Van Doorn

De familie(s) Van Doorn komen natuurlijk uit Doorn of omgeving. De stamvader van de drie families is de timmerman Elis Jansz. Maar hij kwam zelf niet uit Doorn. Hij is geboren op de Woudenbergse boerderij Klein Landaas die vlakbij Scherpenzeel ligt en eeuwenlang eigendom was van de Armen de Poth uit Amersfoort.

Met dank aan Herman Postema voor de vele aanvullingen.

I

Jan Arisz, ov. voor 1653, tr. Willempje Elissen

In 1647 huurt Jan Arisz het erf Klein Landaes van de Pot in Amersfoort (Archief De Pot D1).

Slaperdijkgeld Woudenberg 1653: Jan Arisz weduwe.

Van 1653-1668 huurt Willempje Elissen, wed. Jan Arisz het erf Klein Landaes van de Pot in Amersfoort (Archief De Pot D1).               

Uit dit huw.:

1. Elis Jansz van Landaes, volgt II

2. Hendrick Jansz, won. op (Klein) Landaes, tr. Woudenberg (att. van Scherpenzeel) 02-12-1677 Jantje Evertsen van Davelaer, ged. Scherpenzeel 05-09-1652, dr. van Evert Hendricksz en Roelofje Jans. Jannitgen Everts van Davelaer, won. Klein Landaes, tr. (2) Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 21-08-1681 Hendrick Evertsz, won. Wittenberg; won. Klein Landaes, tr. (3) Scherpenzeel (otr. Woudenberg) 21-01-1694 Jan Willemsen van Neerwoud, won. Kleijn Landaes

1675: Henrick Jansz op Cleijn Landaes (Huisgezinnen Woudenberg nr. 151; 1675).

1686: Hendrick Evertsz is bruiker van Klein Landaas, eigenaar: Armen de Pot te Amersfoort (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 19).

1693: de weduwe van Hendrick Evertsz bruiker van Kleijn Landaes, eigenaar: Armen de Pot te Amersfoort (Haardstedegeld Woudenberg, nr. 130; 1693).

1696, 1706 en 1716: Jan Willemsz is bruiker van Klein Landaas, eigenaar: Armen de Pot te Amersfoort (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 19).

II

Elis Jansz van Landaes, geb. ca 1645, timmerman, begr. Doorn 23-05-1723, tr. ca. 1670 Lijsje/Elisabeth Jans, geb. Maarn ca. 1645, dr. van Jan Jacobsz, begr. Doorn tussen 23 en 30-08-1705

In 1677 koopt Elis Jansz van Landaes, timmerman te Doorn, van Anthonis Coolle en Neeltgen Thomas een huis en erf in Doorn. (Dorpsgerechten Doorn 530; 29- 7-1677).

In 1696en 1716 bezit Elis Jansen te Doorn land te Maarn, bruiker: Hendrick Claassen Veenendaal (Oudschildgeld Maarn, nr. 2, 11 en 20)

Lijsbeth Jans is enige erfgename van haar vader Jan Jacobsz, ´in sijn leven gewoont hebbende tot Maren`; 20-02-1675.

In 1714 verklaart Elis Jansz dat hij 44 jaar, dus sinds 1670 in Doorn woont (Dorpsgerecht Doorn 534; 12-07-1714).

In 1716 leggen Elis Jans van Doorn timmerman te Doorn en Catharina Anthonis van Dijck, schoondochter, weduwe van Jacob Elisz te Doorn in leven timmerman te Doorn, verklaringen af over roerende goederen die eigendom zijn van Catharina Anthonis van Dijck, zoals 1 peert f 50,- 1 ploegh met sijn toebehoren f 50,-. Zij tekenen beide de akte. (Dorpsgerechten Doorn 534; 18-04-1716).

In 1717 benoemt Elis Jansz, timmerman bij testament tot erfgenamen: zijn kinderen Maegje, Jannigje, Henderijntje, Willempje, de kinderen van Johannis  Elisz zaliger en Aeltje Hendricks, boedelhoudster, moeder en momber van hun kinderen, Hendrick Elisz en de kinderen van Jacob Elisz zaliger (Dorpsgerechten Doorn 534; 01-07-1717).

In 1729 vindt er liquidatie plaats van de boedel van Elis Jansen, grootvader der onmondigen en schoonvader van Catharina Tunisse van Dijck. Aanwezig zijn Arnoldus van Geijtenbeek, schout van Maarn en Maarsbergen, executeur testamentair en voogd, de onmondige kinderen van Jacob Elisse en Catharina Teunisse van Dijk, ingevolge het testament van Elis Jansse, grootvader van de onmondigen, inzake voldoening van de erfportie. Een van de onmondigen; Lijsbeth Jacobse is overleden. (Dorpsgerechten Doorn 534; 06-04-1729).

In 1734 wordt de executeur ontslagen van de nal. schap Elis Janszen van Landaas en Elisabet Jans door kindskinderen en erfgenamen, meerderjarig geworden: Elis, Aard, Hendrik, Hannes en Jan Hanniszen. Met omschrijving van de landerijen onder Maarn. Verkoop: notaris A. van Geijtenbeek; 24-04-1727. (Not. Amersfoort A. Methorst AT 037a004, nr. 18; 19-02-1734).

In 1741 wordt not. Arnoldus van Geijtenbeek te Woudenberg ontslagen uit de executeurschap en voogdij van de nal. schap Elis Janszen van Landaas en Elisabet Jans door Nelletje Jacobs, won. Utrecht. Goedgekeurd door Roeloff Tymensz, wedr. Aaltjen Hendriks, nu x Catharina van Dijk, won. Doorn, stiefvader van Nelletje Jacobs; Elis Jacobsz en Teunis Jacobsz (Not. Utrecht, not. M. Lagerweij, U190a001, nr. 132-1 en 132-3; 18-02-1741).

In 1741 wordt not. Arnoldus van Geijtenbeek te Woudenberg gemachtigd door Nelletje Jacobs, won. Utrecht om de koopsom voor landerijen onder Maarn van de erven Gijsbert Lambertsze de vorderen (Not. Utrecht, not. M. Lagerweij, U190a001, nr. 132-2; 18-02-1741).

