Kouwenhoven (1)

 

De boerderij Kouwenhoven lag tot 1832 onder Leusden. Na een grenswijziging ligt hij nu onder Woudenberg aan de Moorsterweg. Tot 1810 was de boerderij eigendom van het klooster Mariënhof in Amersfoort. Tot 1887 was het in eigendom van de bewoners, daarna werd het verkocht en maakte het deel uit van Landgoed Voskuilen. In 1977 werd het landgoed verkocht en kocht de pachter de boerderij Kouwenhoven.

I

Jan Jansz van Kouwenhoven, ov. 1655, tr. NN

                Van 1620-1655 is Jan Jansz pachter van Kouwenhoven.

Uit dit huw.:

1. Jan Jansz van Kouwenhoven, ov. 1673, ws. ongehuwd

                Van 1655-1673 is Jan Jansz pachter van Kouwenhoven.

Van 1653-1673 is Jan Jansz eigenaar en bruiker van de Kouwenhoverkamp-oost (Slaperdijksgeld, 1653).

In 1673 laat Jan Jansz van Couwenhoven, gewoond hebbende op Couwenhoven zijn testament maken. Armen van Leusden: f 25,=; Henrickje Arissen, wed. Aris Jansz van Ojevaershorst: f 25,=; Cornelis Joachems, jm.: f 25,= (AT010a002; 26-03-1673).

In 1673 machtigen Wouter Ghijsberts, voor zichzelf en als vader en voogd van zijn onmundige kinderen, uit huwelijk met Willemtgen Jans Couwenhoven saliger, zijn eerste huysfrou; Marritgen Jans, weduwe en boedelharster van Cornelis Jansz Couwenhoven en als moeder en momberse van hun kinderen, als erfgenamen van Jan Jans Couwenhoven saliger, Willem Visscher, procureur voor den Ed. Gerechte deser stad, speciaal in de saecke Adriaen Jansz op Schutterhoeff.  Getuigen: Willem Buijs Schimmel, coster van Leusden en Cornelis Jochems (Not. A. v. Brinckesteyn, AT015a002 fol. 28vo; 11-07-1673).
In 1674 vindt er boedelscheiding plaats van de nal. schap van Jan Jansz van Couwenhoven. Erfgenamen: de kinderen van Cornelis Jansz; de kinderen van Willemtgen Jans; Merritgen Jans, wed. Cornelis Jansz mede namens haar kinderen, ter eenre en Jan Thonisz x Weijmtgen Wouters als dochter van Willemtgen Jans; Ghijsbert Woutersz, onmondig, geass. door zwager Jan Thonisz en neef Willem Buijs Schimmel, koster te Leusden. Hierna volgt een lange verdeling. De landerijen te Leusden (´t Witje) en Woudenberg (Kouwenhoverkamp-oost) blijven onverdeeld. Merritje koopt de anderen uit (AT015b005; 22-10-1674).

In 1682 machtigen Jan Thonissen op Langelaer, wed. Weijmpje Wouters; Cornelis Joachimsz, op Borgstede x Marrijtje Jans, eerder wed. Cornelis Jansen, de erfgenamen van Jan Jansz van Kouwenhoven, Henrick Willemsz om de rest van de pacht te innen van Gijsbert Petersz, op Moorst, voor 12 morgen land onder Woudenberg (Kleine Kouwenhoverkamp) (AT018a001; 22-12-1682).

In 1686 en 1696 zijn de erfgenamen van Jan Jansz Couwenhovens eigenaar van ´t Witje onder Leusbroek (Oudschilgeld Leusden c.s., nr. 127).

