: Brand werd geboren in Rhenen. De vraag is natuurlijk: waarom vertrok Cornelis naar Rhenen? Het is mogelijk dat hij werk zocht (en vond) in Rhenen. In de tweede helft van de 18 e eeuw was er weinig werkgelegenheid. De werk-gelegenheid in de omgeving van Scherpenzeel bestond voornamelijk uit de verwerking van wol en in de landbouw. Wel was in die tijd de opkomst van de tabakscultuur. Dit was een lucratieve bezigheid n dat deed veel mensen besluiten hier werk in te nemen. De tabaksteelt vond ondermeer plaats rond Rhenen. Mogelijk dat Cornelis ook korte tijd dit werk heeft gedaan.

U it dit huw.:

1. Meine Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 03/18-11-1781, get. Maria Hinnekmap, jd.

2. Willemijntje Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 01/05-08-1783, ov. Scherpenzeel 04-08-1854, tr. Renswoude (otr. Scherpenzeel) 25-10-1804 Hendrik Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 19/31-08-1783, ov. Woudenberg 24-01-1814, zn. van Barend Hendriksen Osnabrugge en Hendrikje Hendriks

Mijntje Valkenburg

            Kind:

Grietje Osnabrugge Valkenburg, geb. Scherpenzeel 20-06/25-07-1819, ov. Amersfoort 20-11-1905, tr. Scherpenzeel 11-05-1855 Gerardus Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 06/30-04-1815, wolkammersknecht(1843), wever(1855), wolkammer(1873), ov. Scherpenzeel 01-09-1873, zn. van Grietje Hinnekamp

Lidm. reg. Scherpenzeel 1867: Gerardus Hienekamp en Grietje Osnabrugge Valkenburg.

3. Hendrik Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 14-11/04-12-1784, jachtopziener, ov. Bennekom 09-12-1869, otr. Rhenen 09-11-1806 Neeltje van der Schans, geb. Wageningen 1790, ov. Ede (ingeschr. te Wageningen) 06-05-1860, dr. van van Christiaan van der Schans en Jakomijntje Tomesen.

Uit dit huw.:

1. Cornelia Valkenburg, ged. Rhenen 11-01-1807, ov. Scherpenzeel 17-08-1876, tr. Scherpenzeel 07-11-1834 Hendrik den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 06/08-08-1807, wolkammer/winkelier, ov. Scherpenzeel 19-09-1882, begr. Glashorst, graf nr. 316, zn. van Huibert den Uijl en Ida Druijff.

Lidm. Scherpenzeel: Cornelia Valkenburg, met attestatie van Utrecht 25-10-1830.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1868: Hendrik den Uijl en Cornelia Valkenburg.

4. Grietje Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 04/23-08-1789, ov./begr. Scherpenzeel 04/11-04-1808

5. Catharina/Kaatje Valkenburg, geb./ged. Woudenberg 15-05/06-03-1792, ov. Woudenberg 19-04-1836 , tr. (1)Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 26-03-1811 Jan van Raaij, geb. Utrecht ca. 1791, ov. 1813, slag bij Waterloo, zn. van Gijsbert van Raaij en Geertrui Renes, tr. (2) Scherpenzeel 29-04-1825 Mees/Melis Haverstee, geb./ged. Woudenberg 30-07/25-08-1799, ov. Woudenberg 30-11-1842, zn. van Hendrik Haverstee en Gijsbertje van Hardeveld. Mees, tr. (2) Maria van Otterloo

Jan van Raaij wordt ingeschreven in de burg. stand op 27-10-1813: “door ontvangen missieve gebleeken als dat bij de batalje van Waterloo door trouw en dapperheid heeft uitgemunt en op het slagveld den dood heeft gevonden aan den daar bekomene wonden is overleeden Jan van Raaij, oud vijf en twintig jaar, in leven kanonnier bij de rijdende atellerij”

Kaatje Valkenburg

            Kinderen:

1. Hendrik Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 16-12-1822/16-03-1823, ov. Scherpenzeel 22-01-1824

Als vader van deze kinderen heeft zich aangegeven Melis Haversteeg.

2. Cornelis Valkenburg/Haverstee, geb./ged. Scherpenzeel 16-12-1822/16-03-1823

Als vader van deze kinderen heeft zich aangegeven Melis Haversteeg.

3. Hendrikje Valkenburg, geb. Scherpenzeel 20-02-1825, ov. Scherpenzeel 27-04-1825

Bij het ov. heet haar vader Melis Haverstee.

6. Hendrikje Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 28-06/26-07-1795, ov. ‘s-Hertogenbosch 24-08-1846, tr. (1) Maurik 28-04-1819 Cornelis Verschuijl, geb. Eck 1790, zn. van Arien Verschuijl en Roelofke Cornelise, tr. (2) Utrecht 03-06-1835 Lucas de Jong, geb. Leuven 1802, ov. Utrecht 15-05-1867, zn. van Cornelis de Jong en Catharina de Koster

7. Cornelis Valkenburg, geb./ged. Woudenberg 16-01/08-02-1801

8. Brand Valkenburg, geb. Rhenen op 20-10-1805, volgt VI

VI

Brand Valkenburg, geb. Rhenen op 20-10-1805, wever, ov. Woudenberg 18-02-1873, tr. (1) Woudenberg 07-05-1825 Neeltje van Veenschoten, geb./ged. Woudenberg06/27 -07-1800, ov. Scherpenzeel 15-12-1837, dr. van Hendrik Teunissen van Veenschoten en Reijertje Japikse Loevezijn, tr. (2) Scherpenzeel 24-08-1838 Teunisje van Schuilenburg, geb. Woudenberg 20-11-1820, ov. Woudenberg 16-01-1850, dr. van Barend van Schuilenburg en Willemijntje van Davelaar, tr. (3) Woudenberg 03-05-1851 Klaasje Gazenbeek, geb. Woudenberg 01-02-1828, ov. Woudenberg 24-01-1869, dr. van Gerrit Gazenbeek en Aaltje van de Kuil

Brand is als wees op 3-jarige leeftijd verhuisd van Rhenen naar Scherpenzeel, waar hij vervolgens door de familie Hinnekamp is opgevoed. Brand hoeft niet in militaire dienst hoeft, omdat zijn oudere broer, Hendrik, in dienst gestorven is. Brand trouwde drie keer en kreeg bij zijn eerste vrouw, voordat zij trouwden, al drie kinderen. De eerste, Cornelis, toen Brand zelf 16 jaar oud was.

In verband met zijn eerste huwelijk wordt in december 1823 een familieraad gevormd, die uit neven en ooms is samengesteld. Brand is immers slechts 19 jaar (in 1825), en heeft al drie kinderen bij Neeltje. Bovendien waren zijn beide ouders in 1808 overleden: hij was wees.

Zijn 2 e huwelijk gaat Brand  aan met de 17-jarige, al vijf maanden zwangere Theunisje van Schuilenburg, terwijl Brand zelf al 33 jaar is en zeven kinderen meeneemt. De oudste zoon van Brand, Cornelis, is dan ruim 16 jaar: een jaar jonger als zijn stiefmoeder. Deze Cornelis zou 7 jaar later (29-11-1845) zelf trouwen met de zus van zijn 2 e moeder, met Hendrikje van Schuilenburg. Deze schoondochter was dus tevens zijn schoonzus.

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1828: Brand Valkenburg.

Brand Valkenburg is degene is die ervoor heeft gezorgd dat de familie Valkenburg is uitgegroeid tot de omvangrijke familie die ze nu is. Ondanks dat er van de 22 kinderen er een groot aantal al vroeg overleden, zou dit gezin de basis gaan vormen van dit wijd verbreide deel in Scherpenzeel en omgeving.

Voorkind Neeltje van Veenschoten:

Hendrik van Veenschoten, geb. Woudenberg 09-01-1820

Uit het 1 e huw.:

1. Cornelis Valkenburg, geb. Woudenberg 28-05-1822 (erkend bij huwelijk), volgt VIIa

2. Reijertje Valkenburg, geb. Woudenberg 30-09-1823 (erkend bij huwelijk), ov. 28-07-1847, tr. Scherpenzeel 29-05-1840 Peter van de Voort, geb. Veenendaal 1818, boerenknecht, arbeider, ov. 30-05-1875, zn. van Aalbert van de Voort en Weintje Kelderman

3. Gerrit Valkenburg, geb. Woudenberg 09-04-1825 (erkend bij huwelijk), ov. Scherpenzeel 05-08-1837

4. Nulda Valkenburg, geb. Woudenberg 05-04-1826, tr. Woudenberg 26-06-1847 Gerrit Klopper, banketbakker, kleermaker, geb. Krommenie 1817, zn. van Jan Klopper en Grietje Oosthuizen

                Zij gaan naar Veenhuizen (Norg).

5. Teunis Valkenburg, geb. Woudenberg 04-04-1827, volgt VIIb

6. Jan Jacob Valkenburg, geb. Woudenberg 29-04-1829, ged. in de Grote Kerk 31-05-1829, wever, ov. Veenendaal 19-07-1900, tr. (1) Woudenberg 04-11-1857 Gerritje Renes, geb. Scherpenzeel 12/28-04-1833, ov. Scherpenzeel 25-04-1881, dr. van Dirk Renes en Aaltje van Essen, tr. (2) Veenendaal 16-10-1886 Aartje Harselaar, wed. Jacobus van de Weerdhof, geb. Veenendaal 15-01-1840, dr. van Wouter en Gerritje van Veldhuizen

Lidm. Scherpenzeel 19-04-1863: Jan Jacob Valkenburg.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1868: Jan Jacob Valkenburg en Gerritje Renes.

Uit het 1 e huw.:

1. Neeltje Renes/Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 20-11-1853/29-01-1854 (erkend bij huw.), tr. George Kok, geb. Benschop 19-09-1857

                In 1883 is George Kok steenwerker te Leiderdorp.

2. Dirk Valkenburg, geb. Woudenberg 07-02-1858, ged. in de Grote Kerk 07-03-1858, wever, fabrieksmedewerker, koopman, ov. Veenendaal 07-03-1922, tr. Veenendaal 27-10-1883 Jannetje van Manen, geb. Veenendaal 25-02-1861, ov. Veenendaal 03-12-1927, dr. van Dirk van Manen en Maria van Kooten

            Uit dit huw.:

            1. doodgeb. kind, ov. Renswoude 23-06-1895

            2. Rijk Valkenburg, geb. Renswoude 15-06-1896

            3. Bram Valkenburg, geb. Renswoude 10-05-1898

            4. Cornelis Valkenburg, geb. Renswoude 03-04-1900

3. Brand Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 04/30-09-1860

4. Albertus Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 31-03/26-04-1863, ov. Scherpenzeel 15-07-1864

5. Albertus Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 22-01/05-02-1865, ov. Scherpenzeel 31-12-1871

6. Cornelis Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 02/31-05-1868, arbeider, katoenspinnerm sajetwerker, ov. Enschede 16-07-1949, tr. Veenendaal 05-01-1895 Dirkje van Zanten, geb. Veenendaal 27-06-1862, dr. van Evert van Zanten en Ariaantje Versteeg

7. Everdina Elisabeth Valkenburg, geb. Scherpenzeel 13-08-1870, ov. Utrecht  30-03-1932, tr. Maartensdijk 26 -02-1892 Hendrik van den Brink, geb. Maartensdijk 07-12-1866, zn. van Harmen van den Brink en Aaltje Rengers

8. Albertus Valkenburg, geb. Woudenberg 07-04-1874, ged. in de Grote Kerk 31-05-1874, breier, arbeider, ov. 20-09-1955, tr. (1) Geldersch-Veenendaal 26-11-1898 Aaltje van der Tuuk, geb. Harlingen 20-11-1870, dr. van Jan van der Tuuk en Cornelia van der Veen. Gescheiden 29-10-1915, tr. (2) Henriëtte Felder, geb. Duisburg (Duitsland) 15-02-1899

            Uit dit huw.:

1. Jan Jacob Valkenburg, geb. Renswoude 28-01-1899, ov. Renswoude 08-02-1899

8. Jan Jacob Valkenburg, geb. Scherpenzeel 16-01/29-05-1881

7. Willem Valkenburg, geb. Woudenberg 12-11-1830, ged. in de Grote Kerk 28-11-1830, ov. Woudenberg 06-12-1830

8. Adriana Valkenburg, geb. Woudenberg 30-06-1833, ged. in de Grote Kerk 28-07-1833

9. Hendrik Valkenburg, geb. Woudenberg 30-06-1833, ov. Scherpenzeel 01-04-1836

10. Neeltje Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 13-06/26-07-1835, tr. Harderwijk 02-01-1862 Jan Oosterbroek, geb. Epe 1837, bakker, zn. van Janna Mina Oosterbroek

            Kind:

Antonie Valkenburg, geb. Scherpenzeel 28-03-1856, ov. Utrecht 18-08-1938, tr. Breukelen-Nijenrode 12-12-1890 Teuntje Meijers, geb. Tienhoven 10-06-1867, dr. van Jan Meijers en Cornelia Otten

11. Hendrikus Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 07-11-1836/29-01-1837

Uit het 2 e huw.:

12. Barend Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 01-12-1838/27-01-1839, hoornblazer, soldaat, koopman, ov. Woudenberg 07-01-1908, tr. Djokjakarta (Indonesie) 31-10-1872 Maria van der Maas, geb. Soerabaja (Indonesie) 19-04-1855, ov. Scherpenzeel 02-09-1917, dr. van  Benjamin van der Maas en de ´Inlandsche vrouw Sarina´

Beroep : hoornblazer bij de 1e Cie van het 4e Bataljon Infanterie in het garnizoen te Djokjakarta. Op 18 september 1881 komt Barend terug uit Padang (Indonesie) naar Scherpenzeel.

