Van de Pol

De boerderij De Pol is een afsplitsing van Klein Lambalgen. Hij ligt aan de Brinkkanterweg en is sinds 1960 Scherpenzeels grondgebied.

Deze genealogie werd eerder grotendeels gepubliceerd in:

H.M. van Woudenberg, Voskuilen, een buurtschap onder Woudenberg en Leusden. Deel 2: Genealogieën, genealogie nr. 18, blz. 190-193.

Veel familiepapieren zijn terecht gekomen in het archief van de PKN-kerk van Leusden-Zuid. Dat komt omdat Maatje Arissen een kleindochter is van Maytien Arris en Brant Gijsbertsen en als zodanig erfgename van ¼ deel van de boerderij De Pol. Maatje Arissen schenkt haar nalatenschap, bestaande uit twee boerderijen Klein en Kaal Donkelaar aan de kerk van Leusden-Zuid (Leusbroek).

Dit staat beschreven in: Donkelaar, Klein en Kaal, door W. Bos. Leusden, 1991.

Mogelijke voorvader:

1536: Bart en Dirk Quint, gebroeders, bruiker Jacob Jansz (Oudschildgeld Woudenberg nr. 6: Lambalgen, groot 16 morgen)

 I

Sander Jansz, ov. ca. 1629, tr. Jannichgen Arisdr, ov. ca. 1638

1599: Eigenaars en bruikers: Sander Marcelisz, Willem Sandersz, Sander Jansz en Harmen Tijmensz, ieder ¼ deel van Lambalgen, groot 16 morgen (Oudschildgeld Woudenberg nr. 6)

In 1623 voeren Mor en Jan Aertsz een proces tegen Sander Jansz wegens de onmondige kinderen van zal. Meins Janssen (broer?). Hij moet inventaris leveren volgens sententie van het Hof van Utrecht van 26-11-1615. (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, f. 1,1vo,6vo,11,11v0,13; 15-12-1623 tot 24-01-1625).

In 1625 voert Cornelis Sandersz proces namens zijn vader Sander Jansz (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 13vo,14vo,15; 07-02-1625 en 07-03-1625).

Uit dit huw.:

1. Arris Sandersz, volgt II

2. Cornelis Sandersz, tr. Adriaentgen Jan Thimensdr

In 1625 voert Cornelis Sandersz proces namens zijn vader Sander Jansz (zie boven)( Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 13vo,14vo,15; 07-02-1625 en 07-03-1625).

In 1630 eist Cornelis Sandersz, won. Woudenberg inventaris van zijn moeder na dode van zijn vader (HUA; Hof van Utrecht 166-43; 18-12-1630).

In 1631 kopen  Cornelis Zaren x Adriaentgen Jansdr, won. op Bredehoeff onder Leusden van OLV Kapel te Amersfoort een perceel land in het gerecht Donckelaer met huis, berg, schuur met hof, hofstede en bepoting (zeer waarschijnlijk Klein Donkelaar). Bruiker: Thiman Woutersz. Voor f 958,= (Notarieel Amersfoort 002b009 fol. 400; 29-03-1631).

In 1632 verkoopt Dirck Camp, kerkmeester van de OLV-kapel in Amersfoort aan Cornelis Sarren x Adriaentgen Jans “seecker parthzeel lants met huijs, hoffstede, berch, schuijr, groot ende cleijn” gebruikt bij de kopers. (zeer waarschijnlijk Klein Donkelaar) Belend tussen Vlastuin van het convent van Mariënhof en Droffelaar van de Vrouwe van Gent te Utrecht. Bedrag niet genoemd. betaald op 23-02-1632 (Dorpsgerecht Leusden 1049; 21-12-1632).

In 1632 koopt Cornelis Sandersz een kamp in Lambalgen van Ariaantje Sandersdr van Wolfswinkel, wed. Matthys Gerritsz van Langelaer (Huis Amerongen 1179, f. 31; 1632. Bel. Holevoet nr. 42). Hij verkoopt dit weer in 1639 (Huis Amerongen 1179, f. 65; 1639. Bel. Holevoet nr. 42).

In 1636 treedt Cornelis Sandersz op namens zijn schoonzuster Thijmentgen Jans, wed. Egbert Gerritsz (AT002b010, f. 408; 09-12-1636).

In 1639 eisen Huijbert Evertsz en Cornelis Sanders eisen inventaris van Andries Sandersz (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 96; 09-12-1639).

            Uit dit huw.:

1. Aert Cornelisz van de Pol, van Woudenberg, tr. Woudenberg (otr. Amersfoort) 19-02-1699 Willemijntje Jordens van Burgsteeg, won. Amersfoort, tr. (2) Woudenberg 09-11-1710 Hermentje Everz van Eede, won. Driebergen

            Uit het 1e huw.:

            1. Jorden Aertsz van de Pol, ged. Woudenberg 29-11-1699, get. Aeltje Jordens

            2. Marritje Aerts van de Pol, ged. Woudenberg 23-10-1701

            3. Aeltje Aerts van de Pol, ged. Woudenberg 22-03-1704, get. Neeltje Jans

4. Cornelis Aertsz van de Pol, ged. Woudenberg 05-12-1706, get. Gerritje Gerrits

5. Gijsbertje Aerts van de Pol, ged. Woudenberg 01-06-1710, get. Gerritje Gerrits

Uit het 2e huw.:

6. Evert Aertsz van de Pol, ged. Woudenberg 04-06-1713, get. Gerritje Lamberts Brom

7. Willemijntje Aerts van de Pol, ged. Woudenberg 04-06-1713, get. Gerritje Lamberts

3. Meisje, tr. Huybert Evertsz, ov. voor 1670

Uit dit huw.:

            1. Evertje Huijberts, tr. Dirk Helmertsz Overeem

In 1670 wordt Dirk Helmertsz Overeem beleend met het erf ´t Voort na dode van zijn schoonvader Huijbert Evertsz (Leenhof  109, f. 7; 1670. Bel. Holevoet nr. 13c).

In 1674 wordt Evertje Huijberts, wed. Dirk Helmertsz van Overeem beleend met het erf

´t Voort. Hulder: neef Sander Arissen (Leenhof  109, f. 142; 1674. Bel. Holevoet nr. 13c).

In 1670 wordt Dirk Helmertsz Overeem beleend met de helft van De Wetering na dode van zijn schoonvader Huijbert Evertsz (Leenhof  109, f. 6; 1670. Bel. Holevoet nr. 50a).

In 1674 wordt Evertje Huijberts, wed. Dirk Helmertsz van Overeem beleend met de helft van De Wetering. Hulder: neef Sander Arissen (Leenhof  109, f. 141; 1674. Bel. Holevoet nr. 50a).