2. Cornelis Jansz van Couwenhoven, ov. voor 1673, otr. Scherpenzeel (att. naar Amersfoort) 11-01-1663 Marritje Jans, op Achterveld, dr. van Jan Evertsen. Marritje Jans, tr. (2) Cornelis Joachimsz, op Borgstede

In 1675 lossen Cornelis Jochems, als man en voogd van Marritgen Jans en Jan Adriaensz, zoon van Adriaen Jans Schimmel pachtschulden af uit borgstelling. Marritgen Jans was eerder weduwe van Cornelis Jansz Couwenhoven en moeder en momberse van haar kinderen, welke mede-erfgenamen zijn van hun bestevader (= grootvader) Jan Jansz Couwenhoven saliger. Cornelis Jochems is tevens gemachtigde voor de verdere erfgenamen. De erfgenamen van Jan Jansz hebben als borgen voor Adriaen Jansz betaald en moeten nog betalen penningen ter zake van pacht van ’t erff tot Leusden, aan Willem Buijs Schimmel (als gemachtigde van de borgermeyster Vlooswijck). Omdat de kinderen niet de gehele som konden voldoen, zijn de partijen overeengekomen dat Jan Adriaensz, boven wat de erfgenamen van Jan Jansz voor hun vader hebben betaald en nog zullen betalen inzake pachtpenningen, een som van 270 gulden in drie termijnen, zonder rente, tot mei 1677. (Not. A. van Brinckesteyn AT015a002, fol. 25; 03-09-1675).

3. Willemtgen Jansz Couwenhoven, volgt II

II

Willemtgen Jansz Couwenhoven, ov. voor 1673, tr. ca. 1648 Wouter Gijsbertsz, ov. Scherpenzeel 17-11-1673. Wouter Gijsbertsz, tr. (2) ca. 1656 Arrisje Willems, ov. Scherpenzeel 20-12-1679, dr. van Willem Jansz Heijngenscamp en Cornelia Jans. Arrisje Willems, tr. (2) Scherpenzeel 16-08-1674 Teunis Evertsz, wed. Ceeltje Cornelissen, op Langelaer, zn. van Evert Jansz. Teunis Evertsz, tr. (1) Scherpenzeel 09-07-1669 Ceeltje Cornelissen, wed. Gerrit Evertsz, op Langelaer,  tr. (3) Scherpenzeel 10-07-1681 Jacobjen Jansen, van Snidler, dr. van Jan Thijmensz en Henrickien Peters

Lidm. reg. Scherpenzeel 1657: Wouter Gijsbertsen, en Arrissien Willems, op Goodtswilligen.

In 1662 draagt Wouter Gijsbartsen op Gooswillige 10 gl. tot de reparatie van het leidak van de kerk van Scherpenzeel (Herv. Gem. Scherpenzeel 273).

In 1666 en 1667 is Wouter Gijsbertsen, op Goetswilligen ouderling in de Grote kerk van Scherpenzeel.

In 1666 leveren Wolter Gijsbertsz, op Goodswilligen en Egbert Jacobsz, op Oordeel het proces aan onpar­tijdige rechtsgeleerden tussen de predikant en diakenen en jvr. Jacoba Emilia van Westerholt x Jacob Schimmelpenninck van der Oije, Heer tot Clouse betreffende een legaat aan de kerk (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 3; 28-05-1666; 11-06-1666; 24-07-1666).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Wouter Gijsbertsen en Arisje Willems, op Goodtswilligen.

In 1674 wordt Peter Willemsz van Overeem, jm, momber van de vier onmondige kinderen van Arrisgen Willems, wed. Wouter Gijsbertsz, op Godswilligen, borgen: Jan Aertsz van Lambalgen en Jan Willemsz van Heijntgenscamp (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 3; 28-07-1674).

In 1674 wordt Willem Buijs, koster in Leusden, momber van Gijsbert en Weijntgen Woutersz, de twee voorkinderen van zal. Wouter Gijs­bertsz, op Godswilligen, borg: Ebbert van Ebbenhorst (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 3; 30-07-1674).

Renswoude 1675: De kinderen van Wouter, won. Gooswilligen te Scherpenzeel; een daghuurdershofstedeken, ca. 5 morgen (Familiegeld Eemland; Putman nr. 29).