Goedgekeurd door Roeloff Tymensz, wedr. Aaltjen Hendriks, nu x Catharina van Dijk, won. Doorn, stiefvader van Nelletje Jacobs; Elis Jacobsz en Teunis Jacobsz (Not. Utrecht, not. M. Lagerweij, U190a001, nr. 132-1; 18-02-1741).

Uit dit huw.:

1. Maagje Elissen van Landaas, tr. Doorn 15-03-1704 Hendrik Claassen, van Veenendaal

                Zij wonen te Maarn.

In 1737 doen Hendrik Claassen Veenendaal en Maagje Elisz (schuldenaars), medeërfgenamen van Elis Janse van Landaas, afstand van hun recht op erfpachtgoed, gelegen in Maarn, nagelaten door Elis Janse van Landaas t.b.v. de Ridderschap te Utrecht (schuldeiser) (Not. Utrecht U139a022, nr. 75; 29-10-1737).

2. Willemtje/Willemijntje Elissen, ged. Doorn 18-10-1674, volgt Van Doorn (1)

3. Johannes/Jan Elissen, ged. Doorn 01-10-1676, volgt Van Doorn (2)

4. Jannigje Elissen, ged. Doorn 23-03-1679, tr. Doorn 08-01-1707 Jan Gerritsz Haerman, ged. Doorn 03-06-1677, zn. van Gerrit Jansz Haerman en Aeltje Rijcks

5. Hendrik Elissen, ged. Doorn 30-01-1681, volgt Van Doorn (3)

6. Jacob Elissen, ged. Doorn na aug. 1683, timmerman, tr. Driebergen 21-11-1706 Catharina Teunissen van Dijk, ged. Driebergen 16-09-1683, dr. van Teunis Jansz van Dijk en Nelletje Hermans van Beerschoterveld. Catharina Teunissen van Dijk, tr. (2) Overlangbroek (otr. Doorn) 04-07-1717 Roelof Tijmensz van Donkelaar, wed. Aaltje Hendriks, ged. Scherpenzeel 21-09-1684, op Groot Donckeler, zn. van Tijmen Dirksz van Donckelaer en Willemtje Roelofsen

                Kinderen te Doorn.

In 1716 leggen Elis Jans van Doorn timmerman te Doorn en Catharina Anthonis van Dijck, schoondochter, weduwe van Jacob Elisz te Doorn in leven timmerman te Doorn, verklaringen af over roerende goederen die eigendom zijn van Catharina Anthonis van Dijck, zoals 1 peert f 50,- 1 ploegh met sijn toebehoren f 50,-. Zij tekenen beide de akte. (Dorpsgerechten Doorn 534; 18-04-1716).

7. Hendrikje Elissen, ged. Doorn 10-01-1686, tr. (1) Driebergen 26-02-1708 Harmen Teunissen van Dijk, ged. Driebergen 08-01-1682, begr. Doorn tussen 23/30-06-1726, dr. van Teunis Jansz van Dijk en Nelletje Hermans van Beerschoterveld, tr. (2) Doorn 30-04-1729 Jorden Jansz van Steenbeek, ged. Doorn 02-10-1707, begr. Doorn 25-11-1738, zn. van Jan Cornelisz van Maren/Verweij/Steenbeek en Adriaantje Gosen de Heus

Van Doorn (1)

Ia

Willemijntje Elis, ged. Doorn 18-10-1674, otr. Doorn 16-12-1702 Jan Jansz van Doorn, won. Woudenberg. Jan Jansz van Doorn, tr. (2) Doorn 03-06-1741 Cornelia de Bie, wed. Hendrik van Vulpen en eerder van Arien Claassen van Dijk, won. Doorn

Op 25-10-1717 komt hij met akte van prejudici (brief van onverminderd recht) van Leersum naar Doorn.

In 1736 verkoopt Jan Jansz van Doorn x Willemtje Elis een vervallen huisje aan het kerkhof van Doorn aan Aalbert Hannesze van Doorn. (Dorpsgerechten Doorn 534; 28-12-1736).

Uit dit huw.:

1. Maaijgje Jans van Doorn, ged. Leersum 26-08-1703, begr. Doorn tussen 18/25-01-1705

2. Maaijgje Jans van Doorn, ged. Leersum 14-06-1705

3. Jelis Jansz van Doorn, ged. Leersum 09-01-1707

4. Lijsbet Jans van Doorn, ged. Leersum 05-08-1708, tr. (1) Woudenberg 22-02-1733 Peter Gerritsz van Davelaer/van Schaffelaar, tr. (2) Woudenberg 26-01-1749 Jan Jansz van Darthuizen, wed. Martje Jans, won. Rhenen

Inwonerslijst Woudenberg 1748, nr. 168 (Knaapstraat): Jannetje Crijnen, spinster. Woont in de weduwe Peter Gerritse van Davelaar, bestaan en hantering een spinster, 1 soon (en 1 dogter) onder 10 j.

5. Jannigje Jans van Doorn, ged. Leersum 26-01-1710

6. Jan Jansz van Doorn, ged. Leersum 19-07-1711, volgt IIa

7. Jacobje Jans van Doorn, ged. Leersum 21-06-1713, tr. Woudenberg 05-05-1737 Arien Geurtsz van Ekeris, wed. Hendrikje Bosman, won. Woudenberg

8. Teunisje Jans van Doorn, ged. Leersum 18-02-1715, tr. Woudenberg 05-12-1734 Anthonij Errisz van ’t Voort, ged. Amerongen 05-02-1699, zn. van Erris Evertsz van ’t Voort en Gijsbertje Antonij van Overeem

9. Jacob Jansz van Doorn, ged. Leersum 17-01-1717, volgt IIb

IIa

Jan Jansz van Doorn, ged. Leersum 19-07-1711, landbouwer aan ´t Hek onder Leersum, begr. Scherpenzeel 12-01-1792, tr. Woudenberg 26-01-1738 Gijsbertje Jans van de Haar/van Doorn/Koudijs

In 1736 verhuren Frederik van Geijtenbeek en Maria van Geijtenbeek, wed. Cornelis Willemsen Coudijs huis, hofstede, berg, schuur en land genaamd Geijtenbeek, nu bewoond door Frederik aan Jan Janssen van Doorn voor zes jaar, 1736-1742, voor f 70,= per jaar (Notarieel Woudenberg 2461, fol. 375; 29-01-1736).

