Mom

De familie Mom is belangrijk geweest voor Scherpenzeel en omgeving. Hij leverde een pastoor en kosters. Jan Jansz Mom kan zelfs beschouwd worden als de eerste projectontwikkelaar. Hij verkoopt tussen 1615 en 1618 percelen land van het erf ´t Voort en daarmee ontstaat de huizenrij langs de Achterstraat, later Vlieterweg. Jan Jansz verhuist zelf naar Amersfoort het schopt het daar tot schepen en één van de burgemeesters.

Over deze familie werd eerder gepubliceerd in Nederlansche Leeuw 1893, blz. 54 en Nederlansche Leeuw 1961, blz. 389.

De genealogie heeft een aantal aannames. Vandaar dat aanvullingen van harte welkom zijn.

I
Jan Mom, tr. NN
Uit dit huw.:
1. Jan Jansz Mom, geb. ca. 1515, volgt II
2. Henrick Jansz Mom, geb. ca. 1520, ov. Scherpenzeel 1600

Henrick Jansz Mom is van 1549-1559 vicaris van St. Anna te Scherpenzeel
Henrick Jansz Mom is van 1559-1594 pastoor te Scherpenzeel
Henrick Jansz Mom is van 1597-1600 predikant te Scherpenzeel
In 1586 plaatsen Henrick Mom, pastoor te Scherpenzeel, geassisteerd door Jan Jansz Mom een kind in het burgerweeshuis van Amersfoort (Burgerweeshuis volgnr. 156; 25-06-1586).
In 1590 bezit Hendrick Mom pastoor tot Scherpenseel een huis aan de Holevoet (HUA; toegang 233, Staten van Utrecht 364-2-29, fol. 30, Tinsregister Huis Amerongen 1590).
In 1660 legt de 80-jarige Jan Hansen van Beckbergen een verklaring af m.b.t. het garfkoren voor de Grote Kerk dat hij ophaalde met zijn oom, pastoor Henrick Mom (RAG, Hof 1273, fol. 394; 22-09-1660).

3. NN Jans Mom, tr. Jan Gerritsz Beckbergen

II
Jan Jansz Mom, geb. ca. 1515, tr. NN

Jan Jansz Mom is 1544-ca. 1570 koster van Scherpenzeel.
Onenigheid tussen Evert Goertsz en Johan Mom, koster te Scherpenzeel, over veen te Ederveen. (Huis Enghuizen, archief Westerholt 013-37; ca. 1550. HGA; Hof, Civiele Procesdossiers. 1557, nr. 17).

Uit dit huw.:
1. Franck Jansz Mom, geb. ca. 1544, ov. Scherpenzeel 1625, tr. Maria

Franck Jansz Mom is ca. 1580-1625 koster van Scherpenzeel.
In 1601 leent Gerrit van Rijn 350 gl. van Franck Jansen Mom x Maria. Onderand: de helft van Heintjeskamp, waarmee hij nu ook beleend wordt (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 83vo; 17-02-1601).
In 1606 is Franck Jansen Mom leenman van Huis Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 97vo,98; 10-08-1606).
Lidm. Scherpenzeel Kerst 1619: Franck Janssen, custer.
In 1621 worden Franck Jansz, koster, 77 jaar, en Cornelis Jansz, smid, + 80 jaar verhoord inzake de tiendverpachting van de Heer van Scherpenzeel (Huis Enghuizen, archief Westerholt 265; 19-04-1621).

2. Jan Jansz Mom, geb. ca. 1545, volgt IIIa
3. Willem Jansz Mom, geb. ca. 1550, smid, tr. NN

Willem Jansz Mom, smid is eigenaar van de tiend van St. Barbara-camp. De tiend wordt betaald door Cornelis Jans Mom, smid met 10 pond  3 schellingen (Huis Enghuizen, archief Westerholt 276-3; Rekening van Amelis van Aemstell van Mynden van zijn administratie als excuteur-testamentair van Hadewich van Zuylen van Nijevelt, wed. Willem van Scherpenzeel gesloten op 14-11-1578).
In 1589 koopt Willem Jansz Mom te Scherpenzeel de tiend van Middel Moorst (Tienden van St. Pieter, blz. 87).
Uit dit huw.:

1. Jan Willemsz Mom

In 1590 bezit Jan Willemsz Mom een huis aan de Holevoet (HUA; toegang 233, Staten van Utrecht 364-2-29, fol. 29, Tinsregister Huis Amerongen 1590).

