Ekeris/Ekris

Opvallend is dat de buurtschap onder Woudenberg oorspronkelijk als Ekeris, dus met een e, geschreven wordt. De hieronder beschreven families komen daar vandaan en noemen zich dan ook Van Ekeris. Deze naam komt, voor zover bekend, in Woudenberg niet meer voor.
De mensen in en rond Woudenberg die nu Ekris, zonder e, heten komen oorspronkelijk uit Maartensdijk.


Ekeris (1)

I
Huijgh Aartsz, tr. NN

 

Huijch Aertsz is mogelijk een zoon van Aert Jansz x Feysken Huych Jacobszdr: Aert Jansz is schuldig aan Cornelis Aertsz en Huijch Aertsz, zijn twee onmondige zoons, geprocreëerd bij Fijsken Huijch Jacobsdr, ter cause van haer zaliger moeder versterff 90 gl. Hij verbindt hieraan zijn huis en hofstede waar hij op woont. (Dorpsgerecht Amerongen 140; 04-05-1606).
Oudschildgeld nr. 86: de kinderen van Aart Willemsz zijn bruiker van 10 morgen op Ekris.
Quotisatie Woudenberg 1614: Huijch Aertsen, op Ekris.
In 1670 transporteert Hermen de Cruijff, kerkmeester te Scherpenzeel, volgens procuratie gepasseerd voor het gerecht van Scherpenzeel 01-02-1670, als speciale gemachtigde van Huijch Egbertsz en Frans Cornelisz, won. aan de Brinkkant. Hij, Frans, zich mede sterkmakende voor Gerrit Lambertsz x Lijsje Cornelissen, Teunis Cornelisz, won. in Asgat, Marten Cornelisz, won. Renswoude, Teunis Egbertsz, won. Renswoude, Jan Hendricksz (Pul), metselaar x Jacobje Cornelissen, won. Scherpenzeel, Jan Harmensz x Jacobje Huijgen, won. Lageweijde, Wouter Cornelisz x Jannigje Huijgen, won. op Glashorst, Jannitje Cornelis, wed. Aert Huijgen, geassisteerd met haar zoon Huijch Aertsz, aan Rijckje Willems wed Gerrit Cornelisz van Langelaar zijn kindgedeelten in zeker perceel land genaamd Wingelaer, groot 8 morgen, te Renswoude. En een stuk land, de Lage Eng, of Vlietkamp, gelijk voors. Rijckje Willems za: oom deselve Frans Cornelisz, Lijsje Cornelis, Teunis Cornelis, Marten Cornelisz, Jan Hendricksz metselaar, en hun vader van Jan de Ridders kinderen gekocht heeft (Recht. Arch. Renswoude 1800; 03-02-1670).

 

Uit dit huw.:
1. Jacobje Huijgen, tr. Jan Harmensz (won. Lagerweij, 1670)
2. Jannigje Huijgen, tr. Wouter Cornelisz (won. op Glashorst, 1670)

 

Slaperdijksgeld 1653: Wouter Cornelisz (woont op Klein Davelaar)

 

3. Aert Huijgen, volgt II

II
Aert Huijgen, tr. Jannetje Cornelissen

 

Woont op Ekris.

 

Uit dit huw.:
1. Huijgh Aertsz, ook wel  Huijge Errissen (van Ekris), volgt III

III
Huijgh Aertsz, ook wel  Huijge Errissen (van Ekris), tr. (1) Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 15-11-1674 Willemijntgen Aerts, won. Kleijn Donckelaer, dr. van Aert Jansz en Neeltje Gijsbert Brantsdr.  Willemijntgen, tr. (2) Woudenberg 29-11-1684 Arris Hendriksz, van de Haar, ov. voor 1728

 

Lidm. reg. Woudenberg 1683: Willemintie Aerts op Ekeris.
In 1686 en 1696 heeft de wed. Huijgh Aertsz en haar 2e man Erris Hendriksz heeft 4 morgen op Ekris onder Woudenberg in eigendom en zij wonen daar ook (Oudschildgeld Woudenberg nr. 85). Zij pachten 10 morgen land op Ekris van het St. Bartolomeusgasthuis. In 1721 verhuizen zij naar Midden Romselaar.
Huigh Aerts genoemd bij tweede huwelijk van schoonzus Maetgen Aerts, 1674.
In 1686 en 1696 heeft de wed. Huijgh Aertsz en haar 2e man Erris Hendriksz heeft 4 morgen op Ekris onder Woudenberg in eigendom en zij wonen daar ook (Oudschildgeld Woudenberg nr. 85). Zij pachten 10 morgen land op Ekris van het St. Bartolomeusgasthuis. In 1721 verhuizen zij naar Midden Romselaar.
In 1690 wordt Arris Hendriksen x Willemijn Aerts beleend met de helft van Midden Romselaar door opdracht van haar moeder (Huis Amerongen 1184,1188; 29-07-1690).
In 1696 is Arris Hendriksz, op Ekeris, als erfgenaam van Rijcken Aart Jansz eigenaar van de helft van Midden Romselaar. De andere helft is van De Poth (OS W. 28)
In 1706, 1716 en 1719 Arris Hendricksz bruiker en eigenaar voor de helft van Midden Romselaar (OS W. 28).
In 1720 is Erris Hendrikse op Voskuijl schepen en in 1717 en 1719 genomineerde schepen van   Woudenberg (Recht. Arch. Woudenberg 2346).