Uit dit huw.:

1. Willempje Jans van Doorn, ged. Woudenberg 26-12-1738, get. Jacobje Jans, ov. Woudenberg 13-03-1819, tr. Leersum 19-04-1761 Teunis Wulfertsz van Meerveld, ged. Scherpenzeel 11-11-1731, op Coudijs, begr. Woudenberg 10-02-1796, zn. van Wulfert Teunissen Meerveld en Geertje Barten van de Lagemaat

Lidm. Woudenberg 06-11-1801: Willempje van Doorn wed. Teunis van Meerveld.

Lidm. Woudenberg 1805: Willempje van Doorn wed. T. Meerveld.

2. Jan Jansz van Doorn, ged. Scherpenzeel 10-09-1741, op Koudijs onder Woudenberg, begr. Scherpenzeel 06-04-1786, ongehuwd

3. Aaltje Jans van Doorn, ged. Scherpenzeel 27-10-1743, op Koudijs onder ´t Sticht, otr. Leersum 30-01-1784 Jelis Berendsen Osnabrugge, ged. Scherpenzeel mei 1760, zn. van Barend Hendriksen Osnabrugge en Willemijntje Jansen Drost. Jelis, tr. (2) Scherpenzeel 04-11-1798 Jannetje Hendriks van Droffelaar, geb. Leusden, ged. Woudenberg 13-02-1763, dr. van Hendrik Stevens van Droffelaar en Maria Lubberts Hoogweg/van de Kleine Vliert

Met acte van indemniteit vertrokken 13-12-1761. Terug gegeven door Leersum 10-02-1796. (RHC ZOU, arch.nr. 35, inv.nr. 48).

4. Teunisje Jans van Doorn, ged. Woudenberg 14-11-1745, get. Lijsje Jans, jong ov.

5. Jantje Jans van Doorn, ged. Scherpenzeel 16-06-1748, op Koudijs onder ´t Sticht

6. Teunisje Jans van Doorn, ged. Scherpenzeel 05-10-1749, op Koudijs, begr. Scherpenzeel 14-04-1791, tr. Woudenberg 10-04-1774 Gijsbert Geurtsz van Langelaar, wed. Geertje Hermens van Ginkel, ged. Scherpenzeel 10-01-1745, op ´t Vliet, begr. Scherpenzeel 25-11-1797, zn. van Geurt Willemsen van Langelaer en Judith Gijsberts van Methorst

7. Marritje Jans van Doorn, ged. Scherpenzeel 29-10-1752, op Koudijs, begr. Leersum 22-12-1802, tr. (1) Leersum 20-09-1778 Wulfert Gijsbertse van Apeldoorn, ged. Woudenberg 07-12-1749, ov. Amerongen 17-06-1780, zn. van Gijsbert Jansz van Apeldoorn en Hendrikje Wulphers van Overeem, tr. (2) Leersum 26-12-1784 Faas Jacobsz van Meerveld

8. Japik/Jacob Jansz van Doorn, geb. Woudenberg 1755, volgt IIIa

9. Elisabeth Jans van Doorn, ged. Scherpenzeel 20-07-1760, op Koudijs onder ´t Sticht, ov. Renswoude 08-01-1821, ongehuwd

10. Gijsbertje Jans, geb. Ginkel, ged. Leersum 23-12-1764, ov. 1808, tr. Leersum 20-02-1791 Jacob Gijsbertsz van Langelaar, geb. Rhenen, won. Leersum

Lidm. Woudenberg 16-04-1792: Jacob Gijsbertze Langelaar en Gijsbertje Jansze van Doorn.

Lidm. Woudenberg 1805: Gijsje Jansen van Doorn hv J.G. Langelaar.

IIIa

Japik/Jacob Jansz van Doorn, geb. Woudenberg 1755, won. Ginkel onder Leersum, dagwerker, ov. Renswoude 20-12-1840, tr. Leersum 22-02-1782 Teunisje Errissen Floor, ged. Amerongen 16-07-1758, won. Ginkel onder Leersum, ov. Woudenberg 07-10-1829, dr. van Erris Floor en Jacobje Gijsberts

                Begr. Scherpenzeel 02-12-1809: een kind van Jabek J. van Doorn.

Uit dit huw.:

1. Jan van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 19/21-07-1782, get. Willempje (Jans van Doorn) hv Teunis Wulfertsz

2. Errisje van Doorn, ged. Leersum 24-10-1784, ov. Langbroek 11-12-1851, tr. Klaas/Nicolaas van Lingen, ged. 21-11-1782, ov. Langbroek 02-02-1857, zn. van Hendrikus van Lingen en Elizabeth van Wijk

3. Gijsje van Doorn, ged. Leersum 03-09-1786, ov. Scherpenzeel 07-10-1857, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Gijsje van Doorn.

4. Japikje/Jacobje van Doorn, ged. Leersum 08-02-1789, ov. Woudenberg 09-08-1834, tr. Cornelis Donkervoort, geb./ged. Woudenberg 09/22-09-1782, rietdekker, ov. Woudenberg 28-04-1853, zn. van Evert Hendriksz van Donkervoort en Hendrikje Jansen van Doorn. Cornelis, tr. (2) Woudenberg 26-09-1840 Jannigje van Osnabrugge, wed. Jacob van Doorn, geb./ged. Woudenberg 15-05/18-06-1794, dr. van Jan Knoot Willemsz Osnabrugge en Jantje Jacobs van Doorn

5. Jan van Doorn, ged. Leersum 28-09-1791, volgt IVa

6. Teunisje van Doorn, ged. Leersum 24-08-1794

7. Martje van Doorn, ged. Leersum 06-11-1796

8. Aaltje van Doorn, ged. Leersum 23-09-1798, ov. Scherpenzeel 13-04-1851, tr. Renswoude 29-08-1822 Willem van Langelaar, ged. Woudenberg 16-12-1781, landbouwer op de Grote Vliert en Klein Kolfschoten, ov. Renswoude 03-01-1844, zn. van Gijsbert Geurtsz van Langelaar en Teunisje Jans van Doorn

                Lidm. Scherpenzeel 18-04-1822: Aaltje van Doorn, met attestatie vertrokken naar Renswoude 05-12-1825.

