Van R(h)ee

Vier generaties wagenmakers Van Ree wonen er in Scherpenzeel. Zij verstaan niet alleen hun vak goed, maar ze zitten ook in allerlei besturen, zowel van de gemeente als van de kerk. Het laatste spoor is de School met den Bijbel, waarvoor Wijnand van Ree in 1902 de grond voor een klein bedrag verkoopt. De school staat er nog steeds en heet nu Glashorstschool.

I

Willem van Rhee, ged. Amerongen 01-03-1716, wagenmaker, ov./begr. Scherpenzeel 19/26-08-1786, zn. van Hendrik Willemsz van Rhee en Jannigje van Woudenberg, tr. Woudenberg 22-05-1740 Lijsje/Elisabeth Gerrits van Ekris, ged. Woudenberg 08-03-1716, ov./begr. Scherpenzeel 23/31-05-1796, dr. van Gerrit Hendriks en Geusje Wijnen

                Lidm.reg.  Scherpenzeel 1740: Willem van Rhee en Leijsie Gerritz.

Lidm. Scherpenzeel: Willem van Rhee en Leijsie van Woudenbergh beiden met attestatie van Amsterdam 09/16-07-1741.

                Lidm.reg.  Scherpenzeel 1756-1758: Willem van Rhee en Leijsje van Ekeris.

In 1758,1759 is Willem van Ree diaken.

Lidm.reg.  Scherpenzeel 1771,1772-1774: Willem van Rhee en Lijsje van Ekris.

Uit dit huw.:

1. Hendrik van Ree, ged. Scherpenzeel 04-06-1741, aen den Holevoedt op Gelderland, jong ov.

2. Geusje van Ree, ged. Scherpenzeel 18-11-1742, aen den Holevoedt op Gelderland, begr. Scherpenzeel 05-01-1803

                Lidm. Scherpenzeel 16-10-1768: Geusje van Rhee, met attestatie vertrokken naar Amsterdam.

3. Gerrit van Ree, ged. Scherpenzeel 04-10-1744, aen den Holevoedt op Gelderland, ov. Doorn 06-06-1818, tr. (1) Doorn 08‑11‑1772 met att. van Utrecht en Woudenberg Evertje Teunissen van de Haar, ged. Woudenberg 31-12-1741, dr. van Theunis Jacobsz van de Haer en Dirkje Arienz van Ravesloot, tr. (2) Doorn 07‑10‑1781 Neeltje van Davelaar, geb. op Lambalgen, ged. Scherpenzeel 25-11-1742, ov. Doorn 01-12-1817, dr. van Otto Hendriksz van Davelaar en Neeltje Jacobs van Lambalgen

In 1793 heeft Hendrik van Wagensveld een geschil met Wijnand van Ree, die voor 1400 gl. land had gekocht van Pieter Quack, namens zijn broer Gerrit van Ree uit Doorn en met Dirk Sterk die voor 800 gl. land had gekocht van Pieter Quack x Evertje van Wagensveld (Recht. Arch. Scherpenzeel 12, nr. 5; 22-02-1793).

In 1792 verkopen Pieter Quack x Evertje van Wagensveld voor f 1400,= aan Gerrit van Ree, wonende te Doorn het land genaamd het halve Lange Dorp, gepacht door Hendrik van Wagensveld en Teunis de Jong. De halve Bree, waarvan Jan Cobusz de andere helft bezit, gepacht door Andries Delfswijk voor f 15,=. En drie erfpachten op ’t Hooge land naast de Glashorsterdijk, waarvan Jan Cobusz de andere helft bezit, gepacht door Hendrik Bakker, Andries Delfswijk en Everd Jansz Glashorst, de totale opbrengst is f 21,=, waarvan jaarlijks  een gulden wordt uitgekeerd aan Willem Anthonisz Renes en Johanna van Bekbergen. Tenslotte de halve Glashorsterdijk, vanaf de Heul naar Vlastuijn tot aan het bosje van de Heer van Scherpenzeel, alles gelegen in Glashorst. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 154vo; 25-08-1792).

In 1793 wordt Gerrit van Ree beleend door opdracht van Evertje van Wagensveld x Pieter Quack met het halve Lange Dorp, de halve Bree, waarvan Jan Cobusz de andere helft bezit, en drie erfpachten op ’t Hooge Land naast de Glashorsterdijk, waarvan Jan Cobusz de andere helft bezit, met de halve Glashorsterdijk. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 156vo; 15-07-1793).