Op 13 juni 1882 verhuist hij naar Amersfoort.

Barend trouwt met de 17 jaar jongere Maria Maas. Tot op hoge leeftijd (61 jaar !) krijgt hij nog kinderen. Wat hierbij opvalt is dat een paar kinderen al op zeer jonge leeftijd het huis verlaten en ver weg gaan wonen. De reden hiervan is onbekend.

Mede-onderzoeker Jan Valkenburg schrijft over deze Barend : “Barend staat in Scherpenzeel bekend als ´de koloniaal´. Hij was KNIL-militair en heeft zelfs deelgenomen aan de tocht naar Atjeh en daarvoor het Atjeh-kruis ontvangen.

De muzikaliteit, hij was immers hoornblazer, zat al vroeg in de familie.

Uit dit huw.:

1. Teuntje Valkenburg, geb. Djokjakarta 01-09-1871, ged. in de Geref. Kerk, tr. Woudenberg 25-09-1908 Jacob Stelling, geb. Enkhuizen 1859, zn. van Jan Stelling en Grietje de Jong

2. Cornelia Louisa Valkenburg, geb. Djokjakarta 04-05-1874, ged. in de Geref. Kerk, tr. Woudenberg 08-03-1894 Teunis IJff, geb. Zaandam 1875, varkensslager, zn. van Klaas IJff  en Hermijntje Schoenmaker

3. Cornelis Hendrik Valkenburg, geb. Pakan Badak (Atjeh, Indonesie) 04-05-1877, ged. in de Geref. Kerk, ov. Amersfoort 01-01-1947, tr. Amersfoort 15-08-1905 Wilhelmina Louisa Boerwinkel, geb. Amersfoort 05-10-1884, dr. van Feitse Boerwinkel en Anna Geertruij Reij

4. Jan Jacob Theunis Valkenburg, geb. Lahat (Indonesie) 16-01-1880, ged. in de Geref. Kerk, tr. Leusden 15-08-1907 Lubbertje Wallert, geb. Utrecht 1882, dr. van Elbert Wallert en Alijda van Duinen

5. Brandina Maria Valkenburg, geb. Amersfoort 02-01-1883, ged. in de Geref. Kerk, tr. Woudenberg 23-02-1905 Christiaan Hendrik Roodhart, geb. Arnhem 01-08-1883, meesterknecht, zn. van Cornelis Roodhart en Hendrika Maria Klasina Neyland

Doopboek Geref Kerk: met attestatie vertrokken naar Amsterdam 26-02-1901.

6. Maria Valkenburg, geb. Woudenberg 09-10-1885, ged. in de Grote Kerk 29-11-1885, ov. Scherpenzeel 07-02-1906

Doopboek Geref Kerk: met attestatie vertrokken naar Delft 28-10-1901.

7. Barend Valkenburg, geb. Woudenberg 08-02-1888, ged. in de Grote Kerk 29-04-1888, ov. Woudenberg 26-06-1910

8. Ida Valkenburg, geb. Woudenberg 09-11-1890, ov. Woudenberg 30-11-1890, begr. Lambalgen

9. Benjamin Valkenburg, geb. Woudenberg 17-08-1892, tapijtlegger, timmerman

Benjamin Valkenburg emigreerde in de jaren twintig (van de 20e eeuw) met het schip ”Prince Albert” naar Canada. In de 2e Wereldoorlog neemt hij dienst in het Canadese leger en was in 1945 gelegerd in Rotterdam. Hij bezocht toen als Canadees militair zijn familie (Teunis en Teuntje Valkenburg in Scherpenzeel). Benjamin treedt in Amsterdam in het huwelijk met zijn vrouw genaamd Ali of Aaltje (??) en op 16 oktober 1946 vertrekken zij weer naar Canada.

10. Alida Valkenburg, geb. Woudenberg 30-07-1896, ov. Victoria (Canada) 20-12-1990, tr. Raymond Van Druten, geb. Oosterbeek 12-12-1887, wagenmaker, ov. Victoria BC, Canada 09-09-1932

Alida emigreerde met haar broer Benjamin mee naar Canada.

Men woonde op Vancouver Island.

11. Catharina Valkenburg, geb. Woudenberg 26-07-1899, ov. Amsterdam 02-04-1960, tr. Johannes Evert Jan Duisterhof, geb.Tiel 28-03-1899, ov. Scherpenzeel 30-04-1945

Doopboek Geref Kerk: met attestatie vertrokken naar Amsterdam-Zuid okt. 1916.

Familiefoto van het gezin van Barend Valkenburg. De foto is kort vóór 1900 gemaakt, vermoedelijk omstreeks 1898.

Bovenste rij v.l.nr.: Teuntje Valkenburg (01-09-1871); Maria Valkenburg (09-10-1885); Brandina Maria Valkenburg ( 02-01-1883); Jan Jacob Theunis Valkenburg (16-01-1880) Cornelis Hendrik Valkenburg (geb. 04-05-1877).

Middelste rij v.l.nr.: Teunis IJff (gehuwd met Cornelia Louise Valkenburg); Cornelia Louisa Valkenburg (geb. 04-05-1874); Maria Valkenburg–Van der Maas (19-04-1855) zij heeft op schoot : Alida Valkenburg (30-07-1896); Barend Valkenburg (01-12-1838); Barend Valkenburg (08-02-1888)

Onderste rij v.l.n.r.: Klaas IJff; Barend IJff (op schoot); Benjamin Valkenburg

(17-08-1892)

13. Neeltje Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 02/28-08-1840, ov. Woudenberg 27-01-1842

14. Cornelia Valkenburg, geb. Woudenberg 29-03-1843, tr. Loosdrecht 29-07-1865 Jan de Graaf, geb. Loosdrecht 1838, ov. Breukelen-Nijenrode 01-07-1885, zn. van Sijmen de Graaf en Stijntje Udo

15. Hendrik Valkenburg, geb. Woudenberg 17-01-1845, werkman, boerenknecht, tuinman, ov. Loosdrecht 23-11-1919, tr, Breukelen 12-01-1877 Aartje van Leeuwen, geb. Tienhoven 28-12-1840, dr. van Arie van Leeuwen en Adriana Verleer

16. Willemijntje Valkenburg, geb. Woudenberg 17-01-1848, ov. Woudenberg 09-07-1848

17. Willem Valkenburg, geb. Woudenberg 27-06-1849, ov. Woudenberg op 14-12-1849

Uit het 3 e huw.:

18. Albert Valkenburg, geb. Amersfoort op 01-02-1851 (erkend bij huwelijk)

19. Cornelis Valkenburg, geb. Woudenberg 10-11-1853, ged. in de Grote Kerk 26-02-1854, ov. Woudenberg 23-09-1868

20. Alida Valkenburg, geb. Woudenberg 18-04-1856, ov. Utrecht 11-05-1938, tr. Utrecht 18-06-1879 Garmt Homan, geb. Uithuizen 1854, zn. van Cornelis Garmts Homan en Janna Jans Broiels

Kind:

 Cornelis Valkenburg, geb. Utrecht 1878, ov. Utrecht 11-09-1878

21. Bertha Valkenburg, geb. Woudenberg 31-07-1859, ov. Woudenberg 26-08-1859

22. Brand Valkenburg, geb. Woudenberg 25-07-1860, werkman, arbeider, landbouwer, weitman, ov. Utrecht 21-01-1930, tr. Leersum 23-10-1884 Magdalena van den Broek, geb. Leersum op 22-09-1865, ov. Utrecht 01-04-1935, dr. van Klaris van den Broek en Maartje Verhoef.

23. Nicolaas Valkenburg, geb. Woudenberg 22-08-1863, landbouwer, smid, ov. Utrecht 02-06-1941, tr. Deventer 17-01-1889 Hendrika Johanna Hessing, geb. Deventer 1868, dr. van Gerrit Hessing en Johanna Boode

24. Cornelia Valkenburg, geb. Woudenberg 13-01-1869, ged. in de Grote Kerk 28-02-1869, ov. Woudenberg 28-05-1876

VIIa

Cornelis Valkenburg, geb. Woudenberg 28-05-1822, wever, ov. Scherpenzeel 12-01-1895, tr. Woudenberg 29-11-1845 Hendrikje van Schuilenburg, de zus van zijn stiefmoeder, geb. Scherpenzeel 04-05-1824, ov. Scherpenzeel 28-01-1894, dr. van Barend van Schuilenburg en Willemijntje Davelaar

Een foto van één van de oude originele en nog handbediende weefgetouwen welke in gebruik is geweest bij ‘De Driekleur’. Achter het weefgetouw : Jacob Veldhuizen. D e vader van Cornelis Valkenburg, Brand, was al als wever werkzaam. Vermoedelijk is Brand hierbij voor zichzelf al een bedrijfje begonnen in Scherpenzeel. Dit bedrijfje, eerst waarschijnlijk gevestigd in de huiskamer van Cornelis, zou later uitgroeien tot de firma Gebrs. J + T Valkenburg, waaruit later dan weer ‘’De Driekleur’’ zou voortkomen, de eerste Stoomweverij te Scherpenzeel.  Op een volgende bladzijde zal hier uitgebreid over verteld worden.

In 1863 verkopen de erfgenamen van wijlen Harmen van Linden, linnenwever te Scherpenzeel x wijlen Aaltje Veenendaal een huis wijk A nr. 65 en 66, zijnde twee woningen onder een dak, erf en tuin aan het westeind te S., sectie D 271,272, erfpacht van f 6,25, groot 13 roeden, 80 ellen, aan Simon Buddingh, koopman te Scherpenzeel, voor f 700,=. Gehuurd door Cornelis Valkenburg tot 01-05-1865, voor f 40,= (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 25; 07-05-1863).

Uit dit huw.:

1. Bertha Valkenburg, geb. Woudenberg 05-08-1843 (erkend bij huw.), ov. Scherpenzeel 01-03-1873, tr. (1) Scherpenzeel 29-06-1871 Jan Jakob Osnabrugge, geb. Woudenberg 06-02-1838, ged. in de Grote Kerk 25-02-1838, wever, ov. Scherpenzeel 09-04-1906. Jan Jacob, tr. (2) Scherpenzeel 13-04-1876 Aartje van Burken, wed. Albertus van de Voort, geb. Ede 09-10-1843, ov. Amersfoort 22-07-1931, dr. van Gerrit van Burken en Willemijntje van der Voort.

