Schimmel

 

Het wapen van de familie Schimmel:

 

Het wapen bestaat uit:

1. Het SCHILD, dat beladen is met boven een stokloos anker en beneden twee sabels, schuingekruist met de punten naar boven en de gevesten toegewend.

2. Op het schild rust een HELM, van metaal, rood gevoerd, goud getralied en omhangen met een gouden halssieraad.

3. Om het schild hangt vanaf de helm het HELMKLEED.

4. Op de helm ligt de WRONG, een in één geworden strook van dezelfde stof als het helmkleed.

5. Boven de helm staat het helmteken: een VLUCHT.

6. De kleur van het schild is goud.

Wrong en helmkleed dienden in de oude tijd om de helm te beschutten in de strijd, bij regen en tegen zonnebrand, enz.. Het kleed was één geheel en hing tot over de schouders af. Later werden ze de kentekenen naar buiten, het wapen een familieteken en dus een soort versiering. Men tekende het kleed nu uiteengerafeld en wordt in vaste stijl uitgevoerd.

Het is ontleend aan lakzegels en dateert uit omstreeks 1795. Het is door “Hannis” Schimmel (VI.5) gebezigd op 28 februari 1795, zijnde de provisionele volksrepresentant van het dorp Ede, te Arnhem. Het wapen is ten kantore van het Centraal Bureau Genealogie te ‘s-Gravenhage omschreven als volgt: d’Or a une ancre de sa en chef et deux épées au nat passees en saut. Gedeponeerd tijdens de franse overheersing. Een anker heeft de betekenis van een pleisterplaats (mogelijk getuige de vele herbergen in de familie) en de zwaarden duiden de strijd aan waarvoor men vechten wil; wiens belangen men vertegenwoordigen wil; opkomen hetzij voor een bepaalde groep of bepaalde plaats.

 

 

 

I

Geurt Buys, tr. NN

         Van deze voorvader is geen informatie bekend, gezien de gebruikte familenamen Buys en Schimmel in de volgende geslachten is het meer dan aannemelijk dat er een gezamenlijke voorvader geweest is.

         De opstelling van de eerste twee generaties volgt de patronymische vermelding, zodat het niet zeker is of alle genoemd personen ook daadwerkelijk bij elkaar horen.

Uit dit huw.:

1. Jan Buys, geb. ca. 1570, volgt IIa

2. Gysbert Buys,  geb. ca. 1575, volgt IIb

 

IIa

Jan Buys, geb. ca. 1570, tr. NN

         Stamvader van de Amersfoortse tak van de familie Schimmel.

         De opstelling van de eerste twee generaties volgt de patronymische vermelding, zodat het niet zeker is of alle genoemd personen ook daadwerkelijk bij elkaar horen.

Uit dit huw.:

1. Buys (Schimmel), geb. ca. 1589, volgt IIIa

2. Adriaen Jans Schimmel, geb. ca. 1600, volgt IIIb

3. Marritgen Jans, tr. (1) Cornelis Jans Couwenhoven, tr. (2) Cornelis Jochems

Op 3 sept. 1675 wordt een akte “Aflossing pachtschulden uit borgstelling” opgemaakt voor Jochems, Cornelis (als man en voogd van Jans, Marritgen) Adriaens., Jan (zoon van Schimmel, Adriaen Jans.). Marritgen Jans was eerder weduwe van Cornelis Jans. Couwenhoven en moeder en momberse van haar kinderen, welke mede-erfgenamen zijn van hun bestevader Jan Jans. Couwenhoven saliger. Cornelis Jochems is tevens gemachtigde voor de vordere erfgenamen.

De erfgenamen van Jan Jans. hebben als borge voor Adriaen Jans. betaald en moeten nog betalen penningen ter zake van pacht van ’t erff tot Leusden, aan Willem Buijs Schimmel (als gemachtigde van de borgermeyster Vlooswijck). Omdat de kinderen niet de gehele som konden voldoen, zijn de partijen overeengekomen dat Jan Adriaens., boven wat de erfgenamen van Jan Jans. voor hun vader hebben betaald en nog zullen betalen inzake pachtpenningen, een som van 270 gulden zal betalen in drie termijnen, zonder rente, tot mei 1677. Getuigen: Anthoni van der Houve en Lodewijck Doensen.

4. Ghijsbert Jansz Buys, geb. ca. 1600., volgt IIIc

 

IIb

Gysbert Buys,  geb. ca. 1575, tr. NN

Stamvader van de Soester tak van de familie Schimmel.

Mogelijk, maar niet zeker is dit Geurt Geurtsz Buys, van Amersfoort:

Deze ondertrouwt (als Goert Goertssen Buus) in Amersfoort op 29 december 1594 Aefge Brantsdochter, van Nijkerk.

Hij trouwt (als Guert Guertssen Buis, koster, van Leusden) in Amersfoort (ondertrouwt aldaar op 20 april 1601) op 14 mei 1601 Delijan Jacobsdochter, van Eemnes.

Kinderen zijn uit deze huwelijken niet bekend.

In 1610 was deze Geurt dorpsschoolmeester onder Leusden.

Volgens C. van den Hengel in ‘Bijdragen tot de geschiedenis van Leusden tot 1811 (Leiden 1974)’, stond Goort Goortsz Buijs in 1606 bekend als een slechte voorzanger. In 1621 blijkt dat hij doorlopend in het krijt stond bij een Amersfoortse brouwer.

Mogelijk is Geurt overleden op of voor 26 november 1625.

De opstelling van de eerste twee generaties volgt de patronymische vermelding, zodat het niet zeker is of alle genoemde personen ook daadwerkelijk bij elkaar horen.

Uit dit huw.:

1. Willem Gysbertsen Buys, geb. ca 1605, tr. NN

         Hij woonde 1656 te Leusden.  Was in 1656 mede-eigenaar van een erf van 18 morgen te Leusden.

       Uit dit huw.:

1. Lambert Willemsen Buys, geb. 1634

 

 

IIIa

Buys (Schimmel), geb. ca. 1589, tr. NN

Onduidelijk is het verband tussen de namen Schimmel en Buys, daar de naam Buys in de regio Amersfoort ook veel voorkomt als achternaam is het goed mogelijk dat beide namen patroniemen zijn.

Uit dit huw.:

1. Henrick Buijs

Hij woonde 1676 in Leusderbroeck.

In okt. 1676 is een akte van Borgstelling opgemaakt voor Schimmel, Willem Buijs (wonend Leusden) en Buijs, Evert (wonend op ’t Hogheland). De comparanten geven een verklaring van borgstelling voor Henrick Buijs, wonend in Leusderbroeck, inzake door hem verschuldigde ongelden. De akte is niet ondertekend en doorgestreept.

         Op 11 okt. 1676 wordt een akte van verkoop (in erfkoop) opgemaakt voor Buijs, Henrick (verkoper, wonend in Leusderbroeck), geassisteerd met zijn broeders: Buijs, Willem (ook: Schimmel, Willem Buijs, coster tot Leusden) en Buijs, Evert. De Superintendanten van het St. Agnieten Convent binnen Amersfoort (koper): Morraij, Jacob (borgermeester van Amersfoort), Van Schaeck, Henrick (out-borgermeester van Amersfoort) en Harderwijck, Ghijsbertus (out-borgermeester van Amersfoort). Henrick Buijs verkoopt aan het Convent een Erff groot 10 morgen lande met getimmer en bepoting in Leusderbroeck, waarvan 4 morgen in de Oude Vrede (met oost Ruijtenbergh, west het gemelde Convent, zuid aan de Zijtwint en noord tot aan de wegh) en 6 morgen in de nieuwe Vrede, wesende thins en keurmoedigh goet van de Domeijnen van den Lande van Utrecht. Willem en Evert Buijs maken zich sterk voor hun broeders en zusters, dat zij geen rechten of actien op het Erff hebben. Het land zal door de verkoper gebruikt worden voor pachtpenningen tot Carsmisse 1676. Henrick Buijs machtigt Johan van Westervelt, Rentmeester van het Convent van St. Agnieten, om het Erff voor de Rentmeester van de Domeijnen ’s Lande van Utrecht over te dragen als thins en keurmoedigh goet van de Domeijnen. Akte ten huijse van Willem van Hoorn. Getuigen: Samuel Thiens en Arent van Ruijtenberch.

2. Willem Buysen Schimmel, geb. ca 1620, volgt IV

3. Hendrickje Buysen, tr. Jan Jansz, ov. voor 1695

Zij woonde 1695 te Leusden (Oyevaarshorst).  Verhuurde op 11 september 1695 het erff ende hofsteede c.a. en landeryen Groot Oyevaarshorst te Leusden (Heetvelt), groot 6 mergen bouw- en weylant aan Petrus Philippus van Blocklant. Het goed ligt onder het gerecht Woudenberg, over de Grift. De landeryen zyn genaamd: Duyvencamp, Elsencamp, de Ackers, Nieuwe Lant, de Bree met den Brink, Ouden hoff, Driescamp en de Vliecamp.

         Reeds op 21 november 1695 wordt de huur beëindigd, er wordt een betalingsregeling getroffen in verband met achterstallige pacht.

4. Evert Buys Schimmel

Hij woonde 1670 in Amersfoort, aan de Birkt.  Hij wordt op 11 maart 1670 gemachtigd om voor Gerrit Everts (jongesel, wonend op de Birckt te Amersfoort) (zijn zoon?), om te innen van Thiman Peters Raedemaeckers en Grietje Jans, echtelieden wonend Huyssen; getuige was o.a. Willem Buys Schimmel.

5. Gysbert Buys

Hij woonde 1656 en 1686 te Leusden, beroep coster.

6. Johanna/Anna Schimmelsen Buijs

Staat in 1688 ingeschreven als lidmaat in de Hervormde Gemeente te Amersfoort.

 

IIIb

Adriaen Jans Schimmel, geb. ca. 1600, ov. ca. 1675, tr. NN

Hij woonde in Leusden, op Schutterhoef.

Op 28 okt. 1675 wordt een akte “Uitkoop uit gemene boedel” opgemaakt voor de kinderen van Schimmel, Adriaen Jans. (overleden, gewoond hebbend op Schutterhoeff): ter eenre zijde: Schimmel, Jan Adriaens, ter andere zijde: Schimmel, Evert Adriaens, Willem Adriaens. en Jannitgen Adriaens. Zij hadden gemeen gehouden de peerdenbeesten, coorn, alle ’t geene tot bouwen ende hooijhouden behoort, door hun vader nagelaten op het Erff Schutterhoeff in de Vrijheid van Amersfoort. Zij hadden de gehele boedel bij uitkoop verkocht aan Jan Adriaens. voornoemd, voor 1200 gulden, inclusief inboedel en huisraad en uitgezonderd het linnengoed voor Jannitgen Adriaens. Hij zal ook alle schulden en lasten betalen en nog 50 gulden als zij die nodig hebben en 4% rente betalen en aan Jannitgen Adriaens bij trouwen of anderszins een “eijcke kas” (= eiken kast) of 18 gulden. Mocht een van hen ziek worden, dan zal Jan deze verzorgen, onder verval van de rente van dat jaar. Jan zal 200 gulden ontvangen voor de dienst in de boedel, af te trekken van de uitkoop. Getuigen: Anthoni van der Houve en Lodewijck Doensen.

Uit dit huw.:

1. Jan Adriaens 4 Schimmel, geb. ca. 1640

2. Evert Adriaens Schimmel, geb. ca. 1642

3. Willem Adriaens Schimmel, geb. ca. 1646

4. Jannitgen Adriaens Schimmel, geb. ca. 1650

 

IIIc

Ghijsbert Jansz Buys, geb. ca. 1600, kaarsemaecker, ov. Amersfoort 22-04-1622, tr. Heyltgen Adriaens, geb. ca. 1600

Hij woonde 1622 in Amersfoort, bij den Verkenmarck.

Lidm. Amersfoort 02-04-1622 : Gijsbert Jansz Buijs.

Lidm. Amersfoort 05-07-1623 : Heyltgen Adriaens.

Zij woonde 1623 in Amersfoort, op de Langestraet.

Uit dit huw.:

1. Adriaen Ghijsbertsen Buys, geb. ca 1620

Lidm. Amersfoort 17-09-1645: Adriaen Ghijsbertsen Buys, bij de Verkemert tot sijn vader.

2. Jacob Ghijsbertsen Buys, geb. ca 1620, tr. Aertge Adriaens

Lidm. Amersfoort 24-12-1650:  Jacob Ghijsbertsen Buys, an de Verkemerct.

3. Jan Ghijsbertsen Buys, geb. ca 1620

Lidm. Amersfoort 20-04-1644: Jan Ghijsbertsen Buys, bij de Verckemerct.

 

IV

Willem Buysen Schimmel , overige namen Wilhem Buys Schimmel, geb. Leusden ca. 1620, won. het Witgen (in de bocht voorbij het Eind in de Staart van Leusbroek), boer, 1655 – 1692 bijschoolhouder bij de Bavoortse Molen te Leusden (meester aan Bavoort), 1653 – 1672 koster te Leusden, ontslagen in het rampjaar bij de zuivering, 1682 – 1692 opnieuw aangesteld als koster, ov. Leusden 1692, tr. Jannetje Gijsberts, geb. ca. 1630, 1695 costerse, won. Leusden 1695, ov. 1718.

              Met Willem begint een periode van 125 jaar waarin de familie Schimmel schoolmeesters te Leusden levert.

       Willem trouwde mogelijk meerdere malen, namen onbekend.

       Op 29 Juni 1673 (ouden stijl) wordt een Cessie van actien opgemaakt voor Schimmel, Willem Buijs (“qualitate qua”) ten regarde van de erfgenamen van Couwenhoven, Jan Jans.

       Op 11 Juli 1673 (ouden stijl) wordt een volmacht opgemeekt voor Ghijsberts, Wouter (voor zichzelf en als vader en voogd van zijn onmundige kinderen, uit huwelijk met Couwenhoven, Willemtgen Jans saliger, zijn eerste huysfrou); Jans, Marritgen (weduwe en boedelharster van Couwenhoven, Cornelis Jansz. en als moeder en momberse van hun kinderen), als erfgenamen van Couwenhoven, Jan Jans. saliger. Gemachtigde is Willem Visscher, procureur voor den Ed. Gerechte deser stad, speciaal in de saecke Adriaen Jans. op Schutterhoeff. Getuigen: Willem Buijs Schimmel, coster van Leusden, en Cornelis Jochems.

       Op 29 maart 1686 worden aan Willem burgerrechten verleend (gewonnen).

       Jannetje: Verhuurt op 12 september 1695 4 mergen weylant genaamd “het Veltschoor” te Leusden, Heetvelt aan Petrus Philippus van Blocklant.

       Op 2 Jan 1718 wordt de boedelscheiding beschreven van Gijsberts, Jannitje. Overleden (datum is niet vermeld). Echtgenoot (wed. van:) Schimmel, Willem Buijs. Omschrijving: huysinghe, hoff en hoffstede in Leusden aan ’t kerckhoff met een campgen land aaan de voorzijde van ’t kerckhoff; 21 mergen bouw- en weijland met een boschje voor en achter de leusderkerk; huysinge, hoff en hoffstede met ½ mergen lant zuidelijk van de Dodeweg en naast de 21 mergen. Erfgenamen, de kinderen en kleinkinderen van Buijs Schimmel: Buijs Schimmel (mr. schoenmaker tot Amersfoort), gehuwd met Elbertje Tuijgh; Gijsbert Schimmel (wonende buiten de Slijkpoort), gehuwd met Jan Gijsbertsen, eerder gehuwd met Hendrik Lodewijks van Stenfort; Abraham van Stenfort, de enige nagelaten zoon van Gijsbertje Schimmel uit haar eerste echt; Willemina Schimmel (wonende tot Houten), gehuwd met Aelbert Cruijff; Johannes Schimmel (ook tot Houten); Wilhelmus Schimmel (gerechtsbode tot Soest), gehuwd met Aeltje Valck; Johanna Schimmel, gehuwd met Gerrit Dompselaar (molenaar buiten de Slijkpoort). Tot hier ter enen zijde. Ter anderen zijde: Adrianus Schimmel (koster tot Leusden), gehuwd met Jannitje Ariens van Vulpen.

Uit dit huw.:

1. Buys Willemsz Schimmel, geb. Leusden ca. 1653, beroep 1718 mr. schoenmaker tot Amersfoort, tr. Amersfoort 02-03-1679 Elbertjen Hendriks Tuygh, ov. 1683, dr. van Henrick Willems Tuijgh van Corler en Marritgen Geurts

Dit echtpaar en 3 generaties onder hen zijn vermeld in Kwartierstatenboek VIII van de Genealogische Ver. Prometheus, (1987), 186, 191, 198 en 205.

Allebei belijdenis in de Hervormde Gemeente te Amersfoort, 1688.

Op 24 mei 1680 worden (op verzoek) aan Buys burgerrechten verleend.

Koopt in 1682 een woonhuis te Amersfoort van Jacob van Eggen, transportdatum: 8 sept 1682.

Koopt op 11 Sept 1682 (transportdatum) een huis gelegen aan de Langestraat, omtrent de Varkensmarkt, met ten oosten de stadsgracht of Sprengel en ten westen Herman Henricksz Krean, van Adriaen van Bronkhorst, adt. voor de Ed. Hove van Utrecht en zijn vrouw Alette Ploos van Amstell, op last van 500 Car. gulden ten behoeve van regenten van Armen de Poth. (Stadsgerecht Amersfoort 436-28, fol. 319; 11-09-1682).

Op 14 Mei 1685 wordt een akte van volmacht opgemaakt voor Van Corler, Henrick Willems. (borgers van Amersfoort; beide tekenen met huismerk) en echtgenoot Geurts, Marritgen. Zij machitgen hu zoon Leendert Henricks van Corler en hun schoonzoon Buijs Willems Schimmel, om uit hun naam te compareren voor Willem Henrick Burgh-Graeff van Westerholt, Bannerheer tot Bahr en Latum, heer tot Scherpenseel en Hacxfoort, Erf-Bannerheer des forstendoms Gelre en Graefschaps Zutphen of zijn Stadhouder en mannen van Leen van den Huijse Scherpenseel, om ratificatie te verzoeken van hun testament. Akte ten huijse van de comparanten. Getuigen: Lambert Dibbits en Jan Peters. Gort, Leenmannen van den Huijse van Luttekewede, vermits het ontbreken van de Leenmannen van den Huijse van Scherpenseel.

Wordt op 3 Jan 1706 genoemd als momber bij de boedelscheiding van Van Lochorst, Pieter Woutersz. (mr. timmerman). Overleden   (datum is niet vermeld). Wouter en Godert van Lochorst, ieder 1/5 portie (= 2/5); Hermen, Wouter, Cornelis en Maghdalena Bootsman, kinderen van Thijmen Bootsman en Geurtje van Lochorst, in hun beider leven echtelieden, mede 1/5 portie; Evert Aartsz van Ginckel, mondige nagelaten zoon van Elisabeth van Lochorst, in leven vrouw van Aart Evertsz van Ginckell, idem voor 1/5 portie; en Magdalena en Maria Tuijgh, onmondige nagelaten kinderen van Willem Tuijgh en Geertruijd van Lochorst, de laatste 1/5 portie. Vrienden en erfgenamen, nevens Leendert Tuijgh en Buijs Willemsz Schimmel als mombers over de voorn. kinderen Tuijgh en de voorsz. Hermen, Wouter en Cornelis Bootsman ook als mombers over Maghdalena Bootsman, zijn niet genegen langer in gemeenschap van de boedel te blijven. Wouter van Lochorst is toebedeeld het grote huis op ’t Havick, nu door hem bewoond, alsmede ’t kleine huis met schuur en hof annex achter ’t voorgaande huis, in de Muurhuizen. Hij brengt in de boedel een som van 1438 gulden en 10 stuivers. Deze som plus de opbrengst van verkochte goederen worden gelijkelijk verdeeld onder de erfgenamen.