Lidm. Scherpenzeel 20-09-1674. Teunis Evertsen, op Godtswilligen.

Jacobje Jansen genoemd in donateurslijst voor een kroonluchter in de Grote kerk te Scherpenzeel; 1663.

Teunis Evertsen otr. (1) Scherpenzeel 04-07-1669, att. naar Barneveld met Ceeltien Cornelissen, wed. Gerrit Evertsen.

In 1674 koopt Jan Anthonisz van Voscuijlen de inboedel en vee voor 2577 gl. van Thonis Evertsz, wed. Ceeltje Cornelis, won. Langelaar. Jan gaat met zijn as. vrouw op Langelaar wonen (AT015b005; 10-07-1674).

                Lidm. Scherpenzeel 30-09-1683: Jacobje Jansen, hv Teunis Evertsen, op Goodswilligen

In 1688 is Thonis Everts is get. bij huw. voorw. schoonzus Ceeltje Jans (AT015b012; 28-12-1688).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Teunis Evertsen, op Goodswilligen.

                Grafsteen 19 in de Grote Kerk van Scherpenzeel:. TEUNIS EVERTSEN OP GOODSWILGEN Ao 1719.

Uit het dit huw.:

1. Weijmtje Wouters, ged. Scherpenzeel 09-12-1649, op Goodtswilligen, ov. voor 1683,  tr. Scherpenzeel 02-08-1674 Jan Thonisz Voscuijl, jm. op Voskuijl, zn. van Teunis Jansz en NN. Jan Thonisz Voscuijl. Jan Thonisz Voscuijl, tr. (2) Leusden (gerecht) 28-03-1684 als wed. Wijntje Wouters, won. op Langelaar, met Marrijtgen Jacobs, won. Asschat, dr. van (Jacob Joosten?) en Willemtje Hendricks

                Huw. voorw. Jan Thonisz, jm. van Voscuijlen, geass. door vader Thonis Jansz op Voscuijlen en

Weymtgen Wouters, jd. van Gooswilligen, geass. door stiefmoeder Arrisje Willems, wed. Wouter Ghijsbertsz, neef Willem Buys Schimmel, koster te Leusden. Jan: 1500 gl. Weymtgen: 650 gl. uit erfdeel van haar moeder en de helft van 4 morgen land op Voscuijlen (de andere helft is van haar broer Gijsbert Woutersz), gebruikt door Gerrit Wulphertsz, zijnde een deel van 12 morgen genaamd ‘de achterste camp’ (Kouwenhoverkamp-oost); met ¼ deel van het Witgen met 4 morgen land (Leusbroek) en een obligatie van 200 gl., beiden geërfd van grootvader Jan Jansz Couwenhoven (AT015b005;

10-07-1674).

In 1674 koopt Jan Anthonisz van Voscuijlen de inboedel en vee voor 2577 gl. van Thonis Evertsz, wed. Ceeltje Cornelis, won. Langelaar. Jan gaat met zijn as. vrouw op Langelaar wonen (AT015b005; 10-07-1674).

In 1674 zijn Jan Thonis x Weijmtgen Wouters, Gijsbert Woutersz, onmondig, geassisteerd door neef Willem Buijs Schimmel, koster te Leusden, erfgenamen van hun grootvader Jan Jansz Couwenhoven. Haar tante Merritgen Jans, wed. Cornelis Jansz koopt de anderen uit. Het land onder Leusden (´t Witje) en Woudenberg (Kouwenhoverkamp-oost) blijft onverdeeld (AT015b005; 22-10-1674).

In 1682 eist Jan Thonissen op Langelaer, als mede erfgenaam van Jan Jansz van Kouwenhoven om 26 gl. rest landpacht en 43 gl. ongelden over 1675-1680 uit de Kouwenhoverkamp-oost van Gijsbert Peters, op Moorst (AT018a001; 22-12-1682).