4. Hendrick Jansz Mom, geb. ca. 1555, volgt IIIb
5. Cornelis Jansz Mom, geb. ca. 1560, volgt IIIc

IIIa
Jan Jansz Mom, geb. ca. 1545, tr. NN

In 1583 koopt Jan Jansz Mom te Scherpenzeel de tiend van het 1e blok van Egdom (Tienden van St. Pieter, blz. 73).
In 1584 koopt Jan Jansz Mom te Scherpenzeel de tiend van Honthorst (Tienden van St. Pieter, blz. 71).
In 1584 koopt Jan Jansz Mom te Scherpenzeel de tiend van Honthorst (Tienden van St. Pieter, blz. 71).
In 1599 koopt Jan Jansz Mom te Scherpenzeel de tiend van Geitenbeek en ´t Voort (Tienden van St. Pieter, blz. 86,88).
In 1601 koopt Jan Jansz Mom te Scherpenzeel de tiend van Klein Moorst koopt (Tienden van St. Pieter, blz. 85)
In 1604 koopt Jan Jansz Mom te Scherpenzeel de tiend van het 1e blok van Egdom (Tienden van St. Pieter, blz. 74).

Uit dit huw.:
1. Jan Jansz Mom, de jonge, geb. Scherpenzeel ca. 1575, volgt IVa
2. Merretjen Jan Mommersdr, geb. Scherpenzeel ca. 1580, tr. Kampen (aanget. Scherpenzeel 23/30-12-1609/01-01-1610) Aert Hermansen, van Kampen
3. Annitgen Jansdr Mom, otr. Amersfoort 29-04-1615 (att. naar Leusden) Gerrit Henricksz, van Doesborch

Lidm. Scherpenzeel 24-12-1612: Anna Janssen Mommen, met attestatie vertrokken naar ? (Amersfoort).

IVa
Jan Jansz Mom, de jonge, geb. Scherpenzeel ca. 1578, tr. Amersfoort 22-06-1606 Jannitgen Teunisdr, wed. Hendrick NN, van Amersfoort