In 1712 schenkt Elbertje Tuijgh, vrouw van Buijs Schimmel 100 gl. aan de Armen Noodhulp en de diaconie van de Herv. Kerk (Burgerweeshuis Amersfoort 501; 1712).

Op 13 Mei 1725 verkopen Willemina Schimmel, weduwe van Aelbert de Cruijff wonende onder Werkhoven, van Johannes Schimmel en zijn vrouw Engeltje Hendriks wonende onder de gerechte van Werkhoven, van Wilhelmus Schimmel en zijn vrouw Oetje Valk wonende te Soest, van Adrianus Schimmel, koster tot Leusden en zijn vrouw Jannetje van Vulpen, en van Johanna Schimmel weduwe van Gerrit van Dompselaar wonende alhier geassisteerd met haar bruidegom en aanstaande man Jan Nagel te zamen erfgenamen van hun broeder Buijs Schimmel zaliger voor de ene helft mitsgaders Gijsbertje Camperts, weduwe en boedelhoudster van Henrik Beetsel wonende alhier als moeder en momberse over haar onmondige kinderen Willem, Godert, Margareta en Jacobus Beetsel alsmede van Helena Tuijgh weduwe van Jan Beetsel alhier woonachtig als grootmoeder en momberse over haar kleinzoon Jan Beetsel, mede onmondig nagelaten kind van Hendrik Beetsel door hem in het echt verwekt in zijn eerste huwelijk bij Margaretha Nieuwland welke Jan Willem, Godert, Margareta en Jacobus Beetsel de erfgenamen zijn van Elbertje Thuijg voor de andere helft en uit dien hoofde de enige erfgename van voorsz. Buis Schimmel en zijn vrouw Elbertje Tuijgh in haar leven echtelieden en borgers, aan Johannes van Veerssen en zijn vrouw Johanne Jasperts, een huis erf en grond op de Varkensmarkt. Belending aan de ene zijde de Stadsgragt off Sprengel.  Belending aan de andere zijde de weduwe van Willem Breeker. Met een rente van 6 gulden en 5 stuivers t.b.v. deze stad.

Elbertjen: Op 2 Nov 1682 wordt door Tuijgh, Henrick Willems. (schipper, borgers en inwoonders van Amersfoort) en echtgenoot Geurts, Marritgen het gezamenlijk testament opgemaakt, zij willen hun codicil van 18-10-1680 veranderen: Zij herroepen het prelegaat van het veer op Amsterdam aan hun zoon Leendert Henricks Tuijgh. Leendert Tuijgh moet van de 300 gulden, die hij volgens zijn huwelijkscontract voor het veer heeft betaald, 200 gulden inbrengen ter gemene delinge en nog de 200 gulden die volgens de huwelijksbrief op renten zijn gezet, boven de 200 gulden van huwelijksgoed, of zolang tot hun andere kinderen 400 gulden genoten zullen hebben. Aan hun schoonzoon Buijs Willems Schimmel en hun dochter Elbertje Henricx Tuijgh hebben zij 300 gulden op rente gedaan tot betalinge van het van Ad. Bronckhorst gekochte huijs, waarvan nog geen obligatie is gepasseerd, welke zij moeten betalen à 5% rente, wat zij moeten inbrengen ter gemene delinge. Getuigen: Matheus van der Maath, Cornelis Jacobs. en Godert van Ghemen. Kantlijn: Henrick Willems Tuijgh van Corler verklaart dat zijn schoonzoon Buijs Willems en zijn vrouw (hun dochter), op 28-03 300 gulden hebben afgelost met de renten. Getekend 05-04-1688.

1712: Amersfoort:, akte van schenking door Elbertje Tuigh, echtgenote van Buys Schimmel aan zowel de Armen Noodhulp als aan de diaconie van de Gereformeerde Kerk van een bedrag van 100 gulden ten behoeve van een lijfrente.

2. Gijsbertje Willems Schimmel geb. Leusden, ged. Amersfoort 19-07-1659, won. 1718 te Amersfoort, buiten de Slijkpoort, tr. ca. 1686 (1) Hendrick Lodewijkse van Stenfort, tr. (2) Amersfoort 05-04-1686 Jan Gijsbertsen van Breunis, geb. Barneveld

3. Willemijntje Willems Schimmel, geb. Leusden, ged. Amersfoort 28-01-1664 , won.1718 in Houten, tr. Amersfoort 17-07-1687 Aelbert Cornelisse de Cruyf, geb. Houten, won. Werkhoven, ov. ca 1725

            Verhuurt op 14 Mei 1729 4 mergen bouland te Bunnik, op Merevelt aan Hendriksz van den Berg, woonplaats Weyden.

Verkoopt op 2 Sep 1730 3½ mergen lants op Meervelt ofte Wiltenborgh (erfpacht van het Heilige Geesthuis te Utrecht) aan Jan Hendriksz van den Berg, woonplaats Wulven en Wayen.

4. Johanna Willems Schimmel, geb. Leusden, ged. Amersfoort 1667, won. Noordwijk 1738, tr. (1) Amersfoort (otr. Zeist) 09-10-1697 Gerrit Cornelisz van Domselaar, geb. Amersfoort 1666, begr. Amersfoort 13-07-1720, zn. van Cornelis Jansz van Donselaer en NN, tr. (2) Amersfoort 23-03-1725, kerkelijk huwelijk Bunnik 22-04-1725 Jan Nagel, geb. Echten in ’t Landschap Drenthe, tuinman

Op 25 Sept 1726 verkoopt Jan Nagels en zijn vrouw Johanna Schimmel, burgers, aan Cornelis van Dompselaar, molenaar en zijn vrouw Geertruijd van Hardeveld, burgers, een seekere windkorenmolen, vanouds genaamt “De Path” en nu genoemd wordende “De Koning” met het huis en de schuur, hoven en de grond daarbij behorende, gelegen buiten de Arnhemsepoort (Slijkpoort), aan de Steenstraat en Leusderweg (Leusderbroeckerwegh). Belending aan de stadszijde de herberg “de Swarte Arent”.  Belending achter Aart Woutersen ter Bosch.

Op 19 Sept 1738 doet zij afstand van de legitieme portie uit de boedel van haar dochter Christina van Domselaar ten gunste van Willem Brinck den Jonge (weduwnaar van Christina van Domselaar).

       Zij woonde 1696 in Amersfoort, woonde 1718 in Amersfoort, buiten de Slijkpoort, beroep 1718 molenaar. 

      Op 28 Jan 1719 verkoopt Diderick Wijborgh, raad in de vroedschap en cameraar en Gerbrand Wijborgh ontvanger van ’t huisgeld voor de ene helft en Aleijda van der Meulen weduwe Rutger van Geijn voor de andere helft, erfgenamen van Dirk van Onmeren, zaliger, aan Anthonny van Bemmel, medicine doctor, een plegt of rentebrief van 350 gulden op 15-04-1680 door Anthony Bloeijlant, als speciale gemachtigde van: Cornelis Jacobsz molenaar voor zich zelf en als weduwenaar en boedelharder van Jannitje Claas zijn huisvrouw zaliger, en Claas Thomasz, mitgaders desselfs moeder Hendrickje Claas, weduwe van Thomas Aelten, in zijn leven mede molenaar en Petronella Cocq, zijn huisvrouw t.b.v. Dirck van Ommeren gepasseerd waarbij zij tot onderpand hebben gesteld hun molen mitsgaders hun huis, hof en hofstede met de landerijen buiten de Arnhemsepoort (Slijkpoort) in de vrijheid dezer stad, genaamd de Pad. Tegenwoordige eigenaars van de plegt: Gerrit van Dompselaar, molenaar en Johanna Schimmel, echtelieden.

       Op 25 Juni 1725 worden burgerrechten verleend van Amersfoort aan Jan Nagel.

      Op 3 oktober 1740 wordt een akte van indemniteit opgemaakt ten laste van het stadsbestuur van Amersfoort: Vertrokken naar Noordwijk-binnen, Jan Nagel met zijn echtgenote Johanna Willems Schimmel; enige jaren geleden vertrokken en thans wonende te Noordwijk-binnen; Jan Nagel is van beroep tuinman; mogen te allen tijde terugkeren naar Amersfoort.

5. Johannes Willemsz Schimmel , geb. Leusden, ged. Amersfoort 23-01-1668, 1692-1704 schoolmeester te Leusden, won. Houten 1718, ov. ca. 1732, tr. Amersfoort (att. naar Odijck) 15-03-1692 Engeltje Hendricks van Waveren, geb. ´t Goy 1664, ov. ca. 1732, dr. van Hendrick van Waveren en NN

      Op 12 Sept 1705 huurde Johannes Schimmel, woonplaats Schonauwen, aan de Weteringh huysinghe, hoffstede c.a. met 24 mergen boomgaerd, bouw en weylanden te Wulven en Houten, huurder zal 12 mergen in huur overnemen, door verhuurder gehuurd van het Duitse Huis,  van Cornelis de Ruever (als secretaris van Utrecht).

      Op 21 Jan 1713 en 10 Jul 1717 renversaal aktes, verlenging huur, van Anthony de Ruever (als secretaris gerechte van Utrecht).

      Op 30 Apr 1729, huurde Engeltje Hendrix (weduwe van Johannes Schimmel) samen met Hendrik Schimmel (zoon) huysinghe, hoffstede c.a. met 24 mergen boomgaart, bouw als weylanden te Wulven en Houten, 12 mergen soo bouw als weyland te Wulven van Anthony de Reuver (als secretaris gerechte van Utrecht), het 2e perceel in onderhuur van Duitse Huis.

       Deze percelen worden reeds in 1705 gehuurd door han echtgenoot.

6. Wilhelmus/Willem Willems Schimmel , geb. Leusden1670, 1716 geregtsbode, 1730 hospes in de Drie Ringen te Soest, won. 1716 Soest, 1734 Soest (Heuvelendal), 1776 Soest, otr. Amersfoort (attestatie naar Soest) 05-11-1697 Aeltje/Oetje Everts Valk, geb. Soest 1673, dr. van Evert Valk en Heyltje Teunisse de Raad)

       Op 14 mei 1702 en op 17 sep 1705 de eed afgelegd als schepen te Soest.

      Koopt op 16 Mei 1729 van Wilhelmus van de erfgenamen van Assuerus van Dijk; te Zoest, sekere huysinge, hoff en hoffstede genaamd De Drie Ringen, door de koper bewoond en gebruikt, met de kaatsbaan en hofje en bleekveldje daarbij, gelegen te Zoest bij de Kerk en de Gemeene wegh.

      Hij wordt in 1732 genoemd als voogd van Johanna van der Linden (dochter van Adriana van Emmenes, weduwe van Johannes van der Linden, eerder weduwnaar van Fytje Cornelis van Altena).

      Op 26 aug 1716: Notariële akte van verdeling goederen, nagelaten door hun ouders, comparanten zijn: Neeltje Valk (gehuwd met Jan Claesen van Bunschoten), Willem Willemse Schimmel (geregtsbode te Soest) (gehuwd met Oetje Valk) en Jan Janse van Linden (gehuwd met Adriana Valk).

7. Adriaen Willemsz Schimmel , geb. Leusden, ged. Amersfoort 10-08-1673, volgt V

8. Jordanis Schimmel, geb. Leusden, ged. Amersfoort 10-08-1673, ov. ca.1718

9. Jannitgen Willems Schimmel, geb. Leusden, ged. Amersfoort 01-01-1675, ov. ca. 1718.

 

V

Adriaen Willemsz Schimmel , geb. Leusden, ged. Amersfoort 10-08-1673, 1704-1726 schoolmeester te Leusden, 1718 koster te Leusden, ov. ca. 1775, tr. Overlangbroek (otr. Amersfoort) 15-08-1706 Jannigje Ariens van Vulpen geb. Overlangbroek ca. 1682, dr. van Arien van Vulpen en NN

      Op 29 Dec. 1764 wordt een akte van borgtocht opgemaakt. Willem Schimmel, woonplaats Leusden, laat deze opmaken voor ouders Adrianus Schimmel en Jannetje Ariens van Velpen voor voldiening schuld groot f. 600,- en renten.

       Belijdenis Hervormde Gemeente in Amersfoort ca. 01-03-1709.

      Op 20 Dec 1777 wordt de boedelscheiding beschreven van Schimmel, Adrianus Willemse, overleden (datum is niet vermeld) “voor enige jaren”, Leusden , echtgenoot   Van Vulpen, Jannetje Ariënse, overleden (2) (datum is niet vermeld) “voor enige jaren”, Leusden. Leusden: huis, hof, hofstede, bergen, schuren onder Leusden bij de kerk, met bouwland achter de kerk gelegen; 2 daghuurderswoningen bezijden de kerk. Kinderen-erfgenamen: Willem – en Jannetje Schimmel.

Uit dit huw.:

1. Willem Adriaensz 6 Schimmel geboren op 1707, volgt VI

2. Petronella Adriaans Schimmel, ged. Amersfoort 29-10-1709 , ov. ca.1777

3. Jannetje Adriaans Schimmel, ged. Amersfoort 13-03-1712

4.Arijen Adriaansz Schimmel, ged. Amersfoort 30-07-1723, ov. ca 1777, tr. Achterveld (RK) 1741Niesje van Hardefelt, geb. 1719, ov. 1748 – 1757.

            Uit dit huw.:

1. Joannes Schimmel, ged. Achterveld 04-11-1741, boer, tr. Baarn (RK) 30-07-1777 Evertje Hendricksen Beijer, geb. Baarn 22-11-1746, dr.van Hendrik Aartse Beijer en Maria Aartse van de Woert

       2. Jannitje Aartsen 7 Schimmel, geb. ca. 1745, tr. Gijsbertus Cornelisz Schimmel, ged. Soest (RK) 23-04-1739, zn. van Cornelis Willemsz Schimmel en Willempje Gijsbert Schouten

 

VI

Willem Adriaensz 6 Schimmel , ged. Amersfoort 28-08-1707, 1726-1780 schoolmeester te Leusden, 1731 waarnemend koster te Leusden, 1736-1749 koster te Leusden, 01-01-1778 huysman en coster tot Leusden, ov. ca. 01-12-1788, begr. Leusden (in de kerk, 3e graf, betaald 2-0-0; geref. grafregister Leusden 1773-1896), otr. (1) Amersfoort 03-03-1728 Helmertje Elbertse van Ginkel, geb. Isselt ca. 1704, ov. Leersum 1728-1730, dr. van Elbert van Ginkel en Nn overleden 1728 – 1730 te Leersum, tr. (2) Leersum 19-11-1730 Aeltje Gijsberts van Velthuysen, ged. Leersum 06-08-1699, Darthuisen, ov. Leusden 28-03-1770, dr. van Gijsbert Anthonisz van Velthuysen en Jannigje Jans

Hield in 1760 geen school meer omdat in Leusden geen schoolhuis was. Bezat in 1766 een erf bij de kerk en een gelagkamer.

          Op 29 dec. 1764 wordt een akte van borgtocht opgemaakt door Willem Schimmel, woonplaats Leusden, Teunis Arisse en Maria Ariens van Velpen. Voor ouders Adrianus Schimmel en Jannetje Ariens van Velpen voor voldoening schuld groot f.600,- en renten.

          Op 6 Juli 1789 wordt de boedelscheiding beschreven van Schimmel, Willem Adriaansen (koster), overleden   ?-12-1788, Leusden. Leusden: huis, hof, hofstede, bergen, schuren bij de kerk + bouwland achter de kerk; weiland in het Leusder Heetveld; 2 huisjes bij het Leusder Kerkhof, stadswaards; erf en goed Veldorp; bosch aan de Berg.

         Op 19 Dec 1777 wordt de boedelscheiding beschreven van Veldhuijsen, Aaltje Geysbertsen, overleden 28-03-1770, Leusden, echtgenoot Schimmel, Willem. Leusden: huis, hof, hofstede met bouwland, bij de kerk; bosch aan de berg (Het Konijnenbosch); bouwland aan de weg (Reymaarts Kamp); weiland aan het Leusder Heetveld in de Veldschooren. 5 kinderen erfgenamen: Arien -, Geysbert -, Anthonia -, Johannes – en Albertus Schimmel en de kinderen van vooroverleden dochter Jannetje Schimmel.

Uit dit huw.:

1. Jannigje Willems Schimmel , ged. Leersum 14-10-1731, wegens vacature te Leusden, ov. ca. 1775, tr. Amersfoort Otr. Maurik) 20-06-1761 Jan Evertsz van Ooijen, ged. Rijswijk (Gld.) 08-10-1733, zn. van Evert Jansz van Ooyen en Elisabeth Dircksdr van der Eem

Belijdenis Hervormde Gemeente Amersfoort ca. 01-03-1758.

2. Arien/Arij Willemsz Schimmel, geb. Leusden, ged. Amersfoort 21-09-1732, 1764 huysman, won. 1757 in Leusden, 1763 in Hamersveld (onder Leusden), 1775 op een hofstee onder De Bilt, ov./begr. De Bilt 10/15-06-1798, tr. Driebergen 06-03-1757 Neeltje Cornelis Floor, ged. Driebergen 28-08-1735, ov./begr. De Bilt 31-01/08-02-1819, dr. van Cornelis Cornelisz Floor en Cornelia Willemsdr van Rijswijk

Op 22 Oktober 1763 huurde Arien Willemsz Schimmel van Godard Ph. C. Theodorus baron van Capellen, borgermeester van Zutphen hofstede bestaande in huysinge, bergen en schuuren, bakhuys en schaapschot met boomgaard bouwlanden en heetvelden in De Bilt, in de Bunten (renversaal akte).

In 1766 woonde Arie op boerderij Leijenoord, vroeger gelegen aan de Leijenseweg in De Bilt (nu Bilthoven genoemd). Hij pachtte de boerderij toen voor fl. 410 p/j van G.Ph.C.Th. van der Capellen burgemeester van Zutphen. In 1805 deed de Wde. Arie Schimmel de bedrijfsvoering over aan haar schoonzoon en dochter Evert Janse van Ooijen (overl. 1842) en Cornelia Schimmel (overl. 1841) in ruil voor de kosten van de inboedel (fl. 4063,-) en de verzorging van de weduwe Schimmel. De hofstede werd in 1866 omschreven als Hofstede, bestaande in een Huijsinge, twee bergen, schuur, bakhuijs, schaapshok en boomgaard, bouw- en weiland, tot. 43 morgen.

3. Antonia Willems Schimmel, geb. Leusden, ged. Amersfoort 09-10-1733

Belijdenis Hervormde Gemeente Amersfoort ca. 01-03-1758.

4. Gijsbert Willemsz Schimmel, geb. Leusden, ged. Amersfoort 03-12-1734, volgt VIIIa

5. Johannes/Hannis Schimmel, geb. Leusden ca. 1736, volgt VIIb

6. Aelbert Willemsz Schimmel, geb. Leusden, ged. Amersfoort 08-01-1740

Belijdenis Hervormde Gemeente Amersfoort ca. 01-04-1760.

