Ravesloot

Eerder gepubliceerd in: H.M. van Woudenberg; Voskuilen, een buurtschap onder Woudenberg en Leusden. Deel II: Genealogieën, blz. 233-235, genealogie 30, blz. 248, genealogie nr. 32.
Eerder gepubliceerd in:
W.H.M. Nieuwenhuis; Twee families van één stam: Ravesloot en Kleinveld. Scarpenzele jg. 5 nr. 1, blz. 24-28.
W.H.M. Nieuwenhuis; De familie van Ravesloot. Scarpenzele jg. 5 nr. 2, blz. 49-56.

I
Saar Adriaensz, tr. NN

In 1628 verkopen Saer Adriaensz, wonend te Darthuizen, Dirck Saren en Aert Gerritsz voor henzelf en voor hun mede-erfgenamen aan doctor Cornelius Benignus Sillingh en zijn erven 3 morgen bouwland in de Vrijheid van de stad, vanaf de Isselsesteeg tot aan de Vlasakkers (GAA Transportregisters Amersfoort 436-16; 26-04-1628).
In 1629 laat Saar Adriaensz zijn testament maken (Not. Joh. van Ingen, AT002a003; 21-09-1629).

 

Uit dit huw.:
1. Peter Saren
2. Adriaen Saren, volgt II
3. Jan Saren
4. Aaltgen Saren
5. Burrichgen Saren
6. Hendrickgen Saren
6. Jannichgen Saren

II
Adriaen Saren, tr. Maijke Berends

In 1643, 1644 en 1655 is Adriaen Saren buurmeester van Maarn.
In 1648 heeft Adriaen Saren twee bijensteden (Dorpsgerecht 1049; 05-07-1648).
Ruim voor 1656 bruiker van een erf te Maarn. Daar staat: “Plagh gebruijckt te worden bij Aris Saeren, die nu woont tot Woudenbergh” (Oudschildgeld Maarn, nr. 2).
Ruim voor 1656 bruiker van een erf te Maarn. Daar staat: nu bruijcker Adriaen Saren. (Oudschildgeld Maarn, nr. 7).

 

Uit dit huw.:
1. Saar Adriaensz, volgt III
2. Berend Adriaensz
3. Cornelis Adriaensz

III
Saar Adriaensz, ov. voor 1668, tr. Dirkje Gerrits de Cruijf, dr. van Gerrit Hendricksz de Cruijf en Willempje Hendricks. Dirkje Gerrits de Cruijf, tr. (2) Henrick Aertsz (van de Wetering)

In 1667 is Saar Adriaensz buurmeester van Maarn.
In 1668 wordt er een boedelinventaris gemaakt van de nal. schap van Saar Adriaensz. Hij is twee jaar pacht schuldig aan Willem Lommetsum (Oudschildgeld Maarn, nr. 7). Elk kind krijgt 50 gulden. Berend Adriaensz en Cornelis Adriaensz zijn oom en voogd over de mi.j. kinderen (Dorpsgerecht 1050; 20-04-1668).
Lidm. Woudenberg ca. 1696: Dirkje Gerritsz de Kruijf.
Lidm. Woudenberg ca. 1702: Hendrik Aertsz.

 

Uit dit huw.:
1. Arien Saren, volgt IV
2. Gerrit Saren Kleinveld
                Stamvader van de familie Kleinveld.

 

3. Marritgen Saren, ov. voor 1684, otr. (1) Leusden (gerecht) 05-05-1676 Aert Hendricksz van Ginkel, tr. (2) Willem Jansz. Willem Jansz, van Leusbroek, otr. (2) Leusden (gerecht) 02-07-1684 Evertje Jans, wed. Willem Jansz, van Leusbroek

In 1684 houdt Willem Jansz, won. Leusden, boelhuis in De Mof (Dorpsgerecht 1050; 02-02-1684).

 

4. Gerritgen Saren, otr. Leusden (gerecht) 15-02-1684 Aalt Jacobsz (van Putten), van ´t Heetveld, zn. van Jacob Hendricksz van Putten
5. Jannitgen Saren, otr. Leusden (gerecht) 22-01-1682 Jacob Lambertsz (Mandersloot), van de Haar onder Leusden
6. Maria Saren, tr. (1) Amersfoort 19-06-1688 Dirk Aalten (van de Wetering), waard in De Mof, tr. (2) Scherpenzeel 19-10-1704 Peter Otten, waard in De Mof, ged. Scherpenzeel 16-01-1676, zn. van Ot Woutersz en Evertje Hendricks

IV
Arien Saren, van ´t Heetveld, landbouwer op Blotenburg, tr. Woudenberg 17-02-1689 Ariaantje Jans van Blotenburg, dr. van Jan Gerritsz van Blotenburg (de jonge) en Rijckje Jansen de Loos

In 1693 is Arien Saaren bruijcker en de wed. van Jan Gerritsz van Langelaer eigenaer en opgegeven bij den bruijcker, 4 haardsteden. Dit is de boerderij Blotenburg. (Haardstedegeld Woudenberg, 1693, nr. 158).
Lidm. Woudenberg ca. 1692: Arien Zaaren en Ariaentje van Blotenburg.
In 1697 koopt Arien Saaren de helft van de hofstede Ravensloot op ´t Heetveld onder Leusden, tot petri 1698 gebruikt door Jan Thijsz van Ginckel (HUA, Archief Familie de Beaufort; 22-11-1697).
In 1730 vindt er een onderhandse boedelscheiding plaats. Alle acht kinderen leven nog. Zoon Saar heeft het achtste deel al gekocht voor 2160 guloden van zijn zuster Rijkje. (HUA, Archief Familie de Beaufort; 07-03-1730).