Verzoek burgerrecht Amersfoort 01-12-1606: Jan Jansz Mom (Stadsarchief 19, fol. 263-5).
Lidm. Scherpenzeel 09-12-1610: Jan Janssen Mom, met attestatie vertrokken naar Amersfoort.
In 1612
koopt Johan Jansz Mom de helft van ´t Voort en verdeelt het in 13 kavels (Leenhof 99, fol. 98vo; 13-06-1612. Beleningen Holevoet nr. 2).
“Op den 27 augusti 1612 is Jan Jansz Mom bij mijn heer den drost van Veluwen geweest ende versocht dat sijn Ed. gelieven wilde te consentiren, die deijlinge vant vierdendeel vant erff Bruijnhorst, daer sijn Ed. mede thinsheer van is. In conformite vant consent vanden Heer van Amerongen, dat d’voirschreven Jan Jansz Mom seijde daervan geobtineert (verkregen) te hebben. Twelcke hem bij sijn Ed. toegesecht is. Daervan hier … Memorie”. (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 101).
In 1613 bekent Roelof Thomasz te Amerongen schuldig te zijn aan Jan Jansz Mom, borger te Amersfoort 168 gulden ter cause vande coop van tHoogchfeen van Vaecken Veentgen. Plus nog een hypotheek van Roeloff en Hendrick Thomasz, broers, van 318 gulden van hetzelfde veen. (Dorpsgerechten Amerongen 140; 03-02-1613).
In 1613 machtigt Jan Jansz Mom, burger te Amersfoort, Anthonis van Triest, procureur van het hof van Utrecht, voor de zaak jegens Goerd (of Geord, Geerd of Goord) van Schadijck en Nicolaas van Cordenoort. (Not. Amersfoort, J. van Ingen AT002a001, fol. 268; 12-03-1613).
In 1626 machtigt Jan Jansz Mom, raad der stad Amersfoort, Vitus Besemer (procureur voor de Gerechte der stadt Goude) om namens hem de 130 gulden te vorderen (met vriendschap of met recht) die Dr. Jacobus Hovius (Rector van de Latijnse Schole aldaar) aan hem schuldig is, volgens schriftelijke afrekening (Not. Amersfoort, J. van Ingen AT002a002, 26-1-1626).
In 1629 machtigt Jan Jansz Mom x Jannichgen Thonis, waarbij hij kinderen, Hugo Verwey (secretaris te Amerongen) om te transporteren ten behoeve van Willem Aelbertszn. en Feutgen Gijsberts (echtelieden), en hun erven, een perceel veen, genaamd Vakeveen, in het Ameronger veen onder Ginckel, en alles te doen wat nodig is. (Not. Amersfoort, J. van Ingen AT 002a003, fol. 124; 10-11-1629).
In 1617 koopt Jan Mom vijf huisjes aan de Appelmarkt (ORA Amersfoort 436-15; 31-12-1617).
Lidm. Amersfoort 1619: Jan Jansz Mom, op den Hoff.
Lidm. reg. Amersfoort 1621: Jan Jansz Mom en zijn huisvrouw, buijten de poort.
Lidm. Amersfoort 05-07-1623: Janneken Thoenis, huisvrouw van Jan Mom.
In 1621
koopt Jan Jansz Mom een boomgaard en een huisje buiten de Bloemendaalse Poort (ORA Amersfoort 436-15; 06-11-1621).
In 1623 lenen Jan Jansz Mom en Jannitgen Thonis 100 gl. aan Thomas Thomassen en Grijetgen Joris (ORA Amersfoort 436-16; 28-07-1623)
In 1624 koopt J
an Mom een boomgaard buiten de Bloemendaalse Poort (ORA Amersfoort 436-16; 24-05-1624).
In 1624 koopt J
an Mom een boomgaard buiten de Bloemendaalse Poort (ORA Amersfoort 436-16; 09-07-1624).
In 1626 geeft Jannichgen Gerritsdr (tekent als “Jangen Gerrets.”), won. Amersfoort, volmacht. “Met handen myns notarij” als haar gekoren voogd machtigt zij haar moeije (= tante) Lambertgen Stevens, om namens haar voor de predikanten en de Classis tot Arnhem te doleren over de trouwe (het huwelijk) door de predikant tot Scherpenseel gedaan of toegestaan tussen Mr. Gerrit Janss. (chirurgijn) en Neeltgen Meusdr (lees: Mommendr.), niettegenstaande de uitspraak van het Gerecht van Amersfoort die tussen haar en Mr. Gerrit was gedaan, en de eed die Mr. Gerrit moest doen, niet voldaan was. En tegen de predikant inzake de nietigheid van dit huwelijk te procederen en alles te doen wat de zaak vereisen zal, eventueel het substitueren van een of meer procureurs ad lites. (Notaris J. van Ingen AT002 a002 fol. 519vo; 25-08-1626 ).
In 1627 leent Jan Mom 200 gl. aan Aertgen Frans, vrouw van Evert Jans Snell (ORA Amersfoort 436-16; 18-12-1627).
In 1629 machtigt Jan Jansz Mom x Jannichgen Thonis, waarbij hij kinderen, Hugo Verwey (secretaris te Amerongen) om te transporteren ten behoeve van Willem Aelbertszn. en Feutgen Gijsberts (echtelieden), en hun erven, een perceel veen, genaamd Vakeveen, in het Ameronger veen onder Ginckel, en alles te doen wat nodig is. (Not. Amersfoort, J. van Ingen AT 002a003, fol. 124; 10-11-1629).
In 1629 laat Jannichgen Thonis x Johan Mom, schepen van Amersfoort, haar testament maken (not. J. van Ingen AT 002a003 fol. 134vo-135vo; 19-12-1629).
In 1626 geeft Jannichgen Gerritsdr (tekent als “Jangen Gerrets.”), won. Amersfoort, volmacht. “Met handen myns notarij” als haar gekoren voogd machtigt zij haar moeije (= tante) Lambertgen Stevens, om namens haar voor de predikanten en de Classis tot Arnhem te doleren over de trouwe (het huwelijk) door de predikant tot Scherpenseel gedaan of toegestaan tussen Mr. Gerrit Janss. (chirurgijn) en Neeltgen Meusdr (lees: Mommendr.), niettegenstaande de uitspraak van het Gerecht van Amersfoort die tussen haar en Mr. Gerrit was gedaan, en de eed die Mr. Gerrit moest doen, niet voldaan was. En tegen de predikant inzake de nietigheid van dit huwelijk te procederen en alles te doen wat de zaak vereisen zal, eventueel het substitueren van een of meer procureurs ad lites. (Notaris J. van Ingen AT002 a002 fol. 519vo; 25-08-1626 ).