IVa

Jan van Doorn, ged. Leersum 28-09-1791, wolkammersknecht, dagloner, arbeider, ov. Scherpenzeel 23-01-1846, tr. Scherpenzeel 01-11-1822 Maatje van Ginkel, ged. Leersum 01-03-1795, ov. Scherpenzeel 22-10-1841, dr. van Jan van Ginkel en Everdina/Dina Krebbers

Uit dit huw.:

1. Everdina van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 02/30-11-1823, ov. De Bilt 10-07-1889, tr. Woudenberg 02-02-1855 Jan van de Haar, geb. Barneveld 1828, ov. De Bilt 26-02-1910, zn. van Jan van de Haar en Berendje Veenschoten

2. Teuntje van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 22-11/25-12-1825, ov. Woudenberg 12-01-1892, ongehuwd

3. Jannigje Jacoba van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 24/30-09-1827, ov. Woudenberg 05-06-1900, tr. Scherpenzeel 09-10-1851 Evert Buurman ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 11-03/08-06-1828, wolkammer, ov. Woudenberg 30-11-1901, zn. van Elizabeth ter Burg

                Evert laat later de naam Buurman vallen en noemt zich Evert ter Burg.

4. Jacob van Doorn, geb. Woudenberg 1829, ov. Woudenberg 12-12-1836

5. Anna van Doorn, geb. Woudenberg 04-12-1831, ged. in de Grote Kerk 25-12-1831

6. Jan van Doorn, geb. Woudenberg 10-09-1833, ged. in de Grote Kerk 29-09-1833, ov. Maarn 14-05-1880, tr. Woudenberg 30-10-1869 Teunisje Vink, geb. Woudenberg 23-07-1843, ov. Maarn 17-09-1926, dr. van Teunis Vink en Cornelia van Renswoude. Teunisje, tr. (2) Maarn 08-10-1885 Cornelis van Ettikhoven, wed. Hendrika Kooiman, geb. Werkhoven 16-11-1832, ov. Maarn 30-03-1907, zn. van Carel van Ettikhoven en Gerarda Roelanda Keen

Uit dit huw.:

1. Jan van Doorn, geb. Woudenberg 23-03-1871

7. Jacoba van Doorn, geb. Woudenberg 03-04-1837, ged. in de Grote Kerk 30-04-1837, ov. Woudenberg 14-04-1908, tr. (1) Woudenberg 12-05-1860 Jan van Lambalgen, ged. Renswoude 06-05-1810, ov. Woudenberg 17-09-1878, zn. van Jan van Lambalgen en Dirkje de Kruijf, tr. (2) Woudenberg 17-11-1883 Willem van Dijk, geb. Woudenberg 26-03-1838, ov. Woudenberg 14-01-1893, zn. van Willem van Dijk en Hendrikje van Lunteren

IIb

Jacob Jansz van Doorn, ged. Leersum 17-01-1717, begr. Woudenberg 07-01-1785, tr. Woudenberg 19-06-1740 Gijsbertje Jacobs Bitterschoten, won. Woudenberg

Inwonerslijst Woudenberg 1748, nr. 185(Achterstraat): Jacob Jansen en vrouw, bestaan een daghuurder, 1 soon, 1 dogter onder de thien jaren, 2 m onder sijn beheer.

Uit dit huw.:

1. Willemijntje Jacobs van Doorn, ged. Scherpenzeel 21-08-1740, in de Knaapstraat, ov. Amersfoort 01-10-1811, tr. (1) Evert van Leijenhorst, tr. (2) Amersfoort 01-12-1776 Aalbert van Claassen van Veldhuijzen, won. Amersfoort

2. Jacob Jacobsz van Doorn, ged. Scherpenzeel 27-05-1742, aan den Holevoet onder Gelderland, volgt IIIb

3. Jan Jacobsz van Doorn, ged. Scherpenzeel 13-12-1744, op Ouwenhorst in ´t Sticht, jong ov.

4. Jan Jacobsz van Doorn, ged. Woudenberg 12-12-1745, get. Gijsbertje Jans, jong ov.

5. Jan Jacobsz van Doorn, ged. Scherpenzeel 31-05-1747, in de Achterstraat in ´t Sticht, jong ov.

6. Jan Jacobsz van Doorn alias Jan Gat, ged. Scherpenzeel 04-05-1749, in de Achterstraat in ´t Sticht, begr. Scherpenzeel 22-05-1802 of 17-09-1808, tr. (1) Woudenberg 05-05-1776 Aaltje Jans van Voskuilen, geb. Woudenberg, ov. Scherpenzeel 01-09-1787, tr. (2) Scherpenzeel 12-05-1788 Geertruij van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 20-01-1760, ov. Scherpenzeel 19-03-1855, dr. van Derck Jansz van Wagensveld en Clara van den Toorn

Lidm. Scherpenzeel: Aaltje Jans van Voskuil hv Jan Jacobsen van Doorn, met attestatie van Woudenberg 01-11-1776.

In 1788 worden er huwelijkse voorwaarden gemaakt tussen Jan Jacobsz van Doorn, wed. Aeltje van Voskuilen en Geertruij van Wagensveld, me.j. dochter van zal. Dirk van Wagensveld, geassisteerd door Hendrik van Wagensveld en broer Willem van Wagensveld. Jan brengt in: zijn huis, ’t laatste aan de noordzijde van het oosteinde van het dorp; oost: Heer van Scherpenzeel, west: erven van de vader van de bruid (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 255 en Recht. Arch. Scherpenzeel 12, nr. 1,2; 08-05-1788).