2. Wilhelmina Valkenburg, geb. Woudenberg 31-10-1846 , tr. Utrecht 28-10-1874, Jacob Suyk, geb. Hilversum 26-05-1846, ov. IJmuiden 12-06-1934, zn. van Albert Suyk en Annetje Hols

                 Twee kinderen in Scherpenzeel .

3. Brand Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 07-01/31-03-1850, volgt VIIIa

4. Jan Jacob Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 12-05/29-06-1851, volgt VIIIb

Berend Valkenburg (12-02-1853) 5. Berend Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 12-02/27-03-1853, ov. Doorn (ingeschr. te Scherpenzeel) 11-02-1930, tr. Scherpenzeel 20-07-1905 Reinanda Wilhelmina Richter, geb. Doorn 1866, ov. Woudenberg 26-02-1944, dr. van Hermanus Theodorus Richter en Hendrica Koudijs

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1876: Berend Valkenburg, met attestatie van de Chr. Geref. Gem. 16-12-1880, met attestatie vertrokken naar Amersfoort 13-06-1882.    

6. Cornelis Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 15-02/29-04-1855, volgt VIIIc

7. Hendrikje Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 18-09/01-11-1857, ov. Woudenberg 26-01-1930, tr. Scherpenzeel 12-06-1879 Hendrik Elzenaar geb. Woudenberg 13-01-1853, metselaar, ov. Amersfoort 05-11-1932, zn. van Marinus Elzenaar en Wijntje Veenestein

8. Hendrik Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 01-09/30-10-1859, ov. Scherpenzeel 27-03-1862

9. Neeltje Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 01/28-04-1861, ov. Baarn 23-10-1930, tr. Scherpenzeel 27-05-1882 Arie van Deutekom, timmerman, geb. Scherpenzeel 23-02/03-04-1859, ov. Baarn 29-03-1933, zn.van Hendrik van Deutekom en Willemijntje van Bruggen

10. Gerrit Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 02-03/26-04-1863, ov. Amersfoort 28-04-1941, tr. Amersfoort 04-07-1888 Aaltjen Jansen, geb. Zutphen 24-11-1864, ov. Amersfoort 20-02-1929, dr. van Reinder Jansen en Aaltjen Schut

11. jongen, ov. Scherpenzeel 13-04-1866

12. Teunis Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 23-04/31-05-1868 , volgt VIIId

 

Aanvang van de Scherpenzeelse textielindustrie

Het weven van de wol ging omstreeks de eeuwwisseling (1899-1900) nog geheel met handwerktuigen, die soms heel vernuftig waren geconstrueerd.

Deze oude handweefgetouwen waren hele bouwsels, die voor hun tijd toch bruikbare stoffen afleverden. Een kettingboom hield de te verwerken draden vast, die daarop gerold waren en via de borsboom werd de geweven stof doorgedraaid om zich door de doekboom te laten oprollen. Het aandrukken van de inslag werd met een zogenaamd riet gebeurd.

Om een einde te maken aan deze wijze van bewerking was “De Driekleur” van Jan en Teun Valkenburg de eerste weverij, die door een stoommachine werd aangedreven. Dit bedrijf was eerst gevestigd in de Dorpsstraat op no. 270 te Scherpenzeel, waar later de kapsalon van Van Setten gevestigd was. Veel kammerijen en weverijen, die niet overgingen op mechanisatie, voelden de concurrentie van “De Driekleur” terdege.

 

Naast enkele halffabrikaten werden door de weverijen als eindprodukten op de markt gebracht de ongeveer 2 cm dikke persdoeken, die in de oliemolens gebruikt werden om uit de zaden olie te persen. Deze doeken werden met de hand omzoomd en vonden hun weg door het hele land.

Andere produkten waren de halsters voor het vee, bretelles en draagbanden voor kruiswagen, singels voor rij- of tuigpaarden, karpetfranje en dergelijke weefsels. Tot op heden ziet men in het dorp Scherpenzeel de kleurrijke boodschappentassen nog vaak in gebruik. Van de overige wolkammerijen en weverijen in Scherpenzeel noemen wij, daterend van omstreeks de eeuwwisseling, die van Homoet, Ten Broek, Van Kessel, Heine en Van Leersum.

Op de duur kon het handwerk de concurrentie van de machinaal gedreven fabriekniet aan, waar nog bij kwam, dat de meeste heidevelden ontgonnen werden tot bouw- of weiland, waarmee de schapen uit deze streek van het toneel verdwenen.De wol moest toen elders worden ingekocht, hetgeen onvoordelig was.

Zo staakten geleidelijk veel bedrijven het werk, hetgeen tot gevolg had, dat er al enkele jaren geen enkele wolkammerij te vinden is, behalve de verplaatste en uitgebreide fabriek van Valkenburg.

Het bedrijf van Cornelis Valkenburg (28 mei 1822 tot 12 januari 1895) bestond vermoedelijk reeds in 1830 en was toen gevestigd in een pand waar later het hotel”De Hertog van Gelre” zou verrijzen. Toen stonden er in de achterkamer drie weefgetouwtjes, waaraan zijn zoons Brand (07 januari 1850), Jan (Jan Jacob, 12 mei 1851) en Teun (Teunis, 23 april 1868) van jongs af aan het vak leerden. Brand is enige jaren zelfstandig werkzaam geweest, maar Jan en Teun erfden de weverij van hun vader in 1893.

Later begonnen de zoons van Jan Valkenburg een eigen bedrijf, dat nu nog steeds bestaat als de N.V.  C.& S. Valkenburg & Co., al zijn beide gebroeders niet meer in leven. (Nu: Hevatex Bandfabriek, Stationsweg, Scherpenzeel).Het bedrijf van Teun Valkenburg is nog gevestigd geweest aan het Holevoet-plein te Scherpenzeel, waar thans de Gebrs. Hartog hun zaken hebben, om weerlater te verhuizen naar de Dorpsstraat, naast “De Hertog van Gelre”. De daklijst van dit gebouw werd rood, wit en blauw geverfd, waaraan het weversbedrijf voortaan zijn naam van “De Driekleur” zou ontlenen

De mechanisatie werd ten volle doorgevoerd in het begin van deze eeuw, omstreeks 1910 in de fabriek aan de Willaerlaan, achter het kantoor en het woonhuis aan de Dorpsstraat, waar de heer Brand Valkenburg Tzn als directeur van deze stoomweverij woonachtig is. Op dit pand stond oorspronkelijk de boerderij van Van Rhee.

Uit:”Nederlandse Historien”, deel: Scherpenzeel. Uitgave 1971

“Scherpenzeel in woord en beeld”. Uitgave 1972

Beiden uitgegeven door de “Vereniging Oud Scherpenzeel”.

  Directie en Personeel van de eerste Scherpenzeels Stoomweverij “De Driekleur” van de gebroeders T. en J.J. Valkenburg.  Foto uit omstreeks 1910.

Bovenste rij (staand) v.l.n.r. : Jan Jacob Valkenburg (geb. 12-05-1851,

                                               Hermanus Valkenburg (geb. 19-11-1882)

                                               Eef Inkenhaag

                                               Berend Valkenburg (geb. 12-02-1853)

                                               Cornelis Valkenburg (geb. 15-02-1855)

                                               Cornelis Valkenburg (geb. 02-02-1885).

Middelste rij (zittend) v.l.n.r.:   Teunis Valkenburg (geb. 23-04-1868)

                                               Hendrik Veenvliet

                                               Karel Valkenburg (geb. 03-04-1879)

                                               Brand Valkenburg (geb. 07-01-1850)

Onderste rij (zittend) v.l.n.r.:   Cornelis Valkenburg (geb. 15-12-1876)

                                               Simon Valkenburg (geb. 27-02-1889)

                                               Teus van Leuveren

                                               Hendrik Valkenburg (geb. 03-02-1891)

                                               Jacobus Valkenburg (geb. 09-09-1886)

  Brand Valkenburg & Anna Wagensveld

 

 

VIIIa

Brand Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 07-01/31-03-1850, wever, ov. Scherpenzeel 13-12-1927, tr. Scherpenzeel 05-10-1876 Anna Wagensveld, geb. Woudenberg 30-07-1853, ov. Scherpenzeel 04-02-1920, dr. van Hermanus Wagensveld en Teunisje Geijtenbeek

Brand Valkenburg werkte op de Stoomweverij ‘De Driekleur’ te Scherpenzeel. Ook heeft Brand geprobeerd als zelfstandig wever te bestaan, maar dit avontuur was van korte duur.In 1878 bij de geboorte van Teunisje woonde het gezin van Brand op de Kerkstraat te Scherpenzeel. In 1923 staat Brand Valkenburg vermeld in een adresboek als :Valkenburg, B., wever, Dorpsstraat A-79 te Scherpenzeel. Brand woonde bij zijn overlijden in bij zijn zoon Jacobus.  In 1879 verkopen de erfgenamen an wijlen van Dirk van Ravenhorst x Maria Apeldoorn, een woonhuis, schuur, stenen varkenshok, erf en tuin aan de Kerkstraat te Scherpenzeel, sectie D 749,750, groot 0.07.50 ha. Tot 01-05-1879 verhuurd aan Brand Valkenburg, voor 75 cent per week (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 3; 04-02-1879). Lidm. Scherpenzeel 29-03-1885, Brand Valkenburg, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 15-02-1887, met attestatie van Woudenberg 31-05-1890, ‘gem. Brand was tot nog toe woonachtig in de onmiddelijke nabijheid van Scherpenzeel, en dus hier slechts weinig bekend’, met attestatie vertrokken naar Woudenberg sept. 1905, met attestatie van Woudenberg 1917.

Uit dit huw.:

1. Cornelis Valkenburg, geb. Woudenberg 16-12-1876, ged. in de Grote Kerk 07-01-1877, volgt IXa

2. Teunisje Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 15-12-1878/16-02-1879, ov. Zuilen 19-05-1942, tr. Scherpenzeel 19-11-1898 Cornelis de Graaf, fabrieksarbeider, geb. Breukelen-Nijenrode 02-06-1875, zn. van Jan de Graaf en Cornelia Valkenburg

3. Hendrika Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 19-09/31-10-1880, tr. Scherpenzeel 05-08-1899 Evert Inkenhaag, wever, geb. Scherpenzeel 11-11-1877, ov. Scherpenzeel 13-08-1960, zn. van Hendrik Inkenhaag en Antje Tins.

4. Hermanus Valkenburg, geb. Woudenberg 19-11-1882, ged. in de Grote Kerk 07-01-1883, wever, ov. Amersfoort (ingeschr. te Woudenberg) 14-12-1948, tr. (1) Scherpenzeel 13-02-1904 Margaretja Jannetje Smith, geb. Nijmegen 29-04-1883, ov. Woudenberg 20-11-1918, dr. van Johannes Christoffel Smith en Hendrika Susanna Zurich, tr. (2) Woudenberg 29-10-1920 Janna Gerdina van Westrheenen, geb. Maurik 06-04-1882, ov. Woudenberg 20-07-1940, dr. van Gijsbert van Westrheenen en Roelofje Hendrika Hobé

Op 05-01-1906 verhuist het gezin van Scherpenzeel naar Woudenberg. Op 20-11-1908 keert het gezin terug naar Scherpenzeel om vervolgens op 26 juni 1912 weer te verhuizen naar Woudenberg.

In een adresboek uit 1923 wordt Hermanus als volgt vernoemd: Valkenburg,

Hermanus, wever, wonende Holevoet 493-A te Woudenberg.

Margaretha heeft vermoedelijk geen gelukkig leven geleid. In 1907 overlijden twee van haar kinderen. Volgens de overlevering was het ‘’levenloos geboren’’ kind, geboren op 3 november 1918 deel van een tweeling,  waarvan er eentje dus doodgeboren werd en de ander dezelfde dag overleed. Ook Hermanus, toen ruim één jaar oud, overlijdt op die derde november. Margaretha zelf overlijdt 17 dagen later, vermoedelijk aan de gevolgen van dit kraambed. Janna Gerdina van Westreenen was eerder gescheiden van Gerrit Jan van Zetten. Uit dit huwelijk had Janna Gerdina een dochter : Gijsberta van Zetten, geboren te Tiel op 13 februari 1910. Na haar scheiding met deze Van Zetten verhuist Janna Gerdina met haar dochter Gijsberta 11 februari 1919 vanuit Utrecht om vervolgens op 07 november 1919 terecht te komen in Amsterdam.