Bij de huw. voorw. van zijn 2e huw. met Maria Jacobs wordt Jans’ inboedel wordt geschat op 1236 gl.; hij bezit de helft van ‘t Witje en 4 morgen land op Voskuijlen ´gemeen in twaalf margen genaempt de achterste camp´ (Kouwenhoverkamp-oost) en 7 dammaten weiland in Bunschoten. Maria brengt 100 gl. in (AT 013b003; 29-03-1684).

In 1683 is Jan Teunissen Voskuijlen, wed. Weijmtje Wouters mede erfgenaam van Gijsbert Woutersen (AT013b003; 16-02-1683).

Uit dit huw.:

1.   NN.

In 1696 wordt ‘het kind van Jan Teunissen Voskuijlen’ genoemd als erfgenaam van zijn oom Teunis Teunisz Voskuil van de helft van 7 dammaten land in Bunschoten (AT013b004; 30-10-1696).

2. Gijsbert Woutersz, ged. Scherpenzeel 26-10-1651, op Godswilligen

In 1674 is Gijsbert Woutersen getuige bij het huwelijk van zijn zuster Weimtje Wouters.

Uit het huw. van Wouter Gijsbertsz en Arrisje Willems:

3. Cornelisje Woutersen, ged. Scherpenzeel 27-02-1659, op Goetswilligen

4. een dochter, ged. Scherpenzeel 03-03-1661, op Godeswilligen

5. Marij Woutersen, ged. Scherpenzeel 17-11-1667, op Guijdeswilligen

6. Aeltje Woutersen, van Goodswilligen, ov. Scherpenzeel 13-09-1693, tr. Scherpenzeel 18-07-1686 Johannes (Jan) Cornelissen, ged. Scherpenzeel 29-09-1661, op Voscuijl, ov. 06-07-1701, zn. van Cornelis Gijsbertsz en Henrickien Ariaens. Johannes (Jan) Cornelissen, won. Kleijn Schaick, tr. (2) Scherpenzeel 28-10-1694 Hendrickje Elberts, jd van Eschaten onder Otterlo, ov. 22-12-1695, tr. (3) won. Kleijn Schaick te Scherpenzeel 18-12-1698 Hendrickje Everts, jd. van Ubbelschoten

Kouwenhoven (2)

Eerder gepubliceerd in: H.M. van Woudenberg; Voskuilen, een buurtschap onder Woudenberg en Leusden, deel Genealogieën, genealogie nr. 17. BDU-boeken, 2006

Mogelijk voorgeslacht:

Jan Saren/Sandersz, ov. voor 1627, tr. Geretgen

Jan Saren moet samen met broer Huijbert Sandersz voor het gerecht van Scherpenzeel verschijnen om de rest van de Barcks tienden te betalen aan de Heer van Geerestein. (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, f. 11vo, 2x; na 12-07-1624)

Huijbert Sandersz en Jan Saren/Sandersz zijn mogelijk Wolfswinkels (Bel. Holevoet nr. 17a).

In 1627 eist Geertgen, weduwe betaling van een obligatie van Jorden Hendricksen (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, f. 23vo; 01-10-1627).

In 1627 eist Arris Sarsen (broer?) betaling van een obligatie van Jacob Reijersen als borg voor zal. Jan Sandersz (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, f. 24vo; 01-10-1627 en f. 24vo; 10-12-1627).

Uit dit huw.:

1. Anna Jans, ged. Scherpenzeel 27-01-1611

2. Cornelis Jansz, ged. Scherpenzeel 21-06-1612

3. Nielgen Jans, ged. Scherpenzeel 10-03-1616

I

Gijsbert Jan Saren, ov. 1657-1659, tr. Jantien Gijsberts

                In 1653 wordt Gijsbert Jan Saeren genoemd in Slaperdijkgeld Woudenberg, p. 9.