 

VIIIa

Gijsbert Willemsz Schimmel, geb. Leusden, ged. Amersfoort 03-12-1734, landbouwer op Lokhorst, ov. Leusden 05-09-1813, tr. Voorthuizen 22-02-1771Maria Heijmense van Middendorp, ged. Voorthuizen 05-07-1747, ov. Leusden 18-03-1819, dr. van Heijmen Evertsen van Middendorp en Evertje Dirks van Wenkum

Belijdenis Hervormde Gemeente Amersfoort ca. 01-03-1758.

1. Wilhelmus Gijsbertsz Schimmel, geb. Leusden, ged. Amersfoort 25-02-1772, landbouwer, won.1803 te Barneveld, ov. Barneveld (Esveld) 13 Feb 1835, tr. Lunteren 28-02-1802 Cornelia Wouters Dekkers, geb. Lunteren ca. 1773, ov. Barneveld (Esveld) 30-07-1844, dr. van Wouter Dekkers en Annetje van Holk

Belijdenis Hervormde Gemeente Amersfoort ca. 01-10-1800.

Uit dit huw.:

1. Maria Schimmel, geb. Leusden 13-01-1803, landbouwster, ov. Garderbroek 16-05-1870 , tr. Barneveld 31-10-1845 Otto van Middendorp, geb. Kootwijkerbroek 16-12-1815, zn. van Klaas Otten van Middendorp en Jannetje Willems) gedoopt 14 Jan 1816 te Kootwijkerbroek, dagloner, landbouwer, ov. Barneveld 20-01-1882

2. Anna Schimmel, geb. Leusden 13-05-1804

3. Wouter Schimmel, geb. Leusden 17-07-1805, ov.15-08-1805

4. Wouter Schimmel, geb. Leusden, ged. Barneveld 11-08-1806, schutter de mobiele schutterij, ov. Harderwijk 14-11-1831

5. Gijsbert Schimmel, geb. Leusden 28-08-1807, landbouwer, ov. Barneveld (Esveld)01-08-1843

6. Ariën Schimmel, geb. Leusden 19-11-1809, landbouwer, ov. Barneveld (De Glind) 01-05-1864, tr. Barneveld 23-02-1844 Gijsbertje Schut, geb. Garderen 1816, ov. Scherpenzeel 29-03-1879, begr. Glashorst, graf nr. 110, dr. van Jacob Aartsen Schut en Grietje Dirksen Baggers

In 1864 verkoopt Hendrik Ploeg, wed. Neeltje Glashorst, metselaar te Scherpenzeel, voor zichzelf en uit kracht van de na de moeder ov. kinderen Antje en Evertje Ploeg en als vader van de mi.j. dochter Rijkje Ploeg aan Gijsje Schut, wed. Arie Schimmel, landb. onder Barneveld een huis wijk A nr. 119, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 518,519, groot 10 roeden, 10 ellen, voor f 1150,=. (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 37; 30-07-1864).

Lidm. Scherpenzeel: Gijsbertje Schut, wed. Schimmel en Heintje Schut, met attestatie van Barneveld 06-03-1865.

In 1875 laat Gijsje Schut, wed. Arien Schimmel, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken. Zuster Nelletje Schut x Helmert van Milligen, landb. onder Harskamp krijgt haar kleding. Arien Schimmel, zoon van Gijsbert Schimmel, landb. op Groot Kolfschoten onder Scherpenzeel krijgt f 200,=. Erfgenamen: Zuster Nelletje Schut, voor de helft. Gijsbert Schimmel, landb. op Groot Kolfschoten onder S.; Willem Schimmel Albertzoon, landb. achter Amersfoort; de kinderen van wijlen Maria Schimmel x Tijmen Apeldoorn, landb. onder W.; Albertus van den Berg, mi.j. zoon van wijlen Willem van den Berg x wijlen Johanna Schimmel, voor de wederhelft. (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 204; 05-02-1875).

Boedelbeschrijving boedel Gijsje Schut: (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 204; 24-04-1879).

Boedelscheiding boedel Gijsje Schut: (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 29; 26-08-1879).

7. Antje Schimmel, geb. Barneveld 1811, ov. Barneveld 26-08-1833

2. Alijda Gijsberts Schimmel, ged. Amersfoort 25-02-1772, ov. 1775

3. Evertje Gijsberts Schimmel, geb. Leusden, ged. Amersfoort 15-10-1773, won. 1805 te Lokhorst, ov. Amersfoort 15-02-1850, tr. Amersfoort 03-03-1805 Wulfert Gerritz van Meerveld, ged. Woudenberg 29-01-1775, won. 1805 te Barneveld, bouwman, landbouwer in gemeente Stoutenburg op de Driftakker, ov. Amersfoort 11-12-1846, zn. van Gerrit Wulfertsz van Meerveld en Aaltje Jans van Voskuijlen

Belijdenis Hervormde Gemeente Amersfoort ca. 01-03-1797.

Op 8 Mei 1847 wordt een akte van verkoop opgemaakt: 1 – Meerveld, Gerrit (te Stoutenburg) gemachtigde voor hemzelf en voor: Schimmel, Evertje (zijn moeder, wed. van Meerfeld, Wulfert overleden te Amersfoort) en voor: Meerveld, Maria (zijn zuster, vrouw van Koudijs, Willem); 2 – Geest, Cornelis van de (landbouwer te Leusden) gemachtigde voor zijn vrouw Meerveld, Aaltje; 3 – Meerveld, Gijsbertus (kastelein te Amersfoort); 4 – Binnendijk, Reinier van (kaaskoper te Amersfoort) voor zijn vrouw Meerveld, Gijsberta (alle 5 kinderen als erfgenamen van wijlen Meerveld, Wulfert) (Verkopers). Coenen, Jonkheer Jan Franciscus Leonard (controleur ’s rijksbelastingen te Amersfoort) (koper).  Boerenhofstede “de Driftakker” te Stoutenburg, bestaande: behuizinghe, 2 schuren, 2 bergen en wei, bouw- en bosland plus riet, kad. Amersfoort B. 99 en 100, kad. Stoutenburg C 127, 127 bis, 128 t /m 132, 134 t/m 137 en 146 t/m 157. Verkregen in eigendom bij openbare verkoop dd. 26-11-1800. Onder de verkoop is begrepen de losse balkslieten en de platen doch daarvan uitgesonderd, het hout en de stammen, midden in het weiland achter de schuur en in het weiland achter de tuin, hetwelk de bruiker van het uitrooyen is gegund. Willem Koudijs heeft Maria en haar kinderen sedert enige jaren verlaten en ondanks naspeuringen weet zij niet waar hij zich bevindt, zij is gerechtigd om voor haar eigen belangen op te komen (19- 03-1847). Wulferd Meerveld en Evertje Schimmel waren onder huwelijkse voorwaarden in volkomen gemeenschap getrouwd.

Op 15 Sept. 1847 wordt akte opgemaakt: Poot, Hendrik (veehouder te Baarn) is schuldig aan Evertje Schimmel, wed. van Wulfert Meerveld, vertegenwoordigt door de gemachtigde Dirk van der Roemer, zaakwaarnemer, f. 500,– met 5% rente. Tot waarborg van geleend bedrag: huis en erf en hooiberg aan ter Eem, gemeente Baarn, kad. A 79 en 80.

Op 24 Sept,1847 wordt akte opgemaakt: Zeggelaar, Wouter (arbeider te Amersfoort) is schuldig aan Evertje Schimmel, wed. van Wulfert Meerveld, vertegenwoordigd door de gemachtigde Bartholomeus Kruijff, f. 200,– met 5% rente. Tot waarborg van geleend bedrag: huizinge, erf, bouwland aan de Soesterstraatweg te Amersfoort, kad. C 89, 181 en D 424, 425.

Op 21 Feb 1850 wordt akte van inventaris opgemaakt: Comparanten: 1. Wilbrink, Gerardus (korenmolenaar te Walderveen, gem. Lunteren, als voogd over drie minderjarige kinderen van wijlen Meerveld, Gijsbertus en wijlen Wilbrink, Gerarda. Benoemd bij akte 23-11-1847, not. Js. de Louter) t.w.: – Meerveld, Wulfert; – Meerveld, Geertruida; – Meerveld, Everdina. 2. Meerveld, Gerrit Wulferse (landbouwer in Stoutenburg. Voor zichzelf en als toeziend voogd over genoemde drie kinderen. Benoemd door kantonrechter te Amersfoort 28-01-1848.). 3. Meerveld, Maria (tapster te Amersfoort). 4. Meerveld, Gijsberta (gehuwd met en bijgestaan door Van Binnendijk, Reinier, kaaskoper te Amersfoort). Gerrit, Maria en Gijsberta zijn kinderen van Evertje Schimmel (weduwe van Wulfert Meerveld), op 16-02-1850 te Amersfoort overleden. De drie minderjarige kinderen: Wulfert, Geertruida en Everdina (kinderen van haar zoon wijlen Gijsbertus Meerveld) zijn haar kleinkinderen. Deze zes kinderen/kleinkinderen zijn haar enige erfgenamen.

      De boedel betreft: – huis aan het St. Joriskerkhof + inboedel; – obligatie met hypotheek dd. 15-09-1847, voor not. de Louter. (dit is een schuldbekentenis van Hendrik Poot, veehouder te Baarn van f 500,- aan Evertje Schimmel); – idem een obligatie van f 200,- dd. 24-09-1847, not. de Louter, t.l.v. Wouter Zeggelaar, arbeider te Amersfoort; – een onderhandse schuldbekentenis t.l.v. Reinier van Binnendijk en zijn vrouw Gijsberta Meerveld, van f 500,- dd. 16-08-1847; – idem t.l.v. Gerrit Meerveld, van f 1.628,- dd. 31-08-1847; – er zijn ook enige schulden. Testament: 26-11-1849: Zij herroept eerdere testamenten en benoemt als erfgenamen haar kinderen: Maria Meerveld, gehuwd met Koudijs, Gerrit Wulferse Meerveld en Gijsberta Meerveld, gehuwd met Reinier van Binnendijk.

      Zij geeft hen recht en keuze om de inboedel tegen de schatting over te nemen.

      Wulfert is schuldig aan Nelletje Logtenstein, wonend Soest, de som van f 1.000,- tegen 4%. Waarborg: Stoutenburg C 127, 127 bis, 128 t/m 132, 134, 134 bis, 135 t/m 137, 146 t/m 157 (boerenhofstede De Driftakker tussen Modderbeek en de Linie). Op 30 en 31 Dec 1845 verkoop op verzoek van Wulfert: roerende goederen. Op 8 Mei 1847 verkoop van De Driftakker (vorengenoemd) alsmede: Amersfoort B 99 en 100.

4. Alijda Gijsberts Schimmel, geb. Leusden, ged. Amersfoort 05-10-1775, ov. Barneveld (Zwartebroek) 02-02-1867, tr. Leusden 03-06-1812 Teunis(Kas) Jacobs van den Brink, geb. Zwartebroek 15-10-1790, landbouwer, schaapherder, dagloner, won. op boerderij ‘Overbeek’ en ‘Het kleine Zwarte Varken’ (1825-1857), ov. Zwartebroek 08-11-1876, zn. van Jacob Stevensen van den Brink en Grietjen Teunis)

Belijdenis Hervormde Gemeente Amersfoort ca. 01-10-1800.

5. Johanna Gijsberts Schimmel, ged. Amersfoort 29-03-1778, ov. Amersfoort 1779

6. Johanna Gijsberts Schimmel , geb./ged. Amersfoort 02/04-04-1779 te Amersfoort, ov. Woudenberg 02-07-1848 te Woudenberg, tr. Amersfoort 17-07-1808 Jan Gerritz van Meerveld, geb. Stoutenburg, ged. Amersfoort 20-04-1783, landbouwer in de buurtschap Voskuijlen te Woudenberg, ov. Woudenberg 09-10-1829, zn. van Gerrit Wulfertsz van Meerveld en Aaltje Jans van Voskuijlen

7. Heijmen Everts Gijsbertsz Schimmel , ged. Amersfoort 07-02-1782, ov. Leusden 06-01-1824, tr. Leusden (gerecht) 09-02-1810 Maartje/Marritje Johans Schimmel, geb. Ede 1788 te Ede, ged. Ede 22-08-1788, ov. Leusden 30-06-1836, dr. van Johannes Schimmel en Geertruij Gerritsen van Ginkel

Belijdenis Hervormde Gemeente Amersfoort ca. 01-10-1800.

Uit dit huw.:

1. Maria Schimmel, geb. Leusden 07-04-1812, ov. Leusden 25-05-1866, tr. Leusden 08-11-1839 Gijsbert Ruiter, geb. Putten 1812, zn. van Evert Cornelissen Ruiter en Janna Gijsberts

2. Geertruijda Schimmel, geb. Leusden 29-09-1813, ov. Soest 10-10-1882, tr. (1) Amersfoort 21-05-1845 Frans Wijnen, geb. Amersfoort 1813, daglooner, ov. Zutphen 08-04-1850, zn. van Jan Wijnen en Heiltje de Neling, tr. (2) Soest 08-02-1851 Berend van Goor, geb. Nijkerk ca 1824 te Nijkerk, landbouwer, ov. Nijkerk 17-11-1901, zn. van Toon Gerritsen van Goor en Jacoba Zwera Abrahams

3. Gijsberta Schimmel, geb. Leusden 02-02-1815 te Leusden, tr. (1) Langbroek 19-11-1847 Arris Groenestein, geb. Leusden 1809, ov. Soest 12-12-1873, zn. van Cornelis Groenestein en Maria Dirkse Schimmel, tr. (2) Amersfoort 20-12-1876 Aalt Post, geb. Nijkerk ca.1824, ov. Barneveld (Voorthuizen) 25-08-1912, zn. van Teunis Gerritsen Post en Willempje Hendriks

4. Johanna Schimmel, geb. Leusden 17-05-1816, ov. Leusden 29-05-1816

5. Joannes Schimmel, geb. Leusden 30-04-1818 te Leusden, ov. Leusden 21-05-1818

6. Johannes Schimmel, geb. Leusden 22-06-1819, voerman, stalhouder, ov. Apeldoorn 21-09-1856, tr. Apeldoorn 05-05-1855 Hendrika Buijtenhuijs, geb. Apeldoorn ca. 1822, ov. Apeldoorn 14-12-1871, dr.van Jacobus Lamberts Buijtenhuijs en Aaltje Drost

7. doodgeboren kind, ov. Leusden 17-04-1821

8. Gijsbert Schimmel, geb. Leusden 10-03-1822, kastelein, stalhouder, ov. Apeldoorn 07-11-1880, tr. Cothen 28-04-1864 Grietje van Lingen, geb. Hasselt 1838, ov. Deventer 22-02-1904, dr. van Christiaan van Lingen en Wiggertje van Es

Lidm. Scherpenzeel 18-03-1847: Gijsbert Schimmel.

9. doodgeboren kind, ov. Leusden 27-07-1824

8. Arien Gijsbertsz Schimmel, geb. Leusden, ged. Amersfoort 25-07-1784 te Amersfoort, ov. Leusden 18-01-1844, tr. Leusden 28-10-1813 Jannetje Jansen, ged. Hoevelaken 15-10-1787, ov. Leusden 30-03-1857, dr. van Jan Peterse Jansen en Gysbertje Maassen

Belijdenis Hervormde Gemeente Amersfoort ca. 01-05-1807.

Op 21 Jan 1845 openbare verkoping van inboedel voor haarzelf en haar zoon Evert Schimmel (minderjarig), voor Gijsbertus Schimmel, kastelein te Amersfoort, voor hemzelf en als voogd over Evert en voor Maria Schimmel, gehuwd met Cornelis Pothoven, landbouwers te Leusden en Willem Schimmel, mede landbouwer te Leusden.

Kocht op 3 Febr 1845 van Cornelis Lagerwey te Woudenberg: erf en goed Klein Voskuilen, bestaande uit huizinge, achterhuis, schuur, koornberg, bouw- en weiland met het houtgewas daarop in de gem. Woudenberg, buurtschap Voskuilen kad. 422 en 424 t/m 431.

Testamenten van Willem Gijsbert en Everardus Schimmel, beiden landb. op Klein Voskuilen onder Woudenberg. Erfgenaam: zijn broer. Mocht zijn moeder Jannetje Jansen, wed. Arie Schimmel nog in leven zijn, dan krijgt zij haar wettelijk deel. Mocht broer Everhard trouwen dan krijgt broer Petrus Schimmel, leverancier te Amersfoort f 200,=; zuster Maria Schimmel x Cornelis Pothoven, landb. te Leusden f 50,=; broer Gijsbert Schimmel, kastelein te Amersfoort f 50,= (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 12 en 13; 21-03-1851).

In 1851 leent Jannetje Jansen, ook wel Jannetje Petersen, wed. Arie Schim­mel, landb. op Klein Voskuilen onder Woudenberg f 1000,= van haar zoon Willem Gijsbert Schimmel, landb. op Klein Voskuilen en f 1000,= van haar zoon Everardus Schimmel, landb. op Klein Voskuilen. Onderpand: Klein Voskuilen. Voor een gedeelte tiendplichtig, sectie A 422. Belast met een hypotheek van f 1000,= restant kooppenningen t.b.v. Cornelis Lagerweij, z.b. te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 23; 02-07-1851).

In 1851 laat Jannetje Jansen, ook wel Jannetje Petersen, wed. Arie Schim­mel, landb. op Klein Voskuilen onder Woudenberg haar testament maken. Dochter Maria Schimmel x Cornelis Pothoven, landb. onder Leusden krijgt haar kleding en sieraden. Zoons Willem Gijsbert en Everardus Schimmel krijgen Klein Voskuilen. Erfgenamen: Petrus, Gijsbert, Maria, Willem Gijsbert en Ever­ardus Schimmel. Executeur: Willem Gijsbert Schimmel, voor f 50,=. (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 24; 02-07-1851).

In 1852 verkoopt Jannetje Jansen, ook wel Petersen, wed. Arie Schimmel, landb. op Klein Voskuilen onder Woudenberg aan Aalbert Meerveld, landb. op Voskuil onder Woudenberg het erf en goed Klein Voskuilen, een huizinge, achterhuis, bakhuis, schuur, twee korenbergen en land in de buurtschap Voskuilen onder W., sectie A. 422,424-431, A 422(ged) + 3 bunder tiendplichtig, groot 8 bunder, 74 roeden, 80 ellen, voor f 4500,=. Waarvan f 4000,= worden omgezet in een hypo­theek. (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 29; 10-11-1852).

9. Aalbert Gijsbertsz Schimmel , geb. Stoutenburg, ged. Amersfoort 29-11-1787, volgt IXa

 

IXa

Aalbert Gijsbertsz Schimmel , geb. Stoutenburg, ged. Amersfoort 29-11-1787, landbouwer, won. De Glind, 1827 in Barneveld, Kallenbroek, Glindhorst, ov. Barneveld (De Glind) 01-06-1860, tr. Stoutenburg 15-12-1821 Fransje Wulpherts Pater, ged. Lunteren 08-10-1797, ov. Barneveld 24-01-1872, dr. van Wulfert Corsen Pater en Johanna Gerritsen van Soest

Belijdenis Hervormde Gemeente Amersfoort ca. 01-05-1807.