In 1631 verkopen Johan Mom, oud-schepen en Jannitgen Thonis een hof buiten de St. Andriespoort (ORA Amersfoort 436-17; 07-11-1631).
In 1633 is Johan Mom schepen van Amersfoort (ORA Amersfoort 436-17; 18-01-1633).
In 1634 kopen
Johan Mom, schepen, en Jannitgen Thonis een boomgaard buiten de Bloemendaalse Poort (ORA Amersfoort 436-17; 17-02-1634).
In 1636 kopen Johan Jansen Mom, schepen en Jannitgen Thonisen een vierdel land op de stadsmeent (ORA Amersfoort 436-18, fol. 21vo; 21-12-1636).
In 1637 kopen Johan Mom indertijd cameraar dezer stad en zijn vrouw Jannitgen Thonissendr de helft van een plecht van 400 gl. (ORA Amersfoort 436-18, fol. 58; 22-08-1637).
In 1641 kopen Johan Jansz Mom, oud-Raad en Jannitge Thonisdochter
een boomgaard en een huisje buiten de Bloemendaalse Poort (ORA Amersfoort 436-19; 16-09-1641).
In 1641 legt Johan Mom, raad van de stad Amersfoort een verklaring af dat hij enige tijd geleden aan Henrick van Westerholt, heer van Hackfort en Scherpenzeel, een perkamenten brief over de grenzen van het Voordt bij Scherpenzeel heeft gegeven (Huis Enghuizen, archief Westerholt 267-22. 23-08-1641).
In 1643
is Johan Mom raad van Amersfoort (ORA Amersfoort 436-19; 24-01-1643).
In 1652 koopt han Mom, oud-schepen een schuurberg in de Pothstraat (ORA Amersfoort 436-22; 10-01-1652).
In 1653 legt Johan Mom, + 75 jaar een verklaring af ten verzoeke van Willem van Westerholt, heer van Scherpenzeel, dat Johan van Scherpenzeel eertijds van hem gekocht heeft “seecker partheel heetvelts van ’t erff genaemt de Voort” (Huis Enghuizen, archief Westerholt 267-25; 15-07-1653).
Frans Adriaensz van Trijest, schout van Woudenberg (ca. 1560-1642)                is een neef van Johan Mom. Gezien het jaartal is het een volle neef en geen oomzegger.
De gemachtigde van Mr. Johan Busschoff en Juffrouwe Catharina Bergles, tevens van Johan Busschoff als gemachtigde Herman Busschoff zijn uitlandige broer (procuratie vanuit Taiwan – Formosa), tevens als momber en voogd over de onmondige kinderen van Catharina Busschoff en voor zijn zuster Helena Busschoff, tezamen kinderen en erfgenamen van Adriana Mom weduwe wijlen Barnardus Busschoff. Idem de heer burgermeester Drakenburgh als gemachtigde van Dirck Man en zijn vrouw Rijckgen Planten (procuratire te Doesburg), mede als gemachtige van Harbert Thomasz van Neck, Herman Coerts van Marmer en Jochum Hendricksz van Stellenghwerf en hun echtgenoten (procuratie te Amsterdam) alsmede als gemachtigde van Jannitghe Thomas, weduwe van Sr. van Kempen (procuratie te Amsterdam). Idem Mr. Gerard Vollewensch en zijn vrouw Neeltgen Mom, allen ook namens de kinderen van Claas Mom, tezamen erfgenamen van Johan, in zijn leven schepen dezer stad.
De voorsz. hr. burgemeester Drakenburgh en Fuisghe Henricx voor haarzelf, mede de heer Drakenburgh als gemachtigde van Sr. Jacob van Biest voogd over de onmondige kinderen van Johan de Vall en zijn vrouw Helena Rademaker die mede gemachtigde was van de heren weesmeesteren tot Middelburgh, mitdsgaders als speciale gemachtigde van Sr. Johan Vineser, koopman en Huijbrecht Coordammer procureur, beiden wonende tot Middelburg als voogden over de nagelaten wezen van Johan de Vall en Sara van Harsweche (procuratie te Middelburg). Idem mede als gemachtigde van Sr. Coenraet Coets die de gevolmachtigde was van zijn vrouw Anna Sijmons (procuratie Middelburg) en voorsz. burgemeester Drakenburgh de rato caverende voor Jannetje Vee, nagelaten dochter van Jannitje Henricx, alsmede voor Dirck van Arnhem en Christiaan Haverman en hun echtgenoten te zamen erfgenamen van Jannitje Anthonis huisvrouw van voorsz. Johan Man zaliger.
Zij verkopen aan Mr. Lodewijck Thiens, oudburgemeester huis, hof en hofstede achter het oude Weeshuis bij de Bloemendalsestraat (Transportregister Amersfoort 436-25; 06-12-1666).
Zij verkopen aan de
regenten van ’t Sint Pieters gasthuis een vierdel lands groot omtrent vier morgen van ouds genaamd “den Doorncamp” aan de Lageweg, gebruikt bij Henrick Cornelisz wonende bij de Poth (Transportregister Amersfoort 436-25; 06-12-1666).
Zij verkopen aan
Abraham Stevensz Verhoeff een vierdel land groot omtrent vier morgen, gelegen buiten de Kamppoort aan de Lageweg omtrent het stenen kruis gebruikt bij de weduwe van Thijman Pietersz opt Ramb. (Randenbroek?) (Transportregister Amersfoort 436-25; 06-12-1666).
Zij verkopen aan
Anthoni van Drakenburg een perceel land in de eerste steeg (butien de Bloemendalse poort) (Transportregister Amersfoort 436-25; 06-12-1666).
Zij verkopen aan
Albert Cornelis van Loenen 1. perceel land genaamd “de kleine boomgaart”, met een houten huisje in de eerste steeg buiten de Bloemdalse poort, gebruikt door Hendrick Aartsz, 2. nog een hof met een huisje daarin buiten de Bloemendalse poort, gebruikt door Evert van Drakenburg, majoor (Transportregister Amersfoort 436-25; 06-12-1666).