Lidm. Scherpenzeel: Jan Jacobsz van Doorn, met attestatie van Leersum 20-01-1813.

In 1844 leent Geertruij van Wagensveld, wed. Jan van Doorn, z.b. wonende ten huize van haar zoon Aalbert te Scherpenzeel f 660,= kost- en inwoningsgeld van haar zoon Aalbert van Doorn, werkman in de Krommehoek te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 7; 13-03-1844).

In 1797 rekent de dienstdoende diaken de door Geurt Steenbeek gemaakte huur af voor een kamer van Jan Jacobse van Doorn tot 02-01-1797, per week 5 stuivers. (Herv. Arch. Scherpenzeel 156, fol. 136).

Uit het 2e huw.:

1. Aalbert van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 16/28-09-1788, landbouwer, arbeider, ov. Scherpenzeel 05-06-1877, ongehuwd

                               Lidm. Scherpenzeel 24-03-1831: Albert van Doorn.

In 1855 laat Aalbert van Doorn, landb. in de Krommehoek te Scherpenzeel zijn testament maken. Erfgenamen: de kinderen van wijlen Arris Wagensveld x Petronella van Soest, zoon van Aalberts moeder Geertruij Wagensveld, met namen Willem Wagensveld, landb. te Scherpenzeel, Geertrui en Elisabeth Wagensveld, beiden me.j., ongehuwd, te Scherpenzeel krijgen: een huis nr. 86, korenberg, erf en hof in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 491,492, erfpacht van f 5,50 (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 17; 05-06-1855).

In 1866 laat Aalbert van Doorn, landb. te Scherpenzeel zijn testament maken. De drie kinderen van wijlen (zijn halfbroer) Arris Wagensveld x Petronella van Soest, natuurlijke zoon van zijn moeder Geetrui Wagensveld, met namen: Willem, Geertrui en Elisabeth Wagensveld, ieder f 100,=. Jan van Doorn, boerenknecht onder R., natuurlijke zoon van wijlen zijn zuster Willempje van Doorn krijgt f 300,= en zijn kleding. Tevens executeur voor f 50,=. Erfgenamen: zijn zuster Japikje van Doorn x Jan Viesee, werkman te Amerongen, voor de ene helft. De kinderen van wijlen zijn zuster Klara van Doorn x Willem Steenbeek, nu in het Gasthuis te Amersfoort, met namen: Jan, Aaltje, Willem, Grietje en Barta Steenbeek, voor de andere helft. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 32; 22-09-1866).

In 1867 verkoopt Aalbert van Doorn, z.b. te Scherpenzeel aan Geertruida en Elisabeth Wagensveld, beiden me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel een huis wijk A nr. 133 en 133a, schuurberg, erf en tuin in de Krommehoek of nu Kerkstraat te S., sectie D 491,492, groot 11 roeden, 50 ellen, voor f 800,= (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 4; 11-01-1867).

2. Klaartje/Clara van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 19-12-1789/03-01-1790, ov. Amersfoort 14-01-1849, tr. Amersfoort 03-07-1813 Willem Steenbeek, geb. Amersfoort 1791, stalknecht te Amersfoort, zn. van Alijda Steenbeek

3. Neeltje van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 14/25-09-1791, ov. Scherpenzeel 04-01-1842, tr. Scherpenzeel 29-04-1825 Dirk Kleinveld, geb./ged. Woudenberg 19/21-08-1791, wolkammersknecht, ov. Woudenberg 19-04-1861, zn. van Cornelis Kleinveld en Ariaantje Vermeulen

                               Lidm. Scherpenzeel 04-04-1828: Neeltje van Doorn hv Dirk Kleinveld.

4. Grietje van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 22-03/01-04-1793, begr. Scherpenzeel 30-08-1794

5. Jacobje van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 12/28-09-1794, ov. Amerongen 07-04-1876, tr. Amerongen 06-05-1825 Jan Vizee, ged. Amerongen 02-01-1803, werkman, zn. van Johannes/Jan Vizee en Adriaantje van der Lee

6. kind, begr. Scherpenzeel 09-09-1796

7. Dirkje van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 29-12-1797/14-01-1798, begr. Scherpenzeel 02-05-1798

8. Willempje van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 22-06/06-07-1799, spinster, ov. Scherpenzeel 05-06-1847, ongehuwd

                               Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Willempje van Doorn.

            Kinderen:

1. Hendrikje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 14-04/20-07-1834, ov. Scherpenzeel 14-02-1835

2. Jan Jacob van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 02-12-1840/..-02-1841, ov. Houten 07-07-1922, tr. Odijk 06-04-1871 Cornelia Brouwer, geb. Odijk 28-12-1844, ov. Odijk 10-03-1916, dr. van Gerrit Brouwer en Hendrica Budding

7. Grietje Jacobsz van Doorn, ged. Scherpenzeel 20-08-1752, in de Achterstraat in ´t Sticht, otr. Woudenberg 22-10-1778 (att. naar Doorn) Dirk Petersz van Maarn, geb. Maarn

8. Neeltje Jacobs van Doorn, ged. Woudenberg 28-03-1756, get. Maria Jacobs, tr. Woudenberg 15-03-1778 Gerrit Willemsz van Nijenhorst, geb. Hoevelaken

9. Teunis Jacobsz van Doorn, ged. Woudenberg 01-07-1759, get. Cornelisje Jacobs van Bitterschoten

10. Jacobus Jacobsz van Doorn, ged. Woudenberg 27-09-1761, get. Annigje Teunissen van de Wetering, tr. Woudenberg 25-12-1786 Geertje Helmerts van Ginkel, ged. Woudenberg 06-03-1763, ov. Woudenberg 03-09-1838, dr. van Helmert Jansz van Ginkel en Beatrix Hendriks van Ekeris. Geertje, tr. (2) Woudenberg 15-03-1795 Willem Franken Woudenberg, geb. Leusden, begr. Woudenberg 27-06-1805, tr. (3) Woudenberg 23-02-1806 Jacob Floor, geb. Amerongen 08-11-1761, ov. Woudenberg 27-05-1828, zn. van Erris Floor en Jacoba Gijsberts

Uit dit huw.:

1. Jacob van Doorn, geb./ged. Woudenberg 17-06/01-07-1787, daghuurder, ov. Hoogland 19-01-1853, tr. Amersfoort 02-02-1820 Antje van Pippen, geb. Amersfoort 1793, dr. van Isac van Pippen en Grietje Staal

                Kinderen te Amersfoort.