 

Uit dit huw.:
1. Saar Ariensz van Ravesloot, ged. Woudenberg 25-12-1691, get. Johanna van Blotenburg, volgt Va
2. Rijkje Ariens van Ravesloot, ged. Woudenberg 08-05-1694, get. Ariaantje van Geijtenbeek, ov. Woudenberg 02-08-1777,  tr. Woudenberg 21-07-1715 Jan Jacobz van de Haer, wed. Merritje Elberts van Egdom, ov. Woudenberg 09-04 of 04-09-1749, zn. van Jacob Dirksz en Maegje Willems Knoppers

 

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Rijkie Arientz Ravesloot en Jan Jacobse van de Haar.
Lidm. reg. Woudenberg 1768: Rickje Ariesz van Ravesloot.

 

3. Willemijntje Ariens van Ravesloot, ged. Woudenberg 28-02-1697, get. Johanna van Blotenburg, ov. 11/15-01-1782, won. Leusbroek, tr. (1) Woudenberg 23-02-1721 Jan Jacobsz van Scherpenzeel, tr. (2) Leusden (att. van Amersfoort) 29-11-1722 Cornelis Hendriksz Bosch, won. Leusden

Octrooi om te testeren 15-09-1721.
                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Willemijntie Arientz in Leusbroek.
In 1767 is zij als wed. van Cornelis Bosch bruiker en in 1786 de erven van de wed. Cornelis Bosch eigenaar en bruiker van het Vicariënerf in Leusbroek (Oudschildgeld Leusbroek nr. 112, 113).
                Lidm. reg. Woudenberg 1768: Willemijntie Ariesz Ravesloot.

 

4. Gerrit Ariensz van Ravesloot, ged. Woudenberg 17-09-1699, get. Neeltje Anthonissen, bijman, begr. Woudenberg 07-12-1774, ongehuwd

Jan Jacobse van de Haar verkoopt aan Gerrit Arienz van Ravesloot en Maria Arienz van Ravesloot, ieder voor de helft een huis met annex opkamer en inkamer, achterhuis, hof en hofstede aan de noordkant van de Voorstraat. Oost: Willem Moesbergen, west: Dirk Janz Versteegh, noord: de erfgenamen van Meeuws Aalten, zuid: de gemeene Voorstraat. Recht op drie schaar weidens op de meent. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 156, 156vo; 20-02-1736).
Octrooi om te testeren 08-08-1760.
In 1775 wordt het land te Bunschoten van Gerrit Ariensz van Ravesloot aangegeven voor de 20e penning (GAA, Stadsarchief 149; 28-06-1775).

 

5. Maria Ariens van Ravesloot, ged. Woudenberg 05-03-1702, get. Neeltje Anthonissen,  ov. Woudenberg 13-11-1777, tr. ca. 1742 Antoni/Teunis Voskuijlen de Jonge, wed. Lijsbet Moesbergen, ged. Woudenberg 28-01-1703, begr. Woudenberg 10-09-1781 zn. van Antonie/Theunis Voskuil, de oude en Antonia/Theunisje van Ginkel

Lidm. Woudenberg ca. 1736: Maria Arienz van Ravensloot.
Jan Jacobse van de Haar verkoopt aan Gerrit Arienz van Ravesloot en Maria Arienz van Ravesloot, ieder voor de helft een huis met annex opkamer en inkamer, achterhuis, hof en hofstede aan de noordkant van de Voorstraat. Oost: Willem Moesbergen, west: Dirk Janz Versteegh, noord: de erfgenamen van Meeuws Aalten, zuid: de gemeene Voorstraat. Recht op drie schaar weidens op de meent. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 156, 156vo; 20-02-1736).
Lidm. reg. Woudenberg 1746: Maria Aries van Ravesloot.
Lidm. reg. Woudenberg 1768: Maria Ariesz Ravesloot.

 

6. Dirkje Arienz van Ravesloot, ged. Amersfoort 21-09-1704, begr. Woudenberg 27-04-1771, tr. ca. 1728 Theunis Jacobsz van de Haer, ged. Woudenberg 09-11-1690, landbouwer op de Pangelaarshoeve, zn. van Jacob Dirksz en Maegje Willems Knoppers

 

Lidm. Woudenberg ca. 1737: Dirkje Arienz.
Lidm. reg. Woudenberg 1746: Dirkie Arientz.
Lidm. reg. Woudenberg 1768: Dirkie Ariesz Ravesloot.