II

Arris Sandersz, op de Pol, ov. voor 1659, tr. Nijsien (Niesje) Willems, dr. van Willem van Beckbergen en Jannetgen

In 1632 wordt Arris Saren beleend met de Hoge Kamp met hofstede in Lambalgen na aankoop van Ariaantje Sandersdr van Wolfswinkel, wed. Matthys Gerritsz van Langelaer (Huis Amerongen 1179, f. 32. Bel. Holevoet nr. 43).

Octrooi om te testeren 11-03-1633.

In 1639 eisen Huijbert Evertsz en Cornelis Sanders eisen inventaris van Andries Sandersz (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 96; 09-12-1639).

In 1639 eist Evert Willemsz (van Beckbergen) betaling van Arres Sarren, borg: Willem Jansz, van de nagelaten goederen van zal. Jannetgen (Willems?) op de Brehoeff, moeder van Evert, waarvan Arres boedelhouder is geweest. De zaak wordt voortgezet voor het Hof van Utrecht (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 96,97; 09-12-1639).

In 1650 wordt Arris Sandersz beleend, na dode van zijn vader Sander Jansz, met 4 morgen land, genaamd Lambalgen (Huis Amerongen 1180, f. 15vo. Bel. Holevoet nr. 39).

Lidm. Scherpenzeel Pasen 1659: Nijsien Willems, wed. Arris Sanders, op de Pol.

Uit dit huw.:

1. Maytien Arris, tr. won. Kleijn Lambalgen te Scherpenzeel 29-05-1659 Brant Gijsbertsen, won. Amerongen, ov. voor 1676, zn. van Gijsbert Brantsen en Willempje Teunis, op Klein Donkelaar

In 1676 wordt Sander Arrissen namens zijn zuster Maeijtien Arissen, wed. op de Haer door Jan Gerritsen, kleermaker en Sijmon Baerntsen aangeklaagd wegens betaling van novalie tiend van een kamp land (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 07-08-1676 tot 21-05-1677).

In 1677sluiten Jan Gerritsen, kleermaker en Sijmon Baerntsen, pachters van de novale tiend een akkoord met Maeijtien Arissen, wed. Brant Gijsbertsz over het inzaaien van een half morgen novalis of nieuw land bij de boerderij De Haar (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 20-08-1677).

Uit dit huw.:

            1. Willemtien Brantsen, ged. Scherpenzeel 07-03-1660

            2. Gijsbert Brantsen, ged. Scherpenzeel 06-10-1661, op de Haer

3. Arris Brantsen, ged. Scherpenzeel 22-03-1663, op de Haer

            4. Grietien Brantsen, ged. Scherpenzeel 14-04-1667, op de Haer

            5. Grietien Brantsen, ged. Scherpenzeel 08-03-1668, op de Haer

2. Sander Arrisz, volgt IIIa

3. Grietje Arris, tr. (1) Albert Cornelisz Soene, ged. Scherpenzeel 05-09-1619, overl. Renswoude okt. 1667, zn. van Cornelis Willemsz en Ariaengen Albertsen. Aelbert, tr (2) Scherpenzeel 09-11-1662 Marritien Arrissen, dr. van zal Arris Jansen, op Roijwinckel

In 1649 wordt Aelbert Cornelisz beleend na dode van zijn vader Cornelis Willemsz met een vierkante kamp land van Nijeborch. Belendingen als boven (Huis Scherpenzeel, Leenboek 141, fol. 227; 1649).

                Lidm. Renswoude 1658: Aelbert Corneliszen Soene.

                Lidm. Renswoude 1661: Grietjen Arris, hv. van Aelbert Corneliszen, ´gestorven´.

                Lidm. reg. Renswoude 1663: Aelbert Cornelisse Soene en Marretie Arrissen.

In 1666 vestigt Aelbert Cornelissen, weduwnaar van Grietgen Aersen haar nalatenschap in Nienborgh getaxeerd op f 1000,= volgens maaggescheid van 01-05-1662. Twee kinderen uit dit huwelijk: Cornelis Aelbertsen en Aerrisgen Aelbertsen, momber: hun oom Sander Aersen (Huis Scherpenzeel, Leenboek 142, fol. 55vo; 06-05-1666).

In 1666 leent Aelbert Cornelissen f 950,= van Corneliss Jansen x Aeltgen Everts. Onderpand: Nieborgh (Huis Scherpenzeel, Leenboek 142, fol. 56vo; 11-05-1666).

In 1669 wordt Cornelijs Jansen, ploegenmaker, wonende aan de Hoelvoet, beleend door opdracht van Jan Aertsen van Lambalgen, executeur van de nalatenschap van Aelbert Cornelijssen met een vierkante kamp land “genaempt de Nijeborch, gelegen oever die Beeck”; noord: “een waegenwech aen Andrijes Hendrijcksijs landt tot den Hollen wech toe”, oost: “opstreckende een sloet langens Spijchoerst tot Raevenhoerst ende voorts aende weteringe toe, zuid:”die weteringe langens tot die beeck langens oude Wolfswijnckel toe” (Huis Scherpenzeel, Leenboek 142, fol. 42; 10-05-1669).

Uit het 1e huw.:

1. Cornelis Aelbertsz, ged. Renswoude 30-07-1654

                In 1677 is Cornelis Aelbertsen getuige bij het huw. van zijn zuster.

2. Arrisje Aelberts, tr. Scherpenzeel 18-11-1677 Cornelis Hermsen, van Achterberg, won. Kleijn Donckeler

Uit het 2e huw.:

3. Arris Aelbertsz, ged. Renswoude 27-09-1663

4. Adriaentje Aelberts, ged. Renswoude 11-06-1665

5. Theunis Aelbertsz, ged. Scherpenzeel 09-12-1666

4. Jan Arrisz Pol, volgt IIIb

5.? Theunis Aartsz van de Pol, tr. Woudenberg 23-03-1695 Aeltje Jordens, jd. van Burgsteeg

6.? Jacob Arissen van der Poll, van Maarn, tr. Woudenberg 30-12-1688 Jannetje Peters, van Maarn

IIIa

Sander Arrisz, op de Pol, ov. ca. 1714, tr. voor 1658 Jantje Jacobs, ov. 03-12-1698, dr. van Jacob Willemsz (van Coudijs) en Grietje Jans

Sander Arres, op de Poll en Huijbert Henricksen beboet met twee herenponden (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 117vo; 14-04-1651).

Slaperdijksgeld 1653: Sander Arisz.

Jan Cornelisz, molenaar eist betaling van 3 gl. van Sander Aerrisz, op de Poll (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 11-10-1657 en 14-03-1659).

                Lidm. Scherpenzeel Kerst 1658: Jantien Jacobs, hv Sander, op de Pol. Genoemd in lijst van 1673.