2. Elisabeth van Doorn, geb./ged. Woudenberg 02/14-12-1788, get. Jannigje Helmerts van Ginkel

IIIb

Jacob Jacobsz van Doorn, ged. Scherpenzeel 27-05-1742, begr. Woudenberg 31-12-1807, tr. Woudenberg 26-02-1775 Sijtje Hendriks van Ewijk, ged. Lopik 15-04-1740 (erkend bij huw.), ov. Woudenberg 06-05-1827, dr. van Hendrik van Ewijk en Trijntje van der Horst

Uit dit huw.:

1. Jacobus van Doorn, geb. Woudenberg 12-11-1775, get. Elisabeth Ariens, begr. Woudenberg 22-09-1777

2. Dirk van Doorn, geb. Woudenberg 26-01-1777, get. Fransje Vermeulen, ov. Woudenberg 09-09-1839, tr. Woudenberg 07-08-1819 Metje van Dolron, geb./ged. Woudenberg 17-04/01-05-1785, ov. Woudenberg 24-02-1844, dr. van Michiel van Dolron en Bartje van Ginkel

Lidm. Woudenberg 22-02-1805: Dirk van Doorn.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Dirk van Doorn.

Uit dit huw.:

1. Sijtje van Doorn, geb. Woudenberg 10-04-1821, ov. Woudenberg 18-05-1821

2. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 07-03-1822

3. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 30-01-1823

4. Jacob van Doorn, geb. Woudenberg 25-03-1827, ov. Woudenberg 12-06-1827

3. Willempje van Doorn, geb. Woudenberg 13-09-1778, get. Grietje Jacobs van Doorn, spinster, ov. Woudenberg 29-08-1839, tr. Woudenberg 17-09-1809 Jan Rijksen Vos, geb. Voorthuizen 1779, ov. De Bilt 24-08-1830, zn. van Rijk Vos en Beertje Prins

4. Jacob van Doorn, geb. Woudenberg 24-09-1780, volgt IVb

5. Teunisje van Doorn, geb./ged. Woudenberg 15/29-06-1783, begr. Woudenberg 20-08-1783

6. Teunisje van Doorn, geb./ged. Woudenberg 09/25-07-1784

IVb

Jacob van Doorn, geb. Woudenberg 24-09-1780, boerenknecht, ov. Woudenberg 13-07-1833, tr. (1) Scherpenzeel 09-05-1816 Jannigje van Osnabrugge, geb./ged. Woudenberg 15-05/18-06-1794, dr. van Jan Knoot Willemsz Osnabrugge en Jantje Jacobs van Doorn. Jannigje, tr. (2) Woudenberg 26-09-1840 Cornelis Donkervoort, wed. Jacobje van Doorn, geb./ged. Woudenberg 09/22-09-1782, rietdekker, ov. Woudenberg28-04-1853, zn. van Evert Hendriksz van Donkervoort en Hendrikje Jansen van Doorn

Lidm. Woudenberg 22-02-1805: Japik van Doorn.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Japik van Doorn.

Uit dit huw.:

1. Jan van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 27-09/13-10-1816, ov. Ede 16-04-1897, ongehuwd

2. Jacob van Doorn, geb. Woudenberg 12-11-1818, arbeider, ov. Woudenberg 06-04-1854, tr. Scherpenzeel 24-07-1846 Everdina/Dina van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 02/30-11-1823, dr. van Jan van Doorn en Maatje van Ginkel

            Uit dit huw.:

1. Johanna Maria van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 30-05/27-06-1847, ov. Scherpenzeel 14-01-1849

2. Jan Jacob van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 06-11/30-12-1849

3. Jacob van Doorn, geb. Woudenberg 30-08-1852, ged. in de Grote Kerk 26-09-1852

3. Aalbertus van Doorn, geb. Woudenberg 17-10-1820, ov. Utrecht 10-01-1909, tr. Maartensdijk 07-05-1858 Neeltje de Rooij, geb. Maartensdijk 20-08-1820, ov. Maartensdijk 18-10-1894, dr. van Teunis de Rooij en Hendrikje van Voorst

4. Sijtje van Doorn, geb. Woudenberg 04-08-1822, ov. Woudenberg 30-12-1842, ongehuwd

5. Jannigje van Doorn, geb. Renswoude 18-08-1824, ov. Scherpenzeel 20-03-1852, tr. Scherpenzeel 16-05-1845 Franciscus van Petten, geb. Uitgeest 1802, gepensioneerd 1e luitenant der infanterie in Oost-Indië, ov. Rhenen 04-10-1851, zn. van Klaas van Petten en Maria Jongejan

6. Jacoba van Doorn, geb. Renswoude 23-07-1826, ov. Ede 13-03-1915, tr. Scherpenzeel 15-04-1854 Gerrit van Westerhuis, geb. Ede 1825, landbouwer, ov. Ede 06-02-1907, zn. van Jan van Westerhuis en Jantje van den Brink

Gerrit van Westerhuis, boerenarbeider x Jacoba van Doorn in de Knaapstraat onder Woudenberg verkoopt aan Gerrit Steenbeek, landb. onder Woudenberg een daggelderswoning nr. 254, erf en tuin aan de Knaapstraat onder Woudenberg, sectie C 502-504, groot 8 roeden, 90 ellen, voor 340,=. Titel van aankomst: 7/8 deel onderhands gekocht 13-01-1855 te Woudenberg. 1/8 deel geërfd van haar vader Jacob van Doorn, geen papieren (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 35; 26-09-1860).