In 1793 heeft Hendrik van Wagensveld een geschil met Wijnand van Ree, die voor 1400 gl. land had gekocht van Pieter Quack, namens zijn broer Gerrit van Ree uit Doorn en met Dirk Sterk die voor 800 gl. land had gekocht van Pieter Quack x Evertje van Wagensveld (Recht. Arch. Scherpenzeel 12, nr. 5; 22-02-1793).

4. Jannetje van Ree, ged. Scherpenzeel 01-05-1746, aen den Holevoedt op Gelderland

5. Willem van Ree, ged. Scherpenzeel 25-02-1748, jong ov.

6. Willem van Ree, ged. Scherpenzeel 04-05-1749

Lidm. Scherpenzeel 27-12-1781: Willem van Ree, met attestatie vertrokken naar Amsterdam en daarna naar Leiden 28-12-1781.

7. Grietje van Ree, ged. Scherpenzeel 18-06-1752, jong ov.

8. Grietje van Ree, ged. Scherpenzeel 24-06-1753, ov. Scherpenzeel 24-01-1829

9. Wijnand van Ree, ged. Scherpenzeel 04-01-1756, volgt II

10. Aris van Ree, ged. Scherpenzeel 21-05-1758, aen de Smitssteegh

11. Hendrik van Ree, ged. Scherpenzeel 29-03-1761, bij de Smitssteeg

II

Wijnand van Ree, ged. Scherpenzeel 04-01-1756, wagenmaker, ov. Scherpenzeel 12-09-1829, tr. Scherpenzeel 11-05-1802 Neeltje Jans van Kolfschoten, ged. Scherpenzeel 03-06-1764, op Donckelaer onder Leusden, ov. Scherpenzeel 03-11-1845, dr. van Jan Willemsz van Kolfschoten en Rikje Brandsen van Donckelaar/Hinnekamp

Van 1824-1828 is Wijnand van Ree notabel van de Herv. Kerk.

In 1839 vindt er boedelscheiding plaats van wijlen Wijnand van Ree, wagenmaker, ov. 12-09-1829 te Scherpenzeel, t.v.v. 1. Neeltje van Kolfschoten, wed. Wijnand van Ree, rentenier­ster te Scherpenzeel. 2. Jan Van Ree, wagenmaker te Scherpenzeel. Elisabeth van Ree, me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel. Inboedel f 1200,=. Linnen en tafelgoed f 350,=. Uitstaande vorderingen f 1642,= Uit de hand verkochte wagenmakersgereedschappen en hout f 1280,=. Uit de hand verkochte bouwmansgereedschappen, vee en veldgewas f 658,=. Kontanten: f 1070,=. Totaal f 8000,=. Jan: een huis nr. 47 met annex wagenmakersschuur of winkel, erf, werf, hof en gang aan de westzijde gemeenschappelijk, aan het westeinde te Scherpenzeel, sectie D 289-291, erfpacht van f 10,50, groot 24 roeden, 60 ellen, voor f 1800,=. TvA: geerfd van zijn ouders Wijnand van Ree x Elisabeth van Ekris, bij scheiding van 09-01-1799, voor  het gerecht te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 13; 11-03-1839).

In 1846 vindt er boedelscheiding plaats van wijlen Neeltje van Kolfschoten, wed. Wijnand van Ree, ov. 11-11-1845 te S., t.v.v. 1. Jan van Ree, meester wagenmaker te Scherpenzeel. 2. Elisabeth van Ree, me.j., ongehuwd, z.b., won. nu nog te Scherpenzeel. Jan: 1. de Donkelaarse tiend, grof en smal, uit de hofstede Donke­laar onder Woudenberg en een klein gedeelte onder Scherpenzeel, geschat op f 3000,=. 2. een voor enige jaren nieuw gebouwd huis nr. 65, erf en hof aan het westeind, met gemeen gebruik van de gang aan de oost­zijde te Scherpenzeel, sectie D 717,718, erf­pacht van f 8,70, groot 16 roeden, 80 ellen, geschat op f 1200,=. 3. een stuk bouwland, genaamd het halve Lange Dorp; een stuk bouwland, genaamd de halve Bree; de helft van de Glashorsterdijk, beginnende aan de heul naar Vlastuin tot aan het bosje van P.J. van Naamen, in het gehucht Glashorst, sectie D 196,210, voor f 1000,=. TvA: gekocht van Gerrit van Ree op 01-10-1812, not. W. van Ginkel te Veenendaal. Inboedel geschat op f 740,=. Kontanten: f 1168,99.Totale nalatenschap: f 10.588,=. Ieder f 5.294,= (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 15; 23-05-1846).