                Lidm. Scherpenzeel 12-04-1705: Sander Arisen, op de Poll. Niet in lijst van 1715.

                In 1671/72 betaalt Sander Arrissen tins aan Huis Amerongen uit het erf Lambalgen (HUA, Domkapittel

nr 2415; Thinsen tot Amerongen 1661).

In 1665 wordt Sander Arissen beleend na aankoop met 1 morgen land met huis en hofstede, eertijds in Luttel Lambalgen (Huis Amerongen 1181, f. 37) (Bel. Holevoet nr. 41b).

In 1674 is Sander Arrissen hulder voor zijn nicht Evertje Huijberts, wed. Dirk Helmertsz Overeem bij de belening van het erf ´t Voort (Bel. Holevoet nr. 13c).

Sander op de Poll twee meerder en drie minderjarige kinderen, 10 gl. (Huisgezinnen Woudenberg 1675).

In 1676 wordt Sander Arrissen namens zijn zuster Maeijtien Arissen, wed. op de Haer door Jan Gerritsen, kleermaker en Sijmon Baerntsen aangeklaagd wegens betaling van novalie tiend van een kamp land (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 07-08-1676 tot 21-05-1677).

In 1681 wordt Sander Arissen op de Pol beleend met 1 ½ morgen in Klein Lambalgen na dode van zijn schoonvader Jacob Willemsz,  (Huis Amerongen 1182, f. 27; 1681).

Sander Arissen op de Pol, Ao 1684, grafsteen nr. 30 in de Grote Kerk van Scherpenzeel.

In 1686, 1696 en 1706 is Sander Arrisz eigenaar en bruiker van 9 morgen in Lambalgen (De Pol) (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 6a).

In 1686, 1696 en 1706 is Sander Arrisz eigenaar en bruiker van 2 hond van het erf Coudijs (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 60i).

In 1696 wordt er een akkoord gesloten tussen  Teunis Willemsz x Marritje Everts, eerder wed. Jan Hendricks op Voscuijlen, won. Dashorst en de kinderen uit haar 1e huw. met namen Jannetje Jans van Voskuijlen x Cornelis Hendricksz, won. Hamersveld en Reijertje Jans van Voskuijlen. De kinderen zullen 120 gl. betalen van de proceskosten van het  proces tegen Sander op de Pol. Waarom het proces ging weten we niet (AT023b001; 20-03-1696).

In 1716 en 1719 zijn de erven Sander Arrisz eigenaar van 2 hond van het erf Coudijs, bruiker Cornelis Sandersz (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 60i).

In 1716 is Sander Arrisz op de Pol eigenaar van 9 morgen in Lambalgen (De Pol), bruiker Cornelis Sandersz (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 6a).

In 1719 zijn de erven Sander Arrisz op de Pol eigenaar van 9 morgen in Lambalgen (De Pol), bruiker Cornelis Sandersz op de Pol (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 6a).

Uit dit huw.:

1. Arrisje Sanders van de Pol, ov. mei 1717, tr. Renswoude 18-10-1705 (ingesch. te Scherpenzeel) Philips Petersz Doorweert, chirurgijn, zn. van Peter Dircksz Doorweert. Philippus Petersz Doorweert, tr. (1) Scherpenzeel 07-06-1696 Fransje Arisen van Davelaer, ov. 31-12-1704

Arisje Sandersen, jd., van de Poll, als lidmaat met attestatie van Amsterdam naar Scherpenzeel 12-06-1698.

Philippus Doorewaert als lidmaat met attestatie van Amsterdam naar Scherpenzeel 09-04-1699.

Fransje Arisen van Davelaar, hv. Philippus Doorewaert, lidmaat te Scherpenzeel 28-05-1699.

Philippus Doorewaert en Arrisje Sanders van de Pol genoemd in lidmatenlijst van 1715.

In 1705 worden huw. voorw. gemaakt tussen Philippus Doorweert, wed. Fransje Ariens en Arrisje Sanders van de Pol. Philippus: 900 gl; Arrisje: 450 gl. + 1/3 erfdeel van haar moeder (Boek ‘Donkelaar, Klein en Kaal, blz. 84)

2. Cornelis Sandersz, ged. Scherpenzeel 07-04-1661, op de Pol

In 1663 schenkt Cornelis, zoon van Sander Arrissen op de Pol f 3-3 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; 22-01-1663).

3. Cornelis Sandersz, ged. Scherpenzeel 17-04-1664, op de Pol, volgt IVa

4. Maijtien Sanders, ged. Scherpenzeel 30-08-1668, op de Pol, ov. voor 1749, tr. Scherpenzeel 19-09-1697, att. van Herveld, Jan Corssen van de Vendel, koster in Herveld, ov. na 1749, zn. van Cors Jansen

                Lidm. Scherpenzeel 11-10-1691: Maeijtje Sandersen, jd, op de Pol.

Jan Corsz, wed. Maytien Sandersen van de Pol; Maria Jordensen, wed. Cornelis Sanderse; Cornelis Jansz van de Pol; Maatje Arrissen; ieder voor ¼ deel eigenaar van het erf De Pol. Van de bijbehorende percelen  de Maatjes, de Spinkamp en het Kerkstuk zijn voor de helft eigendom van de kinderen van Jan Corsz en Maytien Sandersen (Boek ‘Donkelaar, Klein en Kaal, blz. 81; uit Recht. Arch. Woudenberg 05-07-1749).

            Uit dit huw.:

            1. Jantje Jans van de Vendel

            2. Cornelis Jansz

            3. Fientje Jansen

            4. Niessen Janssen

            5. Marija Janssen

IVa

Cornelis Sandersz, ged. Scherpenzeel 17-04-1664, op de Pol, ov. voor 1729, tr. Woudenberg 15-11-1722 Merritje Jordens, van Woudenberg, ged. Scherpenzeel 12-09-1686, ov. na 1749, dr. van Jorden Willemsen en Jantje Cornelissen op Kleijn Bruijnhorst

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1693: Cornelis Sandersen, jm. op de Pol. Genoemd in lijst van 1715: ‘tans woonende op de Poll’.

Cornelis Sandersz is wel oud bij zijn huw.: 58 jaar!

In 1713 wordt Cornelis Sandersz beleend als oudste zoon van Sander Arissen, met 1 ½ morgen land in Klein Lambalgen (Huis Amerongen 1185, f. 83; 11-11-1713. Bel. Holevoet nr. 38).

In 1713 wordt Cornelis Sandersz beleend als oudste zoon van Sander Arissen, met 1 ½ morgen land in Lambalgen (Huis Amerongen 1185, f. 83; 11-11-1713. Bel. Holevoet nr. 39).