Uit dit huw.:

1. Gijsbertus Schimmel, geb. Barneveld 25-03-1822, volgt Xa

2. Wulf Schimmel, geb. Barneveld ca. 1825, ov. Barneveld 09-06-1849

3. Willem Schimmel, geb. Barneveld 1826 te Barneveld, ov. Amersfoort  06-12-1911, tr. Hoogland 06-09-1855 Maria Wolfswinkel, geb. Hoogland 1833, ov. Amersfoort 21-06-1907, dr. van Maas Wolfswinkel en Gerretje van Beek

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Willem Schimmel te Barneveld.

4. Johannes Schimmel, geb. 1829

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Hannes Schimmel te Barneveld, met attestatie vertrokken naar Noord Amerika april 1856.

5. Maria Schimmel, geb. Barneveld 09-12-1831 te Barneveld, ov. Woudenberg 13-05-1874, begr. Scherpenzeel (Glashorst , graf nr. 136), tr. Barneveld 10-04-1856, kerkelijk Barneveld 13-04-1856 Tijmen Apeldoorn, geb. Woudenberg14-05-1827, landbouwer, ov. Woudenberg 30-04-1899, begr. Scherpenzeel (Glashorst , graf nr. 215), zn. van Wulfert Wulfersen van Apeldoorn en Marretje van de Lagemaat

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Maria Schimmel te Barneveld.

6. Johanna Schimmel, geb. Barneveld 1836, ov. Barneveld (De Glind) 21-03-1872, tr. Barneveld 16-06-1858 Willem van den Berg, geb. Ede 1835, landbouwer, ov. Barneveld 20-03-1884 in Barneveld, zn. van Wouter van den Berg en Jacobje Blankenspoor

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Johanna Schimmel te Barneveld.

 

Xa

Gijsbertus Schimmel, geb. Barneveld 25-03-1822, landbouwer, ov. Woudenberg 09-05-1892, tr. Scherpenzeel 22-02-1849 Melisje Roelofsen, geb./ged. Scherpenzeel 05/25-07-1824, ov. Scherpenzeel 03-11-1890, begr. Glashorst, graf nr. 188, dr. van Jacobus Roelofsen en Jannigje Melissen van Overeem

Lidm. Scherpenzeel 21-03-1847: Gijsbert Schimmel en Melisje Roelofsen.

Testament Jannigje Overeem, wed. Jacob Roelofsen, landb. op Groot Kolf­schoten onder Scherpenzeel . Dochter Melisje Roelofsen x Gijsbert Schimmel, landb. op Groot Kolfschoten mag de boerderij en inboedel, uitgezonderd haar klerenkast met inhoud, kopen voor f 3000,=. Erfgenamen: haar dochters Maria Roelofsen x Dirk van ’t Net, landb. onder Putten en Melisje Roelofsen x Gijsbert Schimmel, ieder voor de helft (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 39; 05-12-1849).

In 1891 vindt ere en boedelbeschrijving plaats op Groot Kolfschoten t.v.v. Gijsbertus Schimmel, landbouwer te Scherpenzeel. Complete inboedel, o.a. 2 paarden, 11 koeien, 2 pinken, 3 zeugen en een hond. Totaal t.w.v. 2711,80 (Not. Amersfoort AT058a007; 16-12-1891).

Uit dit huw.:

1. Jannigje Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 29-03/05-05-1850, ov. Dodewaard 19-11-1916, tr. (1) Scherpenzeel 07-03-1878 Hendrik van Heerd, geb. Ede 1854 , mandenmaker, landbouwer, ov. Dodewaard 04-02-1934 , zn van Wouter van Heerd en Stijntje Beek , tr. (2) Dodewaard 16-11-1916 Dirk Roodbeen, geb. Dodewaard 1884, arbeider, zn. van Jan Cornelis Roodbeen en Petronella Hoogakker

                Lidm. Scherpenzeel 09-04-1873: Jannetje Schimmel, met attestatie vertrokken naar Lunteren 15-04-1878.

2. Albertus Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 29-05/26-06-1853 , landbouwer, ov. Lunteren 06-05-1896, tr. Ede 24-12-1881 Antje Roelofsen, geb. Ede 1857 te Ede, ov. Lunteren 12-03-1895, dr. van Wouter Roelofsen en Antje van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1877: Albertus Schimmel.

Uit dit huw.:

1. doodgeb. kind, ov. Barneveld 19-08-1883

2. Wouterus Schimmel, geb. Barneveld ca. 1885, ov. Ede 30-07-1896

3. doodgeb. kind, ov. Barneveld 28-09-1886

4. Melis Schimmel, geb. Barneveld 10-01-1888, stalknecht, tr. Putten 29-11-1912 Jannetje Termaat, geb. Putten 30-05-1886, dr. van Berend Termaat en Aartje Mulder

5. doodgeb. kind, ov. Barneveld 01-08-1890

6. doodgeb. kind, ov. Barneveld (De Glind) 29-11-1891

7. Anthonie Schimmel, geb. Lunteren ca 1894, ov. Ede (ingeschr. te Scherpenzeel) 22-05-1908

3. Fransje Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 05/25-03-1855 , tr. Scherpenzeel 04-02-1876 Evert Florus Roelofsen, 30 jaar, landbouwer, geb. Ede 1846, arbeider, landbouwer, ov. Dodewaard 01-10-1936, zn. van Wouter Roelofsen en Antje van Ginkel

4. Jacob Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 04/26-07-1857, volgt XIa

5. Arie Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 19-08/25-09-1859, volgt XIb

6. Maria Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 11-02/31-03-1861, tr. Nijkerk 19-12-1894 Gijsbert Blokhuis, geb. Nijkerk 1860, ov. Nijkerk 12-10-1937, zn. van Rijkert Blokhuis en Geurtje van Bielder

                Lidm. Scherpenzeel 02-04-1882: Maria Schimmel, met attestatie vertrokken naar Nijkerk 25-11-1884.

7. Gijsbertus Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 09-12-1863/03-01-1864, ov. Scherpenzeel 26-04-1902, tr. Scherpenzeel 16-10-1897 Grietje Lokhorst, wed. Hendrik Peelen , geb./ged. Scherpenzeel 06/30-05-1858, ov. Scherpenzeel 17-01-1918, dr. van Albertus Lokhorst en Geertje van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel: Gijsbertus Schimmel, met attestatie van Zwolle 27-04-1884 of met attestatie van Utrecht 03-05-1884.

Boedelscheiding: 21-01-1890 (Not. Amersfoort, P. v.d. Want; AT 058a004 rep 11).

In 1897 worden huw. voorw. gemaakt tussen Gijsbertus Schimmel Gijsbertuszoon, landbouwer te Scherpenzeel en Grietje Lokhorst, wed. Hendrik Peelen (1 kind uit dit huw.), z.b. te Scherpenzeel. Gijsbert: f 3000,=. Grietje: de helft van de nal. schap van Hendrik Peelen en 3/16 deel van de nal. schap van haar ouders Albertus Lokhorst en Geertje van Ginkel (Not. Amersfoort, AT058a014, nr. 110; 04-10-1897). Testament op de langstelevende (Not. Amersfoort, AT058a014, nr. 111 en 112; 04-10-1897).

Gijsbert Schimmel is boer geworden op Ebbenhorst en is jong overleden. Zijn zoon bleef met de weduwe achter. Grietje is toen naar haar broer Gijsbert op ’t dorp verhuisd.

Uit dit huw.:

Gijsbert Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 24-06/30-07-1898, landbouwer, tr. kerkelijk Scherpenzeel 19-01-1940 Arendina Johanna Doest, geboren 06-06-1905, ov. 03-06-1984, begr. Glashorst, Scherpenzeel

            Uit dit huw.:

1. Grietje Johanna Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 13-12-1941/01-03-1942

2. Johanna Berendina Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 25-03/04-06-1944

8. Melisje Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 22-11/24-12-1865, ov. Scherpenzeel 29-09-1928, tr. Scherpenzeel 27-07-1889 Willem Harthoorn, geb. Maarn 03-08-1866, landbouwer, ov. Scherpenzeel 25-02-1953, zn. van Cornelis Gerrit Harthoorn en Fransje Pater

                Lidm. Scherpenzeel 11-04-1886: Melisje Schimmel.

 

XIa

Jacob Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 04/26-07-1857 , beroep 1882-1898 boerenknecht, arbeider, beroep 1898 boer, woonde 1857-1882 te Scherpenzeel, woonde 1882-1898 te Elst (bij Nijmegen), woonde 1898 op boerderij Klein Gooswilligen te Scherpenzeel, ov. Scherpenzeel 07-03-1940, begr.Glashorst graf nr. 335, tr. Woudenberg 26-08-1882 Geertruida Veldhuizen, geb. Doorn 04-03-1857, ov. Scherpenzeel 25-11-1927, begr.Glashorst graf nr. 335 , dr. van Antonie Veldhuizen en Adriana van Rheenen

                Lidm. Scherpenzeel 02 -04-1 882: Jacob Schimmel, met attestatie vertrokken naar Elst 01-05-1883, met attestatie van Elst febr. 1898 of van Renswoude 05-03-1898.

Uit dit huw.:

1. Geertruida (Geertje) van Rheenen/Schimmel (erkend bij huw.)

2. Gijsbertus Schimmel, geb. Woudenberg 20-09-1882, ged. in de Grote Kerk 29-10-1882 , volgt XIIa

3. AdrianaSchimmel, geb. Scherpenzeel 22-04-1884, ov. 03-05-1974, tr. Scherpenzeel 21-01-1911 Dirk van Bennekom, geb. Renswoude 12-04-1881, landbouwer, ov. 20-02-1963, zn. van Jan van Bennekom en Dirkje van de Vliert

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1893: Adriana Schimmel, met attetstatie vertrokken naar Leersum jan. 1911.

4. AntonieSchimmel, geb. Elst 11-10-1885, volgt XIIb

5. MelisSchimmel, geb. Elst 10-06-1888, won. op “Boeschoten” onder Voorthuizen, ov. Garderen 15-04-1980, begr. Garderen (Begraafplaats aan de Koningsweg, tr. Scherpenzeel 21-02-1914 Evertje Hazeleger, geb. Lunteren 16-10-1886, ov. Garderen 10-03-1957, begr. Garderen (Begraafplaats aan de Koningsweg) 14-03-1957, dr. van Aart Hazeleger en Janna van Donkelaar

                Lidm. Scherpenzeel 30-03-1911: Melis Schimmel, met attestatie vertrokken naar Garderen febr.1914.

Uit dit huw.:

1. Jacob GerardSchimmel, geb. 03-07-1916, ov. 22-05-1997, begr. Garderen (Begraafplaats aan de Koningsweg), tr. 10-10-1946 (1) Johanna Bronkhorst, geb. 29-06-1918, ov. 06-08-1983, begr. Garderen (Begraafplaats aan de Koningsweg), tr. (2) 28-09-1984 Albertha Dina van Hemel, geb. 12-09-1919

Uit het 1 e huw.:

            1. MelisSchimmel, geb. 30-03-1948, tr. 27-07-1972 Clazina Petronella Vos, geb. 22-05-1946.

Uit dit huw.:

1. Jacob Gerard 14 Schimmel, geb. 27-04-1974

2. Jeanette Johanna Schimmel, geb. 14-09-1976

3. Geertruida Johanna Schimmel, geb. 21-04-1952, ov. 09-05-1955, begr.Garderen (Begraafplaats aan de Koningsweg).

4. Johannes Gerard Schimmel, geb. 24-08-1957

            2. Janna Adriana Schimmel, geb. 05-12-1917, ov. 20-09-2004., tr. 21-03-1946 Hendrik van Meerveld, geb. 05-04-1917, ov. Nijkerk 06-08-1998

3. Geertruida Jacoba (Geertje) Schimmel, geb. 21-09-1919 in Boeschoten, ov. Stroe 22-09-2006, begr. Garderen 27-09-2006 (Begraafplaats aan de Koningsweg), tr. 23-05-1946 Gerrit van Laar, geb. 12-09-1914, ov. 21-03-1961.

4. Aart JanSchimmel, geb. 25-09-1920, ov. 20 Jan 1996, begr.Voorthuizen (Algemene Begraafplaats), tr. 12-07-1945 Reintje de Vries, geb. 25-01-1925.

Uit dit huw.:

1. Melis Schimmel, geb. 01-12-1945, tr. 09-05-1968 Cornelia Johanna Mazurel, geb. 19-09-1947

Uit dit huw.:

1. Aart JanSchimmel, geb. 15-08-1969

2. Leonora Schimmel, geb. 20-11-1970

3. Reinanke Schimmel, geb. 28-12-1972, ov. 04-03-1985, begr.Houten (Alg. Begraafpl. Ireneweg)

4. Pieter Gerhard Schimmel, geb.  25-06-1979

2. Johannes DirkSchimmel, geb. Nijkerk 21-02-1947 , tr. Putten 22-01-1969 Teunisje Bouw, geb. 20-01-1947, dr. van Bessel Bouw en Aartje van de Brink

Uit dit huw.:

1. ReinierSchimmel, geb. 27-08-1970

2. Aart Jan Schimmel, geb. 31-03-1974

3. Elze Maria Schimmel, geb. 07-06-1977

4. Johannes Dirk Schimmel, geb. 21-05-1985

          3. Evert Schimmel, geb. 24-05-1948, tr. 23-12-1969 Tiny Adriana Zandijk, geb. 08-11-1947

Uit dit huw.:

1. Reina MariaSchimmel, geb. 22-11-1971

2. Xandra Elisabeth Schimmel, geb. 08-11-1973

3. Aart Johannes Schimmel, geb. 22-02-1977

4. Anna Helena Schimmel, geb. 12-11-1981

          4. Dirk JanSchimmel, geb. 30-05-1950, tr. 15-05-1977 Marjan Dam, geb. 06-11-1954

Uit dit huw.:

1. Henrieke JoanSchimmel, geb. 31-05-1982

2. Mazien Schimmel, geb. 27-08-1984

          5. Peter Schimmel, geb. 13-06-1954

          6. Aart JanSchimmel, geb. 08-01-1957, tr. 21-04-1976 Geurtje Veldhuizen, geb. 03-06-1957

Uit dit huw.:

1. MarkSchimmel, geb.03-05-1981

2. Peter Schimmel, geb.04-06-1983

          7. Reina Adriana Schimmel, geb. 10-02-1967

5. ArieSchimmel, geb. Barneveld (Boeschoten) 30-04-1925 te, landbouwer, won.Garderen, ov. Voorthuizen 27-05-1989, begr. 01-06-1989, tr. 19-02-1953 Hendrika Goodschalk, geb. 1929

Uit dit huw.:

1. MelisSchimmel, geb. 06-08-1954

2. Gerrit Schimmel, geb. Garderen 03-03-1957, tr. Barneveld 16-08-1978 Albertha Steventje van Wolfswinkel, geb. Voorthuizen 20 Okt 1959

Uit dit huw.:

1. ArianneSchimmel, geb. 1984

2. Melinda Schimmel, geb. 1985

3. Evert Schimmel, geb. 26-11-1960

4. Hendrikus Schimmel, geb. 28-07-1964

6. Evertje MelisjeSchimmel, geb. Barneveld (Boeschoten) 30-04-1925, won. Bennekom, tr. 07-05-1953 Jan Uilke Haanstra, geb. 01-03-1921, ov. 30-04-1986

5. doodgeb. Kind, ov. Elst (bij Nijmegen) 10-02-1890

6. Mietje Schimmel, geb. Elst 30-01-1891, ov. 09-01-1980, tr. Scherpenzeel 24-08-1918 Marinus van den Broek, geb./ged. Scherpenzeel 19-03/24-04-1892, ov. 22-11-1962, zn. van Cornelis van den Broek en Sophia Hendrika van Leeuwen

                Lidm. Scherpenzeel 02-04-1914: Mietje Schimmel, met attestatie vertrokken naar Barneveld aug. 1918.

7. Arie Schimmel, geb. Elst 1893, ov. Scherpenzeel 0 6-07-1907

8. Geertruida Schimmel, geb. 30-08-1895, ov. Scherpenzeel 20-08-1955, landbouwer op De Lucht onder, Scherpenzeel, tr. 30-04-1926 Jacob Vaarkamp, geb. Leusden 16-08-1894, ov. Renswoude 29-07-1982, zn. van Gijsbert Vaarkamp en Cornelia van de Kieft

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1922: Geertruida Schimmel.

9. Jansje Schimmel, geb. 13-05-1897, ov. 13-05-1987 (op haar verjaardag), tr. Scherpenzeel 31-01-1929 Helmig van Milligen, geb. Ede 1899, ov. 20-03-1967, zn. van Jacob van Milligen en Willemina Jansen

                Lidm. Scherpenzeel 28-03-1920: Jansje Schimmel, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 06-02-1929.

10. Fransje Schimmel , geb./ged. Scherpenzeel 19-05/25-06-1899 , won. 1924 in Scherpenzeel, ov. 04-04-1986, tr. Scherpenzeel 15-03-1924, kerkelijk huwelijk 15-03-1924 Albertus van Millingen, geb. 28-03-1894, won. 1924 in Leusden, ov. 17-04-1986

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1922: Fransje Schimmel, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 19-06-1924.

11. Jacob Schimmel, geb. Scherpenzeel 28-07-1900 , ov. Scherpenzeel 20-08-1900

12. Jacob Schimmel, geb. Scherpenzeel 07-05-1901 , ov. Scherpenzeel 10-05-1901

 

————————————————————–

XIIa

Gijsbertus Schimmel, geb. Woudenberg 20-09-1882, ged. in de Grote Kerk 29-10-1882, landbouwer, won. ca. 1924 in Leusden, 1924-1930 in Veenendaal op de “Geerboerderij”, na 1930 in Scherpenzeel op De Lucht, ov. Scherpenzeel 13-09-1954, begr. Glashorst, tr. Scherpenzeel 09-09-1911Geertje van Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 02/27-05-1888, ov. Scherpenzeel 11-07-1974, begr. Glashorst, dr. van Gerrit van Voorthuizen en Maria van Wolfswinkel

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1904: Gijsbertus Schimmel.

Hij koopt in 1930 de boerderij “De Lucht” en later nog eens 2 ha. grond erbij.

Uit dit huw.:

1. Geertruida Schimmel, geb. Leusden 19-07-1912, ged. in de Grote Kerk 25-08-1912, ov. 02 -03- 2008, begr. Barneveld, tr. 23-08-1934 Arend van de Lagemaat, geb. 21-01-1906, ov. 10-11-1995, zn. van Jan van de Lagemaat en Geertruida Schimmel

2. Maria Schimmel, geb. Leusden 07-10-1913, ged. in de Grote Kerk 30-11-1913, ov. Leusden 17-01-1915

3. Gerrit Schimmel, geb. Leusden 16-04-1915, ged. in de Grote Kerk 30-05-1915, agrarier op De Lucht onder Scherpenzeel/Renswoude, ov. 07-02-2004, begraven Renswoude 11-02-2004, tr. Renswoude 27-11-1947 Aaltje Verbeek, geb. Renswoude 16-06-1918, ov. Renswoude 22-09-1985, begr. Renswoude 26-09-1985, dr.van Arie Verbeek en Cornelia van Reenen

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1922: Gerrit Schimmel.