 

Uit 1e huwelijk:
1. Jantje Huijgen, van Ekris, tr. Woudenberg 31-12-1702 Gijsbert Jordensz van de Vliert. Gijsbert Jordensz van de Vliert, tr. (2) Woudenberg 22-02-1750 Grietje Jans van Voskuijlen, won. Woudenberg. Grietje Jans van Voskuijlen, tr. (2) Woudenberg  07-06-1761 Gerrit Jacobsz Loevesijn, wed. Maria Hendriks, won. Woudenberg

 

In 1725 verkoopt Gijsbert Jordense van de Vliert, wed. Jantjen Huijgen en zijn kinderen Huijgh, Marij, Willemijntje en Geertruijd 1/6 deel van Midden Romselaar voor f 290,= aan zijn zwager Hendrik Arrisse (GAA 148, 40e penning; 28-12-1724, koop 05-11-1724 en RAW 2346; 23-01-1725).
Huw. voorw. tussen Gijsbert Jordensz van de Vliert, wed. Jannitje Huijgen, won. Woudenberg en Grietje Jans van Voskuijlen, jd., won. Woudenberg; Gijsbert: 7 ¼ morgen land op Ekris, een huis en erf op Ekris en 150 gl.; Grietje: niets (AT030b012; 05-02-1750)
Uit het huw. van Gijsbert Jordensz en Jantje Huijgen:
1. Huijg Gijsbertsz van de Vliert, ged. Woudenberg 05-12-1703, get. Lijsbet Jordens, jong ov.; 2. Huijg Gijsbertsz van de Vliert, ged. Woudenberg 22-03-1705, get. Neeltje Theunis, otr. Woudenberg 04-01-1749, att. naar Amersfoort, Jantje Jans van Dijk, geb. Woudenberg, won. Amersfoort; 3. Marij Gijsbertsz van de Vliert, ged. Woudenberg 01-04-1709, get. Lijsbet Jordens, jong ov.; 4. Mari Gijsbertsz van de Vliert, ged. Woudenberg 16-11-1710, get. Merritje Jacobs; 5. Willemijntje Gijsbertsz van de Vliert, ged. Woudenberg 22-07-1714, get. Marij Rijks, tr. Woudenberg 24-12-1741 Cornelis Ricksz van Egdom, ged. Scherpenzeel 27-08-1713, op Kleijn Lambalgen, zn. van Rijck Gerritsen en Marritje/Merrigje Jans; 6. Geertruij Gijsbertsz van de Vliert, ged. Woudenberg 23-10-1718, get. Jantje Otten

 

Uit 2e huwelijk:
2. Huig Errissen, ov. voor 1723

 

In 1723 wordt het erfdeel van Huige Errissen in Midden Romselaar geschat op 200 gl. (Recht. Arch. Woudenberg 2346; 12-05-1723).

 

3. Hendrik Errisz van Voskuylen, ov. Woudenberg 02-01-1763, tr. Woudenberg 15-08-1723 Ariaantje Dirks van Overeem, van Rumelaar, ged. Woudenberg 28-02-1692, ov. Woudenberg 20-02-1761, dr. van Dirk Cornelissen en Maria Hendriks

 

In 1731 verkopen Gijsbert Lagerweij, Willem Lagerweij, Elselina Lagerweij, wed. Arien Thijssen van Wittenberg, Evert Thijssen van Wittenberg en zijn vrouw Grietje Lagerweij, mede namens Hendrik Timmer, man van Aaltje Lagerweij; allen kinderen en erfgenamen van Matthijs Lagerweij en Maria van Davelaar en hun grootmoeder Trijntje Cornelis; Hendrik Errissen, kind en erfgenaam van Erris Hendrixen en Willemijntjen Aarts, tevoren weduwe van Huijgh Aartsen, ook erfgename van zijn grootmoeder Trijntje Cornelis; Gerritje Cornelis, wed. Hendrik Lubbertsen van Scherpenseel en hun meerderjarige kinderen Jan Hendrixe van Scherpenseel en Maria Hendrix van Scherpenseel. Zij verkopen aan Thijs van Moesbergen een huis ten zuiden van de Voorstraat, gebruikt door de weduwe van Hendrik Lubbertsen van Scherpenseel. (Recht. Arch. Woudenberg 2346; 18-05-1731).