Uit dit huw.:

1. Elisabeth van Ree, geb./ged. Scherpenzeel 25-04/01-05-1803, ov. Gelders Veenendaal 21-03-1857, tr. Scherpenzeel 29-05-1846 Rijk van Schoonhoven, geb./ged. Gelders Veenendaal 10/17-09-1809, wolkammer, fabrikant in wol, ov. Gelders Veenendaal 12-03-1859, zn. van Hendrik van Schoonhoven en Cornelia Boonzaijer

2. kind, begr. Scherpenzeel 19-04-1805

3. Jan van Ree, geb./ged. Scherpenzeel 22-02/13-03-1808, volgt III

III

Jan van Ree, geb./ged. Scherpenzeel 22-02/13-03-1808, ov. Scherpenzeel 29-11-1883, wagenmaker, tr. Scherpenzeel 19-10-1838 Geertjen van Egdom, geb./ged. Woudenberg 29-07/09-08-1807, ov. Scherpenzeel 01-01-1890, dr. van Gerrit van Egdom en Aaltjen van ‘t Voort

In 1832,1883,1840,1841 is Jan van Ree diaken en in 1849,1850,1855,1856 is hij ouderling.

In 1839 laten Jan van Ree, wagenmaker x Geertje van Egdom te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 35, 36; 02-07-1839).

In 1842, 1843 zit Jan van Ree in het gemeentebestuur van Scherpenzeel.

Van 1849-1856 is Jan van Ree notabel van de Herv. Kerk.

In 1852 verkoopt Oth van den Broek, meester timmerman onder Woudenberg voor f 1200,= aan Jan van Ree, meester wagenmaker te Scherpenzeel een huis nr. 27, schuurtje, erf en hof met het gebruik van de halve gang aan de westzijde te Scherpenzeel, sectie D 279,280, erfpacht van f 6,62, groot 9 roeden, 10 ellen (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 22; 01-10-1852).

In 1857 is Jan van Ree president kerkvoogd en van 1858-1876 gewoon kerkvoogd.

In 1884 vindt er boedelscheiding plaats van wijlen Jan van Ree, ov. 29-11-1883 te Scherpenzeel, t.v.v.Geertje van Egdom, wed. Jan van Ree, z.b. te Scherpenzeel. 2. Wijnand van Ree, z.b. te Scherpenzeel. 3. Albert van Ree, z.b. te Scherpenzeel. 4. Antonie van Amerongen, houthandelaar x Neeltje van Ree te Wijk bij Duurstede. 5. Johannes Jacobus van Setten, banketbakker x Maria Elisabeth van Ree te Wijk bij Duurstede. Onroerend goed: 1. Een huis, schuur, bergen, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 289-291, erfpacht van f 10,50, groot 0.24.60 ha., geschat op f 3000,=. TvA: toegescheiden op 11-03-1839, not. J. van Hilten te Scherpenzeel; 2. Een huis, schuurtje, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 717,718, erfpacht van f 8,70, groot 0.16.80 ha., geschat op f 2000,=. TvA: toegescheiden op 23-05-1846, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. 3. Twee huizen onder een dak, schuurtje, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 769,807,280, erfpacht van f 6,62, groot 0.09.10 ha., geschat op f 3000,=. TvA: gekocht op 01-10-1852, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. 4. Een perceel bouwland, genaamd de Bree, in Glashorst onder Scherpenzeel, sectie D 208-211, groot 1.84.50 ha., geschat op f 2175,=. TvA: deels als nr. 2 en deels gekocht op 16-07-1846 en 14-05-1853, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. 5. Een perceel bouwland, genaamd het Halve Langedorp met een gedeelte van de Glashorsterdijk, in Glashorst onder Scherpenzeel, sectie D 196,755, groot 1.31.00 ha., geschat op f 1350,=. TvA; als nr. 2. 6. Een perceel bouwland, genaamd de Knolkamp onder Renswoude, sectie B 48,50,51, groot 0.92.00 ha. TvA: nr. 50,51 op 21-02-1834, not. mr. H.W. van Werkhoven te Amersoort, nr. 48 meer dan 30 jaar in bezit geweest, geen papieren. 7. De helft van de hofstede, genaamd de Steeg, met huis, bakhuis, schuur, erf, tuin en land onder Woudenberg, sectie D 220,221,415,417-425a, groot 7.84.40 ha., geschat op f 2000,=. TvA: samen met wijlen haar broer Evert van Egdom publiek gekocht op 19-05-1831,not. J. Schijvliet te Amersfoort. Roerend goed t.w.v. f 2505,75. Effecten en obligaties t.w.v.  f 28.000,=. F 6000,= geleend aan nr. 4. f 389,78 kontant geld. Totaal f 55.259,87. Geertje: huizen en land nr. 1 tm. 7 en de roerende goederen. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 20; 13-05-1884).