Uit het 1 e huw.:

1. Brand Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 15-08/25-09-1904, wever, ov. Scherpenzeel 16-09-1946, tr. Woudenberg 06-05-1927 Janna van Zetten, geb. Tiel 26-03-1905, ov. Scherpenzeel 22-07-1992. Janna, tr. (2) Scherpenzeel 17-04-1948 Willem Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 12-04/25-05-1902, opperman, zn. van Willem Vermeulen en Willempje du Pree

                        Uit dit huw.:

1. Mararetha Jeannetta Valkenburg, geb. Woudenberg 07-10-1927, tr. Scherpenzeel 12-05-1949 Gerrit Brand van den Broek, geb. Barneveld 1925, zn. van Gijsbert van den Broek en Bartha Heij

2. Janna Gerdina Valkenburg, geb. Woudenberg 09-04-1929, ged. in de Grote Kerk 28-07-1929, tr. Cornelis van der Grift

3. Hermina Valkenburg, geb. Woudenberg 13-11-1930, ged. in de Grote Kerk 28-06-1931, tr. Geurt Holf, gescheiden

4. Anna Gerdina Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 24-02/20-11-1938, tr. Geurt van de Weert

Lidm. Scherpenzeel 26-03-1961: Anna Gerdina Valkenburg, met attestatie vertrokken naar Veenendaal.

5. Brand Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 14-06/26-10-1941, tr. Scherpenzeel 28-08-1964 Elisabeth Petronella Valkenburg, geb. Scherpenzeel 30-07-1943, dr. van Hendrik Valkenburg en Alberta Janetta van Schaik

2. Johannes Christoffel Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 06-11/24-12-1905, ov. Woudenberg 05-09-1907

3. Anton Hendrikus Valkenburg, geb. Woudenberg 21-02-1907, ov. Woudenberg 06-04-1907

4. Hendrika Suzanna Valkenburg, geb. Woudenberg 25-05-1913, ged. in de Grote Kerk 31-08-1913

5. Anna Gerdina Valkenburg, geb. Woudenberg 29-04-1916, ged. in de Grote Kerk 06-08-1916, tr. Scherpenzeel 22-06-1939 Albertus Walter, geb. Leerdam 1914, timmerman, zn. van Bartje Walter

6. Hermanus Valkenburg, geb. Woudenberg 21-02-1917, ged. in de Grote Kerk 28-10-1917, ov. Woudenberg 03-11-1918

7. levenloos geboren , ov. Woudenberg 03-11-1918

5. Bartha Valkenburg, geb. Woudenberg 03-10-1884, ged. in de Grote Kerk 16-11-1884, tr. Woudenberg 21-08-1908 Jan Lambrechts, geb. Amersfoort 06-07-1885, zn. van Hendrik Cornelis Lambrechts en Aagje Hendrika Cornelia van Lunteren

6. Jacobus Valkenburg, geb. Woudenberg 09-09-1886, ged. in de Grote Kerk 07-11-1886, wever, tr. Woudenberg 29-12-1911 Gerritje Sophia van Doorn, geb. Woudenberg 22-12-1892, dr. van Gerard van Doorn en Johanna Philippina de Rhoter

Jacobus is ook bekend onder de naam ‘’Opa E’’, zoals hij door zijn kleinkinderen werd genoemd.

Jacobus begon zijn werkzame leeftijd als  wever bij het familiebedrijf, de stoomweverij‘De Driekleur’ in Scherpenzeel, eigendom van Teunis Valkenburg (een oom van Jacobus).

Daarna heeft Jacobus diverse beroepen. Zo heeft hij ondermeer een schoenwinkel in Scherpenzeel, gevestigd aan het Oosteinde, daar waar ook nu (2002) nog een klompenmaker is gevestigd. Om onduidelijke redenen (is er ruzie in de familie?) doet hij deze goedlopende zaak van de hand en begint een schoenmakerij in Veenendaal. Deze zaak liep zo slecht dat mijn grootvader daarnaast ook nog in de V.S.W. (Veenendaalsche Stoom Weverij) ging werken. Jacobus was, vanzelfsprekend, als wever opgegroeid! In de VSW ging men echter met fijne stoffen om en dat was Jacobus niet gewend. Oftewel : ook deze baan ging hem niet goed af! Jacobus heeft zelfs korte tijd een café in Veenendaal gerund, echter ook hier zonder veel succes. Ook is Jacobus 9 jaar beroepsmilitair waarbij hij korporaal bij de Grenadiers te Ede is. Op latere leeftijd is hij palfrenier bij een particuliere begrafenisonderneming.

Uit dit huw.:

1. Brand Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 02-07/25-08-1912, landbouwer, stratenmaker, werknemer gasfabriek, ov. Ede 04-06-1998, tr. Veenendaal 18-11-1939 Heintje Diepeveen, geb. Veenendaal 15-05-1918, ov. Veenendaal 10-08-1997

2. Johanna Philippina Valkenburg, geb. Woudenberg 23-08-1913, ov. Woudenberg 06-09-1913 , tr. (1) Veenendaal 19-08-1933 Johannes Berselink, gescheiden Veenendaal 24-12-1943, tr. (2) Amsterdam 27-05-1947 Johannes Jacobus Kerstens, geb. Rucphen 13-05-1908, ov. Amsterdam 09-01-1969, tr. (3) Amsterdam 17-11-1970 Johannes Kuiper, geb. Emmen 19-11-1905, gescheiden Assen 28-11-1978

Later is ‘tante Ann’ gaan samenwonen met Cees Pater en hierbij tevens een tijdje in Canada gaan wonen. Op het laatst van haar leven woonde zij in Veenendaal. ´Tante Ann´ was een levensgenietster en heeft dit tot op het laatst van haar leven volgehouden.

3. Johanna Philippina Valkenburg, geb. Woudenberg 06-10-1914, ged. in de Grote Kerk 31-01-1915, ov. Veenendaal 25-03-1996

4. Anton Valkenburg, geb. Woudenberg 18-06-1916, ged. in de Grote Kerk 06-08-1916, schoenmaker, ov. Veenendaal 24-05-1998, tr. Veenendaal 08-01-1938 Everdina Neeltje van den Dikkenberg, geb. Veenendaal 13-01-1914, ov. Veenendaal 23-08-1996

5. Gerarda Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/02-06-1918, tr. Veenendaal 10-04-1937 Hendrikus van Kooten, geb.Veenendaal 15-06-1915, sigarenmaker bij de Ritmeester Sigarenfabrieken, ov. Veenendaal 19-08-1975

6. Teuntje Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 15-06/27-07-1919, ov. Renswoude 13-12-1972, tr. 19-06-1942 Jan Dirk Overeem, geb. Renswoude 11-10-1914, meubelmaker en koster van de N.H.-Kerk, ov. Renswoude 13-12-1972, zn. van Dirk Overeem en Gerritje Werkman

7. Gerrit Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 23-11-1921/26-02-1922, ov. Veenendaal 15-01-1944 (TBC)

8. Cornelis Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 29-08/28-10-1923, ov. Scherpenzeel 09-02-1924

9. Cornelis Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 07-11-1925/ 03-01-1926, militair, ov. Ede 12-05-2003, tr. Veenendaal 23-08-1947 Anthonia Ditewig, geb. Veenendaal 07-10-1927, dr. van Willem Jacobus Ditewig en Janna van Schuppen

            10. Jacobus Valkenburg, geb.Veenendaal 19-05-1933, ov. Utrecht 22-11-1934

11. Gerritje Sophia Valkenburg, geb.Veenendaal 29-05-1938, ov. Veenendaal 15-09-2000, tr. Hendrikus Rebergen, geb. Veenendaal 27-08-1931, ov. Veenendaal 14-06-19927. Elsina Wilhelmina Valkenburg, geb. Woudenberg 11-04-1888, ged. in de Grote Kerk 27-05-1888

Zij woonde in Haarlem.

8. Anna Brandina Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 03-09/09-11-1890, tr. Woudenberg 04-07-1913 Arnoldus van Hemert, geb. Amsterdam 1893, fabrieksarbeider, zn. van Willem van Hemert en Antje Verhoeff

                Kinderen in Scherpenzeel.

Lidm. Scherpenzeel 16-03-1913: Anna Brandina Valkenburg, metattestatie vertrokken naar Hilversum juni 1919.

9. Wilhelmina Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 09-09/23-10-1892, tr. Amersfoort 03-10-1917 Jan August Prosper Van Camp, coiffeur, geb. Mechelen (Belgie) 1894, zn. van Armand Willem van Camp en Maria Elisabeth Virginia de Leers

Het is dan ten tijde van de 1e wereldoorlog, waardoor Jan August geen toestemming aan zijn ouders kan vragen. Belgie is dan immers door de Duitsers bezet. Daardoor is toestemming verstrekt door de Belgische legatie in Den  Haag.

10. meisje, ov. Scherpenzeel 09-11-1893

11.? Elisabeth Valkenburg.

Van deze Elisabeth zijn mij verdere gegevens onbekend. Elisabeth komt echter wel in de familie-overlevering voor. Vermoedelijk is zij geboren omstreeks 1894 of later of was zij een ‘’nakomertje’’.

 

Evert Inkenhaag & Hendrika Valkenburg  

Zie voor het resterende gedeelte: Valkenburg Deel 2

          

   

  IXa

Cornelis Valkenburg Cornelis Valkenburg, geb. Woudenberg 16-12-1876, ged. in de Grote Kerk 07-01-1877, wever, groentenman, ov. Scherpenzeel 05-02-1957, tr. Scherpenzeel 08-10-1898 Geertje van Schaik, geb./ged. Scherpenzeel 13-09/31-10-1880, ov. 1955, dr. van Hendrik Nicolaas van Schaik en Hendrika Wagensveld

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1939: Geertje van Schaik, hv. C. Valkenburg.

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1938: Cornelis Valkenburg.

Uit dit huw.:

1. Brand Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 08-01/26-02-1899

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1939: Brand Valkenburg.

2. Hendrik Nicolaas Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 09-02/31-03-1901, volgt Xa

3  . Anton Valkenburg, geb. Woudenberg 27-03-1903, ged. in de Grote Kerk 31-05-1903, spoeljongen, ov. Scherpenzeel 04-09-1916 in een fabrieksgebouw

 

Amersfoortsch Dagblad/De Eemlander, 08-09-1916, blz. 3.

4 . Hendrika Valkenburg, geb. Woudenberg 22-06-1904, ged. in de Grote Kerk 28-08-1904, tr. Scherpenzeel 29-06-1929 Jan Heerikhuizen, geb. Ede 30-06-1906, zn. van Jan Heerikhuizen en Bartha Boon

Zij wonen respectievelijk eerst in Woudenberg, daarna in Ede op de Veldhuizen 32-A en de Kraatsweg 12. In april 1932 verhuist men naar Scherpenzeel. Op 16 januari 1934 vindt wederom een verhuizing plaats : naar de Kempjeslaan 5 te Ede en in 1936 naar de Talmalaan 24 te Ede.Op 31 januari 1938 verhuist men naar Bloemendaal, Brederodelaan 59.