            Voorkind:

Jannetje van Doorn/van Westerhuis, geb./ged. Scherpenzeel 19-02/09-03-1851 (erkend

bij huw.)

7. Hendrikje van Doorn, geb. Woudenberg 04-10-1831, ov. Woudenberg 19-03-1834

Van Doorn (2)

I

Johannis/Hannis Elisz, van Doorn, begr. Doorn tussen 23/30-09-1714, otr. Doorn 30-04-1701, otr. Woudenberg 01-05-1701 Aeltje Hendriks, won. de Wetering, ov. Woudenberg 10-02-1760. Aeltje Hendriks, tr. (2) Roelof Tijmensz van Donkelaar, ged. Scherpenzeel 21-09-1684, op Groot Donckeler, zn. van Tijmen Dirksz van Donckelaer en Willemtje Roelofsen

In 1686 en 1696 huurt Jan Elissen land van de Proosdij in Maarsbergen (Oudschildgeld Maarsbergen, nr. 34).

In 1696 huurt Jan Elissen en in 1716 zijn weduwe land van de Dom in Maarn (Oudschildgeld Maarn, nr. 6).

Lidm. Woudenberg ca. 1706: Aeltje Hendrickz en Hannis Elisz van Doorn.

Lidm. reg Woudenberg 1746: Aaltje Hendrikz.

In 1734 wordt de executeur ontslagen van de nal. schap Elis Janszen van Landaas en Elisabet Jans door kindskinderen en erfgenamen, meerderjarig geworden: Elis, Aard, Hendrik, Hannes en Jan Hanniszen. Met omschrijving van de landerijen onder Maarn. Verkoop: notaris A. van Geijtenbeek; 24-04-1727. (Not. Amersfoort A. Methorst AT 037a004, nr. 18; 19-02-1734).

In 1741 wordt not. Arnoldus van Geijtenbeek te Woudenberg ontslagen uit de executeurschap en voogdij van de nal. schap Elis Janszen van Landaas en Elisabet Jans door Nelletje Jacobs, won. Utrecht. Goedgekeurd door Roeloff Tymensz, wedr. Aaltjen Hendriks, nu x Catharina van Dijk, won. Doorn, stiefvader van Nelletje Jacobs; Elis Jacobsz en Teunis Jacobsz (Not. Utrecht, not. M. Lagerweij, U190a001, nr. 132-1 en 132-3; 18-02-1741).

In 1741 wordt not. Arnoldus van Geijtenbeek te Woudenberg gemachtigd door Nelletje Jacobs, won. Utrecht om de koopsom voor landerijen onder Maarn van de erven Gijsbert Lambertsze de vorderen (Not. Utrecht, not. M. Lagerweij, U190a001, nr. 132-2; 18-02-1741).

 Goedgekeurd door Roeloff Tymensz, wedr. Aaltjen Hendriks, nu x Catharina van Dijk, won. Doorn, stiefvader van Nelletje Jacobs; Elis Jacobsz en Teunis Jacobsz (Not. Utrecht, not. M. Lagerweij, U190a001, nr. 132-1; 18-02-1741).

Uit dit huw.:

1. Elis Hannissen van Doorn, ged. Doorn 27-10-1702, tr. Doorn (aldaar niet gevonden, otr. Woudenberg) 04-03-1724 Marrigje Jans Bosch, won. Woudenberg

            Uit dit huw.:

            1. Johannes, ged. Woudenberg 26-12-1727, get. Jantje Jans

2. Aert/Arris Hannissen van Doorn, ged. Woudenberg 30-11-1704, get. Jantje Saaren, begr. Doorn tussen 07/14-12-1704

3. Aert/Arris Hannissen van Doorn, ged. Doorn 06-12-1705, van Maarn

4. Hendrik Hannissen van Doorn, ged. Woudenberg 07-04-1709, get. Jantje Saaren

5. Jan Hannissen van Doorn, ged. Woudenberg 20-12-1711, volgt II

6. Johannis Hannissen van Doorn, ged. Doorn 14-10-1714, won. Maarn

7. Aalbert Hannissen van Doorn, tr. Hendrikje Peters van Leeuwen, ged. Amerongen 05-03-1676

Hendrikje Peters van Leeuwen, otr. (3e gebod) Amerongen 26-12-1700 Jurrien Keijser, koetsier bij de graaf van Athlone, geb. Maagdenburg. Dit huw. gaat niet door i.v.m. het vertrek van de bruidegom naar Maagdenburg.

II

Jan Hannisz van Doorn, ged. Woudenberg 20-12-1711, tr. Woudenberg 16-11-1738 Ariaantje Hendriks van Renswoude, ged. Woudenberg 01-07-1719, dr. van Hendrik Aalbertsz en Aaltje Jans Burgstede

Uit dit huw.:

1. Hannis/Johannis Jansz van Doorn, ged. Woudenberg 26-02-1741, get. Dirkje Hendriks, ov. Woudenberg 03-05-1827, ongehuwd

2. Hendrik Jansz van Doorn, ged. Woudenberg 18-03-1742, get. Dirkje Hendriks, jong ov.

3. Aaltje Jansen van Doorn, ged. Woudenberg 01-12-1743, get. Dirkje Hendriks

4. Hendrik Jansz van Doorn, ged. Woudenberg 16-01-1746, get. Dirkje van Renswoude, jong ov.

5. Hendrikje Jansen van Doorn, ged. Woudenberg 27-09-1750, get. Francijntje van Renswoude, tr. Woudenberg 19-04-1772 Evert Hendriksz van Donkervoort, ged. Woudenberg 26-08-1742, zn. van Hendrik Eersten en Sophia Hendriks

6. Hendrik Jansz van Doorn, ged. Woudenberg 17-08-1755, get. Francijntje Hendriks van Renswoude, volgt III

III

Hendrik Jansz van Doorn, ged. Woudenberg 17-08-1755, begr. Woudenberg 21-06-1808, tr. (1) Woudenberg 19-10-1777 Geertje/Geertruijda Burgers van Cieverts/Zievers/Sieges, begr. Woudenberg 14-02-1790 tr. (2) Woudenberg 21-07-1805 Willemijntje Krun/Kreuning, ged. Amerongen 30-08-1767, ov. Scherpenzeel 08-02-1840, dr. van Aart Jansz Cruijningen/Kreunen en Trijntje Does