In 1885 laat Geertje van Egdom, wed. Jan van Ree, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 21; 01-06-1885).

In 1887 verkoopt Geertje van Egdom, wed Jan van Ree, zonder beroep te Scherpenzeel voor f 2500, omgezet in een hypotheek aan de kerkvoogden van Christelijk Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel, huis A nr 57, D 769 0.01.35 ha, D 280, westelijk deel, geheel groot 0.06.40 ha, zonder stenen schuurtje op D 807, erfpacht f 6,62 ½. Tva: verkregen bij scheiding van 13-05-1884, not van de Want (AT058a001, nr. 25; 02-05-1887).

In 1890 vindt er boedelscheiding plaats van de nal.schap van Geertje van Egdom, wed. Jan van Ree, won. Scherpenzeel, t.v.v. 1. Wijnand van Ree, z.b., won. Scherpenzeel. 2. Antonie van Amerongen, houthandelaar te Wijk bij Duurstede x Neeltje van Ree. 3. Johannes Jacobus van Setten, winkelier te Utrecht, wed. Elisabeth van Ree, mede namens de kinderen Gerrit Jan en Geertruida Margaretha van Setten. Er was nog een kind: Albert van Ree, ongehuwd ov. Scherpenzeel 01-02-1890. Testament Geertje van Egdom, 01-06-1885, not. V.d. Want

Bezittingen: 1. huis, schuur, bergen, erf en tuin, sectie D 289-291, groot 0.24.60 ha, erfpacht f 10,50 t.w.v. f 3500,=. 2. huis, schuurtje, erf en tuin, sectie D 717,718, groot 0.16.80 ha, erfpacht f 8,70, t.w.v. f 2350,=. 3. bouwland “De Bree” in Glashorst, sectie D 208-211, t.w.v. f 1925,=. 4. bouwland “Halve Lange Dorp” in Glashorst, sectie D 196,755(uitweg), t.w.v. f 1375,=. 5. bouwland “De Knolkamp” onder Renswoude, sectie B 50,51, t.w.v. f 1125,=. 6. huis, schuur, erf en tuin, sectie D 1011, groot 0.04.70 ha, erfpacht f 3,625, t.w.v. f 2350,=

Totaal                   f 49.107,77

Schulden                   5.838,66

Te verdelen          f 43.269,11

Wijnand van Ree krijgt nrs. 1, 2, 3, 4 en 5

Antonie van Amerongen krijgt nr. 6 (AT058a004, nr. 77; 06-06-1890).

Uit dit huw.:

1. Wijnand van Ree, geb./ged. Scherpenzeel 16-08/01-09-1839, wagenmaker, landbouwer, ov. Scherpenzeel 02-09-1902, begr. Glashorst, graf nr. 376, tr. Scherpenzeel 01-04-1893 Antje van Ginkel, geb. Maartensdijk 07-02-1869 (30 jaar jonger!), ov. Maartensdijk 27-05-1941, dr. van Teunis van Ginkel en Rijkje van Dijk. Antje, tr. (2) Woudenberg en in de Gereformeerde Kerk van Scherpenzeel 29-10-1903 Gerrit Aalbertsen, geb. Maartensdijk 07-07-1863, ov. Maartensdijk 16-12-1932, zn. van Gerrit Aalbertsen en Maria van de Wetering

In 1893 maken Wijnand van Ree, z.b. te Scherpenzeel en Antje van Ginkel, won. Scherpenzeel hun huw. voorwaarden (AT058a010, nr. 36; 22-03-1893).