In 1713 wordt Cornelis Sandersz beleend als oudste zoon van Sander Arissen, met de Hoge Kamp in Lambalgen (Huis Amerongen 1185, f. 83; 11-11-1713. Bel. Holevoet nr. 43).

In 1713 wordt Cornelis Sandersz als oudste zoon beleend, door opdracht van zijn vader, met de Spinkamp in Luttel Lambalgen (Huis Amerongen 1185, f. 83vo; 11-11-1713. Bel. Holevoet nr. 41b).

Jan Corsz, wed. Maytien Sandersen van de Pol; Maria Jordensen, wed. Cornelis Sanderse; Cornelis Jansz van de Pol; Maatje Arrissen; ieder voor ¼ deel eigenaar van het erf De Pol (Boek ‘Donkelaar, Klein en Kaal, blz. 81; uit Recht. Arch. Woudenberg 05-07-1749).

Uit dit huw.:

1. Jantje Cornelissen van de Pol, ged. Scherpenzeel 05-03-1724, op den Pol

                In 1756 getuige bij de doop van Grietje Sanders, dr. van haar broer Sander.

2. Sander Cornelisz van de Pol, ged. Scherpenzeel 10-02-1726, op den Pol, volgt Va

Va

Sander Cornelisz van de Pol, ged. Scherpenzeel 10-02-1726, op den Pol, begr. Scherpenzeel 25-04-1792 ‘boer op de Pol’, tr. Doorn 16-01-1756 Geertruij Jansz van de Schuur, geb. Rhenen

In 1729, wordt Sander Cornelisz, nog onmondig  beleend met 1 ½ morgen land in Klein Lambalgen door opdracht van zijn moeder Maria Jordens, wed. Cornelis Sandersz (Huis Amerongen 1186, f. 52; 31-12-1729. Bel. Holevoet nr. 38).

In 1729, wordt Sander Cornelisz, nog onmondig  beleend met 4 morgen land in Lambalgen door opdracht van zijn moeder Maria Jordens, wed. Cornelis Sandersz (Huis Amerongen 1186, f. 54; 31-12-1729. Bel. Holevoet nr. 39).

In 1729, wordt Sander Cornelisz, nog onmondig  beleend met de Hoge Kamp in Lambalgen door opdracht van zijn moeder Maria Jordens, wed. Cornelis Sandersz (Huis Amerongen 1186, f. 54; 31-12-1729. Bel. Holevoet nr. 43).

In 1729, wordt Sander Cornelisz, nog onmondig  beleend met met de Spinkamp in Luttel Lambalgen door opdracht van zijn moeder Maria Jordens, wed. Cornelis Sandersz (Huis Amerongen 1186, f. 50; 31-12-1729; 31-12-1729. Bel. Holevoet nr. 41b).

Uit dit huw.:

1. Grietje Sanders van de Pol, ged. Woudenberg 25-12-1756, get. Jantje Cornelissen van de Poll, ov. Leusden 05-05-1830, tr. Woudenberg 05-03-1786 Jan Gijsbertsz Pater, geb. Maarsbergen, ged. Woudenberg 15-02-1750, landbouwer op Groot Vlastuin, zn. van Gijsbert Willemsz Pater en Jannetje Cornelissen van Huigenbosch

2. Cornelis Sandersz van de Pol, ged. Woudenberg 04-02-1759, get. Evertje Stevens van Droffelaar, volgt VIa

3. Jan Sandersz van de Pol, ged. Woudenberg 01-03-1761, get. Roelofje Roelofs, volgt VIb

4. Jorden Sandersz van de Pol, ged. Woudenberg 31-07-1763, get. Gijsbertje Hendriks van Voskuijlen

5. Merrigje Sanders van de Pol, ged. Woudenberg 18-05-1766, get. Gijsbertje Jans van Lambalgen

6. Martje Sanders van de Pol, ged. Woudenberg 15-11-1767, get. Gijsbertje Jans van Lambalgen

7. Willem Sandersz van de Pol, ged. Woudenberg 07-02-1773, get. Maria Jans, ov. Woudenberg 15-02-1840, ongehuwd

VIa

Cornelis Sandersz van de Pol, ged. Woudenberg 04-02-1759, get. Evertje Stevens van Droffelaar, landbouwer op De Pol, begr. Woudenberg 05-03-1798, tr. Woudenberg 26-06-1791 Jannetje Goossens Pothoven, ged. Renswoude 04-03-1766, Daatselaar, begr. Woudenberg 06-03-1800 (kraambed), dr. van Gosen Gerritsen Pothoven en Jannetje Willems van Ginkel . Jannetje Goossens Pothoven, tr. (2) Woudenberg 05-05-1799 Cornelis Gijsbertsz Heij/van de Hee, ged. Lunteren 20-05-1770, ov. Woudenberg 06-01-1853, zn. van Gijsbert Cornelissen van de Hee en Antje Bessels. Cornelis Gijsbertsz van de Hee, tr. (2) Woudenberg 08-01-1807 Evertje Pothoven, geb. Hamersveld, ged. Amersfoort 13-05-1779, ov. Woudenberg 31-03-1852, dr. van Reijer Reijersen Pothoven en Jacoba van Beek

In 1792 wordt Cornelis Sandersz beleend, na dode van zijn vader, met 4 tijnsweren, zoals zijn vader daar in 1729 mee was beleend (Huis Amerongen, f. 30vo. Bel. Holevoet nr. 38).

In 1793 wordt Cornelis Sandersz beleend, na dode van zijn vader, met de helft van Klein Lambalgen, anders genaamd De Pol, met goedkeuring van verzuim (Beverweerd 67, f. 199. Bel. Holevoet nr. 38). In 1809 wordt het door zijn onmondige kinderen verkocht (Huis Amerongen 1187, f. 123. Bel. Holevoet nr. 38).

In 1800 is er boedelscheiding tussen  Gosen Pothoven, landbouwer op Oud Voskuilen, en zijn dochter Claasje Gosens Pothoven en zijn kleinkinderen Gosen en Geertruij Cornelissen van de Pol. De (klein)kinderen krijgen Oud Voskuilen toebedeeld. Gosen sr. en zijn vrouw zullen elk jaar f 300,= van hun (klein)kinderen krijgen (Recht. Archief Woudenberg 2349, 2358; 09-04-1800).

In 1805 wordt Oud Voskuilen voor 12 jaar (1806-1818) verhuurd aan Jan Hannesen Ravesloot (Recht. Arch. Woudenberg 2354; 30-12-1805).