 

7. Jan Ariensz van Ravesloot, volgt Vb
8. Ariaantje Ariens van Ravesloot, ged. Woudenberg 15-04-1708, get. Jantje Saren

Va
Saar Ariensz van Ravesloot, ged. Woudenberg 25-12-1691, landbouwer op Ravesloot, ov. Woudenberg 23-05-1754, tr. Woudenberg 15-12-1726 Teuntje Dirks de Jong, begr. Woudenberg 09-08-1777, dr. van Dirck Cornelisz en Marritje Hendriks de Cruijf

In 1772 koopt Teuntje Dirks de Jong de helft van Ravesloot van de diaconie van Woudenberg voor 3375 gulden (HUA, Archief Familie de Beaufort 2114; 30-09-1772).
Lidm. Woudenberg ca. 1738: Zaer van Ravesloot.
Lidm. reg. Woudenberg 1746: Zaar van Ravesloot.
Lidm. Woudenberg ca. 1735: Teuntje Dirkz.
Lidm. reg. Woudenberg 1746: Teuntie Dirks op  Ravesloot.
In 1781 wordt er een boedelscheiding gemaakt. Arien neemt Ravesloot over tegen betaling van 7150 gulden. Ariaantje krijgt land te Bunschoten en Hendrik van Rhee krijgt een morgen land onder Geerestein
(HUA, Archief Familie de Beaufort; 20-06-1781).

 

Uit dit huw.:
1. Adriaantje Saren Ravesloot, ged. Woudenberg 02-03-1727, get. Rijkje Ariens, begr. Woudenberg 14-04-1797
                Lidm. Woudenberg 18-04-1753: Aariaentie Saare Ravesloot.
Lidm. reg. Woudenberg 1768: Aariaantie Saare Ravesloot.

 

2. Maria Saren Ravesloot, ged. Woudenberg 28-05-1730, get. Rijkje van Ravesloot, verongelukt met het hollen van een wagen en dodelijk gekwetst aan het hoofd 05-03-1745
                Schouw van het lichaam (Recht. Arch. Leusden 1053; 07-03-1745).

 

3. Dirkje Saren Ravesloot, ged. Woudenberg 16-08-1733, get. Wijntje Dirkse, ov. Wijk bij Duurstede 10-08-1810, tr. Utrecht 28-05-1778 Steven IJsbrandsz, ov. Utrecht 15-09-1799.
                Lid. Wijk bij Duurstede 04-02-1808: Dirkje Saren Ravesloot.

 

4. Teuntje Saren Ravesloot, ged. Woudenberg 25-11-1736, get. Teuntje Bosch, begr. Wijk bij Duurstede 20-01-1806, tr. Wijk bij Duurstede 19-10-1775 Hendrik van Rhee. Hendrik van Rhee, tr. (2) Wijk bij Duurstede 28-08-1806 Geertrui van Rees

Lidm. Woudenberg 06-04-1762: Teuntie Ravesloot, met attestatie vertrokken naar Wijk bij Duurstede 1776.

 

5. Arien Saren Ravesloot, ged. Woudenberg 29-09-1743, get. Maria Ariens, landbouwer op Ravesloot, ov. Leusden 12-03-1812, tr. Leusden (gerecht) 14-01-1802 Janna van de Geest, ged. Amersfoort 12-02-1771, ov. Amersfoort 09-11-1841, dr. van Aalt van de Geest en Jannetje Maassen van Eden. Janna van de Geest, tr. (2) Amersfoort 16-01-1813 Klaas/Nicolaas Veldhuizen, ged. Amersfoort 22-08-1779, zn. van Aalbert van Veldhuizen en Willemina van Doorn

In 1812 wordt er een boedelinventaris gemaakt van de nal. schap van Arien Saren Ravesloot. Arien van Otterloo is voogd over het enige kind: Saar (Not. J. v.d. Hengel, LE001a006; 06-04-1812).
In 1838 verkopen Janna van de Geest en Zaar Ravesloot het erf Ravesloot aan Hendrik Daniël Hooft (Not. Joh. Schijvliet, AT057a035; 08-11-1838. Afschrift in Archief Familie de Beaufort 2114).
Hendrik Daniël Hooft verandert de naam in Groot Ravenhorst.

 

Uit dit huw.:
1-5 kinderen geboren in Leusden, begr. Woudenberg 13-10-1803, 28-03-1805, 09-06-1806, 17-10-1807, 06-03-1810
6. Zaar Ravesloot, geb./ged. Woudenberg 03/29-09-1811, ov. Amersfoort 22-12-1844, ongehuwd

In 1844 laat Zaar Ravesloot zijn testament maken (Not. D. Scheerenberg, AT051c010; 29-11-1844).