Lidmatenlijst Scherpenzeel 1657: Jantien Gijsberts, hv. Gijsbert Jan Saren, op ‘t Broeck, ov.

Uit dit huw.:

1. Cornelis Gijsbertsz, volgt IIa

2. Ottien Gijsbertsen, volgt IIb

3. Mor Gijsbertsen van ‘t Broeck, ov. 25-09-1673, tr. Scherpenzeel 22-02-1663 Heijltien Jansen, wed. Cornelis Jansen, op Vlastuijn, ov. 06-05-1681

Zie genealogie Vlastuin.

4.Marritjen Gijsberts, tr. Rutger Gerrits, zn. van Gerrit Rutgersz

Zie genealogie Van Ginkel (1).

5.? Geertje Gijsbert Jansdr, tr. (1) Jan Willemsz, tr (2) Gijsbert Harmensen Cruijf, tr. (3) Willem Evertsz, op Groot Lambalgen (Genealogie 11)

                Zie Beleningen Holevoet nr. 32, 33, 45, 46.

IIa

Cornelis Gijsbertsz, op het Broeck, ov. 1668-1670, tr. Scherpenzeel 14-11-1658 Henrickien Ariaens, dr. van Ariaen Jansen, op ‘t Schaick, ov. 1686-1692

Van 1660-1670 is Cornelis Gijsbertsen eigenaar en bruiker van Groot Voskuilen. In 1686 is zijn weduwe eigenaar en tot 1696 zijn de kinderen eigenaar van de helft van Groot Voskuilen (Oudschildgeld Woudenberg nr. 36).

Cornelis Gijsbertsen op Voskuijlen lidmaat te Scherpenzeel Pasen 1660; Hendrickie Ariaense lidmate te Scherpenzeel 09-09-1660. Beiden niet meer genoemd in lidm. lijst van 1673.

In 1665 levert Cornelis Gijsbertsen op Voskuil een bijdrage van 3-3-. aan de reparatie van het leidak

van de kerk te Scherpenzeel (Kerkarch. Scherpenzeel 68; 21-01-1665).

De kinderen verkopen in 1696 1/3 deel van Groot Voskuilen voor 600 gl. aan Evert  Willemsen, die al eigenaar was van de andere 2/3 deel (AT016b005; 07-02-1696)

In 1692 worden Gijsbert Cornelissen, Tijmen en Jan Willemsen van Kolverschoten, Jan en Gijsbert Rutgersen namens hun ouders Rutger Gerritsen x Marrijtgen Gijsberts beleend met de Weerthof volgens brief van 13-05-1689 (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 252; 27-01-1692).

In 1692 worden Gijsbert Cornelis, mede namens Tijmen en Jan Willems van

Colverschoten, Jan en Gijsbert Rutgers, mede namens hun ouders Rutger Gerrits x Marritjen Gijsberts beleend met de Weerthoff volgens verwinbrief van 13-05-1689 (Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 10; 27-01-1692).

In 1692 verkoopt Gijsbert Cornelisz, mede namens zijn broers en zusters Jan, Jantje, Geertje, Willemtje en Cnelisje, kinderen van Cornelis Gijsbertsen x Hendrickjen Adriaensen, in hun leven gewoond hebbende op Voscuilen en Tijman en Jan Willemsen van Colverschoten mede namens hun broer Hendrick Willemsen van Kolfschoten, zonen van zal. Willem Teunissen Kolfschoten en het onmondige kind waarvan Jan Gijsberts Bosch momber is. Tenslotte Jan en Gijsbert Rutgers, mede namens hun ouders Rutger Gerrits x Marritjen Gijsbertsen het erf Klein Willaer of de Weerthof aan Hendrick Willem van Westerholt, Heer van Scherpenzeel (Westerholt 249-9; 28-01-1692; Huis Scherpenzeel 143 fol. 10; 27-01-1692 en 141 fol. 11; 28-01-1692).