5 . Teuntje Valkenburg, geb. Woudenberg 29-08-1905, ged. in de Grote Kerk 24-12-1905, tr. Scherpenzeel 16-03-1929 Evert van Bruggen, geb./ged. Scherpenzeel 23-10-1905/04-03-1906, ov. 1963, begr. Glashorst, zn. van Arien van Bruggen en Johanna Maria van Dijk

6. Cornelis Valkenburg, geb. Woudenberg 04-01-1907, ged. in de Grote Kerk 28-04-1907

7. Alida Geertruida Valkenburg, geb. Woudenberg 13-08-1909, ged. in de Grote Kerk 28-03-1909, ov. Doorn 17-10-1992, tr. Scherpenzeel 21-05-1932 Hendrik van Ginkel, geb. Veenendaal 06-10-1906, opperman, ov. Scherpenzeel 27-09-1975, zn. van Cornelis van Ginkel en Hilletje van Capelleveen

8. Hermanus Gerardus Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 24-04/29-09-1912, tuinder, groentenhandelaar, ov. Amersfoort 22-08-1997, tr. Leusden 30-06-1938 Elisabeth van Barreveld, geb. Leusden 01-10-1912, ov. Scherpenzeel 09-03-1982

U it dit huw.:

1. Cornelis Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 28-05-1939/30-07-1939

2. Dirk Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 17-04-1947/06-07-1947

9 . Geertje Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 24-11-1914            /28-03-1915

10. Anton Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 14-10-1917/10-03-1918, ov. Veenendaal 20-10-1980, tr. Veenendaal 10-11-1939 Teuntje de Kivied, geb. Veenendaal 06-03-1916, ov. Veenendaal 27-03-2000

 

Xa

Hendrik Nicolaas Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 09-02/31-03-1901, metselaar, ov. Scherpenzeel 19-09-1952, tr. Antje van Dijk, geb. Renswoude 31-12-1900, dr. van Gerrit van Dijk en Jannetje Steinmann

Uit dit huw.:

1. Cornelis Valkenburg, geb. Renswoude 01-04-1926, contractarbeider/aannemer, tr. Benschop 17-08-1949 Pleuntje Gerrigje op ’t Land, geb. Benschop 16-12-1927

2. Gerard Valkenburg, geb. Renswoude 06-12-1929

3. Jannetje Valkenburg

4. Gerrit Valkenburg, geb. Renswoude 08-12-1933, ov. Renswoude 21-10-1944

 

De kerkeraad van de Ned. Hervormde kerk te Renswoude, voor de pastorie aan de  Dorpsstraat 43. Zittend van links naar rechts: Jacob van de Vliert, Arie Verbeek, Ds. E.E. de Looze (predikant van 1931-1934), Bart van Mourik en Jan Veldhuizen. Daarachter staande: Jan van den Brandhof, Hendrik Nicolaas Valkenburg, Gijs Moesbergen en Gerard van Harten.

(met dank aan de Historische Vereniging Oud-Renswoude).

 

Foto genomen tijdens het Dorpsfeest “650 jaar Renswoude”. Opening in gebouw Rehoboth op vrijdag 17 september 1971.

Van links naar rechts: burgemeester J.A. Hosang (op de rug gezien), Sjoerd Laansma (onderwijzer, voorzitter historische vereniging, initiatiefnemer), Kees Valkenburg (Cornelis 01-04-1926) Plomia Op ’t Land (Pleuntje 16-12-1927)   mw. Hosang-Kassenaar met dochter, Gerard van Raaij en Gerrit ten Cate.

Met dank aan de Historische Vereniging ‘Oud-Renswoude’

 

 

 

 

VIIIb

Jan Jacob Valkenburg. Jan Jacob Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 12-05/29-06-1851, wever, touwslager, ov. Scherpenzeel 27-08-1916, begr. Glashorst, graf nr. 176, tr. Scherpenzeel 15-12-1883 Clara Buddingh, geb. Scherpenzeel 14-07-1859, ov. Scherpenzeel 17-05-1935, begr. Glashorst, graf nr. 176, dr. van Simon Buddingh en Maria van Voorthuizen

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1885: Jan Jacob Valkenburg.

Uit dit huw.:

1. Karel Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 03-04/08-06-1879 (erkend bij huwelijk), ov. Scherpenzeel 01-09-1963, ongehuwd

Doopboek Geref Kerk: belijdend lid.

Karel was, evenals meerdere leden van de familie Valkenburg, een fervent lid van de Schietvereniging Scherpenzeel. Hij is ruim vijftig jaar lid van deze vereniging geweest en was een opvallend figuur. Hij werd daar, vanwege zijn kleine gestalte, vaak ‘Kareltje’ genoemd. Kareltje had de gewoonte altijd lopend naar de schietbaan te gaan, met het geweer aan de schouder en met zijn onafscheidelijke pijp in de mond. Omdat hij vrij klein van stuk was en de Hollandse geweren waar toendertijd mee werd geschoten, vrij forse afmetingen hadden, sleepte het geweer bij Kareltje bijna over de grond. Voor de oudere Scherpenzelers was dit een bekend beeld! IJverige rekenaars van de Schietvereniging hebben ooit becijferd dat Kareltje het tochtje naar de schietbaan in totaal minstens 1500 keer moet hebben afgelegd en dan praat je al gauw over zo’n 6 à 7.000 kilometer!

2. Cornelis Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 02-02/08-03-1885, fabrikant, ov. Scherpenzeel 04-12-1952, ongehuwd

Doopboek Geref Kerk: belijdend lid.

3. Mietje Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 04/26-06-1887, ov. Amsterdam 08-02-1964, tr. 18-01-1920 Christiaan David Henny, geb. Rheden 15-01-1890, ov. Amsterdam 04-02-1970

Doopboek Geref Kerk: met attestatie verterokken naar Beverwijk 23-11-1908; met attestatie van Beverwijk dec. 1920; met attestatie verterokken naar Amsterdam dec. 1920.

4. Simon Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 27-02/31-03-1889, volgt IXb

5. Hendrik Valkenburg, geb. Scherpenzeel 03-02-1891, volgt IXc

Doopboek Geref Kerk: belijdend lid; met attestatie verterokken naar Barneveld nov. 1908; met attestatie van Harderwijk febr. 1914.

6. Grietje Valkenburg, geb. Scherpenzeel 01-10-1892, ov. Scherpenzeel 09-08-1893

7. Jansje Valkenburg, geb. Scherpenzeel 21-03-1896

Doopboek Geref Kerk: belijdend lid.

8. Brand Valkenburg, geb. Scherpenzeel 25-01-1898,  ged. in de Geref Kerk 27-03-1898, textielfabrikant, boekhouder, ov. Scherpenzeel 18-01-1965, tr. Zeist 05-03-1935 Hiltje Lettinga, geb. Rotterdam 24-08-1905, ov. Zeist 08-11-1978, dr. van Roelof Gijsberts Lettinga en Geertje Sipkema

Doopboek Geref Kerk: met attestatie vertrokken naar Loosduinen juni 1914; terug 1914; met attestatie vertrokken naar Delft april 1921; terug 08-08-1922.

Brand was procuratiehouder bij de textielfabriek C.& S. Valkenburg & Co,waar zijn broers Simon en Hendrik directeur waren. Ook Brand’s  broers Cornelis en Karel werkten daar. C.& S. Valkenburg & Co. Is ontstaan nadat de textielfabriek Van Kessel werd opgekocht door deze tak van de familie.

9. Clara Valkenburg, geb. Scherpenzeel 29-01-1900, ged. in de Geref Kerk 25-02-1910, tr. Scherpenzeel 17-06-1926 Jacobus van Snippenberg, geb. Lunteren 08-10-1900, ov. Scherpenzeel 08-09-1968

Het echtpaar Van Snippenberg richtte in 1928 in Scherpenzeel een bakkersbedrijf op : “De Molen’s Banket”.

10. Jan Jacob Valkenburg, geb. Scherpenzeel 29-01-1902, ged. in de Geref Kerk 02-03-1902, banketbakker, ov. Woudenberg 09-10-1945, tr. Bennekom 10-04-1940 Janna Cornelia Moerdijk, geb. Bennekom (Ede) 06-04-1901, ov. Scherpenzeel 17-08-1989

Jan Jacob Valkenburg was één van de mede-oprichters van de brood- en banketbakkerij ‘Molen’s Banket’ in Scherpenzeel.

 

 

IXb

Simon Valkenburg. Simon Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 27-02/31-03-1889, fabrikant van singelband, ov. Scherpenzeel 15-01-1958, tr. Barneveld 18-12-1918 Jannigje Blom, geb. Alblasserdam 26-09-1897, ov. Scherpenzeel 01-02-1961, dr. van Arie Blom en Aagje Maat

Doopboek Geref Kerk: belijdend lid.

Simon Valkenburg was gemeenteraadslid te Scherpenzeel voor de A.R.

Uit dit huw.:

1. Clara Valkenburg, geb. Scherpenzeel 18-09-1919, ged. in de Geref Kerk 12-10-1919, tr. Scherpenzeel 20-05-1947 Gerrit Salentijn, geb. Amsterdam 26-06-1919, landbouwkundig ingenieur, zn. van Gerrit Salentijn en Hendrikje Gerritje van Kempen

2. Aagje Valkenburg, geb. Scherpenzeel 17-08-1921, ged. in de Geref Kerk 04-09-1921, tr. Scherpenzeel 16-11-1948 Pieter de Putter, geb. Axel 1918, landbouwkundig ingenieur, zn. van Cornelis de Putter en Janna de Feijter

3. Jannetje Valkenburg, geb. Scherpenzeel 24-06-1923, ged. in de Geref Kerk 22-07-1923, tr. Scherpenzeel 09-07-1946 Hergen Tjakko Wiersema, landbouwkundig ingenieur, geb. Bierum 1917, zn. van Menko Wiersema en Wietske Schuringa

4. Carolina Cornelia Maria Valkenburg, geb. Scherpenzeel 08-09-1925, ged. in de Geref Kerk 27-09-1925, tr. Hendrik Buddingh

5. Jan Jacob Valkenburg, geb. Scherpenzeel 09-10-1927, ged. in de Geref Kerk 30-10-1927, ov. Scherpenzeel 26-05-1997, tr. Schiedam 22-12-1956 Huiberdina Bovenberg, geb. Schiedam 27-10-1934

Jan Jacob Valkenburg was mede-eigenaar van de textielfabriek C & S Valkenburg in Scherpenzeel.

6. Arie Valkenburg, geb. Scherpenzeel 02-11-1929, ged. in de Geref Kerk 20-11-1929, ov. 21-06-2001 Noordwijk aan Zee, tr. (1) Voorburg 19-12-1959 Jacoba van der Giessen, geb. Voorburg 02-01-1928, ov. Rhenen 13-09-2001, gescheiden, tr. (2) Zeist 07-12-1994 Arnoldina Johanna Timmer, geb. Bennekom 25-11-1961, dr. van Gerrit Adrianus Timmer en Anna Blokland

7. Simon Valkenburg, geb. Scherpenzeel 05-02-1932, ged. in de Geref Kerk 18-06-1933, tandarts, tr. Amsterdam 02-08-1962 Maria Magdalena Louise Hardonk, geb. Weesp 17-09-1939, dr. van Jan Hardonk en Fijtje Dalmulder

8. Cornelis Hendrik Valkenburg, geb. Scherpenzeel 23-11-1933, ged. in de Geref Kerk 14-01-1934, tandarts, tr. Hilversum 12-11-1964 Johanna Adriana Sluis, geb. Hilversum 08-05-1941, dr. van Pieter Sluis en Anna B.H. Broekhuizen

9. Hendrik Valkenburg, geb. Scherpenzeel 06-12-1935, ged. in de Geref Kerk 29-12-1935, textielagent, tr. Veenendaal 22-12-1965 Cornelia Adriana van Beek, geb. Veenendaal 21-04-1941, dr. van Teunis van Beek en Gijsbertha Maria van Veldhuizen

10. Anton Eduard Willem Valkenburg, geb. Scherpenzeel 05-10-1939, ged. in de Geref Kerk 22-10-1939, tr. Woudenberg 22-12-1964 Janna van Benthem, geb. Maarn 07-02-1941

11. Brand Christiaan Valkenburg, geb. Scherpenzeel 05-05-1941, tr. Emmeloord 29-12-1967 Berentina Grietje Keuken, geb. Het Bildt (Friesland) 05-11-1945, dr. van Reuze Keuken en Anna Andringa

12. Hendrika Lijda Agatha Valkenburg, geb. Scherpenzeel 16-04-1944, ged. in de Geref  Kerk 30-04-1944

 

Vader Simon Valkenburg was net als zijn broer Cornelis (1885), een enthousiast lid van de Schietvereniging in Scherpenzeel. Op de foto, genomen tijdens schietwedstrijden in Voorthuizen in 1913, is Simon de liggende man links. Cornelis : midden – rechts

 

 

 

Hendrik Valkenburg.