Uit dit huw.:

1. Geertje13 Schimmel, geb. Scherpenzeel 17-11-1948, tr. Renswoude 07-04-1972 Barend van Ginkel, geb. Woudenberg 15-08-1944, veehouder/chauffeur, won.Woudenberg op “De Nieuwe Zevenmorgen”

2. Arie Schimmel, geb. Scherpenzeel 29-12-1949, veehouder, tr. Barneveld 16-09-1980 Johanna (Joke) Jansen, geb. Ede 07-01-1958

Uit dit huw.:

1. Gerwin14 Schimmel, geb. Renswoude 07-02-1985

2. Harry Schimmel, geb. Renswoude 06-07-1987

3. Janita Schimmel, geb. Renswoude 30-09-1990

3. Gijsbertus13 Schimmel, geb. Scherpenzeel 19-07-1952, manager pluimveebedrijf, won. Lexington (USA), tr. Maarn 31-03-1977 Louise Marian Pauptit, geb. Nieuwer Amstel 21-01-1956, secretaresse

Uit dit huw.:

                      1. Bastiaan14 Schimmel, geb. Damascus (Syrië) 01-06-1980

                      2. Ronald Schimmel, geb. Damascus (Syrië) 01-06-1980

                      3. Elodie Schimmel, geb. Renkum 28-11-1983

4. Cornelis Schimmel, geb. Scherpenzeel 06-07-1954, pluimveehouder, tr. Renswoude 04-06-1986 Johanna Nijenhuis, geb. Borculo 01-06-1959

Uit dit huw.:

1. Maarten Schimmel, geb. Rhenen 17-01-1989

2. Stefan Schimmel, geb. Wageningen 27-05-1991

3. Aalt Matthijs Schimmel, geb. Wageningen 05-07-1993

5. Gerrit Schimmel, geb. Scherpenzeel 01-12-1955, timmerman, tr. Scherpenzeel 21-11-1985 Everdiena Petronella (Dinie) Kamphorst, geb. Scherpenzeel 28-04-1957

Uit dit huw.:

1. Willem Jan14 Schimmel, geb. Veenendaal 19-01-1976, constructiebankwerker

2. Willem Peter Schimmel, geb. Leeuwarden 27-01-1978, bouwkundig tekenaar

3. Patrick Schimmel, geb. Leeuwarden 08-01-1981, beroep timmerman.

4. Evelien Schimmel, geb. Scherpenzeel 21-07-1987

5. Gerlinda Schimmel, geb. Scherpenzeel 14-08-1988

6. Alie Schimmel, geb. Scherpenzeel 03-07-1957, ov. 20-12-1975, verkeersongeval, begr. Renswoude

7. Cornelia Schimmel (Corry), geb. Scherpenzeel 10-12-1958, beroep account manager

8. Geertruida Schimmel (Truus), geb. Renswoude 25-07-1960, tr. Scherpenzeel 22-04-1983 Gerard van de Weerd, geb. Ede 09-12-1956 te Ede, technisch medewerker

4. Jakob Schimmel, geb. Leusden 17-10-1916, ged. in de Grote Kerk 17-10-1916, landbouwer, ov. 14-10-1994, begr. in Scherpenzeel (Begraafplaats Glashorst), tr. (1)  Scherpenzeel 16-09-1943, kerkelijk huwelijk Scherpenzeel 16-09-1943 Jacomijntje van de Glind, geb. Woudenberg 16-09-1917, ov. 10-06-1960, begr. in Scherpenzeel (Begraafplaats Glashorst), dr. van Willem Gijsbert van de Glind en Evertje van Ginkel

                Lidm. Scherpenzeel 06-04-1921: Jacob Schimmel, met attestatie vertrokken naar Tull in ´t Waal 1946.

Uit dit huw.:

1. Geertje Schimmel, geb. Barneveld 15-02-1944, ov. Barneveld (ingeschr. Te Scherpenzeel) 04-04-1944

2. Geertje Schimmel, geb. 06-03-1945, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 17-06-1945, tr. 27-06-1969 Joop van de Vliert

3. Everdina Gijsbertha Schimmel, geb. 15-07-1946, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 15-09-1946, tr. 30-07-1975 Lammert van de Bruinhorst

4. Wilhelmina Gijsbertha Schimmel, geb. 15-07-1946, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 15-09-1946, tr. Jan van Essen

5. Gijs Schimmel, tr. Alie Bol

6. Jacomijntje Schimmel, tr. Jan van Alphen

7. Jacob Schimmel, tr. (1) Marja van Hek, tr. (2) 28-08-1970 Neeltje Kwakenaak, tr. (3) 12-06-1975 Annetje Bos, geb. 26-01-1921, ov. 05-10-1988

            Uit het 1e huw.:

1. Jaquelien14 Schimmel, geb. 1987

2. Bianca Schimmel

3. Ancella Schimmel, geb. 1988

4. Marjolein Schimmel, geb. 16-09-1989

5. Jacco Schimmel, geb. 02-07-1991

5. Maria Schimmel, geb. Leusden 08-02-1918, ged. in de Grote Kerk 28-04-1918, ov. Scherpenzeel 15-04-2004, begr. Scherpenzeel 20-04-2004, tr. Mathijs vande Lagemaat, geb. 05-11-1912, ov. Scherpenzeel 29-10-1995 te Scherpenzeel, zn. van Jan van de Lagemaat en Geertruida Schimmel

                Lidm. Scherpenzeel 17-03-1940: Maria Schimmel, op Wittenoord.

 

XIIb

AntonieSchimmel, geb. Elst 11-10-1885 te Elst, boer, won. 1915-1938 op boerderij de Kuit te Walderveen (Ede), 1938 in Scherpenzeel (Gooswilligen), ov. Amersfoort 27-06-1969 te, begr. Glashorst 02-07-1969, tr. (1) Renswoude 17-12-1915 Maria van de Glind, geb. Renswoude 30-10-1891, ov. Amersfoort 14-05-1973, begr. Glashorst 19-05-1973, dr. van Jan van de Glind en Hendrikje van de Fliert

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1909: Anon Schimmel, met attestatie vertrokken naar Lunteren dec. 1915, met attestatie van Renswoude 04-04-1939.

Uit het 1e huw.:

1. GeertjeSchimmel, geb. Ede 04-10-1916, ov. Loenen 27-06-2006, begr. Ugchelen (Heidehof) 01-07-2006, tr. Willem Schimmel, geb. Ede 13-05-1913, boer, won. Loenen (bij Apeldoorn), ov. Ugchelen 18-02-1985 in Ugchelen, begraven 22 Feb 1985 te Ugchelen (Begraafplaats Heidehof).

Lidm. Scherpenzeel 17-03-1940: Geertje Schimmel, met attestatie vertrokken naar?

2. Hendrika Schimmel, geb. Ede 29-04-1918, ov. Lunteren 27-12-2008 te Lunteren, begr. Lunteren, Alg. begraafplaats 02-01-2009 , tr. 06-04-1944 Klaas van den Top, geb. Ede 08-08-1917, boer, ov. Lunteren 05-05-1992, begr. Lunteren

                Lidm. Scherpenzeel 17-03-1940: Hendrika Schimmel, met attestatie vertrokken naar Ede 20-06-1956.

3. JacobSchimmel, geb. Ede 15-11-1921, volgt XIIIa

4. Jan Schimmel, geb. Ede 10-05-1925, boer, won. Scherpenzeel (Gooswilligen), ov. Scherpenzeel 26-06-1989, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Glashorst), tr. Scherpenzeel 17-05-1951, kerkelijk huwelijk Scherpenzeel 17-05-1951 Jacomijntje Geertruida (Jaco) van de Hee, geb. Leusden 01-03-1925, ov. Amersfoort 07-05-2003, begr. Scherpenzeel 12-05-2003 (Begraafplaats Glashorst)

                Lidm. Scherpenzeel 04-04-1948: Jan Schimmel.

            Uit dit huw.:

            1. Maria Jannetta (Ria) Schimmel, geb. Scherpenzeel 12-02-1952, tr. Scherpenzeel 29-08-1973, kerkelijk huwelijk Scherpenzeel 29-08-1973  en gescheiden van Johannes (Hans) Luigjes, geb. Voorthuizen 18-10-1947, zn. van Teunis Luigjes en Woutera Pijpers)

            2. Janetta Gijsbertha (Jennie) Schimmel, geb. Scherpenzeel 22-10-1954, tr. Amersfoort 03-06-1980 Johannes (Joop) Geertsema, geb. Zeist 03-06-1935, ov. Amersfoort 08-12-2006, crematie 13-12-2006, zn. van Abel Geertsema en Agatha Antonia Broere

            3. doodgeb. kind, ov. Scherpenzeel 03-02-1958, begr. Glashorst

 

XIIIa

Jacob Schimmel, geb. Ede 15-11-1921 te Ede, boer, won. Scherpenzeel (Gooswilligen), ov. Scherpenzeel 17-01-1997, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Lambalgen), tr. Ede 17-12-1947, kerkelijk huwelijk Lunteren (N.H. Kerk)17-12-1947 Teunisje Zandsteeg, geb. Ede 25-08-1921, dr. van Meeuwis Zandsteeg en Teunisje Zandsteeg

                Lidm. Scherpenzeel 02-04-1944: Jacob Schimmel.

Uit dit huw.:

1. Antonie Schimmel, geb. Scherpenzeel 02-11-1948, ged. Scherpenzeel (NH-kerk), tr. Ede 20-11-1973, kerkelijk huwelijk 20-11-1973 te Ede (NH-kerk) Cornelia (Corry) Hendriks, geb. Ede 11-06-1952, ged. Ede (NH-kerk)

                        Uit dit huw.:

1. Jacob Teunis (Jos) Schimmel, geb. Ede 05-03-1975, ged. Ede (NH-kerk), partner Maike ter Wolbeek, samenwonend, geb.1977, psycholoog

            Maike promoveerde op 28 september 2007 aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Utrecht.

                        Uit dit huw.:

1. Linde Schimmel, geb. Utrecht 29-07-2006

2. Merlijn Schimmel, geb. Utrecht 07-09-2008

2. Gert Anne (Gerben) Schimmel, geb. Ede 25-02-1977, ged. Ede (NH-kerk), tr. Utrecht 06-06-2008 , kerkelijk huwelijk Utrecht 06-06-2008 (Evangelisch-Lutherse Kerk) Amke de Kok

3. Antoinette Schimmel, geb. Ede 22-01-1984, ged. Ede (NH-kerk)

2. Meeuwis (Mees), geb. Scherpenzeel 15-12-1950, ged.Scherpenzeel (NH-kerk), tr. Wageningen 25-10-1972, kerkelijk huwelijk Wageningen 25-10-1972 Cornelia Hendrika (Corrie) Ruijs, geb. Wageningen 21-11-1952, dr.van Hendrik Ruijs en Janna Cornelia Baak, ged. Wageningen (NH-kerk)

Uit dit huw.:

1. Jacob Hendrik Schimmel, geb. Wageningen 30-04-1973, ged. Wageningen 12-08-1973 (NH-kerk), tr. Wageningen 03-08-2006 Leonie van Neerbos, geb. Wageningen 08-08-1976

Uit dit huw.:

1. Benthe Cornelia (Benthe) Wilhelmina Schimmel, geb. Ede 09-10-2006

2. Sterre Janne Meesje Schimmel, geb. Ede 26-11-2008

2. Teunis Cornelis (Erik) Schimmel, geb. Wageningen 20-03-1976, ged. Wageningen 16-05-1976 (NH-kerk).

3. Marius Schimmel, geb. Scherpenzeel 30-11-1955 te Scherpenzeel, ged.Scherpenzeel (NH-kerk), ongehuwd.

4. Teunis (Teus) Schimmel, geb. Scherpenzeel 08-12-1959 te Scherpenzeel, ged.Scherpenzeel (NH-kerk) 10-01-1960 , tr. Renswoude 20-05-1983, kerkelijk huwelijk Renswoude (NH-kerk) 20-05-1983 Anne Carise (Anneke) Taal, geb. Scheveningen 27-01-1962, geb. Scheveningen 25-02-1962 (NH-kerk), dr. van Cornelis Taal en Johanna Blok

Teus is opsteller van deze stamboom. Deze is op internet te vinden op www.tschimmel.nl (c) 1999-2009.

Uit dit huw.:

1. Teunette Jojanneke (Jantine) Schimmel, geb. Rhenen 08-01-1985, ged. Scherpenzeel (NH-kerk) 03-03-1985

2. Jacob Cornelis (Jake) Schimmel, geb. Rhenen 28-10-1989, ged. Renswoude (GK-kerk)17-12-1989

3. Dieuwerke Gerlinde Desiree (Dieuwke) Schimmel, geb. Wageningen 05-11-1990, ged. Renswoude (GK-kerk) 23-12-1990

4. Gijsbertus Simon (Bart) Schimmel, geb. Wageningen 28-05-1994, ged. Renswoude (GK-kerk) 19-06-1994

5. Maarten Leendert Benjamin (Martin) Schimmel, geb. Wageningen 20-10-1997, ged. Renswoude (GK-kerk) 14-12-1997

 

XIb

Arie Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 19-08/25-09-1859, overleden 31 Jan 1948 te Woudenberg, begraven te Woudenberg (algemene begraafplaats), tr. Scherpenzeel 06-11-1897 Johanna van de Vliert, geb. Woudenberg ca. 1873, ov. Woudenberg 02-06-1933, dr. van Aart van de Vliert en Maria Velthuizen

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1885: Arie Schimmel.

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Schimmel, geb. Woudenberg 23-03-1899, ged. in de Grote Kerk 30-04-1899, ov. 06-04-1975, begr.Driebergen (Alg. Nieuwe Begraafplaats), tr.Leersum 24-01-1929 Petronella Cornelia Achtenberg, geb. Houten 08-03-1904, ov. 27-12-1995, begr.Driebergen (Alg. Nieuwe Begraafplaats), dr. van Dirk Achterberg en Hendrika Achterberg

Uit dit huw.:

1. Arie Schimmel, tr. 01-05-1958 Lena Snijder

Uit dit huw.:

1. Petronella Cornelia Schimmel, geb. 02-02-1959, tr. Rob Nn, gescheiden.

2. Leemdert Jan Schimmel, geb. 19 Mrt 1961, tr. 10-03-1988 Anke Duthler

Uit dit huw.:

1. Anne Schimmel, geb. 24-05-1990

2. Nienke Schimmel, geb. 26-02-1992

3. Gijs Schimmel, geb. 29-07-1996

3. Andre Constatijn, geb. 18-09-1964, tr. Mady Manen

Uit dit huw.:

1. Anouk Schimmel, geb. 17-05-1992

2. Kiki Schimmel

            2. Dirk Schimmel, tr. 14-07-1966 Gerritje Cornelia de Kruif

Uit dit huw.:

1. Marianne Jolanda Schimmel, geb. 26-07-1967, tr. 04-07-1991 Wim Geijtenbeek

2. Annemieke Helga Schimmel, geb. 20-07-1969

2. Maria Schimmel, geb. Woudenberg 19-05-1900, ged. in de Grote Kerk 24-06-1900, ov. Woudenberg 08-05-1924

3. Melisje Schimmel, geb. Woudenberg 10-07-1901, ged. in de Grote Kerk 25-08-1901, ov. Barneveld (De Glind) 07-01-1982, begr. Barneveld, tr. Woudenberg 26-06-1924 Hendrik van Deelen, geb. Renswoude 02-02-1902, ov. Scherpenzeel 09-05-1999, begr. Barneveld, zn. van Johannes van Deelen en Maria van Ginkel

                Lidm. Scherpenzeel 25-03-1923: Melisje Schimmel, met attestatie vertrokken naar?

4. Albertus Schimmel, geb. Woudenberg 05-11-1902, ged. in de Grote Kerk 28-12-1902, ov. 05-05-1998, tr. Renswoude 18-02-1932, kerkelijk Scherpenzeel (Grote kerk) 18-02-1932 Reintje van Deelen, geb. Renswoude 26-04-1905, ov. 31-03-1997, dr. van Johannes van Deelen en Maria van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Albertus Schimmel, met attetstatie vertrokken naar Woudenberg 25-03-1929.

Uit dit huw.:

1. Johanna Maria Schimmel, geb. 1933, tr. 23-05-1957 Cornelis Buijs

2. Arie Schimmel, geb. 1935, tr. 29-09-1965 Dirkje Lokhorst

            Uit dit huw.:

1. Albertus Rene Schimmel, geb. 15-01-1968, ov. 18-06-1994, begr.Linschoten

2. Dirk Arien Schimmel, geb. 10-11-1969

3. Reilinde Jannita Schimmel, geb. 17-02-1971

4. Arjan Dirk Schimmel, geb. 13-05-1973

3. Johannes Schimmel, geb. 1939, tr. 25-10-1962 Evertje Rijksen

            Uit dit huw.:

1. Albertus Schimmel, geb. 21-04-1963, tr. 25-11-1988 Ineke de Greef

            Uit dit huw.:

1. Johannes Gijsbertus14 Schimmel, geb. 09-02-1991

2. Hendrikje Reijniera Schimmel, geb. 04-02-1993

3. Johannes Albertus Schimmel, geb. 23-08-1995

 

2. Greetha Marinette Schimmel, geb. 16-02-1966, tr. Woudenberg 20-12-1990 Hendrik Cornelis Meerbeek, geb. Woudenberg 07-08-1962 te Woudenberg, zn. van Cornelis Johannes Meerbeek en Johanna Gerarda Bruggink

                      3. Reina Jolanda Schimmel, geb. 13-01-1969, tr. 16-09-1991 Martin Willemse

4. Marinus Schimmel, geb. 1939, tr. 20-04-1966 Alberta Antonia Jagtenberg

Uit dit huw.:

1. Ariette Reinilde Schimmel, geb. 01-02-1967

2. Reinardus Cornelis Schimmel, geb. 18-09-1969

            5. Albertus Schimmel, geb. 1941, tr. 25-11-1963 Delia S. van de Lagemaat

Uit dit huw.:

                             1. Eveline Albertine Schimmel, geb. 03-12-1969

6. Henk Schimmel, geb. 07-12-1942, tr. 01-05-1969 Marry van der Burg

7. Reina Schimmel, geb. 03-03-1944, tr. 06-06-1967 Jan Thomas van Hussel, geb. 1940, ov. 22-07-1990

8. Gijsbert Schimmel, geb. 15-01-1946, tr. 12-03-1970 Gerda Everdina van de Lagemaat

Uit dit huw.:

         1. Albertus Schimmel, geb. 09-01-1971, tr. Wilma Theodora van Harten, geb. 22-09-1977.

Uit dit huw.:

                             1. Gijsbert Schimmel, geb. 04-04-1999

                      2. Elisabeth Flora , geb. 12-02-1974

            9. Maria Schimmel, geb. 21-01-1949, tr. 17-03-1976 J.E.M. Dunsbergen

5. Jakob Schimmel, geb. ca. 1904, ov. Utrecht 16-05-1923

6. doodgeboren kind, ov. Woudenberg 01-08-1905

7. Johanna Schimmel, geb. 18-08-1906 te Woudenberg, ov. Amerongen 12-09-2000, begr. Amerongen, tr. Woudenberg 24-03-1932 Willem Berkhof, geb. Woudenberg,14-04-1904, ov. 29-11-1986, begr.Amerongen, zn. van Marinus Berkhof en Willemina van den Berg

                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Johanna Schimmel, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 25-03-1929.