Uit het 1e huw.:

1. Ariaantje van Doorn, ged. Woudenberg 06-12-1778, get. Hendrikje Jans van Doorn, tr. Doorn 22-04-1804 Hendrik Buurman, ged. Doorn 25-12-1779, won. Sloterdijk, zn. van Dirk Willemsen Buurman en Marritje Hendriks van Seumeren

2. Jan van Doorn, ged. Woudenberg 24-09-1780, get. Elisabeth Bos

3. Dirk van Doorn, ged./ged. Woudenberg 01/11-05-1783

4. Gerritje van Doorn, ged./ged. Woudenberg 28-09/09-10-1785

5. Aaltje van Doorn, ged./ged. Woudenberg 21/30-03-1788

Uit het 2e huw.:

6. Teunis van Doorn, ged./ged. Woudenberg 22-07/03-08-1806, get. Gerritje van Doorn

Van Doorn (3)

I

Hendrik Elissen, ged. Doorn 30-01-1681, begr. Doorn tussen 01/08-02-1728, won. Maarn, tr. (1) Leersum 24-02-1704 Teunisje Cornelissen/Corssen, won. Ginkel onder Leersum, begr. Doorn tussen 02/12-01-1721, otr. (2) Doorn 25-10-1721 Jannigje Jans van Hoevelaken, begr. Doorn 13-08-1752. Jannigje Jans van Hoevelaken, otr. (2) Doorn 22-08-1733 Peter Petersen Vermeulen, ged. Doorn 17-10-1675, landbouwer op Postenburg, begr. Doorn 03-02-1754, zn. van Peter Petersz Vermeulen en Ariaantje Gijsberts van Velpen

Uit het 1e huw.:

1. Elis Hendriksen, ged. Doorn 30-11-1704

2. Teuntje Hendriksen, ged. Doorn 19‑12‑1706

3. Lijsje Hendriksen, ged. Doorn 01-09-1709, begr. Doorn tussen 22/29-06-1710

4. Maegje Hendriksen, ged. Doorn 01-09-1709, begr. Doorn tussen 30-11/07-12-1710

5. Elisabeth Hendriksen, ged. Doorn 25‑10‑1711, begr. Doorn tussen 29-01/05-02-1713

6. Elisabeth Hendriksen, ged. Doorn 22‑06‑1714

7. Cors Hendriksen, ged. Doorn 23‑01‑1718, won. Witte Bergje onder Leusden, begr. Leusden 27-02-1790, tr. Jannigje Rijks, begr. Leusden 21-12-1799

                Kinderen gedoopt te Doorn.

8. Maegje Hendriksen, ged. Doorn 13‑11‑1720

Uit het 2e huw.:

9. Teunisje Hendriksen, ged. Doorn 03-09-1722

10. Jan Hendriksen, ged. Doorn 13-02-1724

11. Jacobus Hendriksen van Doorn, ged. Doorn 23-12-1725, volgt II

12. Maria Hendriksen, ged. Doorn 03-08-1727, begr. Doorn 30-08-1764, ongehuwd

                Twee kinderen gedoopt te Doorn.

II

Jacob Hendriksen van Doorn, ged. Doorn 23-12-1725, begr. Woudenberg 31-03-1796, tr. Driebergen 25-06-1752 Aaltje Alberts van Ubbeschoten, won. Driebergen

In 1794 vindt er boedelscheiding plaats tussen Teunis en Albert Gijsbertsz Dorresteijn, meerderjarige zoons van Gijsbert Teunisz Dorresteijn x Hendrijntje Aalberts van Ubbelschoten, en Hendrik en Metje van Doorn, meerderjarig j.m. en j.d. en Jan Willemsz van Oostenbruggen x Jannigje Jacobs van Doorn, kinderen en schoonkinderen van Jacob van Doorn x Aaltje Aalberts van Ubbelschoten (RHC, Arch.nr. 64, inv.nr. 544; 10-07-1794).

Uit dit huw.:

1. Hendrik Jacobsz van Doorn, ged. Driebergen 01-10-1752, ov. Woudenberg 24-02-1812, ongehuwd

In 1794 verklaren Hendrik Jacobsz van Doorn, won. Maarn, en Jan Willemsz van Osnabrugge x Jantje Jacobsz van Doorn, won. Groenewoude bij Woudenberg, mede voor en in naam van Metje Jacobsz van Doorn hun zuster en schoonzuster, verhuurd te hebben aan Otto van Garderen x Elisabeth de Kruijf zekere daghuurders huijsinge met 1 morgen bouwland als mede nog een morgen genaamd de Bunt, op de Horst te Driebergen. (RHC, Arch.nr. 64, inv.nr. 544; 28-02-1794).

2. Metje Jacobs van Doorn, ged. Doorn 06-06-1756, ov. Woudenberg 11-09-1828, tr. Woudenberg 15-11-1795 Gijsbert van de Lagemaat, ged. Woudenberg 31-08-1749, ov. Woudenberg 30-11-1801, zn. van Gijsbert Gijsbertsz van de Lagemaat en Beatrix Hendriks van Nieuwenhuizen

Op 07-05-1765 wordt er een acte van indemniteit afgegeven voor Metje.

Lidm. Woudenberg 06-11-1801: Metje van Doorn hv Gijsbert van de Lagemaat.

Lidm. Woudenberg 1805: Metje van Doorn hv G. v.d. Lagemaat.

3. Jantje Jacobs van Doorn, ged. Doorn 05-03-1758, begr. Woudenberg 24-05-1794, tr. Doorn 27-02-1791 Jan Knoot Willemsz Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 25-01-1761, in de Prangbaen, landbouwer, ov. Scherpenzeel 18-08-1842, zn. van Willem Hendriksen Osnabrugge en Lijsbeth Tijmens

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

oktober 2010