 

IXc

Hendrik Valkenburg Hendrik Valkenburg, geb. Scherpenzeel 03-02-1891, wever, ov. Scherpenzeel 28-12-1963, tr. (1) Scherpenzeel 17-02-1921 Tonia Berendse, geb. Woudenberg 17-10-1885, ov. Zeist (ingeschr. te Scherpenzeel) 04-04-1939, dr. van Arie Berendse en Jannigje de Greef, tr. (2) Doorn 14-07-1942 Gijsbertha Wilhelmina Veenendaal, geb. Doorn ´Veldheim´ 02-03-1904, ov. Driebergen 26-10-2000, dr. van Jacob Veenendaal en Wilhelmina Leyenhorst

Aan het begin van de mobilisatie in 1939 was legerpredikant Ds. Lindeboom ingekwartierd bij het gezin van  Hendrik Valkenburg in de Dorpsstraat in het dorp Scherpenzeel. Arie Valkenburg (zoon van Hendrik), toen 16 jaar oud, herinnerde hem als een man met zeer kort haar, helder blauwe ogen en een goed gevoel voor etikette. Onbewust schiep de Dominee door zijn karakter afstand tussen zichzelf en de soldaten. Eens ontmoette hij een soldaat op de fiets met een pak onder z’n arm. Deze kon niet groeten en naar de gewoonte van die tijd keek de fietsende soldaat de dominee strak aan. Deze riep hem terug en zei : “Dat je me niet groet is daar aan toe, maar dat je me brutaal aankijkt, gaat me te ver!”. Bij kapper Jaap Broek in de Dorpsstraat hing een prijslijst met de vermelding : Tarief 1: Ds. Lindeboom.  Wel was de dominee soms geestig. Toen hij eens een boon naast zijn bord legde, antwoordde hij op de vraag waarom hij dit deed : “Dit is boon-aparte”. (Uit : “De Gelderse Vallei in de mobilisatietijd en meidagen 1940” door

K.Cramer)

Uit het 1 e huw.:

1. Jan Jacob Valkenburg, geb. Scherpenzeel 29-06-1922, ged. in de Geref Kerk 30-07-1922, ov. Naarden 04-01-1978, tr. (1) Amstelveen 18-06-1952 Elisabeth Timmer, geb. Den Haag 06-01-1927, gescheiden, tr. (2) Jantine Elisabeth Wolda

2. Arie Valkenburg, geb. Scherpenzeel 09-07-1923, ged. in de Geref Kerk 05-08-1923, boekhouder, directeur textielfabriek, ov. Woudenberg 04-09-1992, tr. Rotterdam 25-11-1954 Jozina Helena de Ruiter, geb. Rotterdam 29-09-1931, ov. Woudenberg 09-03-2002

3. Jannigje Valkenburg, geb. Scherpenzeel 18-05-1925, ged. in de Geref Kerk 14-06-1925

Uit het 2 e huw.:

4. Clara Wilhelmina Margriet Valkenburg, geb. Scherpenzeel 14-04-1944, ged. in de Geref Kerk 30-04-1944

 

 

V Cornelis Valkenburg. IIIc

Cornelis Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 15-02/29-04-1855, wever bij ‘De Driekleur, timmerman, tapijtlegger, ov. Scherpenzeel 23-01-1937, begr. Glashorst, graf nr. 522, tr. Renswoude 04-11-1882 Cornelia van de Haar, geb. Renswoude 06-10-1862, ov. Scherpenzeel 08-05-1939, begr. Glashorst, graf nr. 522, dr. van Hendrik van de Haar en Grietje Boom

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1885: CornelisValkenburg.

Uit dit huw.:

1. Hendrika Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 24-09/28-10-1883, ov. Scherpenzeel 06-12-1972, tr. Scherpenzeel 26-11-1904 Nicolaas Westbroek, geb. Driebergen 04-09-1882, huisknecht, kolenhandelaar, ov. Scherpenzeel 10-05-1949, zn. van Nicolaas Westbroek en Maria van Dijk

2. Margaretha Everdina Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 21-08/11-10-1885, ov. Velp 05-09-1965, tr. Rheden 19-03-1914 Hendrik Jan Baring, geb. Ellecom 1887, timmerman, zn. van Hendrik Jan Baring en Cornelia Verhaaff

3. Cornelia Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 30-12-1886/06-02-1887, ov. Scherpenzeel 19-05-1962, tr. Scherpenzeel 23-10-1913 Gijsbert van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 28-05/24-06-1888, metselaar, zn. van Wouter van Elst en Elisabeth Wagensveld

4. Hanna Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 16-10/30-12-1888, ov. Scherpenzeel 20-01-1891

5. Barta Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 17-12-1890/12-04-1891, tr. Scherpenzeel 24-05-1919 Jan van Effrink, geb. Buurmalsen 1896, gemeente ambtenaar, zn. van Bartus van Effrink en Dina van Horn

                Zij gaan naar Amersfoort.

6. Hendrikus Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 01/24-09-1893, ov. Scherpenzeel 22-04-1894

7. Hanna Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 16-02/14-04-1895, tr. Nijmegen 03-05-1921 Carolus Petrus Johannes van Delft, geb. Nijmegen 06-04-1893

8. Cornelis Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 27-07/22-08-1897, brandstoffen-handelaar, ov. Scherpenzeel 28-01-1973, tr. Driebergen 10-05-1928 Geurtje Adriana Ipenburg, geb. Driebergen 05-04-1902, ov. Doorn 15-10-1987

Cornelis was naast zijn beroep kolenboer, ook plaatselijk commandant van de brandweer. Zijn zoon Cornelis heeft eveneens jaren bij de brandweer dienst gedaan.

Tevens was Cornelis (senior) een fervent lid van de Schietvereniging Scherpenzeel..

Lidm. Scherpenzeel: Geurtje Adriana Ipenburg, hv. Valkenburg, met attestatie van Driebergen

10-06-1930.

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1920: Cornelis Valkenburg.

Uit dit huw.:

1. Cornelis Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 28-09/09-11-1930, expediteur, brandstoffenhandelaar, tr. Barneveld 20-06-1956 Florentina Blankespoor, dr. van Hendrik Blankespoor en Hendrikje Hendriksen

Lidm. reg. Scherpenzeel 14-04-1957: Florentina Blankespoor en Cornelis Valkenburg.

Cornelis heeft de kolenhandel van zijn vader voortgezet.

2. Neeltje Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 03-04/06-07-1935, tr. J. Breeschoten

3. Cornelia Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 30-08/13-12-1936, tr. Fr. Schimmel

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1962: Cornelia Valkenburg.

9. Hendrik Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 01-07/05-08-1900, ov. Scherpenzeel 30-03-1902

10. Hendrik Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 16-09/28-12-1902, metselaar, ov. Scherpenzeel 09-08-1959, tr. Leersum 29-01-1931 Jannigje Henken, ov. Scherpenzeel 30-04-1992

                Lidm. Scherpenzeel: Jannigje Henken, hv. H. Valkenburg, met attestatie van Doorn 26-11-1932.

            Uit dit huw.:

1. Cornelis Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 09-08/25-09-1932, tr. Jannetje Vlastuin, geb. Barneveld 06-08-1934

2. Gerrit Jan Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 31-03/25-06-1939, uitvoerder bouwbedrijf, tr. Scherpenzeel 20-03-1964 Clasina Tins, geb. Scherpenzeel 16-08-1940, ov. Scherpenzeel 22-02-2001, dr. van Rijk Tins en Gerritje Inkenhaag

11. jongen, ov. Scherpenzeel 06-09-1903

12. Brand Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 26-12-1904            /26-03-1905, ov. Leusden 16-07-1973, tr. Woudenberg 30-05-1930 Janna Egdom, geb. Leusden 17-01-1904, ov. Leusden 07-04-1993

            Uit dit huw.:

            1. Cornelis Valkenburg, geb. Leusden 30-10-1932

  ————————————————————————————————————————————–

V Teunis Valkenburg. IIId

Teunis Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 23-04/31-05-1868, wever, fabrikant, directeur weverij ‘De Driekleur’, ov. Scherpenzeel 13 -05-1953, tr. Woudenberg 02-01-1897 Teuntje Valkenburg, geb. Tienhoven 29-11-1879, ov. Scherpenzeel 01-07-1961, dr. van Hendrik Valkenburg en Aartje van Leeuwen

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1890: Teunis Valkenburg, met atestatie vertrokken naar Woudenberg 22-11-1895, met attestatie van Woudenberg 27-10-1899.

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Teuntje Valkenburg.

Teunis was gemeenteraadslid van 1911 – 1992 en wethouder in 1917 en 1918 voor de CHU. Hij was een liberale CHU-er.

Ook is Teunis dé oprichter van de Scherpenzeelse Muziekvereniging ”Caecilia”. In het boekwerkje ”100 jaar Caecilia” lezen we als volgt : ”In de Oosterstal (te Scherpenzeel, noot auteur) komen op 2 oktober 1892 een aantal jongelui enige uren bijeen met het idee om een muziek-vereniging op te richten. De Oosterstal was een noodstal of een hoefstal, die voor de toenmalige hoefsmederij Berendse aan de Holevoet stond. Deze noodstal is thans nog te bezichtigen in het openluchtmuseum te Arnhem. De grote motor achter de oprichting van de muziekvereniging is Teus Valkenburg (”Lange Teus”) geweest. Samen met Janus Overeem gaat hij naar Huize Scherpenzeel.  Aan de heer A. Royaards, later burgemeester van Scherpenzeel (van 1900 tot 1932) wordt het beschermheerschap en het erevoorzitterschap aangeboden. Royaards schaart zich volledig achter de plannen en neemt deze eervolle aanbieding aan. De oprichting van het ”Scherpenzeels Harmonie Gezelschap is daarmee een feit’’. Teunis Valkenburg is trouwens maar liefst 50 jaar lang president /voorzitter van deze vereniging! 

Uit dit huw.:

1. Cornelis Valkenburg, geb. Woudenberg 28-10-1897, ged. in de Grote Kerk 19-12-1897, zelfstandig ondernemer, ov. Utrecht 13-05-1959, tr. (1) Bloemendaal 07-01-1928 Maria Gottmer, geb. Amsterdam 20-07-1907, ov. Utrecht 21-10-1952, dr. van Johannes Hendr. Gottmer en Virginia Rosalia Hersman, tr. (2) Zeist 04-11-1954  Clasina Christina Schieck, geb. Utrecht 05-05-1914, ov. Zeist 04-10-1994, dr. van Antonie Frederik Schieck en Ida Bussche

Cornelis had een groothandel in dames handwerkartikelen. Hij liet smyrna- en soedanwol bij de voormalige Scheepjeswolfabrieken in Veenendaal maken. Ook verkocht hij smyrnagaas en aanverwante artikelen. Na de 2 e Wereldoorlog heeft Cornelis katoengarens gefabriceerd. Lidm. Scherpenzeel 21-03-1918: Cornelis Valkenburg, won. Woudenberg.

Uit dit huw.:

1. Johannes Hendricus Valkenburg, geb. Woudenberg 26-11-1928, administrateur, hoofd computerafdeling, tr. Amersfoort 16-07-1954 Juliana Marchiena de Vries, geb. Amsterdam 16-02-1930

Jan was de persoon te zijn die al sinds 1975 onderzoek doet naar de stamboom van de familie Valkenburg. Leuk om te horen was hoe Jan Valkenburg aan zijn voornamen is gekomen. In principe had Jan, zoals toen gebruikelijk, moeten worden vernoemd naar zijn grootvader van zijn vaders-kant (en dat had dan Teunis moeten zijn geworden). Echter, zijn grootvader van zijn moeders kant, de familie Gottmer, wilde dolgraag dat dit kleinkind naar hem, Johannes Hendricus Gottmer, vernoemd zou worden. Om dit voor elkaar te krijgen stelde opa Johannes Hendricus Gottmer aan de vader van Jan, Cornelis Valkenburg, een  fles Jenever in het vooruitzicht als de jongste telg naar opa Gottmer zou worden vernoemd. U raadt het al : zo gebeurde het ook!