8. Arie Schimmel, geb. Woudenberg 26-07-1908, ov. 08-02-1985, tr. Woudenberg 27-09-1930 Hermina Jannetta Moesbergen, geb. Woudenberg ca. 1912 te Woudenberg, dr. van Harmen Moesbergen en Jannigje van de Lagemaat

Uit dit huw.:

1. Johanna Schimmel, geb. 1935, tr. 18-03-1954 Albert Willem Brouwer

2. doodgeboren kind, ov. Lersum 29-06-1945

3. Janetta Hermina Schimmel, geb. 20-07-1946, tr. 07-04-1972 Bart Doornebal

9. Jan Dirk Schimmel, geb. 06-01-1910, ov. 20-03-1989, tr. (1) 04-11-1943 Gijsbertha Jacoba Berkhof, geb. 1913, ov. 08-02-1972, tr. (2) 21-05-1980 Cornelia Alida Ploeg, geb. 18-01-1925

            Uit het 1e huw.:

1. Johanne Schimmel, tr. 08-11-1978 Marcelis Cornelis van Bemmel, geb. Mijdrecht 26-01-1945 te Mijdrecht.

10. Willem Schimmel, geb. 17-07-1911, ov. 31-01-1998, begr.Amerongen, tr. 28-06-1945 Geertje van Donkelaar, geb. 05-10-1916

Uit dit huw.:

            1. Johanna Schimmel, tr. 12-12-1968 Theodorus Henricus Antonius Zumbrink

11. Gerrit Schimmel, geb. ca. 1912, ov. Woudenberg 21-11-1912

12. Gerritje Schimmel, geb. 15-05-1915, ov. 12 Mei 1991, tr. 28-08-1936 Aart Kleinveld, geb. 1913, ov. 21-02-1989.

13. Francina Flora Dina Schimmel, geb. 06-12-1917, ov. 12-12-2003, begr. Amerongen, tr. 04-11-1938 Maas Kleinveld, ov. 25-05-1998, begr.Amerongen

 

VIIb

Johannes/Hannis Schimmel, geb. Leusden ca. 1736, voerman, logementhouder te Leusden en Ede, woonde na 01-06-1782 in Ede, overleden Ede (Ginkel) 10-09-1800, begr. 15-09-1800, tr. Ede 12-02-1781 Geertruij Gerritsen van Ginkel, ged. Ede 08-04-1753, Ginkel, ov. Leusden 29-11-1835, dr. van Gerrit Klaassen en Maartje Jansse

      Op 28 februari 1795 provisionele volksrepresentant van het dorp Ede, vermeld in de resoluties met bijlagen van het Hof van Gelderland van januari tot 21 maart 1795.

      Provisioneel: Tijdelijk in functie zijnde. Representant: Omwentel. in de Vereenigde Nederlanden (aº. 1795). Van weegens de Provisioneele Representanten van ’t Volk. Daar … in sommige Dorpen de autoriteiten zich hebben geabsenteerd, zoo gelasten wij, dat aldaar de meest gegoede en bestgezinde opgezetenen de handen in een slaan, zich constitueren tot eene provisionele regering met een’ president, gemagtigd, om, des noods, onverwijld in dringende zaken te voorzien, Even ter aanvulling 1794/95, de franse armee staat op de stoep met in hun gelederen revolutionairen die eerder het land hebben moeten ontvluchten in de strijd tussen de prinsgezinden en de patriotten, zo vanaf 1785. De oude besturen worden ontmanteld, functionarissen gaan er ook van door, etc. De provisonele representanten nemen in jan 1795 in Amsterdam de macht over van de plaatselijke regering. In het gevolg hiervan nemen ook op andere plaatsen de revolutionairen de macht over. Vaak geholpen van buitenaf. In de tweede helft van 1795, na het regelen met de verhoudingen met de Fransen, kwam er wat meer lijn in het bestuur, hoewel het voorlopig nog niet rustig werd.

      Belijdenis Hervormde Gemeente Amersfoort ca. 01-04-1760.

      Geertruij Gerritsen van Ginkel verkoopt op 8 Nov 1828 het uit nalatenschap van de ouders van Johannes verkregen onroerend goed te Leusden: huis (herberg) en hofstede (nr.2) bij de voormalige Kerk, met bouwland achter de Kerk; bouwland aan Leusderwerg (Rijmaatskamp); bosch aan het Kalkwegje; weiland in de Veldschoren, aan de Beek; bosch aan de berg, aan de weg op Utrecht; bouwland aan Leusderweg (Hoogerpoort).

Uit dit huw.:

1. Aaltje Schimmel, ged. Ede 22-04-1781, Ginkel

2. Gerrit Klaassen Johansz Schimmel, ged. Ede 03-07-1782, Ginkel, koopman, ov. Arnhem 10-08-1817, tr. Arnhem 01-12-1814 Alida Catharina Berlinckhoff, geb. Amsterdam ca 1781, ov. Petten 28-11-1861, dr.van Gerrit Hermanus Berlinckhoff en Aaltje van Tarel

3. Wilhelmus/Willem Johansz Schimmel, ged. Ede 20-06-1783, won. 1806 in Leusden, 1827 in Barneveld, 1827 kastelein, 1850 logementshouder De Roskam te Barneveld, ov. Barneveld 14-06-1867 , tr. Rheden (otr. Leusden) 05-02-1806 Cornelia van Zadelhof, geb. Rheden 23-04-1784, ov. Barneveld 06-07-1859, dr. van Anthonius van Zadelhof en Bartjen van Sadelhoff

Koopt in 1850 logement De Holevoet te Woudenberg voor 4.600 gulden. Deze wordt in 1854 verhuurd aan Evert Schimmel die deze na de dood van Willem koopt voor 5.525 gulden.

4. Wouter Johansz Schimmel, ged. Ede 24-12-1784 in Ede, herbergier, landbouwer, kastelein, ov. Ede 09-08-1823, tr. Ede 28-03-1806 Gerritje Bartels, geb. Rosendael 1789

5. Maartje/Marretje Johans Schimmel, ged. Ede 22-08-1788 te Ede, ov. Leusden 30-06-1836, tr.(1) Leusden (gerecht) 09-02-1810 Heijmen Everts Gijsbertsz Schimmel, ged. Amersfoort 07-02-1782, ov. Leusden 06-01-1824,tr. (2) Leusden 01-11-1826 Hendrik Woutersen, geb. Leusden ca. 1796, ov. Renswoude 17-04-1876, zn. van Gerrit Woutersen en Maatje Jarissen

6. Aalbert Johansz Schimmel, ged. Ede 15-06-1795, volgt VIII

 

VIIIb

Aalbert Johansz Schimmel, ged. Ede 15-06-1795, 1821 landman, landbouwer, logementshouder, won. 1827 in Barneveld, Zwartebroek, 1847 te Barneveld, 1854 te Woudenberg, ov. Woudenberg 05-03-1857, tr. Ede 13-10-1821 Aartje Haverkamp, ged. Ede 16-12-1797, ov. Ede 03-03-1890,  dr. van Evert Cobussen Haverkamp en Dirkje Aartsen van Veldhuizen

Uit dit huw.:

1. Johannes Schimmel, geb. Ede 1822 in Ede, won. Amersfoort, herberg de Zwarte Arend buiten Slijkpoort, ov. Amersfoort 06-02-1864, tr. (1) De Bilt 03-05-1854 Johanna Margeretha Scholten, geb. Utrecht 1818, ov. Amersfoort 24-09-1857, dr. van Maarten Scholten en Wilhelmina Bettink, tr. (2) Amersfoort 26-10-1859 Alijda van Meerlant, geb. Maartensdijk ca. 1817 in Maartensdijk, ov. Utrecht 31-01-1881, dr. van Roelof van Meerlant en Millemijntje Termaat

Op 23 Jan 1864 wordt de boedelscheiding opgemaakt: Schimmel, Johannes, overleden 06-02-1864, Amersfoort (herberg de Zwarte Arend buiten Slijkpoort), echtgenoot Van Meerlant, Alida, eerder gehuwd met Scholten, Johanna Margaretha, overleden: 24-09-1857, Amersfoort (buiten Camppoort, wijk I nr. 6). Lunteren K 939 (huis aan de Grindweg).

Uit dit huw.:

1. Albert Marten Schimmel, geb. De Bilt 17-02-1855

2. Johannes Schimmel, geb. Amersfoort 18-06-1858

3. Wilhelmus Schimmel, geb. Amersfoort 18-09-1857, ov. Lunteren 30-10-1857 in Lunteren

2. Dirkje Schimmel, geb. Lunteren 01-11-1823, ov. Lunteren 01-10-1865, tr. ‘s-Gravenhage 1851 Dirk Engelen, geb. Zoelen-Avezaath 15-02-1825, bakker, broodbakker, kruidenier, koopman, winkelier, ov. Lunteren 16-12-1898, zn. van Dirk Engelen en Elisabeth van Dodewaard) beroep.

3. Geertruida Schimmel, geb. Barneveld 31-03-1826, ov. Barneveld 28-03-1909, tr. (1) Barneveld 28-12-1850 Martinus Schimmel, geb. Barneveld 23-01-1821, stalhouder, voerman, ov. Barneveld 07-03-1854, zn. van Wilhelmus Johansz Schimmel en Cornelia van Zadelhof, tr. (2) Barneveld 25-09-1867 Jan ten Ham, geb. Barneveld 03-03-1827, schoenmaker, ov. Barneveld 27-09-1888, zn. van Evert ten Ham en Gerritje Teeseling

4. Evert Schimmel, geb. Voorthuizen 11-05-1827, volgt IXb

5. Aalbert Schimmel, geb. Wageningen 17-01-1828, volgt IXc

6. Wilhelmus Schimmel, geb. Barneveld ca. 1830, landbouwer, ov. Arnhem 06-10-1890, tr. Barneveld 13-06-1862 Gerritje Broekhuizen, geb. Kootwijk 1826, ov. Ede 17-03-1893, dr. van Teunis Gijsbertsen Broekhuizen en Maartje Hijmen Bouw

Uit dit huw.:

1. Aartje Schimmel, geb. Barneveld ca. 1863, ov. Ede 11-09-1864

2. Teunis Schimmel, geb. Ede 1864, ged.Lunteren, landbouwer, ov. Ede 28-10-1903, tr. Ede 22-10-1887 Willempje Bouwman, geb. Ede 1865, ov. Ede 28-12-1946, dr. van Evert Bouwman en Jantje Kattenbroek

3. Aalbert Schimmel, geb. Ede ca. 1866, ov. Lunteren 11-02-1869

4. Martinus Schimmel, geb. Ede 01-12-1866, ov. Ede 10-01-1867

5. Martina Schimmel, geb.Lunteren 01-04-1868, ov. Lunteren 13-07-1868

7. Jacob Schimmel, geb. Barneveld ca. 1832, ov. Wageningen 10-02-1847

8. Wouter Schimmel, geb. Barneveld 31-10-1833, landbouwer op Groot Schaik onder Scherpenzeel, ov. Scherpenzeel 16-05-1899, tr. Woudenberg 09-02-1867 Jannigje van Wolfswinkel, geb. Scherpenzeel 1832, ov. Scherpenzeel 09-08-1884, dr. van Johannes van Wolfswinkel en Neeltje Ravenhorst

                Lidm. Scherpenzeel: Wouter Schimmel, met attestatie van Barneveld 14-02-1875.

Jannigje overleden door de val van een wagen met rogge op Groot Schaik. Nieuwe Amersfoortsche Courant, 16-08-1884, blz. 2.

In 1885 vindt er een boedelbeschrijving plaats van de nalatenschap van wijlen Jannigje van Wolfswinkel, t.v.v. 1. Wouter Schimmel, wed. Jannigje van Wolfswinkel, landb. op Groot Schaik onder Scherpenzeel voor zichzelf en als vader van Aartje, Neeltje, Geertruida en Jannigje Schimmel; 2. Evert Schimmel, logementhouder onder Woudenberg als toeziend voogd. Taxateur: Dirk Lokhorst, landb. op Klein Schaik onder Scherpenzeel. Roerend goed en vee t.w.v. f 8067,=. F 1839,50 kontant geld.f 250,= geleend aan Teunis Teseling, landb. te Barneveld. F 500,= en f 300,= geleend aan Jan ten Ham, leerlooier te Barneveld. F 400,= geleend aan Willem Schimmel, landb. onder Lunteren. Schulden: f 471,50. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 10; 17-02-1885).

Uit dit huw.:

1. Arie Schimmel

2. Aartje Schimmel, geb. Barneveld 22-03-1869, won. op de Brinkkant, tr. Scherpenzeel 12-08-1893 Gijsbert Willemsen, geb. ca. 1865, landbouwer, ov. Barneveld 05-03-1941, zn. van Jacob Willemsen en Maria Davelaar

                Lidm. Scherpenzeel 18-03-1888: Aartje Schimmel, met attetstatie vertrokken naar Woudenberg 03-01-1895.

3. Neeltje Schimmel, geb. Barneveld 12-08-1870, ov. Barneveld (De Glind) 01-09-1870

4. Neeltje Schimmel, geb. Barneveld 01-11-1871, won. op Voskuilen, ov. Woudenberg 29-11-1956, begr. Woudenberg 04-12-1956, tr. Scherpenzeel 17-11-1894 Gerrit ter Maaten, geb. Woudenberg 14-10-1859 , landbouwer op “Schaik”, later aan de Voskuilerweg, ov. Woudenberg 07-04-1929, begr. Woudenberg 11-04-1929, zn. van Johannes ter Maaten en Cornelia Wolfswinkel

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1892: Neeltje Schimmel, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 03-01-1895, met attestatie van Woudenberg febr. 1900.

5. Geertruida Schimmel, geb. Barneveld 24-04-1873, won. op ’t Vliet, ov. Woudenberg 29-09-1959, begr. Scherpenzeel, tr. (1) Scherpenzeel 28-01-1893 Harmen van Ginkel, geb. Leersum 02-11-1868, ov. Woudenberg 01-05-1900, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Glashorst), tr. (2) Woudenberg 19-10-1901 Jan van de Lagemaat, geb. Woudenberg 09-11-1872, ov. Woudenberg 12-12-1941, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Glashorst), zn. van Matthijs van de Lagemaat en Jannigje Steenbeek

Op 20 Sept 1900 Akte van inventaris: Van Ginkel, Harmen, overleden 01-05-1900, Woudenberg, echtgenoot

6. Jannigje Schimmel, geb. Scherpenzeel 28-08-1875, won. op De Meent, ov. Maarsbergen 05-03-1963, tr. Woudenberg 16-03-1905 Marinus van Wolfswinkel, geb. Scherpenzeel 29-11-1874, landbouwer, ov. Maarsbergen 23-04-1963, zn. van Cornelis van Wolfswinkel en Jannetje van Ravenhorst

                                Lidm. Scherpenzeel 31-03-1895: Jannetje Schimmel, met attestatie vertrokken naar Woudenberg juli 1901.

9. Aaltje Schimmel, geb. Wageningen 1836, ov. Barneveld 23-07-1907, tr. Barneveld 18-05-1860 Matthijs Veldhuisen, geb. Woudenberg 1825, landbouwer, ov. Barneveld 03-07-1904, zn. van Melis Veldhuisen en Maria de Jongh

Bij het huwelijk in 1860 wordt één kind gewettigd, Bertha, geboren in 1858.

Lidm. Scherpenzeel 1867: Aaltje Schimmel met attestatie van Barneveld, met attestatie vertrokken naar Lunteren 27-03-1869.

10. Maria Schimmel, geb. Wageningen ca. 1838, ov. Wageningen 08-09-1845

 

IXb

Evert Schimmel, geb. Voorthuizen 11-05-1827, 1857 landbouwer, na 1857 logement- en stalhouder te Woudenberg, ov. Woudenberg 03-09-1889, begr. Scherpenzeel (Glashorst , graf nr. 65), tr. Scherpenzeel 06-11-1857 Antje Ploeg, geb. Scherpenzeel 31-08-1831, ov. Woudenberg 29-12-1902, dr. van Jacob Evertsz Ploeg en Willemijntje Willems van Wolfswinkel

In 1854 huurt Evert Schimmel Logement De Holevoet te Woudenberg van Willem Schimmel. In 1868, na de dood van Willem Schimmel koopt hij deze voor 5.525 gulden, “Het logement de Holevoet, staande en gelegen te Scherpenzeel onder Woudenberg, met huis, schuur en verder getimmerte”. Volgens de overlevering komt de naam Holevoet van een dikke boom, omdat deze boom zo oud was had deze een hele dikke holle stam, een holle voet.

In 1865 staat Evert Schimmel, logementhouder in de Holevoet onder Woudenberg borg voor Aalbert Schimmel, voerman te Scherpenzeel aan wie door het ministerie van binnenlandse zaken een vergunning is verleend voor een wagendienst tussen Scherpenzeel en Utrecht, “zulks ten genoegen van het gemeente­bestuur van Scherpenzeel”. Hij staat voor f 200,= borg voor de goederen en boetes (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 51; 23-12-1865).

In 1869 staat Evert Schimmel, logementshouder in de Holevoet onder Woudenberg en Wilhelmus Ploeg, broodbakker te Scherpenzeel namens Johannes van Klooster en Albertus Jacob de Bruijn, kooplieden in zeep te Zeist onder de firma­naam Van der Vrei & Van Klooster borg. Zij storten f 800,= als doorlopend krediet voor de accijns op de zeep t.b.v. Willem Marinus Stephanus Junius, ontvanger der directe belasting en accijnsen te Scherpenzeel  (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 6; 26-01-1869).

In 1872 staat Evert Schimmel, logementhouder te Woudenberg voor f 200,= borg voor Albert Schimmel, voerman te Scherpenzeel als ondernemer van een wagendienst tussen Scherpenzeel en Amersfoort. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 66; 07-03-1872).

In 1880 begon Evert een diligencedienst met de glazen wagen op Utrecht.

Op 31 januari 1883 koopt Evert Schimmel, logementhouder te Woudenberg, van Jacob ter Maaten, landbouwer te Woudenberg, een perceel grond te Woudenberg ‘aan de Straatweg’, groot 57 aren en 15 ca. Dit was een gedeelte van de kadastrale registratie Woudenberg B 261bis. De koopprijs was fl. 1.000,== (notaris C. van Wieringen te Woudenberg).

Op 20 Nov 1889 wordt inventaris opgemaakt: Schimmel, Evert, overleden 03-09-1889, Woudenberg, echtgenoot Ploeg, Antje. Woudenberg B 279a, 280 bis; C 464, 620, 634, 635;,D 5, 5a, 6, 7, 8 bis, 9, 10, 937, 938, 939, 940 en 941.

De Holevoet wordt in 1889, na de dood van Evert, toegescheiden aan Antje. Eind november 1902 verkoopt zij “Het logement De Holevoet, bestaande uit huis met inrijstal, schuur en verder getimmerte, erf, tuin en boomgaard waarin schuur” voor 8.000 gulden aan haar zoon Johannes Schimmel. (Not. Amersfoort, AT058a003, nr. 79; 20-11-1889).

Uit dit huw.:

1. Albert Schimmel, geb. Woudenberg 14-10-1858, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 31-10-1858, ov. 20-06-1859

2. Albert Schimmel, geb. Woudenberg 20-06-1859, korenmolonaar, wethouder (later loco-burgemeester), ambtenaar van de burgerlijke stand en rijksschatter, ov. Scherpenzeel 15-02-1946, begr. Glashorst graf nr. 92, tr. Scherpenzeel 10-06-1882 Jannetje Berendse, geb. Scherpenzeel 08-06-1856, ov. Scherpenzeel 15-04-1931, begr. Glashorst graf nr. 92, dr. van Hendrik Berendse en Jannetje van Wolfswinkel

Rijksschatter hield in dat hij voor de belastingdienst moest schatten wat de waarde van woningen was. Ook zat hij in de verzekeringen.