In 1806 koopt Willem Brandsen van Ginkel, voor de helft, en Gosen en Geertruij Cornelissen van de Pol, voor de wederhelft, de boerderij Vrijhoef onder Leusbroek, groot 18 morgen, met de Plaskamp, groot 4 morgen en de Blokvoort, groot 4 morgen (AT048a027, nr. 50; 24-10-1806)

In 1816 vindt er boedelscheiding plaats tussen Claasje Gosens Pothoven en Gosen en Geertruij van de Pol. Oud Voskuilen gaat naar Gosen en Geertruij van de Pol en de boerderij Vrijhoef onder Leusbroek gaat naar Willem Brandsen van Ginkel x Claasje Gosens Pothoven (AT055b018 nr. 46; 22-03-1816).

Uit het 1e huw.:

1. Gosen van de Pol, geb./ged. Woudenberg 24-10/06-11-1791, get. Claasje Gosens, volgt VIIa

2. Geertruij van de Pol, geb./ged.  Woudenberg 24-07/10-08-1794, ov. Leusden 29-08-1821, ongehuwd

Uit het 2e huw.:

3. NN, begr. Woudenberg 17-03-1800

VIIa

Gosen Cornelisz van de Pol, geb./ged. Woudenberg 24-10/06-11-1791, ov. Woudenberg 28-04-1839 op Oud Voskuilen, tr. Leusden 21-11-1821 Grietje Ravesloot, ged. Amersfoort 27-07-1800, ov. Leusden 16-08-1869, dr. van Gerrit Saren Ravesloot en Teuntje Blauwendraad. Grietje Ravesloot, tr. (2) Woudenberg 10-07-1840 Gijsbert Harmens Hoogeveen, geb. Leusden 20-12-1815, ov. Woudenberg 08-02-1879, zn. van Hermanus Hogeveen en Gerritje Ravesloot

In 1800 is er boedelscheiding tussen  Gosen Pothoven, landbouwer op Oud Voskuilen, en zijn dochter Claasje Gosens Pothoven en zijn kleinkinderen Gosen en Geertruij Cornelissen van de Pol. De (klein)kinderen krijgen Oud Voskuilen toebedeeld. Gosen sr. en zijn vrouw zullen elk jaar f 300,= van hun (klein)kinderen krijgen (Recht. Archief Woudenberg 2349, 2358; 09-04-1800).

In 1816 vindt er boedelscheiding plaats tussen Claasje Gosens Pothoven en Gosen en Geertruij van de Pol. Oud Voskuilen gaat naar Gosen en Geertruij van de Pol en de boerderij Vrijhoef onder Leusbroek gaat naar Willem Brandsen van Ginkel x Claasje Gosens Pothoven (AT055b018 nr. 46; 22-03-1816).

In 1816 leent Gosen van de Pol, landbouwer te Leusden f 600,= van Hendrik de Groot, rademaker te Amersfoort (AT055b018, nr. 55; 29-03-1816).

In 1817 verhuren Gosen van de Pol ´boerenwerk doende´ en Geertruij van de Pol hun boerderij Oud Voskuilen aan Jan Hannissen Ravesloot, landbouwer te Woudenberg, van 1818-1824 voor f 515,= per jaar (AT055a020, nr. 145; 05-09-1817).

In 1822 laten Gosen van de Pol, landbouwer te Leusbroek en Grietje Raveloot hun testament maken. Ze vermaken elkaar ¼ deel van de boedel en ¼ deel van het vruchtgebruik (AT055a010 nr. 67,68;

14-06-1822).

In 1823 leent Gosen van de Pol, landbouwer te Leusbroek f 2000,= met Oud Voskuilen als onderpand van Margaretha Plaat, wed. Christoffel Bernardus Siborgh uit Den Haag (AT055f005 nr. 395;

12-12-1823).

In 1838 leent Gosen van de Pol, landbouwer f 2000,= van Willem de Kruijf, landbouwer te Cothen (AT051c003 nr. 338; 06-04-1838).

In 1839 wordt, na het ov. van Gosen, de inboedel van Oud Voskuilen geschat op f 3965,20 (AT057a035 nr. 78; 20-07-1839).

In 1840 worden huw. voorw. gemaakt tussen Gijsbert Harmsen Hogeveen en Grietje Ravesloot, wed. Gosen van de Pol. Gijsbert brengt f 300,= in; Grietje behoudt het vruchtgebruik en keert f 300,= per jaar uit voor de opvoeding van haar kinderen. Vader Gerrit Saren Ravesloot wordt aangesteld tot voogd over de kinderen (HGA; Notarieel Scherpenzeel 1213 nr. 40 (voogdij) en 41; 06-07-1840).

In 1855 vindt er boedelscheiding plaats tussen Mees, Peter en Evertje Ravesloot ter ene en hun zusters Grietje en Jannetje Ravesloot ter andere zijde. De eerste drie krijgen de boerderij De Bieshaar onder Leusbroek (AT055j023; 03-08-1855).

In 1861, vlak voor het huw. van dochter Jannigje Geertuida van de Pol, wordt er een boedelscheiding gemaakt. Jannetje Geertruida krijgt Oud Voskuilen, groot 26 ha. Moeder Grietje Ravesloot krijgt het afgedeelde Nieuw Voskuilen, waarop een boerderij is gebouwd, groot 20 ha (AT055j036 nr. 4218;

15-04-1861).

In 1861 leent Gijsbert Hoogeveen f 5000,= met Nieuw Voskuilen als onderpand van Arnoud Jan de Beaufort op De Treek (AT051c039 nr. 4201; 07-10-1861).

In 1869 wordt er een boedelscheiding gemaakt door de erfgenamen van Grietje Ravesloot. Gijsbert Hoogeveen krijgt Nieuw Voskuilen (AT055j054 nr. 6386; 16-10-1869).

In 1876 koopt Gijsbert Hoogeveen het 5e blok van de Nijenrodensche tiend af (Not. Woudenberg 2471 nr. 63; 22-07-1876).

In 1879, bij zijn ov., heeft Gijsbert Hoogeveen f 16.992,= aan schulden. De baten zijn f 12.761,= zodat er een tekort is f 4231,=. Een tekort dat door zijn twee kinderen Hermanus en Gerritje gedragen moet worden. (Memories van Successie Woudenberg 197; 08-02-1879).

Uit het 1e huw.:

1. Jannigje Geertruida van de Pol, geb. Woudenberg 19-03-1831, ov. Woudenberg 06-01-1907, tr. Woudenberg 02-11-1861, Sander van Wolfswinkel, geb. Scherpenzeel 05-12-1825 (Groot Schaik), ov. Woudenberg 08-01-1903, zn. van Jacob van Wolfswinkel en Jannetje van Ravenhorst

In 1861, vlak voor het huw. van dochter Jannigje Geertuida van de Pol, wordt er een boedelscheiding gemaakt. Jannetje Geertruida krijgt Oud Voskuilen, groot 26 ha. Moeder Grietje Ravesloot krijgt het afgedeelde Nieuw Voskuilen, waarop een boerderij is gebouwd, groot 20 ha (AT055j036 nr. 4218; 15-04-1861. Kadaster 139-9).