 

Vb
Jan Ariensz van Ravesloot, ov. Woudenberg 18-12-1760, won. Leusden, tr. Renswoude 11-03-1731 Jannetje Fransen Overeem, ged. Renswoude 06-05-1708, dr. van Frans Jansz van Overeem en Gerritje Meeuwsen van de Vliert

Lidm. Woudenberg ca. 1725: Jan Arienz.
Gijsbert Eijkelkamp en zijn vrouw lenen 300 gulden van Jan Arijsz van Ravensloot. Onderpand: Huis, schuur en hof aan de zuidzijde van het dorp. Oost: Thijs Wildeman, west: Jacob Blotenburgh, zuid: Raadsheer Blootenburgh, noord: de gemeene straat. Recht op anderhalf schaar weidens op de meent. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 166vo, 167; 11-09-1737).
In 1744 koopt Jan Ariensz Ravesloot het erf de Nieuwe Bieshaar in Leusbroek (Recht. Arch. Leusden 1065; 20-03-1744).
Lidm. reg. Woudenberg 1746: Jan Arientz op de Bieshaar.
In 1773 vindt er boedelscheiding plaats. De Nieuwe Bieshaar gaat naar Mees, Jan/Hannes en Cornelis. Ariaantje erft het huis Het Rad van Avontuur onder Geerestein (Not. A. van Bemmel, AT036a014; 09-07-1773).

 

Uit dit huw.:
1. Frans Jansz Ravesloot, ged. Woudenberg 13-07-1732, get. Dirkje van Ravesloot
2. Arien Jansz Ravesloot, ged. Woudenberg 18-07-1734, get. Willemijntje Ravesloot
3. Meeuws/Melis/Mees Jansz Ravesloot, ged. Woudenberg 11-09-1735, get. Willemijntje Ariens, volgt VIa
4. Johannes Jansz Ravesloot, ged. Woudenberg 23-12-1736, get. Marritje Jans
5. Jan/Hannes Jansz Ravesloot, ged. Woudenberg 26-10-1738, get. Willemijntje Ariens, volgt VIb
6. Ariaantje Jans Ravesloot, ged. Woudenberg 07-05-1741, get. Willemijntje Ravesloot
7. Cornelis Jansz Ravesloot, ged. Woudenberg 20-12-1744, get. Willemijntje Ravesloot, volgt VIc

VIa
Meeuws/Melis/Mees Jansz Ravesloot, ged. Woudenberg 11-09-1735, get. Willemijntje Ariens, landbouwer op de Nieuwe Bieshaar onder Leusbroek, begr. Woudenberg 26-06-1795, tr. Woudenberg 27-12-1771, tr. Amersfoort 14-01-1772 Jantje Gerrits Kleinveld, wed. Gerrit Rijksz van Sniddelaar, ged. Woudenberg 03-02-1743, begr. Woudenberg 04-09-1780, dr. van Gerrit Gerritsz Kleinveld en Annigje Cornelissen Knoppers

In 1796 en 1798 vindt er boedelscheiding plaats. De Nieuwe Bieshaar gaat naar zoon Gerrit Zaar (Not. Suyck, AT045a020; 05-06-1796 en AT045a023; 25-05-1798).
Een kind van Mees Ravesloot begr. Woudenberg 10-06-1778.

 

Uit dit huw.:
1. Jannigje Ravesloot, geb. Leusden, ged. Woudenberg 07-02-1773, get. Dirkje Kleinveld
2. Annigje Ravesloot, geb. Leusden, ged. Woudenberg 08-05-1774, get. Dirkje Kleinveld
3. Jan Ravesloot, geb. Leusden, ged. Woudenberg 05-05-1776, get. Neeltje Rijks van Sniddelaar
4. Gerrit Saar van Ravesloot, ged. Woudenberg 14-09-1777, get. Dirkje Kleinveld, volgt VIIa

VIIa
Gerrit Saar van Ravesloot, ged. Woudenberg 14-09-1777, ov. Leusden 21-06-1854, tr. Leersum 06-05-1798 Teunisje/Teuntje Pieters Blaauwendraat, ged. Woudenberg 11-12-1774, ov. Leusden 16-03-1855, dr. van Pieter Cornelissen Blaauwendraat en Grietje Cornelissen Dashorst

Benoemd tot municipaal van Leusden 1811.
In 1823 verkoopt Gerrit Saare Ravesloot, landbouwer te Leusden turf in de buurtschap Donkelaar t.w.v. f 77,70 (Not. Leusden 981, nr. 166; 17-10-1823).

 

Uit dit huw.:
1. Mees Ravesloot, ged. Amersfoort 17-01-1799, ov. Leusden 09-07-1864, ongehuwd
2. Grietje Ravesloot, ged. Amersfoort 27-07-1800, ov. Woudenberg 16-08-1869, tr. Leusden 21-11-1821 Gosen Cornelisz van de Pol, geb./ged. Woudenberg 24-10/06-11-1791, ov. Woudenberg 28-04-1839 op Oud Voskuilen, zn. van Cornelis Sandersz van de Pol en Jannetje Gosens Pothoven, tr. (2) Woudenberg 10-07-1840 Gijsbert Harmens Hoogeveen, geb. Leusden 20-12-1815, ov. Woudenberg 08-02-1879, zn. van Hermanus Hogeveen en Gerritje Ravesloot
3. Peter Ravesloot, ged. Amersfoort 22-11-1801, ov. Leusden 23-05-1878, ongehuwd

In 1873 laten Peter en Evertje Ravesloot, zonder beroep, won. Leusden hun testament op de langstlevende maken. Bij hun overlijden de kinderen van zijn zuster Grietje Ravesloot (WO004a003 nr. 12 en 13; 17-02-1873).