2. Teunis Valkenburg, geb. Woudenberg 14-09-1931, ov. 28-11-1999, tr. Wijk bij Duurstede 31-07-1956 Willemina Hendrika Schoot, geb. Wijk bij Duurstede 03-03-1931, dr. van Hermanus Hendrikus Schoot en Jozina Nout

Vertegenwoordiger bij de Fa. Overeem te Scherpenzeel, maar later heeft hij zich vooral bewogen in de textiel, namelijk bij ´de Driekleur´ in Scherpenzeel en bij een neef, een zoon van Arie Valkenburg, die een fabriek had in ’s-Hertogenbosch. Ook is Teunis voorzitter van de voetbalclub Scherpenzeel geweest.

3. Levenloos geboren tweeling, ov. Utrecht 01-04-1943

2. Hendrik Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 21-09/29-10-1899            , volgt IXd

3. Hendrika Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 04-02/06-04-1902, tr. Scherpenzeel 28-07-1921 Jan Willem Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 23-11-1895/26-01-1896, spoorwegambtenaar, zn. van Hendrik Vermeulen en Grietje de Jong

4. Arie Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 07/31-07-1904, ov. Scherpenzeel 10-04-1909

5. Brand Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 15-11/24-12-1905, textielfabriek, ov. Scherpenzeel 31-05-1998, tr. Scherpenzeel 02-03-1933 Angenita Everdina Cornelia Heij, geb. Amersfoort 23-08-1905, ov. Scherpenzeel

22-09-1990, dr. van Jan Marinus Heij en Cornelia

ten Broek

Brand Valkenburg heeft vele maatschappelijke funkties bekleed. Zoals medeonderzoeker Jan Valkenburg het uitdrukte: dat hij nooit geridderd is, verbaasde iedereen.

Brand was kerkelijk zeer aktief, vooral in het jeudgwerk.

Hij leidde bijvoorbeeld jarenlang de Zondagsschool en een jongelingenvereniging.

Brand Valkenburg bleek ook, net als zijn voorvader Georgius (Joris) van Valkenborgh, niet alleen nauw betrokken bij het wel en wee van Scherpenzeel in het algemeen, maar ook van de kerk in Scherpenzeel.

In het boek “”In de Tweede Wereldoorlog”” (Het leven in ’t Hart van de Gelderse Vallei 1939-1945) kunnen we vernemen dat Brand Valkenburg een bekende verzetsman uit de 2e W.O. was. Hij verschafte onder andere hulp bij onderduiking.

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1926: Brand Valkenburg.

Uit dit huw.:

1. Cornelia Gijsbertha Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 07-12-1933/21-01-1934, peuterleidster, tr. Dirk Boonzaaier

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1957: Cornelia Gijsbertha Valkenburg, met attestatie vertrokken naar Maarn, okt 1977.

2. Teuntje Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 24-06/02-08-1936, tr. Martinus Seydell

3. Gijsbertha Angenita Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 14-05/23-07-1944, tr. Michele Gallo

6. Aartje Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 07-08/08-09-1907, tr. Scherpenzeel 07-01-1932 Evert Jan van Harten, geb. Woudenberg 1906, procuratiehouder, zn. van Willem van Harten en Hendrika Boshuis

Arie Valkenburg 7. Arie Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 17-06/25-07-1909, fabrikant in textiel, ov. Veenendaal 14-03-1980, tr. (1) Nora A.J. Duyser, tr. (2) Margaretha Wilhelmina Cornelia Walen, geb. Wehe (Gr) 25-12-1907

Arie Valkenburg stond in Scherpenzeel bekend als ´Ome Arie´. Hij overleed tijdens een auto-ongeluk bij De Klomp (Veenendaal).

In navolging van zijn vader Teunis Valkenburg die oprichter van de muziekvereniging Caecilia was, trad Arie Valkenburg ook toe tot deze muziekvereniging, eerst als lid en nadat hij de studie als dirigent had

gevolgd ook als dirigent. Onder de bijnaam Steven Stootgaren trad hij op als kapelmeester voor de boerenkapel “De Spurrie Kluuvers”. Deze boerenkapel trad eind jaren vijftig en begin zestiger jaren voornamelijk op voor de jaarlijkse tentoonstelling van de Floralia vereniging in de Eierhal te Scherpenzeel.

Arie is verder bekend geworden als voorzitter van de Schietvereniging Scherpenzeel en daar stond hij bekend als een markant figuur.

Uit het 1e huw.:

1. Willem Emiel Valkenburg, geb.

’s Gravenhage 05-10-1933

Uit het 2e huw.:

2. Teunis Arie Valkenburg, geb. Woudenberg 09-09-1938, fabriekseigenaar (bandweverij), tr. Arnhem 14-09-1962 Mia Loots, geb. Breda 10-10-1935

3. Margaretha Valkenburg, geb. Amersfoort 23-04-1947, tr. 13-07-1968 M. J. Römer

4. Antoinette Teuntje Valkenburg, geb. Amersfoort 10-09-1948, tr. Fred van Hal.

8. Wilhelmina Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 05/28-06-1914, tr. Scherpenzeel 18-11-1943 Nicolaas de Jager, geb. Loenen 26-12-1912, chef de bureau, zn. van Gijsbertus de Jager en Lamberta Lotte

Fraaie opname van Cornelis Valkenburg (28-10-1897) achter een stoommachine van ‘De Driekleur’

Genomen ter gelegenheid van het 60-jarig huwelijk tussen

IXd

Hendrik Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 21-09/29-10-1899, bedrijfsleider, ov. Scherpenzeel 12-02-1981, tr. Scherpenzeel 30-12-1920 Hermina Gerarda van Doorn, geb. Woudenberg 19-04-1897, ov. Scherpenzeel 28-06-1984, dr. van Gerard van Doorn en Johanna Philippina de Rhoter

Lidm. reg. Scherpenzeel 29-03-1936: Hermina Gerarda van Doorn.

Tijdens het huwelijk van zijn zoon Gerard (19-08-1923) op 24 juni 1944 werd omschreven dat vader Hendrik ”wegens krankzinnigheid in de onmogelijkheid was zijn wil ten opzichte van dat huwelijk te verklaren”. Vader Hendrik is nadien geopereerd en kon weer volledig aan het maatschappelijk leven deelnemen.

Uit dit huw.:

1. Teunis Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 22-03/24-04-1921, vliegtuigmecanicien, ov. Uithoorn 01-12-1989, tr. (1) Scherpenzeel 26-05-1948 Jannetje Johanna Heus, geb. Maassluis 27-05-1923, ov. Uithoorn 23-07-1965, tr. (2) Vinkeveen 09-04-1966 Matje Kroon, geb.Vinkeveen 21-07-1927

2. Gerard Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 19-08/28-10-1923, wever, fabrieks-arbeider, magazijnmeester, tr. Scherpenzeel 24-06-1944 Geertruida Johanna Minnen, geb. Woudenberg 24-10-1927, dr. van Andries Minnen en Helena Egberta van den Berg

3. Cornelis Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 22-02/29-04-1928, ov. Stevenson (Washington-USA) 20-07-2002, tr. Ermelo 14-09-1951 Johanna Sanders, geb. Doornspijk 21-12-1931

Cornelis en zijn vrouw Johanna zijn ge-emigreerd naar Canada. Cornelis vond het daar uiteindelijk te lang te koud (hij was een  work-aholic en vond dat hij daar niet lang genoeg in de bouw kon werken). Het gezin vertrok toen naar Californië. Daar was het weer veel te warm om goed te kunnen werken en men ging weer noordelijker, waar het gezin uiteindelijk in Stevenson, aan de noordkant van de Columbia rivier, in de staat Washington, een motel kocht. Dat motel werd door Johanna “gerund” en Cornelis bleef in de bouw werkzaam. Op 25 maart 1993 bezocht Cornelis nog eens het dorp Scherpenzeel. Hij was 41 jaar daarvoor (dus in 1952) ge-emigreerd en bleek nog onvervalst het oude Scherpenzeelse dialect te spreken.

 

VIIb

Teunis Valkenburg, geb. Woudenberg 04-04-1827, wever, ov. Woudenberg 23-11-1872, tr. Woudenberg 05-03-1853 Hendrika Wagensveld, geb. Woudenberg 19-11-1824, ov. Woudenberg 21-04-1900, dr. van Petronella Wagensveld

Teunis werkte in het familiebedrijf: stoomweverij ‘De Driekleur’

Uit dit huw.:

1. Nicolaas Valkenburg, geb. Woudenberg 03-06-1853, ged. in de Grote Kerk 31-07-1853, volgt VIIIe

2. Pieter Valkenburg, geb. Woudenberg 20-12-1855, spoeler, timmerman, ov. Veenendaal 10-05-1926, tr. Woudenberg 22-11-1879 Trijntje van Oostenbrugge, geb. Leusden 12-08-1858, ov. Veenendaal 07-01-1912, dr. van Hendrik van Oostenbrugge en Trijntje van Salentijn

Uit dit huw.:

1. Hendrika Valkenburg, geb. Woudenberg 28-01-1880, ov. Veenendaal 13-12-1967, tr. Ede 07-01-1905 Marinus Vink, geb. Utrecht 21-08-1876, zn. van Aartje Vink

2. Hendrik Valkenburg, geb. Woudenberg 29-01-1882

3. Rijkje Valkenburg, geb. Woudenberg 07-12-1883, ov. Woudenberg 09-09-1890

4. Teunisje Valkenburg, geb. Woudenberg 18-10-1884, ov. Woudenberg 16-11-1885

5. Teunisje Valkenburg, geb. Woudenberg 11-12-1885

6. Jannetje Valkenburg, geb. Woudenberg 30-10-1886, ov. Woudenberg 17-12-1927, tr. Rhenen 19-11-1908 Jan Adrianus Landman, geb. Rhenen 12-12-1887, z. van Marinus Landman en Janna Baars

7. Gerdina Valkenburg, geb. Woudenberg 06-12-1888, ov. Woudenberg 22-10-1893

8. Neeltje Valkenburg, geb. Woudenberg 08-11-1889, ov. Woudenberg 10-05-1890

9. Antonie Valkenburg, geb. Woudenberg 18-08-1891

10. Teunis Valkenburg, geb. Woudenberg 23-03-1893, ov. Woudenberg 26-12-1893

11. Rijkje Valkenburg, geb. Woudenberg 18-04-1894, ov. Geldersch-Veenendaal 19-02-1903

12. Levenloos geboren Veenendaal 28-10-1895

13. Levenloos geboren Veenendaal 20-05-1897

14. Pieternella Valkenburg, geb. Veenendaal 10-08-1898, ov. Veenendaal 10-07-1899

15. Pieter Valkenburg, geb. Veenendaal 22-06-1900

3. Jan Jakob Valkenburg, geb. Woudenberg 08-02-1858, ged. in de Grote Kerk 07-03-1858, ov. Woudenberg 10-01-1860

4. Hendrika Valkenburg, geb. Woudenberg 31-05-1859, ged. in de Grote Kerk 03-07-1859, ov. Woudenberg 19-03-1867

5. Jannetje Valkenburg, geb. Woudenberg 25-05-1861, ged. in de Grote Kerk 30-06-1861, ov. Woudenberg 16-06-1931, tr. Woudenberg 23-08-1895 Hendrik Hendriks, geb. Woudenberg 13-09-1858, timmerman, ov. Amersfoort 15-01-1927, zn. van Jan Willem Hendriks en Willemijntje Wagensveld

6. Neeltje Valkenburg, geb. Woudenberg 11-02-1863, ged. in de Grote Kerk 29-03-1863, tr. Utrecht 24-10-1900 Bernardus de Lang, geb. IJsselstein 10-07-1865 (erkend bij huw.), kruidenier, ov. Utrecht 30-10-1903, zn. van Theunis de Lang en Amelia Maria van Eijk

Lidm. Scherpenzeel: Neeltje Valkenburg, met atestatie van Velp 04-10-1893, met atestatie vertrokken naar Amersfoort dec. 1890, met atestatie vertrokken naar Lopik 16-02-1894, met atestatie van Utrecht 25-07-1904, met atestatie vertrokken naar Utrecht dec. 1907, met atestatie van Utrecht 16-11-1931.