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Cornelissen, ged. Scherpenzeel 11-09-1659, op het Broeck, ov. na 1696

Gijsbert Cornelissen wordt voor het gerecht van Scherpenzeel gedaagd wegens een kwestie met de Weerthof  (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 20-01-1690 tm 28-01-1691).

Gijsbert Cornelissen c.s. beleend met het erf Klein Willaer of de Weerthof (Huis Scherpenzeel Leenboek 141 fol. 252; 27-01-1692. Archief Westerholt 248 nr. 9, charter; 28-01-1692. Gekocht volgens brief van  13-05-1689).

In 1692 verkoopt Gijsbert Cornelisz, mede namens zijn broers en zusters Jan, Jantje, Geertje, Willemtje en Cnelisje e.a. het erf Klein Willaer of de Weerthof aan Hendrick Willem van Westerholt,

Heer van Scherpenzeel (Westerholt 249-9; 28-01-1692; Huis Scherpenzeel 143 fol. 10; 27-01-1692 en 141 fol. 11; 28-01-1692).

2. Johannes (Jan) Cornelissen, ged. Scherpenzeel 29-09-1661, op Voscuijl, ov. 06-07-1701, tr. (1) Scherpenzeel 18-07-1686 Aeltje Woutersen, jd. van Goodswilligen, ov. 13-09-1693, won. Kleijn Schaick, tr. (2) Scherpenzeel 28-10-1694 Hendrickje Elberts, jd van Eschaten onder Otterlo, ov. 22-12-1695, tr. (3) won. Kleijn Schaick te Scherpenzeel 18-12-1698 Hendrickje Everts, jd. van Ubbelschoten

Lidm. Scherpenzeel 30-09-1688 Jan Cornelissen en Aeltje Wouters, op Kleijn Schaick.

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1695: Hendrickje Elberts, hv. Jan Cornelissen, op Klein Schaick.

Hendrickje Everts, jd. van Ubbelschoten met attestatie van Renswoude naar Scherpenzeel 12-06-1698.

Uit het 1e huw.:

1. Hendrickje Jans, ged. Scherpenzeel 29-07-1688, op Kleijn Schaick

2. Arisje Jans, ged. Scherpenzeel 16-11-1690, op Kleijn Schaick

3. Cornelis Jansz, ged. Scherpenzeel 14-05-1693, op Kleijn Schaick

Uit het 2e huw.:

4. Aeltje Jans, ged. Scherpenzeel 22-12-1695, op Kleijn Schaick

Uit het 3e huw.:

5. Evert Jansz, ged. Scherpenzeel 05-03-1699, op Kleijn Schaick

3. Jantien (Jannetie) Cornelissen, ged. Scherpenzeel 28-06-1663, op Voscuijlen, tr. als jd van Voskuijlen, won. op Vlastuijn, te Scherpenzeel  10-03-1686 Cornelis Cornelissen, jm. van Scherpenzeel, won. op Vlastuijn (Genealogie 11)

                Lidm. lijst Woudenberg 1683: Jannetie Cornelis op Voskuyl; obijt (voor 1690).

In 1727 verkoopt Jantjen Cornelis van Voskuijlen, wed. Cornelis Cornelissen de tins van 14 gl. 14 st. van Schaick onder Scherpenzeel aan Jan Stevens uit Lunteren (Recht. Arch. Scherpenzeel 4;

25-03-1727).

Uit dit huw.:

1. Cornelis Cornelisz, ged. Scherpenzeel 17-04-1687

2. Hendrickje Cornelissen, ged. Scherpenzeel 01-07-1691, op Kleijn Schadijck, otr. Woudenberg 03-03-1714 Jan Stevens, jm. van Lunteren

Lidm. Scherpenzeel 08-10-1713: Hendrickje Cornelissen, jd., op Voskuijlen.