 

4. Jannetje Ravesloot, ged. Amersfoort 29-12-1803, ov. Leusden 24-12-1887, tr. Leusden 20-02-1840 Arie van de Haar, geb. Leusden 06-12-1801, ged. Woudenberg 20-12-1801, ov. Leusden 31-05-1884, zn. van Jan van de Haar en Willemijntje Versteeg
5. Evertje Ravesloot, ged. Amersfoort 07-11-1805, ov. Leusden 02-01-1885, ongehuwd

In 1873 laten Peter en Evertje Ravesloot, zonder beroep, won. Leusden hun testament op de langstlevende maken. Bij hun overlijden de kinderen van zijn zuster Grietje Ravesloot (WO004a003 nr. 12 en 13; 17-02-1873).
In 1878 laat Evertje Ravesloot, zonder beroep, won. Leusden haar testament maken. Zij vermaakt f 2000,= aan Jan de Kruijff x Maria van de Lagemaat; f 500,= en haar huis in Leusden aan de diaconie van Leusden. De overige f 1600,= zijn voor haar erfgenamen (Notarieel Woudenberg  2473 nr. 46; 12-08-1878).
In 1880 laat Evertje Ravesloot een aanvullen testament maken. (Notarieel Woudenberg  2474 nr. 27; 05-04-1880 en Notarieel Woudenberg  2475 nr. 73).

 

VIb
Jan/Hannes Jansz Ravesloot, ged. Woudenberg 26-10-1738, begr. ‘boer op Sniddelaar’ Scherpenzeel 08-02-1785, tr. Woudenberg 05-03-1775 Neeltje Rijks van Sniddelaar/Voskuijlen, ged. Scherpenzeel 18-07-1751, op Kouwenhoven, ov. Leusden 28-11-1814, dr. van Rijk Voskuilen en Sophia van Kolfschoten. Zij tr. (2) Amersfoort 19-01-1786 Johannes(Hannes) Gerritse ter Maaten, won. Sniddelaar, ged. Amersfoort 03-11-1750, ov. Leusden 18-02-1829, zn. van Gerrit ter Maaten en Petronella Wolfswinkel

In 1781 koopt Hannes Ravesloot de boerderij ‘t Plaatsje met ruim 18 morgen land, voor 2730,= van zijn aangetrouwde neef Teunis Gerritsen (OS W 9b,9c)(GAA 148, 40e penning; 03-03-1781. Koopcondities 12-02-1781).
In 1786 worden huw. voorw. gemaakt tussen Johannes Gerritsen ter Maaten, mej. jm., won. Sniddelaar en Neeltje Rijksen van Voskuijl, wed. Johannes Ravesloot, won. Sniddelaar. Johannes: 800 gl. Neeltje: het haar toegescheiden deel bij scheiding van 23-12-1785, not. Lagerweij te Woudenberg (AT042a018 nr. 2107; 19-01-1786).
In 1787,1790,1793,1808 is Hannis Gerritse ter Maaten in genomineerde buurmeester van Donkelaar (Recht. Arch. Leusden 1054; 22-02-1787; 14-12-1790; 19-12-1793; 1808).
In 1795 krijgen Hannes ter Maten x Neeltje Rijksen, eerder wed. van Hannes Jansen van Ravesloot, won. Sniddelaar, ¾ deel van de boerderij Sniddelaar toebedeeld. ¼ deel gaat naar neef Gerrit Gerrits, een zoon van Gerrit Rijks en Jannetje Gerritsen Kleinveld bij boedelscheiding tussen Neeltje en haar zwager Mees en zijn broer Cornelis Jansen van Ravesloot. Haar zwager Mees Jansen Ravesloot, wed.  Jannetje Gerritsen Kleinveld krijgt de boerderij Bieshaar onder Leusden. (AT045a020, f. 95, nr. 28; 05-06-1795).
In 1795 leent Hannes ter Maaten 1700 gl. van zijn oom Teunis Gerritsen van Voskuijl (Recht. Arch. Woudenberg 2356; 02-11-1795).
Volgens Oudschildgeld Donkelaar (OS Leusden c.s. blz. 85) was Hannis Jansz Ravesloot in 1767 samen met zijn zwager Gerrit Rijksz van Voskuilen eigenaaren bruiker van Groot Sniddelaar.
In 1798 koopt Johannis Gerritsen ter Maaten  voor 500 gl. een vierde deel van Sniddelaar van zijn neef Gerrit Gerritsen (GAA 148, 40e penning; 26-08-1798).
In 1799 koopt Johannis Gerritsen ter Maaten, won. Sniddelaar,voor 500 gl. ¼ deel van Sniddelaar van Gerrit Rijksz, won. Amersfoort (AT052a001, nr. 11; 29-05-1799).
In 1804 koopt Hannis Jansz Ravesloot de resterende ¼ deel van Groot Sniddelaar voor f 500,= van zijn zwager Gerrit Rijkse van Voskuilen (Recht. Arch. Leusden 14-02-1804).
In 1810 vindt er een boedelscheiding plaats tussen Neeltje en Johannes en de kinderen uit haar 1e huw. Hierbij gaat het om de hofstede Voskuijl met 15 morgen land en Sniddelaar. Voskuijl wordt toebedeeld aan Fijtje en Jannetje en heeft een waarde van f 1530,=. 3/4 deel van Sniddelaar gaat naar Neeltje. (RAW 2350 nr. 147; + 1810; 2358; 05-09-1810; 2355 getaxeerd op 04-04-1810; RA Leusden 15-06-1810 in Maatwerk blz. 24).
Bij ov. Neeltje Rijksen Voskuilen laat zij 6 kinderen na, waarvan 3 voorkinderen.
In 1817 verkoopt Hannes ter Maaten, landbouwer op Sniddelaar publiek een aantal percelen rogge en boekweit (Not. Leusden 979, nr. 322; 23-07-1817).