7. Teunisje Valkenburg, geb. Woudenberg 11-11-1864, ged. in de Grote Kerk 04-12-1864, ov. Woudenberg 02-09-1907

8. Hendrikus Valkenburg, geb. Woudenberg 23-03-1869, ged. in de Grote Kerk 23-05-1869, ov. Woudenberg 12-09-1873

V Nicolaas Valkenburg en Hendrikje van Lunteren. IIIe

Nicolaas Valkenburg, geb. Woudenberg 03-06-1853, ged. in de Grote Kerk 31-07-1853, ov. Woudenberg 18-10-1931, tr. Woudenberg 22-11-1876 Hendrikje van Lunteren, geb. Woudenberg 02-03-1853, ov. Woudenberg 25-02-1939, dr. van Cornelis Jansz v.Lunteren en Jacoba van Aalten

Uit dit huw.:

1. Hendrik Valkenburg, geb. Woudenberg 22-11-1872 (erkend bij huw.), volgt IXe

2. Teunis Valkenburg, geb. Woudenberg op 16-09-1876 (erkend bij huw.), ged. in de Grote Kerk 26-11-1876, ov. Woudenberg 07-01-1877

3. Teunis Valkenburg, geb. Woudenberg 22-12-1887, ged. in de Grote Kerk 26-02-1888, volgt IXf

I Hendrik Valkenburg en Hendrika van der Woerd. Xe

Hendrik Valkenburg, geb. Woudenberg 22-11-1872, ov. Woudenberg 14-08-1942, tr. (1) Woudenberg 04-02-1897 Hendrikje van der Wilt, geb. Tienhoven 15-02-1877, ov. Woudenberg 21-08-1898, dr. van Cornelis van der Wilt en Aaltje Kroon, tr. (2) Woudenberg 01-12-1899 Hendrika van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 25-03/22-04-1877, ov. Driebergen 08-05-1959, dr. van Jan van der Woerd en Hendrika Rijnders

Hendrik Valkenburg was bijgenaamd “De Stip”. Zijn kinderen kregen later dan ook vaak te horen : “Da’s er een van De Stip”.

Uit het 1 e huw.:

1. Hendrikje Valkenburg, geb. Woudenberg 01-11-1897, ged. in de Grote Kerk 21-11-1897, ov. Veenendaal 27-11-1954, tr. Woudenberg 18-11-1921 Hermanus Steffers, geb. Hilversum 14-09-1898, wever, ov. Rhenen 10-06-1985, zn. van Johannes Steffers en Christina Bronkhorst

Uit het 2 e huw.:

2. Nicolaas Valkenburg, geb. Woudenberg 27-07-1901, ged. in de Grote Kerk 25-08-1901, arbeider, groentenboer, ov. Woudenberg 14-12-1946, tr. Woudenberg 01-12-1922 Petronella van Ede, geb. Woudenberg 12-12-1900, ov. Woudenberg 23-12-1957, dr. van Hermanus van Ede en Gerrigje van Schoonhoven.

            Uit dit huw.:

1. Hendrik Valkenburg, geb. Woudenberg 25-05-1923, ged. in de Grote Kerk 22-07-1923, ov. Vught 01-05-1978

2. Gerritje Valkenburg, geb. Woudenberg 03-05-1927, ged. in de Grote Kerk 26-09-1926, tr. 04-07-1946 Jan Hazeleger, ov. Scherpenzeel 14-10-2002

3. Nicolaas Valkenburg, geb. Woudenberg 28-10-1933, ged. in de Grote Kerk 03-12-1933, winkelier in sportartikelen, tr. Doorn 13-04-1955 Dina Niessen, geb. Doorn 07-03-1934

3. Hendrika Valkenburg, geb. Woudenberg 27-03-1903, ov. Rhenen 11-08-1987, tr. Woudenberg 14-09-1956 Hermanus Steffers, wed. van haar halfzus Hendrika, geb. Hilversum 14-09-1898, wever, ov. Rhenen 10-06-1985, zn. van Johannes Steffers en Christina Bronkhorst

4. Jan Valkenburg, geb. Woudenberg 03-02-1905, ged. in de Grote Kerk 26-03-1905, ov. Woudenberg 11-11-1922

Jan Valkenburg overleed vroeg: hij brak zijn nek. Dat gebeurde eigenlijk tijdens een ruzie tussen de drie broers. Hierbij werd Jan achterna gezeten door zijn broer Hendrik die volgens de overlevering uitgeroepen zou hebben : “Ik breek je nek”. Toen de broers naar buiten renden gleed Jan uit over het opgevroren ijs en brak zijn nek. Moeder V.d.Woerd was volgens het verhaal in het geheel niet ontdaan. Zij zei “Volgens mij is-ie dood”, liep naar binnen, pakte een laken en legde dit over het lichaam van Jan heen, waarna zij er kennelijk onbewogen gewoon overheen stapte. Broer Hendrik heeft nog korte tijd vast gezeten in verband met het onderzoek naar de toedracht rond de dood van Jan.

5. Janna Valkenburg, geb. Woudenberg 19-08-1907, ged. in de Grote Kerk 29-09-1907, ov. Scherpenzeel 11-11-1984, tr. 16-12-1932 Breunis van den Ham, geb. 19-09-1908, ov. Scherpenzeel 15-11-1989

6. Teunisje Valkenburg, geb. Woudenberg 12-11-1909, ged. in de Grote Kerk 06-03-1910, ov. Scherpenzeel 13-12-1989, tr. Woudenberg 25-07-1930 geb. Scherpenzeel 18-10-1907, ged. in de Grote Kerk 01-12-1907, ov. Scherpenzeel 25-11-1986, zn. van Jan Voskuilen en Gerritje Lagerweij

7. Hendrik Valkenburg, geb. Woudenberg 28-09-1913, ged. in de Grote Kerk 30-11-1913, eigenaar van een stucadoorsbedrijf, ov. Veenendaal 22-06-1965

8. Johan Valkenburg, geb. Woudenberg 01-03-1916, ged. in de Grote Kerk 30-04-1916, ov. Woudenberg 01-12-1916

9. Johan Valkenburg, geb. Woudenberg 28-03-1918, ged. in de Grote Kerk 07-07-1918, ov. Woudenberg 13-10-1918

 

 

I Teunis Valkenburg, de olieboer. Xf

Teunis Valkenburg, geb. Woudenberg 22-12-1887, rijknecht, petroleumverkoper, ov. Scherpenzeel 26-01-1964, tr. Woudenberg 08-03-1912 Elisabeth van Schaik, geb. Woudenberg 31-08-1894, ov. Scherpenzeel 02-03-1965, dr. van Dirk van Schaik en Antonia van den Brink

                Bijnaam van deze Teus was : Teus de Peister, oftewel : Teus de olieboer.

Hij was berucht als stroper.

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1944: Elisabeth van Schaik, hv. Valkenburg.

Uit dit huw.:

1. Dina Valkenburg, geb. Woudenberg (erkend bij huw.) 23-08-1911, ged. in de Grote Kerk 28-04-1912, tr. Woudenberg 14-07-1933 Gerrit van der Horst

2. Nicolaas Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 29-03/25-05-1913, opperman, klompenmaker, stukadoor, ov. Amersfoort 28-10-1989, tr. 20-05-1943 Cornelia Jansen, geb./ged. Scherpenzeel  23-02/25-05-1919, ov. Scherpenzeel 31-12-1994, dr. van Cornelis Jansen en Gerritje Hazeleger

            Uit dit huw.:

            1. Teunis Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 21-10/19-12-1943

2. Gerritje Valkenburg, geb. Scherpenzeel 24-02-1948

            3. Nicolaas Valkenburg, geb. Scherpenzeel 10-09-1956

3. Dirk Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 03-09-1914/31-01-1915, landarbeider, grondarbeider, fabrieksarbeider, ov. Scherpenzeel 06-02-2001, tr. Utrecht 06-12-1940 Jacoba Steinmann, geb. Utrecht 15-12-1920

            Uit dit huw.:

1. Elisabeth Valkenburg, geb. Woudenberg 06-01-1941, ged. in de Grote Kerk 02-06-1946!

2. Lambertus Wilhelm Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 26-02-1943/02-06-1946!

3. Teunisje Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 22-07-1944/02-06-1946

4. Jacoba Valkenburg, geb. Scherpenzeel 17-03-1947

5. Teunis Valkenburg, geb. Scherpenzeel 24-08-1948

6. Dina Valkenburg, geb. Scherpenzeel 29-08-1950

7. Dirk Valkenburg, geb. Scherpenzeel 19 november 1952

8. Marga Valkenburg, geb. Scherpenzeel 11 augustus 1954

9. Anja Ineke Valkenburg, geb. Scherpenzeel 24 september 1956

10. Pieter Valkenburg, geb. Scherpenzeel 30 augustus 1958

4. Hendrik Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 04-10-1915/26-03-1916, rietdekker, ov. Scherpenzeel 19-06-1989, tr. Woudenberg 14-05-1943 Alberta Jannetta van Schaik, geb Scherpenzeel 24-03-1920, ov. Scherpenzeel 27-01-2005, begr. Glashorst 02-02-2005, dr. van Hendrik Nicolaas van Schaik en Petronella Gaasbeek

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1946: Alberta Jannetta van Schaik, hv. H. Valkenburg, met attestatie vertrokken naar Woudenberg, met attestatie van Woudenberg 1962.

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1944: Hendrik Valkenburg, met attestatie vertrokken naar Woudenberg, met attestatie van Woudenberg 1962.

Uit dit huw.:

1. Elisabeth Petronella Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 30-07/26-09-1943

            2. Hendrik Nicolaas Valkenburg, geb. Woudenberg 03-05-1948

3. Teunis Valkenburg, geb. Woudenberg 21-05-1950

5. Anthonia Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 15-12-1918/26-01-1919, tr. Scherpenzeel 15-08-1946 Melis Lansing, geb. Ede 1912, metselaar, zn. van Frank Lansing en Elizabeth Maria Anna Spies

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1944: Anthonia Valkenburg, met attestatie vertrokken naar Veenendaal 01-10-1946.  

6. Teunis Valkenburg, geb. Woudenberg 15-12-1920, ged. in de Grote Kerk 27-02-1921

7. Arnold Valkenburg, geb. Woudenberg 18-01-1923, ged. in de Grote Kerk 25-03-1923, ov. Scherpenzeel 09-02-1983, ongehuwd

8. Hendrikje Valkenburg, geb. Woudenberg 18-01-1923, ged. in de Grote Kerk 25-03-1923, ov. Scherpenzeel 15-03-1999, tr. Scherpenzeel 06-11-1943 Gerrit Jan van Dijk, geb. Veenendaal 1915, landarbeider, zn. van Jacobus van Dijk en Evertje Haverkamp

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1946: Hendrikje Valkenburg.

9. Teuntje Valkenburg, geb. Woudenberg 13-03-1924, ged. in de Grote Kerk 25-05-1924, tr. Scherpenzeel 11-11-1948 Martinus van de Haar, geb. Ede 1912, fabrieksarbeider, zn. van Gerrit van de Haar en Anna Maria van de Vendel

10. Elisabeth Valkenburg, geb. Woudenberg 16-03-1927, ged. in de Grote Kerk 24-04-1927, tr. Arend Veldhuizen

11. Pieter Valkenburg, geb. Woudenberg 09-03-1930, ged. in de Grote Kerk 04-05-1930

 

 

 

Samengesteld door:

Piet Valkenburg,

april 2009