In 1876 koopt Sander van Wolfswinkel het 5e blok van de Nijenrodensche tiend af (Notarieel Woudenberg 2471 nr. 63; 22-07-1876).

Sander is lid van de gemeenteraad van Woudenberg.

In 1900 laten Sander van Wolfswinkel en Jannetje Geertruida van de Pol een testament op de langstlevende maken (Not. J.E.G. Lagerweij, Woudenberg; 09-11-1903).

In 1903 wordt de inventaris van Oud Voskuilen opgemaakt. Twee paarden, twaalf koeien, negen pinken, zeven kalveren, dertig stok bijen. Totaal t.w.v. f 5980,= met veel effecten (Not. J.E.G. Lagerweij, Woudenberg; 01-07-1903).

In 1903 vindt er boedelscheiding plaats tussen Jannetje Geertruida van de Pol, wed. Sander van Wolfswinkel en de kinderen. Jannetje Geertruida van de Pol krijgt het land onder Bunschoten t.w.v. f 4500,= en de kinderen Gerrit, Suzanne en Geertruida van Wolfswinkel krijgen Oud Voskuilen met 26.46.80 ha land (Not. J.E.G. Lagerweij, Woudenberg; 09-11-1903. Kadaster 388-1).

In 1937, na ov. van Jacob van Wolfswinkel kan neef Sander van Wolfswinkel, zoon van broer Gerrit, won. Groot Zwetselaar onder Lunteren het land van Oud Voskuilen tegen taxatiewaarde van f 15.000,= overnemen (Not. J.E.G. Lagerweij te Woudenberg; 27-10-1937. Kadaster 848-48).

In 1937 koopt Hendrik Wolswinkel (Genealogie 11) 11.84.60 ha land van Oud Voskuilen (zuidelijk gedeelte) voor f 15.100,= van Sander van Wolfswinkel, landbouwer op Groot Zwetselaar onder Lunteren (Not. J.E.G. Lagerweij, Woudenberg; 11-11-1937. Kadaster 849-41).

2. Antonia (Toontje meu) van de Pol, geb. Woudenberg 26-07-1833, tr. Woudenberg 13-10-1860 Gerrit Gerard Altena, korenmolenaar te Bavoort, geb. Hoevelaken 1835, zn. van Hendrik Altena en Dirkje van Egdom

In 1806 koopt Willem Brandsen van Ginkel (Genealogie 26), de helft en als voogd van Gosen en Geertruij Cornelissen van de Pol, de wederhelft van de boerderij Vrijhoef onder Leusbroek (18 m.), de Plaskamp (4 m.) en Blokvoort (4 m.) voor f 5500,= van Cornelis Jansen van Ravelsoot x Dirkje Gerritsen Kleinveld (een broer van de grootvader van Gosen en Geertruij (AT048a027, nr. 50;

24-10-1806)

Uit het 2e huw.:

3. Hermannus (Manus) Hoogeveen, geb. Woudenberg 07-03-1841, ov. Woudenberg op Oud Voskuilen 22-12-1901, ongehuwd

In 1870 maken Hermanus en Gerritje Hoogeveen een testament op de langstlevende (WO004a002 nr. 20; 19-04-1870).

In 1876 kopen Hermanus en Gerritje Hoogeveen de Nijenrodensche tiend af (Not. C. van Wieringen, Woudenberg 2471 nr. 63; 22-07-1876).

In 1879 lenen Hermanus en Gerritje Hoogeveen f 10.000,= van Anna Alida Stoop, wed. Arnoud Jan de Beaufort op De Treek (Not. C. van Wieringen, Woudenberg, nr. 28; 23-05-1879).

Hermanus en Gerritje Hoogeveen wonen op Nieuw Voskuilen. Na hun dood gaat hun halfnichtje Jannetje van Wolfswinkel x Gerrit Wolswinkel er wonen.

4. Gerritje Hoogeveen, geb. Woudenberg 30-10-1843, ov. Woudenberg 27-02-1890, ongehuwd

In 1870 maken Hermanus en Gerritje Hoogeveen een testament op de langstlevende (WO004a002 nr. 20; 19-04-1870).

In 1876 kopen Hermanus en Gerritje Hoogeveen de Nijenrodensche tiend af (Not. C. van Wieringen, Woudenberg 2471 nr. 63; 22-07-1876).

In 1879 lenen Hermanus en Gerritje Hoogeveen f 10.000,= van Anna Alida Stoop, wed. Arnoud Jan de Beaufort op De Treek (Not. C. van Wieringen, Woudenberg, nr. 28; 23-05-1879).

In 1890, bij haar ov., blijken Gerritje Hoogeveen en haar broer een schuld te hebben van f 16.095,=. Na aftrek van de baten blijft er f 70,= voor Hermanus Hoogeveen over (Memories van Successie kantoor Amersfoort 199).

Hermanus en Gerritje Hoogeveen wonen op Nieuw Voskuilen. Na hun dood gaat hun halfnichtje Jannetje van Wolfswinkel x Gerrit Wolswinkel er wonen.

VIb

Jan Sandersen van de Pol, ged. Woudenberg 01-03-1761, landbouwer, ov. Scherpenzeel 25-04-1847, op Veenschoten, tr. Scherpenzeel 13-01-1788 Trijntje Geurtsen, geb. Leusden, begr. Scherpenzeel 18-06-1803

In 1788 wordt een akte van indemniteit afgegeven aan Jan Sanderse, naar Veenschoten onder Scherpenzeel, afkomstig van Hoevelaken (Gem. Arch. Woudenberg 222; 02-04-1782).