 

Uit het 1e huw.:
1. Jan Hannesse Ravesloot, geb/ged. Scherpenzeel 15/25-12-1775, op Sniddelaar onder Leusden, volgt VIIb
2. Sophia Ravesloot, geb/ged. Scherpenzeel 07/15-06-1777, op Sniddelaar
3. Sophia(Fijtje) Ravesloot, geb/ged. Scherpenzeel 03/04-04-1779, op Sniddelaar onder Leusden, ov. Woudenberg 24-09-1848, tr. Leusden 21-04-1814 en in de Grote kerk van Scherpenzeel 24-04-1814 Jan van Vulpen, ged. Leersum 03-10-1773, zn. van Tijs van Vulpen en Grietje Jacobs Woudenberg

In 1810 krijgt zij, met haar zuster Jannetje Ravesloot de boerderij ´t Plaatsje toebedeeld uit de nalatenschap van hun vader. Het wordt getaxeerd op f 1530,= (Recht. Arch. Woudenberg 2358; 05-09-1810; 2355; 04-04-1810; 2350 nr. 147; 1810; Recht. Arch. Leusden 15-06-1810).

 

4. Rijk Ravesloot, geb/ged. Scherpenzeel 21/29-04-1781, op Sniddelaar onder Leusden, begr. Scherpenzeel 14-02-1786
5. Jannigje Ravesloot, geb/ged. Scherpenzeel 29-07/03-08-1783, op Sniddelaar onder Leusden, ov. Woudenberg 16-05-1858, tr. Amersfoort 11-11-1810 (otr. Leusden 19-10-1810 en Scherpenzeel 04-11-1810) Cornelis van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel
13-11/03-12-1786, op Klein Orel, ov. Woudenberg 06-01-1875, begraven Scherpenzeel op begraafplaats Glashorst, graf nr. 139, zn. van Jacob Hendriksz van Huigenbosch en Willempje Jans van Wolfswinkel
6. Gerritje Ravesloot, geb/ged. Scherpenzeel 16/23-01-1785, op Sniddelaar onder Leusden, ov. voor 1810
Uit het 2e huw.:
7. Gerrit ter Maaten, geb./ged. Scherpenzeel 15/21-01-1787, op Sniddelaar onder Leusden
8. Rijk ter Maaten, geb./ged. Scherpenzeel 07/16-01-1791, op Sniddelaar onder Leusden, ov. Leusden 14-08-1830, tr. (1) Leusden 17-09-1809 Johanna/Hanna Lagerweij, geb. Leersum 21-12-1783, ov. Amerongen 31-12-1819, dr. van Dirk Lagerwey en Geertje Darshorst, tr. (2) Leusden 05-06-1829 Geertje van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 27-04/08-05-1808, dr. van Evert Aalbertsen van Ravenhorst en Janna Heimeriks Peelen
9. Peter ter Maaten, geb./ged. Scherpenzeel 02/13-10-1793, op Sniddelaar onder Leusden, tr. Ede 10-03-1827 Gijsbertje Hooijer, geb. Lunteren 1805, dr. van Evert Hooijer en Geertje Harmsen

VIIb
Jan Hannesse Ravesloot, geb/ged. Scherpenzeel 15/25-12-1775, op Sniddelaar onder Leusden, ov. Renswoude 16-09-1833, tr. Leersum 28-10-1798 Cornelia Blauwendraad, ged. Woudenberg 10-05-1778, ov. Renswoude 01-02-1842, dr. van Pieter Cornelissen Blaauwendraat en Grietje Cornelissen Dashorst

In 1795 blijkt Hannes Ravesloot 1700 gl. te hebben geleend van de erven Gerrit Hendriksz x Aeltje Jansen (Recht. Arch. Woudenberg 2356; 02-11-1795).
In 1796 koopt Hannes Ravesloot de boerderij Wulfhaaf (Zevenmorgen) met 10 morgen land onder Donkelaar voor 1300 gl. van Fijtje Willems van Kolfschoten, wed. Rijk Gerritsen (AT045a021, fol. 334, nr. 89; 05-10-1796).
In 1802 moet Jan Ravesloot  zijn acte van indemniteit in Woudenberg inleveren. Hij gaat dus rond deze tijd op Voskuilen wonen. Hij huurt de boerderij Oud Voskuilen van 1806-1818 (Recht. Arch. Woudenberg 2354; 30-12-1805).
Later eigenaar van Groot Ravenhorst onder Renswoude