Uit dit huw.:
1. Teunis/Anthonis Jansz Mom, ged. Amersfoort 08-03-1607
2. Adriana Jans Mom, tr. Amersfoort 09-03-1615 Bernardus Busschoff, predikant te Oijen

Uit dit huw.:
1. Helena Busschoff.

2. Catharina Busschoff.
3. Mr. Johan Busschoff, tr. Catharina Bergles

In 1739 verkoopt Johannes Busschoff, bedienaar des Goddelijken Woords te Nijmegen voor hemzelf en voor zijn broer Hermannus Busschoff; met accoord tussen vrouwe Appolonia Lelijon, weduwe en erfgename van Barnardus Busschoff en voornoemde Herman Busschoff was toen predikant op Batavia en eigenaar van land in de Horseweyde buiten de Bloemendalsepoort; dit nalatend aan zijn weduwe Elisabeth Bergejus (testament2 mei 1696 te Batavia). Dit stuk land gelegateerd aan Hermannus Bauckers, in leven advocaat, secretaris en ontvanger van ’t hoge en lage Sas van Gent, die het vermaakte aan Hermannus Busschoff te Utrecht en zijn broer Johannes Buschoff te Nijmegen ¼ part van ’n stuk land aan de weduwe Obetrom te Amersfoort (Transportregisters in het oud rechterlijk archief Amersfoort 436-35, fol. 102vo; 04-08-1739).

4.  Herman Busschoff

3. Claas Mom
4. Dirk Mom, tr.
Rijckgen Planten
5.
Neeltje Jansz Mom, geb. Scherpenzeel, begr. Veenendaal 08-06-1678, tr. (1) Cornelis Fransz Risch/Rosch, tr. (2) Scherpenzeel voor 1626 Gerrit Jansen Vollewens, chirurgijn, begr. Veenendaal 19-10-1674, zoon van Jan Petersz Vollewens, chirurgijn en Petergen van Westrenen

In 1626 geeft Jannichgen Gerritsdr (tekent als “Jangen Gerrets.”), won. Amersfoort, volmacht. “Met handen myns notarij” als haar gekoren voogd machtigt zij haar moeije (= tante) Lambertgen Stevens, om namens haar voor de predikanten en de Classis tot Arnhem te doleren over de trouwe (het huwelijk) door de predikant tot Scherpenseel gedaan of toegestaan tussen Mr. Gerrit Janss. (chirurgijn) en Neeltgen Meusdr (lees: Mommendr.), niettegenstaande de uitspraak van het Gerecht van Amersfoort die tussen haar en Mr. Gerrit was gedaan, en de eed die Mr. Gerrit moest doen, niet voldaan was. En tegen de predikant inzake de nietigheid van dit huwelijk te procederen en alles te doen wat de zaak vereisen zal, eventueel het substitueren van een of meer procureurs ad lites. (Notaris J. van Ingen AT002 a002 fol. 519vo; 25-08-1626 ).
Lidm. Amersfoort 24-12-1635: Neeltjen Meuwissen hv mr. Gerrit chirurgin, aen de Verckemarck, met attestatie van Scherpenzeel.
Lidm. Amersfoort 24-12-1654: mr. Gerrit Volwens, op den Hoff.
In 1669 verkopen Mr. Gerrit Brewens, chirurgijn en zijn vrouw Neeltje Meuen (lees: Mom) aan Willem Pele glazenmaker en zijn vrouw Gerritgen Jans hun huis staande in de Langestraat (Transportregisters Amersfoort 436-26, fol. 164; 25-05-1669).
In 1669 verkoopt Dirck Jansen, bleijcker en zijn vrouw Treijntgen Reijersen en deze Dirck Jansen zich sterkmakend voor de erfgenamen van zijn overleden vrouw Trijntgen Joosten aan Mr. Gerrit Volwens en Mr. Harman Lucasz en hun echtgenoten een hof en hofstede staande en gelegen in de Sint Jansstraat (Transportregisters Amersfoort 436-26, fol. 164; 25-05-1669).

Uit het 1e huw. van Jannitgen:
1. Sophia/Fuisgen Henricx, tr. Amersfoort 27-06-1620 Rutger Everts Drakenburgh, van Doesburg, burgemeester
2. Jannichgen Henricx, tr. NN Vee

3. Maria/Maeijcken Henricx, tr. Amersfoort 04-11-1635 Jan Gerritsen Veen, wed. Beelitgen van Hoochstraten, geb. Kampen
                Lidm. Amersfoort 24-12-1619: Maycken Hendricxs, op den Hoff, ´die dochter van Mom´, vertrokken.