In 1893 laten Wijnand van Ree, z.b. te Scherpenzeel (ov. Scherpenzeel 02-09-1902) en Antje van Ginkel, won. Scherpenzeel hun testamenten maken (AT058a010, nr. 37 en 38; 22-03-1893).

In 1902 verkoopt Wijnand van Ree, z.b. te Scherpenzeel voor ? aan Jan Steenbeek, bouwman te Woudenberg een perceel, sectie D 718, groot 0.14.70 ha en huis, erf en tuin, sectie D 717 (het oostelijk deel blijft aan de verkoper, d.w.z. 2.75 m vanaf de oostelijke zijmuur van D 289 van de straat af noordwaarts tot aan de schuur), erfpacht f 8,70 Tva: toegescheiden op 06-06-1890, not. Van de Want (AT058c002, nr. 350; 06-03-1902).

In 1902 verkoopt Wijnand van Ree, rentenier te Scherpenzeel voor f 475,= aan het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van eene School met den Bijbel te Scherpenzeel het zuidelijke deel van sectie D 196,755, groot ca. 0.08.00 ha, waarop een school zal worden gebouwd. TvA: toegescheiden op 06-06-1890, not. Van de Want, Amersfoort. (AT058c002, nr. 374; 17-04-1902).

In 1903 vindt er boedelscheiding plaats van de nal.schap van Wijnand van Ree (ov. Scherpenzeel 02-09-1902) t.v.v. 1. Antonie van Amerongen, koopman te Wijk bij Duurstede x Neeltje van Ree. 2. Johannes Jacobus van Setten, z.b. te Loenen a/d Vecht namens Gert Jan van Setten, won. Loenen a/d Vecht en Geertruida Margaretha, won. Loenen a/d Vecht voor hun ov. moeder Elisabeth Maria van Ree. 3. Antje van Ginkel, wed. Wijnand van Ree f 31.203,54 wordt verdeeld. (AT058c004, nr. 662; 29-05-1903).

2. Gerrit van Ree, geb./ged. Scherpenzeel 11/30-05-1841, ov. Scherpenzeel 09-01-1850

3. Albertus van Ree, geb./ged. Scherpenzeel 26-03/30-04-1843, landbouwer, ov. Scherpenzeel 01-02-1890, begr. Glashorst, graf nr. 376, ongehuwd

In 1888 vindt er een beschrijving plaats van de boedel van Albertus van Ree, wegens onnozelheid, vastgesteld door de rechtbank van Utrecht op 15-02-1888 en onder curatele gesteld, won. ten huize van moeder Geertje van Egdom, wed Jan van Ree. Ten verzoeke van Wijnand van Ree, zonder beroep te Scherpenzeel, curator en Jacobus Johannes van Setten, zonder beroep te Wijk bij Duurstede, toeziend curator. Ter waarde van f 428 (AT058a002, nr. 22; 23-04-1888).

4. Neeltje van Ree, geb./ged. Scherpenzeel 20-11/07-12-1845, ov. Wijk bij Duurstede 04-07-1920, tr. Scherpenzeel 21-04-1877 Anthonie van Amerongen, geb. Wijk bij Duurstede 06-02-1840, houtzaagmolenaar, ov. Wijk bij Duurstede 15-05-1913, zn. van Hendrik van Amerongen en Evertje van den Brandhof

5. Elisabeth Maria van Ree, geb./ged. Scherpenzeel 05/24-06-1849, ov. Wijk bij Duurstede 29-05-1886, tr. Scherpenzeel 12-06-1874 Johannes Jacobus van Setten, geb. Doorn 28-01-1851, bakker, ov. Loenen 02-08-1927, zn. van Gerrit van Setten en Grietje ten Broek. Johannes Jacobus, tr. (2) Wijk bij Duurstede 02-03-1888 Wilhelmina Johanna Beck, wed. Marinus Suzannus van Tussenbroek en Adrianus Franciscus Gijsbertus van Dam, geb. Utrecht 1845, ov. Loenen 18-01-1923, dr. van Antonie Joseph Beck en Elisabeth Hendrika Heijer

                In 1890 is Johannes Jacobus van Setten, wed. Elisabeth Maria van Ree, winkelier te Utrecht.

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

augustus 2009