 

Uit dit huw.:
1. Johannes Ravesloot, geb Leusden 19-10-1799, ged. Scherpenzeel 03-11-1799
2. Neeltje Ravesloot, geb/ged. Woudenberg 01/14-12-1800, ov. Renswoude 19-12-1858, tr. Scherpenzeel 28-02-1824 Johannes van Wolfswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 17-01/07-02-1790, zn. van Breunis van Wolfswinkel en Aaltje Koudijs
3. Grietje Ravesloot, geb/ged. Woudenberg 12/23-10-1803

In 1850 woont Grietje Ravesloot te Renswoude, 1863 ongeh. te Renswoude.
In 1863 verkoopt Grietje Ravesloot de boerderij De Zevenmorgen voor f 4000,= aan Gijsbert Beker (not. P.A.J. Moerel van den Ham te Lunteren; 09-03-1863, nr. 6419).

 

4. Johanna Ravesloot, geb/ged. Woudenberg 23-04/14-05-1809, ov./begr. Woudenberg 29/30-09-1811
5. Antje Ravesloot, geb/ged. Woudenberg 05/31-03-1811, ov. Woudenberg 14-01-1816
6. Johannes/Jan Ravesloot, geb. Woudenberg 22-06-1813, ov. 17-10-1900 South Holland, USA, tr. Renswoude 02-02-1833 Teunisje Bouwhorst, geb. Ede (Ederveen) 17-06-1811, dr. van Cornelis Jansen Bouwhorst en Aaltje Petersen Steenbeek

Uit dit huw.:
1. Aaltje Ravesloot, geb. Renswoude 1841, ov. Renswoude 13-02-1849
2. Grietje Ravesloot, geb. Renswoude 22-08-1843
3. doodgeb. kind, ov. Renswoude 24-09-1845
4. Aaltje Ravesloot, geb. Renswoude 23-10-1849, ov. Renswoude 02-12-1854
5. Jan Ravesloot, geb. Renswoude 25-01-1852
6. doodgeb. kind, ov. Renswoude 26-10-1854

7. Antje Ravesloot, geb. Woudenberg 06-07-1816, ov. Renswoude 16-02-1861, tr. Renswoude 11-05-1839 Melis van der Veer, geb. Renswoude 25-07-1814, zn. van Albertus van der Veer en Sanna Overeem
8. Petronella Sophia Ravesloot, geb. Woudenberg 26-09-1821, ov. Woudenberg 12-06-1822

VIc
Cornelis Jansz Ravesloot, ged. Woudenberg 20-12-1744, get. Willemijntje Ravesloot, ov. Leusden 15-06-1813, tr. Woudenberg 19-03-1775 Dirkje Gerrits Kleinveld, ov. Leusden 16-07-1821

In 1806 koopt Willem Brandsen van Ginkel de helft en als voogd van Gosen en Geertruij Cornelissen van de Pol, de wederhelft van de boerderij Vrijhoef onder Leusbroek (18 m.), de Plaskamp (4 m.) en Blokvoort (4 m.) voor f 5500,= van Cornelis Jansen van Ravesloot x Dirkje Gerritsen Kleinveld (een broer van de grootvader van Gosen en Geertruij (AT048a027, nr. 50; 24-10-1806).
Er zijn nog twee onbekende kinderen begraven op 07-08-1780 en nov. 1782. De andere begraafdatums zijn vrij willekeurig geplaatst.

 