4. Gerbrechgen Henricx, tr. Amersfoort 02-10-1627 Marten Rademaker, van Sittard. Marten Rademaker, won. Amersfoort, tr. (2) Bunschoten (otr. Amersfoort) 12-05-1639 Geertje van Bijler, van Amersfoort

Lidm. Amersfoort 27-03-1624: Gerbrechtgen Henricx, Jan Mommen huysvrouwen dochter”, obiit.
In 1633 ontvangt Johan Mom, schepen van Amersfoort namens zijn zwager (=schoonzoon) Marten Rademaker om in diens naam te ontvangen zodanige penningen en gage als Piere le Grandt van de heeren bewindhebbers van de Westindische Compagnie heeft ontvangen. Piere had het gage van Marten Rademaker in zijn beheer (Not. J. van Ingen, AT002a003 fol. 284; 25-01-1633).

Uit dit huw.:
1. Helena Rademaker, tr. Bunschoten (otr. Amersfoort) 11-07-1647 Johan de Vall, de Jonge, van Middelburg, get.: Jan Mom en Fuijsken Hendricx

5. Heijltgen Henricx, ov. voor 1629, tr. Amersfoort 07-05-1616 Simon Henricksz, schilder, van Amersfoort
            Uit dit huw.:
            1. Debora Simons, ged. Amersfoort 15-11-1617
            2. Hillebrant Simonsz, ged. Amersfoort 15-10-1620
            3. onbekend, ged. Amersfoort 24-12-1622
            4. Anna Simons, ged. Amersfoort 22-12-1624, tr. Coenraet Coets

IIIb
Hendrick Jansz Mom, geb. ca. 1555, tr. NN
Uit dit huw.:
1. Willem Hendricksz, geb. ca. 1580, volgt IVb

IVb
Willem Hendricksz, geb. ca. 1580, bakker, ov. tussen 1649-1657, tr. Henrijckgen Thonissen

Lidm. Scherpenzeel 23-12-1621: Henrickgen Toenissen dr. Genoemd in de lijst van 1657, ov. (voor 1673).
Lidm. Scherpenzeel Pinksteren 1633: Willem Hendricksz, backer.
In 1632 moet Willem Hendricksz 6 gl. bruidschat betalen aan zijn zoon Hendrijck Willemsz (Recht. Arch. Scherpenzeel  1, f. 44; 16-07-1632).
In 1632 eist Sander Huijbertsz dat Willem Hendricksz zijn schulden betaald (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, f. 46; 12-11-1632).
In 1634 staan Jorden Thonisz en Cornelis Jansz van Santen borg voor Hendrickje Thonissen wegens een obligatie aan Henrijck Egbertsz (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, f. 51vo; 03-03-1634).
In 1637 eist molenaar Cornelis Claesz 107 gl. 5 st. van Willem Hendricksz, bakker, voor geleverd koren (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, f. 74 en RAS 2, f. 57,63vo,64vo; 13-02/01-05-1637).
In 1638 en 1643 eist Willem Hendricksz, bakker betaling van een obligatie van 53 gl.
(Recht. Arch. Scherpenzeel 1 f. 100; 12-06-1643 en nr. 2, f. 75; 23-04-1638, f. 78-79vo; 11-06-1638, f. 170,170vo; 12-06-1643).
In 1649 wordt beslag gelegd op de inboedel van het huis van Willem Hendricksz, bakker t.w.v. 106 gl. (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, f. 129; 13-04-1649).

Uit dit huw.:
1. Hendrijck Willemsz, geb. ca. 1600, volgt Va

Va
Hendrijck Willemsz, geb. ca. 1600, ov. voor 1673, tr. ca. 1630, Marrigen Peters, ov. 26-09-1673

In 1632 eisen Hendrijck Willemsz x Marrigen Peters 6 gl. bruidschat van hun (schoon)vader Willem, de bakker (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, f. 44; 16-07-1632).
In 1645 eisen Merrie Peters x Hendrick Willemsz geld van Jannitgen Jacobs x Jan Gijsbers van Dombselaer wegens het doodslaan van 13 of 14 kippen (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, f. 207vo-210; 08-09/06-10-1645).
Lidm. Scherpenzeel 25-09-1659: Henrick Willemsen.
In 1663 schenkt Henrick Willemsen Mom f 1-10 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; 22-01-1663).
Lidm. Scherpenzeel Pinksteren 1660: Marrijtgen, hv. van Henrick Willemsen. Genoemd als weduwe in lidm. lijst 1673.

Uit dit huw.:
1. Peter Hendricksen Mom
, geb. ca. 1635, schoenmaker, ov. 22-11-1706, tr. Scherpenzeel 10-04-1659 Jantje Rijcksen, ov. 25-01-1701, dr. van Rijck Aelberts en Gerritje Jans, op Schaijck