In 1902 verkoopt Matthijs Dolron, z.b. te Woudenberg voor f 3000,= aan Albert Schimmel, assuradeur te Scherpenzeel een bouwhoefje genaamd Batavia met huis, boomgaard, erf en tuin, sectie D 4-9, groot 2.95.10 ha. Gehuurd door Dirk Bruijss, landbouwer voor f 130,= per jaar (Not. Amersfoort AT058c003, nr. 536; 22-12-1902).

Uit dit huw.:

1. Jannetje Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/03-03-1883, ov. 1973, tr. Scherpenzeel 29-09-1921 Gerrit Carel Keij, geb. Zevenhuizen 24-04-1879, kantoorbediende, zn. van Johannes Antonie Keij en Hendrika Drost

Gerrit Keij was de oprichter van de Rotterdamsche Bank in Scherpenzeel.

                                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1902: Jannetje Schimmel, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 25-03-1929.

2. Antje Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 10-05/28-06-1885, tr. Scherpenzeel 16-05-1918 Anthonie van Amerongen, geb. Wijk bij Duurstede ca. 1887, houthandelaar, zn. van Anthonie van Amerongen en Neeltje van Ree

                Lidm. Scherpenzeel 21-03-1907: Antje Schimmel, met attestatie vertrokken naar Wijk bij Duurstede juli 1918.

3. Willemina Hendrika Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 10-08/26-09-1886, tr. Veenendaal Gerard Johan van den Bosch, geb. Veneendaal 28-05-1879, ov. Zeist 31-08-1956, begr. Zeist, zn. van Barend van den Bosch en Hendrika van Leeuwen

4. Everdina Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 26-03/27-05-1888, tr. Scherpenzeel 14-10-1909 Everardus Roelof van de Kamp, geb. Amersfoort ca. 1884, ov. Amersfoort 31-12-1940,  zn. van Gerrit van de Kamp en Petronella Antonetta Bangert

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1908: Everdina Schimmel, met attestatie van Amersfoort 14-10-1909.

3. Jacob Schimmel, geb. Woudenberg 07-04-1860, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 29-04-1860, ov. Woudenberg 23-10-1924, tr. Woudenberg 22-03-1884 Oetje van de Wetering, geb. Woudenberg ca. 1859, ov. Wijk bij Duurstede 18-12-1944, dr. van Gerrit van de Wetering en Antonia Verhoeff

Lidm. Scherpenzeel: Jacob Schimmel, met attestatie van Utrecht 17-07-1881, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 27-05-1884.

Uit dit huw.:

1. Evert Schimmel, geb. Woudenberg 22-02-1885, ov. Woudenberg 12-08-1939, tr. Woudenberg 23-02-1911 Wilhelmina Gerdina van Maanen, geb. Woudenberg ca. 1889, dr. van Steven van Maanen en Barta van Wolfswinkel

Uit dit huw.:

1. Bertha Odina Schimmel, geb. Woudenberg 10-12-1911, 1931 assistente in de huishouding in Stadsziekenhuis te Alkmaar, won 1931-1932 in Alkmaar, ov. 12-10-2005, begr. Woudenberg (gemeentelijke begraafplaats), tr. Mient Meindert de Jong, ov. 1998

2. Odina A. Schimmel, geb. Woudenberg 05-05-1913

3. Jacob Steven Schimmel, geb. Woudenberg 10-08-1917, ov. 10-09-1990, tr. Johanna Albertha van der Vis, geb. ca. 1920, ov. Barneveld 09-09-2005, begr. Woudenberg 14-09-2005 (gemeentelijke begraafplaats)

Uit dit huw.:

1. Evert Emiel (Edie) Schimmel, geb. Woudenberg 10-04-1943, ov. Maurik 27-11-2000

2. Diderike Charlotte (Didi) Schimmel, geb. Woudenberg 21-11-1945, tr. Jan Marius (Jan) Meerbeek, geb. Woudenberg 14-07-1944, zn. van Jakob Anton Meerbeek en Hendrika Oskam

2. Antonia Schimmel, geb. Woudenberg 01-07-1886, ov. Utrecht 10-04-1955 te Utrecht, tr. Woudenberg 17-06-1909 Egbert Meerbeek, geb. Woudenberg 1883, ov. Woudenberg 20-11-1949, zn. van Hendrik Meerbeek en Johanna van Kolfschoten

3. Gerdina Schimmel, geb. Woudenberg 03-06-1888 in Woudenberg, tr. Woudenberg Jacobus van Dam, geb. Wijk bij Duurstede 1889, zn. van Huibertus van Dam en Teuntje Bos

4. Antje Schimmel, geb. Woudenberg 03-02-1890 in Woudenberg, tr. Woudenberg 19-10-1922 Gijsbertus van Dam, geb. Wijk bij Duurstede 1892 in Wijk bij Duurstede, zn. van Huibertus van Dam en Teuntje Bos

5. Albert Schimmel, geb. Woudenberg 22-04-1891, tr. Amerongen 14-04-1937 Sijtje van de Grift, geb. Amerongen ca. 1910, dr. van Pieter Johannes van de Grift en Grietje van der Grift

             Op 16 maart 1909 aangekomen in de New York (VS) met het schip Ryndal vanuit Rotterdam.

6. Jacob Schimmel, geb. Woudenberg 21-02-1896, bakker te Woudenberg, ov. 1966, tr. Woudenberg 21-12-1922 Wilhelmina Beszelzen, geb. Woudenberg 1897, ov. Woudenberg 25-08-1949, dr. van Lubertus Enricus Beszelzen en Willemijntje Dorrestijn

7. Johannes Bernardus Schimmel, geb. Woudenberg 22-04-1897, ov. Woudenberg 02-03-1929

4. Arie Schimmel, geb. Woudenberg 01-01-1863, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 25-01-1863, ov. Woudenberg 23-06-1933, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Lambalgen), tr. Woudenberg 30-10-1884 Marrigje van Ravenhorst, geb. Woudenberg 21-11-1864, ov. Woudenberg 17-03-1937, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Lambalgen), dr. van Hendrik van Ravenhorst en Aaltje van Egdom

Op 29 januari 1890 koopt Arie Schimmel, kastelein te Woudenberg, van Jacob ter Maaten, landbouwer te Woudenberg, een perceel heidegrond met houtwal gelegen te Woudenberg, ten oosten van de koper, ten westen de verkoper, ten noorden Hendrik van Ravenhorst en ten zuiden de verkoper, kadastrale registratie Woudenberg Sectie B 1416. De delen zijn resp. 12 aren, 95 ca. en 64 aren, 40 ca. (notaris H.A.N. van Warmelo te Woudenberg).

Op 7 september 1893 verkopen Jacob ter Maaten en Arie Schimmel enkele percelen grond aan de Heer Johannes Bernardus de Beaufort, burgemeester van Woudenberg. (notaris H.A.N. van Warmelo te Woudenberg).

Uit dit huw.:

1. Antje Schimmel, geb. Woudenberg 29-10-1885 te Woudenberg, ov. Woudenberg 07-09-1911, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Lambalgen)

2. Hendrik Schimmel, geb. Woudenberg 19-03-1887, ov. Woudenberg 10-05-1959, tr. Wonseradeel 31-12-1913 Grietje Bangma, geb. Wonseradeel 30-05-1889, ov. Woudenberg 10-05-1959, dr. van Jan Bangma en Taetske van Gosliga

          Uit dit huw.:

1. doodgeboren kind, ov. Amersfoort 08-12-1914

2. Taetske Schimmel, geb. Woudenberg 20-05-1919, tr. Albert Wijlhuizen, geb. Rheden 03-12-1925, zn. van Barend Wijlhuizen en Cornelia Schimmel

3. Arie Jan Schimmel, geb. Woudenberg 04-04-1925

3. Evert Schimmel, geb. Woudenberg 21-12-1888, tr. Assen 02-11-1914 (huwelijk bij volmacht) Geesje Eleveld, geb. Beilen 1890, dr. van Jan Eleveld en Marchje Beuving

4. Albert Schimmel, geb. Woudenberg 27-11-1890, tr. 04-01-1913 Dena Vermeer, dr. van Hendrik Vermeer en Hendrika te Grotenhuis

Geëmigreerd 1909 naar U.S.A., woonde 1909 in Sioux County, Iowa.

Hij arriveerde in de U.S.A. in New York op 16 Maart 1909.

Uit dit huw.:

1. Arie Schimmel, geb. 20-08-1914, won. 1993 in Davis, CA, tr. Carmel, Iowa 08-06-1939 Magdalena Scheffer, dr. van Albert Scheffer en Helena van Tilburg

2. Harriet Schimmel, geb. 15-05-1917, ov. Sioux Center, Iowa 2000, tr. Sioux Center, Iowa 04-01-1941 Wilbert J. Vermeer, ov. Sioux Center, Iowa 1994

5. Arie Schimmel, geb. Woudenberg 23-01-1893, ov. Woudenberg 20-07-1893

6. Arie Schimmel, geb. Woudenberg 04-07-1894, ov.15-08-1962, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Lambalgen), tr. (1) Rhenen 18-08-1921 Jasperina Christina van Spanje, geb. Rhenen 1897, ov. Amersfoort 30-08-1934, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Lambalgen), dr. van Cornelis van Spanje en Maria Gerarda van Altena, tr. (2) 1934–1937 Stephania Vermij, geb. ´s-Gravenhage 25-06-1902, ov. 25-08-1993, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Lambalgen)

Lidm. Scherpenzeel 25-02-1915: Arie Schimmel, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 1962.

Uit het 1e huw.:

1. Arie Schimmel, geb. Woudenberg 06-04-1923, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 13-05-1923, ov. 06-11-1984, tr. Wilhelmina Maria Susanna Schriks, geb. Asten14-10-1924, dr. van Emile Christiaan Schriks en Petronella Mathisdr van Hagen

Uit dit huw.:

1. Jasperina Christina Wilhelmina Schimmel, geb. Woudenberg 09-12-1950

2. Emile Cornelis Johannes Schimmel, geb. Woudenberg 07-08-1952

3. Arie Pierre Antonius Maria Schimmel, geb. Woudenberg 27-03-1954

2. Cornelis Schimmel, geb. Woudenberg 15-07-1926, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 26-09-1926, won. 1958 te Khartoum in de Sudan, 1961 te Nigeria, 1966 te Engeland, na 1966 te Ethiopië, ov. ‘s-Gravenhage 13-01-2008 te, begr. ‘s-Gravenhage 19-01-2008 (Oud Eik en Duinen), tr. Suzanna Magdalena (Magda)Tabeling, geb. ‘s-Gravenhage 10-07-1931, dr. van Diederich Herman Carsten Benjamin Tabeling en Jeannette Johanna Lagerweij

Werkte voor Shell

Na zijn pesionering o.a. algemeen directeur van het Juliana Kinderziekenhuis in ‘s-Gravenhage.

3. Marretje Rijkje Schimmel, geb. Woudenberg 27-07-1929, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 08-09-1929, ov. 02-10-2001, tr.  Jan Versteeg, geb. Woudenberg 17-01-1927

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1962: Marretje Rijkje Schimmel, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 14-05-1962.

4. Maria Gerarda Schimmel, geb. Woudenberg 01-10-1931, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 29-11-1931, tr. Hendrikus Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 18-09/27-10-1929

5. doodgeboren kind, ov. Woudenberg 24-05-1933

Uit het 2e huw.:

6. Otto Schimmel, geb. Woudenberg 22-06-1937, tr. Geertje Klasina Brederoo, geb. Scherpenzeel 08-08-1941

Uit dit huw.:

1. Stephania Hendrika Schimmel, geb. Woudenberg 17-06-1967

2. Gerben Otto Schimmel, geb. Woudenberg 24-11-1971

7 Aaltje Schimmel, geb. Woudenberg 07-01-1896, ov.15-12-1981, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Glashorst), tr. Woudenberg 03-02-1921 Bernard Hendrik Renes, geb./ged. Scherpenzeel 21-05/30-06-1895, schilder, ov. Scherpenzeel 03-01-1980, zn.van Hendrik Renes en Marina Judina Kwint

                                Lidm. Scherpenzeel: Aaltje Schimmel, met attetstatie van Woudenberg juni 1921.

8. Marinus Schimmel, geb. Woudenberg 28-02-1898, tr. Woudenberg 24-12-1922 Geertje Beszelzen, geb. Woudenberg 11-04-1899, dr. van Lubertus Enricus Beszelzen en Willemijntje Dorrestijn

Uit dit huw.:

1. Marrigje Schimmel, geb. 03-05-1926.

2. Lubbertus E. Schimmel, geb. 04-02-1934, tr. 06-01-1960 Lia C. Visser, geb. 11-11-1933, dr. van Gerrit Visser en Cornelia Jacoba de Graaf

Uit dit huw.:

1. Martin Schimmel, geb. 25-08-1961

2. Carla Schimmel, geb. 05-01-1964.

3. Berno Schimmel, geb. 18-03-1969, tr. 02-09-1994 Maaike Jansen, geb. 27-01-1972.

Uit dit huw.:

1. Dauwe Jelle Schimmel, geb. 31-12-1996

2. Tjebbe Benjamin Schimmel, geb. 20-09-1999

                      9. Johan Schimmel, geb. Scherpenzeel 03-10-1905

5. Willem Schimmel, geb. Woudenberg 03-09-1865, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 26-03-1865, ov. Abcoude-Baambrugge 04-01-1939, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Glashorst), hotelhouder in De Holevoet en landeigenaar te Scherpenzeel, tr. Woudenberg 02-12-1897 Jannetje van Wolfswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 27-08/22-09-1872, ov. Woudenberg 16-08-1954, begr. Scherpenzeel, dr. van Cornelis van Wolfswinkel en Jannetje van Ravenhorst

                Lidm. Scherpenzeel 11-04-1886: Willem Schimmel, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 13-04-1886.

Hij neemt de stalhouderij op de Holevoet van zijn vader over. Naast de stalhouderij stond het huisje van de brandspuit. Willem was dan ook brandwacht.

Uit dit huw.:

1. Evert Schimmel, geb. Woudenberg 03-09-1898, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 06-11-1898, 1921 kandidaat, 22-01-1922 predikant te Jaarsveld, 03-05-1925 predikant te Lunteren, 04-11-1928 predikant te Ameide en Tienhoven, ov. Nieuwland 11-10-1949, begr. te Nieuwland, tr. Neeltje Verrips, geb. Nieuwland 05-01-1908, ov. 26-01-1986, begr.  Nieuwland

2. Cornelis Schimmel, geb. Woudenberg 17-02-1900 ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 01-04-1900, ov. Woudenberg 02-07-1900, begr. Scherpenzeel (Glashorst, graf nr. 66)

3. Cornelia Schimmel, geb. Woudenberg 20-10-1901, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 01-12-1901, ov. 05-03-1997, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Glashorst), tr. Woudenberg 21-05-1923, kerkelijk Scherpenzeel (Grote Kerk) 31-05-1923 Barend Wijlhuizen, geb. Rheden 06-03-1901, autoverhuurder, zn. van Albert Wijlhuizen en Teuntje van Soest

4. Antje Schimmel, geb. Woudenberg 24-10-1902, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 25-01-1903, ov. 21-01-2004, begr. Ameide, tr. Scherpenzeel 22-05-1930 Nicolaas Streefkerk, wed. Louisa Johanna Philippina Verheij, geb. Ameide 1891,manufacturier, zn. van Arie Streefkerk en Cornelia van Zessen

5. Jannetje Schimmel, geb. Woudenberg 31-12-1905, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 04-03-1906, ov. Loenen aan de Vecht 29-04-2001, tr. Woudenberg 29-09-1932, kerkelijk Scherpenzeel (Grote Kerk) 29-09-1932 Hendrik Jacobus de Groot, ov. 2001, zn. van Dirk de Groot en Gesina van Schaik

                                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Jannetje Schimmel, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 25-03-1929.

6. Willem Schimmel, geb. Woudenberg 23-12-1908, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 28-03-1909, ov. 20-12-1989, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Glashorst), tr. Metje Arina Spek, geb. Tienhoven 16-09-1915, ov. 11-07-1995, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Glashorst), dr. van Leendert Spek en Metje Sijgje Verlek

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Willem Schimmel, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 25-03-1929, met attestatie van Woudenberg1962, met attestatie vertrokken naar De Hoeksteen 22 mei ?.

Willem nam voor de 2e wereldoorlog het agrarisch- en transportbedrijf over van zijn vader. Direct na de oorlog eindigde het agrarisch bedrijf. Om gezondheidsredenen  beëindigde hij in 1948 ook het transportbedrijf. In december 1949 nam hij het assurantiebedrijf over van Willem Renes uit Scherpenzeel. Daarnaast was hij Rijkstaxateur. Vanaf 1947 tot 1 januari 1960 was hij lid van de Gemeenteraad van Woudenberg als raadslid en wethouder. Wegens zijn verdienste voor de gemeenschap in Scherpenzeel heeft hij de eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.

Uit dit huw.:

1. Metha Schimmel, geb. Woudenberg 23-05-1939, ov. Woudenberg 25-05-1939

2. Willem Schimmel, geb. Scherpenzeel 19-05-1941, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 07-09-1941, tr. 04-08-1966 Albertha van de Bovenkamp, geb. Veenendaal 23 -04-1944, dr. van Pieter van de Bovenkamp en Wilhelmina van Beek

Willem werd in 1964 firmant in het assurantiebedrijf, dat zijn vader in 1949 had overgenomen van de rentmeester Willem Renes te Scherpenzeel. In 1969 werd Willem beëdigd als makelaar in onroerende goederen. In 2009 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Uit dit huw.:

1. Willem Schimmel, geb. Amersfoort 12-02-1969, tr. Stephanie van Essen, geb. Spijkenisse 26-02-1969 te Spijkenisse.

Uit dit huw.:

1. Annabel Schimmel, geb. 05-07-2001

2. Madelief Schimmel, geb. 24-05-2003

2. Piet Schimmel, geb. Amersfoort 29-12-1971, tr. Elisabeth Helena Catherina Koppers, geb. 29-10-1972

Uit dit huw.:

1. Frederique Elisabeth Schimmel, geb. 01-08-2001

2. Willemijn Irene , geb. 01-07-2003

3. Josephine Catherine Schimmel, geb. 08-04-2009

3. Irene Schimmel, geb. Amersfoort 12-12-1980, tr. Robbert Frederik Theodoor van Rijswijk, geb. Rhenen 07-10-1979

3. Metje Arina Schimmel, geb. Woudenberg 23-05-1942, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 26-07-1942, tr. Esdert Jan Prins, geb. Maarssen 24-12-1934, ov. Putten 29-08-2009

4. Jannetje Cornelia Schimmel, geb. Woudenberg 28-03-1947, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 01-06-1947, tr. Antonie van Kolfschoten, geb. Woudenberg 07-06-1944

5. Helena Schimmel, geb. Woudenberg 21-05-1949, tr. Evert de Jong, zn van Mient Meindert de Jong en Bertha Odina Schimmel

6. Evert Schimmel, geb. Woudenberg 31-10-1954, tr. Wilhelmina Geertruida Huijzendveld, geb. Delft 24-09-1959

6. Wilhelmina Schimmel, geb. 11-03-1867, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 31-03-1867, ov. Woudenberg 03-04-1867, begr. Scherpenzeel (Glashorst, graf nr. 46)

7. Wilhelmina Schimmel, geb. Woudenberg 04-06-1868, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 05-07-1868, ov. Woudenberg 23-11-1957, tr. Woudenberg Franciscus de Roos, geb. Wageningen 1869, landbouwer, ov. Wageningen 26-12-1933, zn. van Marinus de Roos en Elisabeth van den Berg

                Lidm. Scherpenzeel 18-03-1888: Wilhelmina Schimmel, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 13-04-1888.