Uit dit huw.:
1. Jannigje Ravesloot, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 08-04-1776, get. Ariaantje Burgstede, begr. Woudenberg 26-05-1777
2. Jan Ravesloot, ged. Woudenberg 20-04-1777, get. Jannigje Kleinveld, begr. Woudenberg 18-05-1777
3. Annigje/Antje Ravesloot, geb. Leusden, ged. Woudenberg 28-06-1778, ov. Woudenberg 04-01-1854, otr. Leusden 04-05-1806 (otr. gerecht Leusden: 11-04-1806) Cornelis Pietersz Blaauwendraat, ged. Amerongen 15-09-1771, ov. Zeist 12-12-1838, zn. van Pieter Cornelissen Blaauwendraat en Grietje Cornelissen Dashorst
4. kind, begr. Woudenberg 17-12-1778
5. Jan Ravesloot, geb. Leusden, ged. Woudenberg  25-03-1781, ov. Woudenberg 26-05-1851, tr. Maarn 05-05-1820 Jannigje Middelbroek/van den Broek, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 19-12-1773, dr. van Aart Jacobsz Middelbroek/van den Broek en Dirkje Aarts van de Wetering
6. Jannetje Ravesloot, geb. Leusden 30-10-1783, ged. Woudenberg 16-11-1783
7. Ariaantje Ravesloot, geb. Leusden 18-08-1785, ged. Woudenberg 21-08-1785, get. Neeltje van Sniddelaar, begr. Woudenberg 05-09-1785
8. Gerrit Ravesloot, geb. Leusden 18-08-1785, ged. Woudenberg 21-08-1785, get. Cornelia de Lange, begr. Woudenberg 10-09-1790
9. Gerritje Ravesloot, geb. Leusden 28-03-1787, ged. Woudenberg 01-04-1787, get. Gijsbertje Kleinveld, ov. Leusden 17-06-1864, tr. (1) Leusden 13-08-1815 Hermanus Hogeveen, geb. Leusden, ged. Amersfoort 28-06-1792, ov. Leusden 24-03-1817, zn. van Gijsbert Harmsen Hogeveen en Brandje van Nes, tr. (2) Leusden 16-01-1822 Cornelis Nellestein, ged. Doorn 23-02-1784, ov. Woudenberg 30-05-1827, zn. van Arien Nellestein en Jannetje Geseker, tr. (3) Leusden 01-04-1829 Jan Schuurman, geb./ged. Woudenberg 24-03/20-04-1806, ov. Leusden 31-05-1880, zn. van Jannetje Schuurman
10. Adriaantje/Jaantje Ravesloot, geb. Leusden 01-02-1789, ged. Woudenberg 01-02-1789, get. Jannigje Ravesloot, ov. Leusden 11-11-1842, tr. Leusden 14-08-1813 Hermen van Ginkel, ged. Amersfoort 17-10-1776, landbouwer op Graafbeek op ´t Heetveld, ov. Leusden 22-09-1839, zn. van Lammert Hermsen van Ginkel en Elizabeth Gerritsen Pothoven
11. Janna Ravesloot, geb. Leusden 31-07-1790, ged. Woudenberg 08-08-1790, get. Maria van de Wetering, ov. Amersfoort 07-01-1875, tr. Leusden 13-06-1820 Hendrik Velders, geb. Doetinchem 1793, ov. Woudenberg 25-07-1876, zn. van Jacobus Velders en Johanna Greven
                In 1870 laten zij hun testament maken (Not. J. de Louter, AT 055j055; 02-03-1870).
In 1876 wordt er een boedelinventaris gemaakt (Not. J. de Louter, AT 055j069; 02-11-1876).

 

12. Gerrit Ravesloot, geb. Leusden 02-03-1792, ged. Woudenberg 04-03-1792, get. Gijsbertje Kleinveld, begr. Woudenberg 15-05-1792
13. Evertje Ravesloot, geb. Leusden 02-03-1792, ged. Woudenberg 04-03-1792, get. Jannigje Ravesloot, begr. Woudenberg 18-04-1792
14. Gerrit Ravesloot, geb. Leusden 10-12-1794, ged. Woudenberg 14-12-1794, get. Jannigje Ravesloot, volgt VIIc
15. Mees Ravesloot, geb. Leusden 28-07-1796, ged. Woudenberg 31-07-1796, get. Jannigje Ravesloot, ov. Amersfoort 13-01-1852, tr. Leusden 19-03-1828 Hendrikje Jansen, geb./ged. Barneveld 20-11/07-12-1788, ov. Amersfoort 08-11-1846, dr. van Jan Jansen en Aartje Morren

Uit dit huw.:
1. Cornelis Ravesloot, geb. Leusden 25-05-1828, ov. Amersfoort 15-12-1864, tr. Leusden 02-06-1852 Aaltje/Alijda Hienekamp, geb. Leusden 31-08-1823, ov. Leusden 12-05-1880, dr. van Willem Hienekamp en Rijkje Bloemheuvel
                               Nageslacht te Amersfoort.

 

16. dochter, begr. Woudenberg 02-10-1798

VIIc
Gerrit Ravesloot, geb. Leusden 10-12-1794, ged. Woudenberg 14-12-1794, get. Jannigje Ravesloot, ov. Woudenberg 03-04-1864, tr. Driebergen 03-10-1818 Aaltje Nellestein, geb. Zeist 1790, ov. Woudenberg 29-03-1848, dr. van Arie van Nellestein en Jannigje Geseker
Uit dit huw.:
1. Jannetje Ravesloot, geb. Woudenberg 22-11-1820, ov. Woudenberg 08-01-1891, tr. Woudenberg 18-02-1854 Teunis Meerbeek, geb./ged. Woudenberg 18/22-05-1808, ov. Woudenberg 28-01-1883, zn. van Cornelis Meerbeek en Heiltje Dolron
2. Dirkje Ravesloot, geb. Woudenberg 14-08-1823, ov. Woudenberg 29-01-1850, ongehuwd
3. Cornelis Ravesloot, geb. Woudenberg 19-07-1826, ov. Utrecht (ingeschr. te Maarsseveen) 11-12-1876, tr. Woudenberg 23-02-1855 Wijntje van Laar, geb. Woudenberg 1827, ov. Maarsseveen 08-03-1868, dr. van Jan Wulfersz van Laar en Anna Lagerweij

Uit dit huw.:
1. Gerrit Ravesloot, geb. Woudenberg 14-07-1855
2. Albertus Ravesloot, geb. Woudenberg 24-12-1859
3. Hendrik Ravesloot, geb. Woudenberg 30-04-1863 ged. in de Grote Kerk 31-05-1863
4. Willemijntje Ravesloot, geb. Woudenberg 03-01-1829, ov. Woudenberg 02-11-1829

Samengesteld door:
Henk van Woudenberg,
oktober 2012