Lidm. Scherpenzeel 25-09-1659: Peter Henricks en Jantien Rijcks.
Lidm. lijst Scherpenzeel 1673:  Peter Hendricksen en Jantje Rijcksen
In 1676 is Peter Hendricksen Mom oom en momber van de kinderen van zijn zal. schoonzus Gijsbertjen Rijcks x Hendrick van Alpen (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 26-10-1676).
In 1680 wordt hij bedankt voor het momberschap (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 04-04-1680).
In 1686 eist Peter Hendricksen Mom oom en momber inventaris van Evert Janssen Ouwens, wed. Marija Rijcks (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 21-06-1686. Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 01-11-1686 en 14-02-1687).
Hendrick Jacobsen x Aeltjen Hendricksen van Alphen en Gerrit van Alphen bedanken Aelbert Rijcksen en
Peter Hendricksen Mom voor hun momberschap (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 28-09-1694).
In 1696 wordt hij bedankt voor het momberschap (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 16-11-1696).
In 1702 eist Anthonij van Lingen, steen-en kalkkoper te Amersfoort betaling van 10-9 gl. van Peter Hendricksen Mom, weduwnaar, schoenmaker (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 03-07-1702).

Uit dit huw.:
1. Henrickien Peters Mom, ged. Scherpenzeel 03-06-1660, jong ov.
2. Henrickien Peters Mom, ged. Scherpenzeel 16-06-1661, jong ov.
3. Rijck Petersz Mom, ged. Scherpenzeel 23-09-1666
4. Henrickien Peters Mom, ged. Scherpenzeel 25-04-1669, jong ov.
5. Henrick Petersz Mom, ged. Scherpenzeel 17-09-1671
6. Hendrickje Peters Mom, ged. Scherpenzeel 12-01-1673, ov. 1719, tr. (1) Scherpenzeel 16-04-1699 Willem Jansen Druijf, zn. van Jan Willemsen, tr. (get.: neef Peter Dercksen) (2) Scherpenzeel 22-09-1709 Adam Jacobsen Slot, van Barneveld, kuiper, zn van Jacob Dercksen Slot. Adam, tr. (2) Utrecht (aanget. Scherpenzeel 08-06-1721 Johanna Teunissen van Recken, won. Utrecht, tr. (3) Utrecht (otr. Scherpenzeel 12-04-1733) Margareta Denen, won. Onder de Linden te Utrecht

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1693: Hendrickje Petersen Mom, jd.
Lidm. Scherpenzeel 12-10-1710: Adam Jacobsen
Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Adam Jacobsen Slot en Hendrickje Peters Mom. Adam met attestatie vertrokken naar Utrecht.
In 1720 verklaart Adam Jacobsen Slot, wed. Hendrickje Peters Mom 354 gl. schuldig te zijn aan Gerritjen, Gerrit en Peter Druijf, kinderen van zal. Willem Jansen Druijf x Hendrickje Peters Mom. Onderpand: zijn huis en kuiperij
(Recht. Arch. Scherpenzeel 3 en 4; 28-05-1720).
In 1721 laten
Adam Jacobsen Slot en Johanna Recken huw. voorw. maken (HUA; U146a003, nr. 32; 14-06-1721).

2. Maria Hendricksen Mom


Lidm. Scherpenzeel 27-05-1694: Marrijtje Hendricksen Mom, jd.

IIIc
Cornelis Jansz Mom, geb. ca. 1560, smid, tr. NN

Willem Jansz Mom, smid is eigenaar van de tiend van St. Barbara-camp. De tiend wordt betaald door Cornelis Jans Mom, smid met 10 pond  3 schellingen (Huis Enghuizen, archief Westerholt 276-3; Rekening van Amelis van Aemstell van Mynden van zijn administratie als excuteur-testamentair van Hadewich van Zuylen van Nijevelt, wed. Willem van Scherpenzeel gesloten op 14-11-1578).
In 1612 koopt Cornelis Jansz Mom, smid te Scherpenzeel een koolhofje van het erf ´t Voort van Johan Jansz Mom
(Leenhof 99, fol. 104vo; 20-06-1612. Beleningen Holevoet nr. 16).
In 1614 bezit Cornelis Mom een huis aan de Holevoet (Consumptiegeld Woudenberg; 1614).

Uit dit huw.:
1. Jan Cornelisz Mom, tr.
Fransgen Cornelis Morrendr. Fransgen, tr. (2) voor 1626, Jan Albertsz Holtappel, ov. 1641-1649. Fransgen, otr. (3) Renswoude 18-05-1650 Frederik Hendriksz van Geitenbeek, wed. Gerritje Everts
Uit het 2e huw.:
1. Aalbert Jansz Holtappel
2. Grietje Jans Holtappel, tr. Gijsbert Jansz
3. Aertje Jans Holtappel, ov. voor 1649, tr. Cornelis Cuijper
2. Fransgen Cornelissen, geb. ca. 1605

In 1626 wordt Fransgen Cornelisdr beleend een koolhofje van het erf ´t Voort na dode van haar vader. Haar stiefvader(zwager) Jan Aalbertsz Holtappel heeft voor haar eed gedaan (Leenhof 101, fol. 62vo; 13-05-1626. Beleningen Holevoet nr. 16).
In 1629 verkoopt zij het aan Jacob Gijsbertsz (Leenhof 102, fol. 77; 28-11-1629. Beleningen Holevoet nr. 16).