Uit dit huw.:

1. Dirkje van de Pol, geb./ged. Scherpenzeel 19-10/02-11-1788, op Veenschoten, ov. Leersum 24-02-1875, tr. Scherpenzeel 21-01-1813 Aart van Ginkel, ged. Leersum 18-05-1783, landbouwer, ov. Leersum 04-08-1856, zn. van Toon van Ginkel en Aaltje Pothooven

2. Sander van de Pol, geb./ged. Scherpenzeel 03/20-06-1790, op Veenschoten, ov. Scherpenzeel 22-09-1870, begr. Glashorst, graf nr. 109, tr. Scherpenzeel 17-07-1835 Gerritje van Ginkel, geb. Leersum 15-04-1792, ov. Scherpenzeel 02-07-1866, begr. Glashorst, graf nr. 109, dr. van Cornelis van Ginkel en Maaijgje van Asperen

3. Geurt van de Pol, geb./ged. Scherpenzeel 05/16-09-1792, op Veenschoten, ov. Scherpenzeel 19-02-1813, ongehuwd

4. Geertruij Sanderse van de Pol, geb./ged. Scherpenzeel 11-01/08-02-1795, op Veenschoten, ov. Leersum 01-08-1867, tr. Scherpenzeel 19-02-1820 Jacob van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 09/12-06-1796, ov. Leersum 22-03-1857, zn.  van Gijsbert van de Lagemaat en Metje van Doorn

5. Aaltje Sanderse van de Pol, geb./ged. Scherpenzeel 05/11-12-1796, op Veenschoten, ov. Scherpenzeel 16-09-1857, tr. Scherpenzeel 29-11-1823 Klaas van Egdom, geb./ged. Woudenberg 15/31-03-1799, ov. Leersum 22-02-1840, zn. van Gerrit van Egdom en Wijntje van Barneveld

6. Kornelis van de Pol, geb./ged. Scherpenzeel 02/08-09-1799, op Veenschoten, volgt VIIb

 

VIIb

Kornelis van de Pol, geb./ged. Scherpenzeel 02/08-09-1799, op Veenschoten, landbouwer, ov. Renswoude 10-02-1882, tr. Maarn 12-12-1828 Dirkje Harskamp, geb. Doorn 09-11-1806, ov. Renswoude 21-01-1900, dr. van Cornelis Harskamp en Jannigje van de Wetering

Uit dit huw.:

1. Trijntje van de Pol, geb. Renswoude 06-03-1829, ov. Renswoude 14-01-1907, tr. Renswoude 22-06-1860 Albertus van Mourik, geb. Renswoude 07-12-1812, landbouwer, ov. Ede 30-03-1875, zn. van Aalt van Mourik en Evertje Methorst

2. Jannetje van de Pol, geb. Renswoude 19-12-1830, ov. Renswoude 20-04-1918, tr. (1) Renswoude 02-11-1855 Evert Eijkelkamp, geb. Renswoude 23-10-1813, ov. Renswoude 23-04-1860, zn. van Matthijs Eijkelkamp en Heijltje Everts van Zwetselaar, tr. (2) Renswoude 23-07-1870 Jan van Ravenhorst, geb. Renswoude 07-06-1842, ov. Renswoude 04-11-1907, zn. van Teunis van Ravenhorst en Hendrikje de Waal

3. Cornelia van de Pol, geb. Renswoude 03-03-1833, ov. Ede 02-11-1905, tr. Renswoude 10-02-1859 Evert van Engelenhoven, geb. Ede 1833, landbouwer, ov. Ede 25-12-1904, zn. van Cornelis van Engelenhoven en Aaltje Cornelissen van de Weerd

4. Adriana van de Pol, geb. Renswoude 30-11-1834, ov. Ede 02-09-1880, tr. Renswoude 28-02-1862 Melis Veldhuizen, geb. Renswoude 03-09-1825, landbouwer, ov. Ede 13-04-1906, zn. van Willem Veldhuizen en Gerritje Overeem

5. Gerritje van de Pol, geb. Renswoude 26-11-1836, ov. Renswoude 04-05-1839

6. Cornelis van de Pol, geb. Renswoude 04-09-1838, volgt VIIIa

7. Gerritje van de Pol, geb. Renswoude 04-05-1839

8. Gerrit van de Pol, geb. Renswoude 10-01-1841, ov. Renswoude 10-02-1917, ongehuwd

9. Dirk van de Pol, geb. Renswoude 25-03-1848, volgt VIIIb

10. Sander van de Pol, geb. Renswoude 20-09-1850, ov. Ede 05-09-1941, tr. Renswoude 29-01-1880 JannigjeVeldhuizen, geb. Renswoude 01-05-1856, ov. Renswoude 28-09-1912, dr. van Jacob Veldhuizen en Dirkje van de Vliert

VIIIa

Cornelis van de Pol, geb. Renswoude 04-09-1838, ov. Renswoude 29-06-1910, tr. Renswoude 23-03-1871 Janna van Huigenbosch, wed. Anthonij van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 07/26-02-1837, ov. Leersum 01-01-1914, dr. van Willem Jacobs van Huigenbosch en Dirkje van Wagensveld

Uit dit huw.:

1. Cornelia van de Pol, geb. Renswoude 29-01-1872, ov. Renswoude 17-01-1880

2. Hendrik van de Pol, geb. Renswoude 07-04-1874, landbouwer, ov. Ede 18-12-1833, tr. Renswoude 25-01-1901 Cornelia Pater, geb. Renswoude 29-01-1882, dr. van Kors Pater en Gerritje Verkuil

3. Dirkje Dina van de Pol, geb. Renswoude 01-12-1876, ov. Renswoude 19-01-1880

4. Cornelis Dirk van de Pol, geb. Renswoude 06-03-1880, tr. Scherpenzeel 13-02-1909 Clara van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 17-02/04-04-1886, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 29-08-1949, dr. van Cornelis van Ginkel en Jannetje de Kruijff

            Uit dit huw. o.a.:

1. Janna van de Pol, geb. Renswoude 1909, ov. Scherpenzeel 28-04-1947, tr. Scherpenzeel 24-11-1938 Gerrit van Donselaar, geb. Woudenberg 1909, landbouwer, zn. van Gerrit van Donselaar en Antonia van de Glint

2. Cornelia van de Pol, geb. Renswoude 1914, tr. Scherpenzeel 21-12-1933  Karel Hendrik Boonzaaijer, geb. Ede 1913, landbouwer, zn. van Cornelis Boonzaaijer en Rijkje Maassen

3. Clazina van de Pol, geb. Renswoude 31-03-1916, ov. Renswoude 10-09-1981, begr. Renswoude, tr. Scherpenzeel 14-12-1939, kerkelijk huwelijk 14-12-1939 Evert Jan Schimmel, geb. Ede 31-03-1910, landbouwer, won. 1938 in Renswoude, ov.06-01-1979, begr. Renswoude, zn. van Evert Jan Schimmel en Arnesta Wilhelmina Harthoorn

3. Johan van de Pol, geb. 1921, landbouwer, tr. Willempje Tijseling

            Uit dit huw. o.a.:

1. Cornelis Dirk van de Pol, geb. Scherpenzeel 21-05-1950

VIIIb

Dirk van de Pol, geb. Renswoude 25-03-1848, landbouwer, ov. Renswoude 12-10-1927, tr. Scherpenzeel 21-11-1872 Woutertje Boon, geb. Ede 1845, ov. Renswoude 07-01-1922, dr. van Pieter Boon en Gijsbertje van Remeker

Uit dit huw.:

1. Gijsberta van de Pol, geb./ged. Scherpenzeel 07-03/04-05-1873 ten huize van zijn opa Pieter Boon, ov. Renswoude 03-08-1907, ongehuwd