8. Aartje Schimmel, geb. Woudenberg 25-01-1870, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk)  27-11-1870, tr. Woudenberg 16-05-1902 Evert Florus Roelofsen, geb. Epe 1862, zn. van Evert Jan Roelofsen en Heintje van Surksum

Lidm. Scherpenzeel 11-03-1891: Aartje Schimmel, met attetstatie vertrokken naar Woudenberg 01-04-1891.

9. Johannes Schimmel, geb. Woudenberg 02-07-1873, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 27-07-1873, beroep hotelhouder, ov. Woudenberg 04-01-1929, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Glashorst), ov. 16-11-1980, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Glashorst), tr. Barneveld 14-01-1910 Wilhelmina Bouw, geb. Barneveld 05-12-1882, dr. van Peter Bouw en Maartje van den Heg

                Lidm. Scherpenzeel 31-03-1898: Johan Schimmel.

Eind november 1902 koopt hij “Het logement De Holevoet, bestaande uit huis met inrijstal, schuur en verder getimmerte, erf, tuin en boomgaard waarin schuur” voor 8.000 gulden van zijn moeder Antje Ploeg.

            Uit dit huw.:

1. Antje Schimmel, geb. Woudenberg 16-10-1910, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 27-11-1910, ov. Woudenberg 15-08-1911

2. Antje Schimmel, geb. Woudenberg 25-05-1912, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 30-06-1912, ov. 05-07-1997, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Glashorst) , tr. Scherpenzeel 02-09-1937 Helmert Jan Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 19-08/30-10-1910, koopman, ov. 26-02-1982, begr. Scherpenzeel (Begraafplaats Glashorst).

                Lidm. Scherpenzeel 14-04-1935: Antje Schimmel, met attestatie vertrokken naar Arnhem 14-08-1971.

3. Pieter Evert Schimmel, geb. Woudenberg 3 Sep 1914, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 01-11-1914, beroep hoofdinspecteur titulair der Rijkbelastingen, overleden 22 Jan 2000 te Amersfoort, begraven 27 Jan 2000 te Scherpenzeel (Begraafplaats Lambalgen), tr. 1946 Willemien Bredenoord, ov. 14-05-1999

In 1929 wordt, na de dood van zijn vader, Hotel “De Holevoet” aan hem toegescheiden.

Op maandag 13 mei 1940, 2e Pinksterdag begint de Duitse aanval op Scherpenzeel. Van het hotel blijven alleen stapels puin en enkele muren overeind.  Piet ziet een wederopbouw niet zitten en verkoopt de grond van het hotel in 1941 voor 1562 gulden aan Casper Johan Gerard Hastrich, hotelhouder van hotel “De Witte” te Amersfoort. In 1942 wordt de rest van de grond onteigend en voor 6450 gulden overgedragen aan Hastrich.

                        Uit dit huw.:

1. Marja Schimmel, geb. Amsterdam 10-02-1948, won. 2000 te ‘s-Gravenhage, notaris te ‘s-Gravenhage, ov. ‘s-Gravenhage 03-04-2010, begr. Scherpenzeel 10-04-2010 (Begraafplaats Lambalgen)

2. Joke Schimmel, won. 2010 te West Lafayette (USA), tr. Gert Breur

4. Martina Schimmel, geb. Woudenberg 15-12-1918, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 09-03-1919, tr. Scherpenzeel 18-10-1945 Simon Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 21-03-1917, rijwielfabrikant, ov. Scherpenzeel 11-05-2003, begr. Scherpenzeel 16-05-2003 (Begraafplaats Lambalgen), zn. van Jan Vlastuin en Maria Wilhelmina van Loenen

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1939: Martina Schimmel, met attestatie vertrokken naar Buitengewone Wijkgemeente in wording 03-12-1974.

10. Antje Schimmel, geb. Woudenberg 20-06-1875, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk)  25-07-1875, ov. Scherpenzeel 05-12-1944, begr. Scherpenzeel (Glashorst, graf nr. 365a), tr. Scherpenzeel 17-10-1929 Johan Cornelis Hendriksen, geb. Woudenberg ca. 1874, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel) 26-03-1946, begr. Scherpenzeel (Glashorst, graf nr. 365a),  zn. van Gerhard Bernard Hendriksen en Gerarda Velten

Lidm. Scherpenzeel: Antje Schimmel, met attestatie van Lunteren 29-10-1929.

 

IXc

Aalbert Schimmel, geb. Wageningen 17-01-1828, voerman, landbouwer, woonde in Scherpenzeel, aan het Oosteinde, ov. Barneveld (De Glind) 22-03-1913, tr. Ede 05-11-1864 Maria Blankenspoor, geb. Ede 1838, ov. Barneveld 27-12-1921, begr. Ede, dr. van Hendrik Blankenspoor en Rikje van den Broek

In 1865 staat Evert Schimmel, logementhouder in de Holevoet onder Woudenberg borg voor Aalbert Schimmel, voerman te Scherpenzeel aan wie door het ministerie van binnenlandse zaken een vergunning is verleend voor een wagendienst tussen Scherpenzeel en Utrecht, “zulks ten genoegen van het gemeente­bestuur van Scherpenzeel”. Hij staat voor f 200,= borg voor de goederen en boetes (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 51; 23-12-1865).

Hij had in 1865 toestemming gekregen van het ministerie van binnenlandse zaken voor een wagendiest tussen Scherpenzeel en Utrecht, “zulks ten genoegen van het gemeentebestuur van Scherpenzeel”. Hij houdt deze wagendienst tot 1875 en wordt dan boer in Barneveld.

In 1866 verkoopt Philippus van Karsbergen, meester metselaar x Francina de Bruijn te Hoevelaken

Aan Albertus Schimmel, voerman te Scherpenzeel een bouwmanswoning wijk A nr. 134, tuin en twee afzonderlijk ver­huurde kamers, schuurtje, erf en tuin aan het oosteind te S., sectie C 5gfbis,364-366, erfpacht van f 7,50, groot 10 roeden, 20 ellen, voor f 1010,=. Het huis en een groot ged. van de tuin gehuurd door Willem van Voorst, tot 01-12-1866, voor f 50,= per jaar. Een kamer gehuurd door Albertus ter Burg, voor 70 cent per week en de andere kamer gehuurd door Aalt Alesen van den Brul, voor 60 cent per week. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 25; 18-07-1866).

In 1869 staat Evert Schimmel, logementshouder in de Holevoet onder Woudenberg en Wilhelmus Ploeg, broodbakker te Scherpenzeel namens Johannes van Klooster en Albertus Jacob de Bruijn, kooplieden in zeep te Zeist onder de firma­naam Van der Vrei & Van Klooster borg. Zij storten f 800,= als doorlopend krediet voor de accijns op de zeep t.b.v. Willem Marinus Stephanus Junius, ontvanger der directe belasting en accijnsen te Scherpenzeel  (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 6; 26-01-1869).

In 1872 staat Evert Schimmel, logementhouder te Woudenberg voor f 200,= borg voor Albert Schimmel, voerman te Scherpenzeel als ondernemer van een wagendienst tussen Scherpenzeel en Amersfoort. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 66; 07-03-1872).

In 1874 verkoopt Albertus Schimmel, voerman te Scherpenzeel aan Albertus ter Burg, wegwerker te Scherpenzeel een kamer, erf en tuin met de gemeenschappelijk gang ten zuiden, aan het oosteind te S., sectie C 5bis(zuidelijk ged),364(zuidelijk ged),365,366, erfpacht van f 2,= op het land waar het varkenshok staat, voor f 500,=. De koopsom wordt betaald door Nathan Mozes, vleeshouwer te S., die het bedrag omzet in een hypotheek. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 192; 30-10-1874).

In 1875 verkoopt Albertus Schimmel, landb. te Barneveld voor f 1200,= aan Jorden Morren, arbeider te Scherpenzeel een woonhuis, erf en tuin aan het oosteind te S., sectie C? 385,386, erfpacht van f 5,50, groot 0.07.95 ha. De erfafscheiding is voor gemeenschappelijke rekening met de buurman Albertus ter Burg. F 200,= wordt door Jorden betaald. F 1000,= wordt betaald door Dirk van Ravenhorst, rentenier te Scherpenzeel. Deze f 1000,= wordt omgezet in een hypotheek t.b.v. Dirk. (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 241; 01-11-1875).

Uit dit huw.:

1. Aalbert Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 07/27-08-1865, tapper, voerman, ov. Barneveld 26-09-1951, begr. Barneveld 01-10-1951, tr. Barneveld 15-02-1901 Hermina Geijtenbeek, geb. Barneveld 1870, ov. Barneveld 23-01-1951, begr. Barneveld 27-01-1951, dr. van Izak Jan Geijtenbeek en Grietje van Hoff

Uit dit huw.:

1. A.M. Schimmel, tr. G. Kuyt

2. G.J. Schimmel, won. 1951 in Amsterdam

3. Maria Alberta Schimmel, geb. Barneveld 27-02-1905, ov. Barneveld 18-05-1984, begr. Barneveld, tr. Barneveld 28-11-1930 Evert Bouw, geb. Ede 18-04-1901, landbouwer, ov. Barneveld 07-05-1998, begr. Barneveld zn. van Teunis Bouw en Hendrika Martina Franken

4. Hendrik Gerrit Schimmel, geb. Barneveld 31-10-1909, ov. Barneveld 02-11-1919

5. I.J. Schimmel, geb. Barneveld, tr. J. Pater

6. H.A. Schimmel, geb. Barneveld

8. Hendrika Ardina Schimmel, geb. Barneveld 14-04-1912, ov. 24-07-1998, begr. Renswoude, tr. Hendrik Jan van Batenburg, geb. 05-01-1911, fabrieksarbeider, won. 1953 Renswoude, ov. 15-02-1978, begr. Renswoude.

2. Rijkje Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 20-01/03-03-1867, ov. Lunteren 24-06-1950, begr. Barneveld 28-06-1950, tr. Barneveld 21-02-1896, geb. Woudenberg ca. 1862, landbouwer, ov. Barneveld (De Glind) 27-06-1908, zn. van Cornelis van Voorthuizen en Geertje Peelen

3. Aartje Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 05-04/01-05-1870, tr. (1) G. van den Brink, tr. (2) Ede 21-10-1905 Evert van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 15-01/03-03-1872, op Breeschoten, landbouwer, ov. Lunteren 01-07-1950, zn. Rijk Jan van Maanen en Aaltje Lokhorst) beroep landbouwer, overleden 1 Jul 1950 te Lunteren.

4. Aaltje Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 05-04/01-05-1870, tr. Ede 16-08-1890 Gerrit van de Brink, geb. Renswoude 24-04-1831, landbouwer, ov. Ede 17-09-1903, zn. van Wouter van den Brink en Gerritje Hendriks Jochemsen

5. Hendrik Gerrit Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 06/23-06-1872, hotelier (hotel, café/restaurant), stalhouder, koetsier, ov. Ede 09-09-1950, begr. Ede 13-09-1950 (Oude Alg. Begraafplaats), tr. Ede 11-11-1899 Gerritje van Steenbeek, geb. Ede 25-08-1877, ov. Ede 14-05-1934, begr. Ede 17-05-1934 (Oude Alg. Begraafplaats), dr. van Gerrit Derk van Steenbeek en Jantje Stronk

Uit dit huw.:

1. Maria Alberta Schimmel, geb. Ede 03-03-1900, ov. Ede 27-09-1986, begr. Ede 30-09-1986 te Ede (Oude Alg. Begraafplaats, tr. Ede 31-07-1924 Jacobus Spelt, geb. Nieuwpoort 04-05-1897, ov. Ede 27-04-1990, begr. Ede 01-05-1990 (Oude Alg. Begraafplaats)

2. Jantje Schimmel, geb. Ede 12-01-1904 in Ede, ov. Ermelo 29-01-1979, begr. Ermelo 02-02-1979, tr. Ede 12-05-1932 Evert Jan Anneveldt, geb. Arnhem 04-01-1898, bedrijfseconoom, ov. Breda 15-12-1966, begr. Ulvenhout.

3. Albert Schimmel, geb. Ede 04-11-1905 in Ede, geëmigreerd naar Engeland, ov. Hove, Engeland, machinist, havenmeester, tr. (1) Rotterdam 29-10-1930 en gescheiden 1945 van Pieternella Cornelia de Klerk, geb. Rotterdam 23-07-1908, ov. Rotterdam 14-06-1983, tr. (2) Beryl J. Mc Kenzie, geb. 24-07-1922, Engeland, mannequin, ov. Engeland 12-10-2001

4. Gerrit Derk Schimmel, geb. Ede 29-09-1907 in Ede, stalhouder, chauffeur, ov. Deventer 15-10-1989, begr. Deventer 18-10-1989, tr. (1) Zwolle 15-11-1928, echtscheiding aangevraagd 18-11-1942 te Zwolle (Arr.Rb.), ingeschreven 23 Jan 1943, Gerarda Diepenheim, geb. Zwolle 24-04-1907, ov. Zwolle 02-10-1992, dr. van Martinus Johannes Diepenheim en Geertje van der Bend, tr. (2) Elizabeth Peter, geb. ca. 1916 in Duitsland, ov. Deventer 26-02-1954, begr. Deventer 02-03-1954, tr. (3) Ans Nn, tr. (4) Rie Nn, ov. Deventer

5. Hendrik Gerrit Schimmel, geb. Ede 07-05-1911, ass. machinist op de koopvaardij, machine bankwerker, ov. Renkum 17-01-1949, begr. Ede 22-01-1949, tr.  Cornelia Maria Zoontjes, geb. Beverwijk 22-09-1916, ov. Nieuwegein 07-09-1998

6. Cornelia Johanna Schimmel, geb. Ede 08-02-1914, ov. Doetinchem 09-01-2000, begr. Doetinchem 14-01-2000, tr. Jozef Ravestein, geb. Dichteren ca. 1914, chauffeur, automonteur, ov. Doetinchem 13-02-1979, begr. Doetinchem 17-02-1979

7. Rika Schimmel, geb. Ede 09-07-1916, ov. Rotterdam 06-07-1989, begr. Rotterdam 11-07-1989, tr. Ede 29-08-1939 Pieter van der Sluijs, geb. Rotterdam 29-07-1916, slager, ov. Rotterdam 29-03-1966, begr. Rotterdam 02-04-1966

6. Evert Jan Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 04/26-10-1873, won. 10-10-1920 op Klein Wagensveld onder Renswoude, ov. Renswoude 15-09-1938, tr. Woudenberg 26-05-1900 Arnesta Wilhelmina Harthoorn, geb. Maarn 23-02-1879 in Maarn, ov. Renswoude 03-08-1967, dr.  van Cornelis Gerrit Harthoorn en Fransje Pater

Evert Jan kocht in 1920 “Klein Wagensveld” (Barneveldsestraat 40) van Jan Buitenhuis.

Uit dit huw.:

1. Albertus (Albert) Schimmel, geb. Woudenberg 20-10-1900, won. Harskamp in de molen, molenaarsknecht., tr. (1) Renswoude 04-08-1926 Christina van Veldhuizen, geb. Ede 23-09-1904, ov. Arnhem 05-07-1928, dr. van Evert van Veldhuizen en Jannigje Kelderman, tr. (2) na 1928Hendrika van de Hul, geb. Ede 1903

2. Cornelis Gerrit Schimmel, geb. Ede 04-06-1902, veehouder, won. 1938 in Ede, tr. Adriana Spelt

3. Maria Schimmel, geb. Ede 03-06-1903, won. 1938 in Scherpenzeel, ov. 30-03-1991, begr. Renswoude., tr. Renswoude 30-11-1927 Lubertus van de Fliert, geb. Renswoude 16-12-1902, landbouwer,  op Wittenoort onder Renswoude, ov. Renswoude 17-07-1945, begr. Renswoude, zn. van Frans van de Fliert en Cornelia van de Pol) overleden 17 Jul 1945 te Renswoude, begraven te Renswoude, beroep landbouwer, woonde te Renswoude, op “Wittenoort”.

4. Frans Schimmel, geb. Lunteren 01-08-1904, ov. Ede 03-12-1904

5. Jan Schimmel, geb. ca. 1905

6. Frans Schimmel, geb. Ede 01-05-1906, won. 1938 in Voorst, ov. 13-10-1967

7. Evert Jan Schimmel, geb. Ede 31-03-1910, landbouwer, won. 1938 in Renswoude, ov.06-01-1979, begr. Renswoude, tr. Scherpenzeel 14-12-1939, kerkelijk huwelijk 14-12-1939 Clazina van de Pol, geb. Renswoude 31-03-1916, ov. Renswoude 10-09-1981, begr. Renswoude, dr. van Cornelis Dirk van de Pol en Clara van Ginkel

8. Willem Schimmel, geb. Ede 13-05-1913, boer, won. Loenen bij Apeldoorn, ov. Ugchelen 18-02-1985, begr. Ugchelen 22-02-1985 (Begraafplaats Heidehof), tr. Ede 16-11-1938, kerkelijk huwelijk Lunteren 16-11-1938 (N.H. Kerk) Geertje Schimmel, geb. Ede 04-10-1916, ged. Lunteren, ov. Loenen 27-06-2006, begr. Ugchelen 01-07-2006 (Begraafplaats Heidehof), dr. van Antonie Schimmel en Maria van de Glind

9. Arnesta Wilhelmina Schimmel, geb. Ede 08-06-1920, ov.28-05-1983, begr. Barneveld, tr. Scherpenzeel 05-06-1946 Jacob Noorlander, geb. Barneveld 01-03-1920, landbouwer, ov. 22 Jul 1994, begr. Barneveld, zn. van Willem Noorlander en Adriana Both

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1942: Ernesta Wilhelmina Schimmel, met attestatie vertrokken naar Barneveld 31-07-1946.

7. Willem Schimmel, geb. Woudenberg 1875, landbouwer, ov. Avereest 10-04-1952, tr. Woudenberg 21-10-1897 Fransje Harthoorn, geb. Maarn 27-10-1876, dr. van Cornelis Gerrit Harthoorn en Fransje Pater

Uit dit huw.:

1. Albert Schimmel, geb. Woudenberg 16-02-1898, ged. Scherpenzeel (Grote Kerk) 27-03-1898, kippenboer, tr. Leersum 11-10-1923 Janna van de Fliert, geb. Leersum ca. 1895, dr. van Jan van de Fliert en Derkje van de Pol

2. Maria Schimmel, geb. Ede ca. 1901 in Ede, ov. Ede 10-10-1933, tr. Anthonie van Manen, arbeider, landbouwer.

8. Geertruida Schimmel, geb. Barneveld 1879, ov. Lunteren, tr. Barneveld 18-07-1902 Marinus van Veldhuizen, geb. Ede 1881, landbouwer, ov. Lunteren 20-12-1958, begr.Lunteren 24-12-1958, zn. van Hendrikus van Veldhuizen en Maasje van den Top

9. Dirkje Schimmel, geb. Barneveld 1883, tr. Barneveld 13-03-1903Willem van Veldhuizen, geb. Ede 1879, landbouwer, zn. van Hendrikus van Veldhuizen en Maasje van den Top

 

 

 

Samengesteld door:

Teus Schimmel

Het origineel van de genealogie en

contactgegevens van de auteur te vinden op:

 www.tschimmel.nl.