3. Willem Cornelisz, geb. ca. 1600, volgt Ivc
4. Hendrick Cornelisz, geb. ca. 1605, volgt Ivd

IVc
Willem Cornelisz, geb. ca. 1600, tr. NN
Uit dit huw.:
1. Cornelis Willemsz Mom, geb. ca 1635, volgt Vb
2. Henrick Willemsz Mom, geb. ca. 1640, ov.? Scherpenzeel 24-04-1699, tr. (1) Scherpenzeel 22-11-1668 Merrittien Geurts van de Glint, won. Barneveld, dr. van Geurt Jansz van de Glint, brouwer en Aeltje Francken van Overeem, tr. (2) Scherpenzeel 13-09-1674 Maria Gerrits van Overeem, won. Amsterdam, dr. van Gerrit Thonisz, van Overeem en Thoengen Jansen

Lidm. Scherpenzeel Kerst 1658: Maria Garrits van Overeem, met attestatie van Breukelen, met attestatie vertrokken naar ?
Lidm. Scherpenzeel 20-09-1674: Maria Gerrits van Overeem, hv Hendrick Willemsen Mom, met attestatie van Amsterdam.
Lidm. Scherpenzeel 26-03-1676: Hendrick Willemsen Mom.
In 1677 is Hendrick Willemsen Mom borg voor zijn zwager Jan Geurtsen van de Glint (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 20-08-1677).
Uit het 1e huw.:
1. Willem Hendricksz Mom, ged. Scherpenzeel 11-09-1670
Uit het 2e huw.:
2. Willemijntje Hendricks Mom, ged. Scherpenzeel 13-06-1675
3. Metje Hendricks Mom, ged. Scherpenzeel 23-07-1676
4. Gerritje Hendricks Mom, ged. Scherpenzeel 28-10-1677
5. Gerritje Hendricks Mom, ged. Scherpenzeel 01-08-1680

Vb
Cornelis Willemsz Mom, schoenmaker, geb. ca 1635, ov. voor 1716, tr. ca. 1665 NN

In 1675 woont Cornelis Willemsz, schoenmaker, met vrouw en twee onmodige kinderen in Woudenberg (Huisgezinnen 1675, nr. 8).
In 1696 en 1706 bezit Cornelis Willemsz, schoenmaker, en in 1716, 1719 en 1725 zijn weduwe, een morgen van het erf Nieuwenhuizen (Oudschildgeld Woudenberg nr. 5i).
In 1707 en 1716 bezit Cornelis Willemsz, schoenmaker, en in 1719 en 1725 zijn weduwe, de helft van drie morgen in Slappendel (Oudschildgeld Woudenberg nr. 89).

Uit dit huw.:
1.
Willem Cornelissen Mom

                Voogd over zijn nichtje Geertruij Mom, dochter van zijn broer Matthijs.

2. Mattijs/Thijs Cornelissen Mom, volgt VI
3.
Hendrina Cornelissen Mom/van Scherpenzeel, tr. Woudenberg 11-04-1705 Berend Anthonisz van Wittenberg

3. Geertje Cornelissen Mom
                In 1717 doopgetuige bij de doop van Geertruij Mom in Amsterdam.

4. Maria Cornelissen van Scherpenzeel

In 1707 en 1713 doopgetuige bij de doop van twee kinderen van Hendrina Mom/van Scherpenzeel in Woudenberg.

VI
Matthijs/Thijs Cornelissen Mom, ov. voor 1735, tr.
Annetje Helmerts Koudijs, ged. Scherpenzeel 08-02-1691, dr. van Helmert Hendricksz van Coudijs en Lijsbet Ebbertsen van Ebbenhorst

In 1735 bezit de weduwe Thijs Mom te Amsterdam, de helft van drie morgen in Slappendel (Oudschildgeld Woudenberg nr. 89).
In 1735 en 1745 bezit de weduwe Thijs Mom een morgen van het erf Nieuwenhuizen (Oudschildgeld Woudenberg nr. 5i).

Uit dit huw.:
1. Geertruij/Truijtje Mom, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 15-08-1717, get. Willem Mom en Geertje Mom

In 1747 bedankt Geertruyd Mom te Amsterdam haar Willem Cornelisse Mom en haar tante Hendrina Cornelisse Mom, wed. Barent Anthonisse van Wittenbergh, won. Woudenberg voor getrouwe voogdij na overlijden van Thijs Cornelisse Mom (HUA; U209a001, nr. 30; 04-09-1747).
Lidm. Scherpenzeel 08-07-1783: Geertruij Mom, met attestatie van Amsterdam 15-05-1783.

Begr. Scherpenzeel 19-11-1789: Geertruij/Truijtje Mom, me.j. jd.

Samengesteld door:
Henk van Woudenberg,
april 2012