2. Dirkje van de Pol, geb./ged. Scherpenzeel 09-05/31-1874, op Groot Wolfswinkel, tr. Ede 26-11-1904 Gerard Overeem, geb. Ede 1878, zn. van Cornelis Overeem en Jannigje van Kooij

3. Petronella van de Pol, geb. Renswoude 13-03-1877, ov. Renswoude 22-10-1938, tr. Renswoude 20-10-1899 Gijsbert Vlastuin, geb. Renswoude 20-09-1873, zn. van Jan Vlastuin en Hendrika Hendriks

4. Cornelis van de Pol, geb. Renswoude 10-02-1879, landbouwer, ov. Nijmegen (ingeschr. te Rhenen) 29-07-1945, tr. (1) Ede 16-09-1905 Teunisje van Eck, geb. Renswoude 17-03-1885, ov. Rhenen 15-02-1917, dr. van Hendrik van Eck en Christina Gijsbertsen, tr. (2) Rhenen 19-09-1917 Albertha Johanna van de Weetering, geb. Rhenen 19-06-1893, ov. Rhenen 27-07-1923, dr. van Klaas van de Weetering en Jannigje Maasse

5. Dirk van de Pol, geb. Renswoude 10-04-1882, tr. Renswoude 26-07-1907 Wijntje Overeem, geb. Renswoude 17-09-1885, dr. van Jan Dirk Overeem en Wijntje van Slooten

6. Jacob van de Pol, geb. Renswoude 22-07-1885, ov. Renswoude 26-06-1905

7. Gerrit van de Pol, geb. Renswoude 12-03-1888, ov. Renswoude 19-03-1888

8. Gerritje van de Pol, geb. Renswoude 11-04-1891

IIIb

Jan Arrisz Pol, tr. Renswoude (att. van Veenendaal) 18-09-1670 Jantje Geurts

Uit dit huw.:

1. Arris Jansz van de Pol

In 1730 laten Gijsbert en Grietje Brantsen, won. Klein Donkelaar hun testament maken.

Voogd over de kinderen van hun broer Arris Brantsen: Aris Jansz Pol, won. in ‘t Woud (AT033a003; 11-03-1730).

2. Niesje Jans van de Pol, ged. Renswoude 16-01-1676

3. Geurt Jansz, ged. Lunteren 25-09-1678, volgt IVb

4. Marritje Jans, ged. Lunteren 15-08-1680

5. Cornelis Jansz van de Pol, ged. Renswoude 02-11-1684

In 1730 laten Gijsbert en Grietje Brantsen, won. Klein Donkelaar hun testament maken.

Voogd over de kinderen van zijn broer Arris Brantsen: Cornelis Jansz Pol, won. in ‘t Woud (AT033a003, nr. 10; 11-03-1730).

Jan Corsz, wed. Maytien Sandersen van de Pol; Maria Jordensen, wed. Cornelis Sanderse; Cornelis Jansz van de Pol; Maatje Arrissen; ieder voor ¼ deel eigenaar van het erf De Pol (Boek ‘Donkelaar Klein en Kaal, blz. 81; uit Recht. Arch. Woudenberg 05-07-1749).

IVb

Geurt Jansz, ged. Lunteren 25-09-1678, won. ´t Woud onder Lunteren, tr. Lunteren 29-03-1721 Annetje Cornelissen, won. ´t Woud onder Lunteren. Annetje Cornelissen, tr. (2) Lunteren 06-04-1725 Willem Cornelissen, geb. onder Essen

Uit dit huw.:

1. Jan Geurtsen, ged. Lunteren 29-03-1721, volgt Vb

Vb

Jan Geurtsen Pol, ged. Lunteren 29-03-1721, won. Renswoude, tr. Lunteren 27-10-1743 Luitje Gijsberts, van de Walderveense Molen onder Lunteren

Uit dit huw.:

1. Geurt Jansz Pol, ged. Renswoude 26-07-1744, op De Beek, tr. Lunteren 16-03-1777 Wijmtje Jansen, geb. Lunteren

Uit dit huw.:

1. Luutje Geurtsen Pol, ged. Renswoude 09-01-1780, op het Achterste Overeem, ov. Renswoude 27-07-1821, tr. Renswoude 27-10-1799 Kil Cornelissen van de Berkt, ged. Renswoude 17-05-1771, landbouwer, zn. van Cornelis Killen en Jannetje Jans Bouwman. Kil Cornelissen van de Berkt, tr. (2) Ede 23-10-1824 Gerritje/Geurtje Brandsen, ged. Ede 31-08-1785, dr. van Jan Brandsen en Elizabeth Gijsberts van Manen

2. Gijsbert Jansz Pol, ged. Renswoude 24-04-1746, op De Beek

3. Rijntje Jans Pol, ged. Renswoude 29-09-1748, op De Beek

4. Klaas Jansz Pol, ged. Renswoude 19-02-1752, op Daatselaar

5. Cornelis Jansz Pol, ged. Renswoude 20-08-1758, op Daatselaar, landbouwer, tr. Evertje Gerrits, ged. Voorthuizen 01-01-1762, ov. Lunteren 05-11-1828, dr. van Gerrit Evertsz en Aaltje Berends

            Uit dit huw.:

            1. Gerritje van de Pol, ged. Lunteren 11-12-1788, ov. Lunteren 23-01-1848, ongehuwd

2. Geurt van de Pol, ged. Lunteren 29-01-1791, landbouwer, ov. Lunteren 06-11-1867, tr. Ede 11-02-1837 Jacoba van den Broek, geb. Soest 28-05-1814, ov. Ede 02-12-1894, dr. van Anthonie van den Broek en Maria Jansen van de Steeg

3. Evert van de Pol, ged. Lunteren 22-05-1793, landbouwer, ov. Ede 30-08-1853, tr. (1) Ede 13-02-1830 Maria Davelaar, geb. Ede 1797, ov. Ede 27-11-1841, dr. van Arien Fransen Davelaar en Roelofje Methorst, tr. (2) Ede 11-05-1844 Rikje Hogeweg, geb. Lunteren 1824, dr. van Cornelis Hogeweg en Rikje van Veldhuizen. Rikje Hogeweg, tr. (2) Ede 27-10-1854 Willem van Davelaar, geb. Renswoude 23-02-1823, ov. Stichts Veenendaal 19-03-1856, zn. van Frans van Davelaar en Hendrikje Jacobs van Manen

            4. Gijsbert van de Pol, ged. Lunteren 15-05-1796

            5. Luijtje van de Pol, ged. Lunteren 17-02-1799, ov. Lunteren 20-12-1835, ongehuwd

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

december 2011.