3. Arisje Cornelissen, ged. Scherpenzeel 28-06-1696

4. Willem Cornelisz, ged. Scherpenzeel 04-12-1698

4. Geertien Cornelissen, ged. Scherpenzeel 24-09-1665, ov. voor 1692

5. Evertie Cornelissen, ov. na 1692

6. Willemptie Cornelissen, ged. Scherpenzeel 12-01-1668, op Voscuijlen, ov. na 1692

7. Cornelisje Cornelissen, ged. Scherpenzeel 05-06-1670, op Voscuijlen, nb. vader ov. , ov. na

    1692

IIb

Ottien Gijsbertsen, ov. 04-01-1704, tr. Scherpenzeel 28-12-1659 Theunis Arrissen, ov. 30-03-1691, zn. van Arris Theunissen, op Immickhuijsen

In 1663 schenkt Gijsbert, zoon van Teunis Arrissen op ´t Broeck f 2-10 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; 22-01-1663).

Teunis Arisen en Ottien Gijsbertsen, op ‘t Broeck lidmaten te Scherpenzeel Pasen 1660.Genoemd in lidm. lijst 1673: Teunis Arisen en Otje Gijsberts, op het Broeck.

                Van 1683-1691 zijn Teunis Arisz x Otje Gijsberts pachters van Kouwenhoven.

                Van 1691-1704 is Otje Gijsberts, wed. Teunis Arisz pachter van Kouwenhoven.

                In 1705 zijn de kinderen van Otje Gijsberts, wed. Teunis Arisz pachters van Kouwenhoven.

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Teunisz, ged. Scherpenzeel 14-10-1660, op ‘t Broeck

2. Arris Teunisz, ged. Scherpenzeel 28-09-1662, op het Broeck

3. Jantien Teunissen, ged. Scherpenzeel 19-11-1665, op het Broeck

4. Willem Teunisz, ged. Scherpenzeel 26-12-1668, op het Broeck

5. Mor Teunisz, ged. Scherpenzeel 13-08-1676, op het Broeck, volgt IIIa

6. Jan Teunisz, op Kouwenhoven, tr. Scherpenzeel 15-11-1705 Petertje Cornelissen, ged. Renswoude 03-03-1678, op Wagensvelt, dienende op Couwenhoven, dr. van Cornelis Celissen en Jantje Willemsen

                Van 1706-1713 zijn Jan Teunisz x Petertje Cornelissen pachter van Kouwenhoven.

In 1712 verkopen Jan Thonissen x Petertje Cornelissen, won. Couwenhoven wegens pachtschulden vee en inboedel aan St. Mariënhof , de verpachter (AT026b002; 05-12-1712).

Uit dit huw.:

1. Otje Jans, ged. Scherpenzeel 21-11-1706, op Kouwenhoven

2. Cornelis Jansz, ged. Scherpenzeel 15-09-1709, op Kouwenhoven

3. Aris Jansz, ged. Scherpenzeel 28-10-1714

4. Jan Jansz, ged. Scherpenzeel 07-08-1718, in de Knaapstraat

IIIa

Mor Teunisz van Couwenhoven, ged. Scherpenzeel 13-08-1676, op het Broeck, otr. Doorn 05-02-1707 Neeltje Everts, wed. Gijsbert Willemsz van Apeldoorn, van Maarn

                Mor Theunisz tr. als jm van Couwenhoven.

Uit dit huw.:

1. Teunisje Morren van Couwenhoven, geb. Maarn, ged. Doorn 20-05-1708

2. Willem Morren van Couwenhoven, geb. Maarn, ged. Doorn 25-10-1711

3. Wouter Morren van Couwenhoven, geb. Maarn, ged. Doorn 26-12-1714

4. Evertje Morren van Couwenhoven, geb. Maarn, won. De Bilt, tr. De Bilt 30-11-1732 Pieter Gijsbertsen van Dijk, won. De Bilt

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

februari 2012