 Ekeris (2)

I
Bessel Evertsen, van Appel ´een wijle gewoont hebbende tot Scherpenzeel´, rademaker, tr.  (1) Scherpenzeel 27-03-1681 Petertje Arrissen, ged. Scherpenzeel 30-03-1657, dr. van Aris Petersz, rademaker, tr. (2) Scherpenzeel 25-03-1691 Neeltje Teunissen van Coudijs, dr. van Teunis Helmertsen van Coudijs en Ellertien Jacobs

 

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1691: Neeltje Teunissen van Coudijs, huisvrouw Bessel Evertsen.
In 1691 bedanken Neeltje Anthonis van Coudijs x Bessel Evertsen en Helmert Anthonissen van Coudijs, Aert Helmertsen voor zijn momberschap (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 02-12-1691).

 

Uit het 1e huw.:
1. Arris Besselsz, ged. Scherpenzeel 23-04-1682, volgt II
2. Evert Besselsz, ged. Scherpenzeel 05-10-1684
Uit het 2e huw.:
3. Peternel Bessels, ged. Scherpenzeel 01-01-1692
4. Teunis Besselsz, ged. Scherpenzeel 06-01-1695

II
Arris Besselsz, ged. Scherpenzeel 23-04-1682, tr.  Woudenberg 26-04-1716 Aertje Teunissen, van Woudenberg
                Lidm. reg. Woudenberg ca. 1729: Erris Besselz.

 

Uit dit huw.:
1. Bessel Errisz van Ekeris, ged. Woudenberg 07-03-1717, get. Gijsbertje Hendriks, won. Ekeris onder Geerestein
, begr. Woudenberg 21-12-1777, tr. (1) Woudenberg 24-07-1746 Marijtje Willems Knoppert, ged. Scherpenzeel 22-05-1729, op Moorst, dr. van Willem Gerritsz Knoppert, de jongste en Willemtje Everts (van den Lagenbrink), tr. (2) Woudenberg 18-10-1761Geertruijd Wittenberg, wed. Jan Jacobsz Knopper, ged. Woudenberg 18-06-1719, begr. Woudenberg 27-02-1798, dr. van Berend Anthonisz van Wittenberg en Hendrijn Cornelissen van Scherpenzeel/Mom
                Lidm. Woudenberg ca. 1755: Geertruid van Wittenberg.
Lidm. reg. Woudenberg 1746: Geertruid van Wittenberg.
Lidm. reg. Woudenberg 1768: Geertruid van Wittenberg
Lidm. reg. Woudenberg 1768: Bessel Errisze van Ekeris.

 

2. Maria Errissen, ged. Woudenberg 27-10-1720
3. Peternel Errissen, ged. Woudenberg 18-02-1725, get. Marijtje van de Haar
4. Teunis Errisz, ged. Woudenberg 22-02-1728, get. Maatje NN, volgt III

III
Teunis Errisz van Ekeris, ged. Woudenberg 22-02-1728, begr. Woudenberg 30-03-1772, tr. Woudenberg 29-01-1764 Jantje Claassen van Velthuijsen, ged. Veenendaal 08-03-1739, dr. van Klaas Kempes en Wijntje Teunissen. Jantje Claassen van Velthuijsen, tr. (2) 08-08-1773 Willem Hendriksz van den Broek, ged. Scherpenzeel 04-08-1743, in genaemdt Oostindien, zn. van Hendrik Otten van den Broek en Stijntje Jans van Ginkel. Willem Hendriksz van den Broek, tr. (2) Woudenberg  27-11-1785 Gerritje Jacobsen van Loevesijn, ged. Woudenberg 23-11-1755, ov. Woudenberg 03-04-1828, dr. van Jacob Gerritsz van Loevesijn en Willemijntje Teunissen van de Wetering

 

Begr. Woudenberg 02-06-1773: een kind van de weduwe van Teunis Errissen.
Uit dit huw.:
1. Aartje Teunissen van Ekeris/Velthuizen, ged. Woudenberg 24-02-1765, get. Evertje Maassen Donkersteeg, ov. Woudenberg 18-03-1834, tr. Woudenberg 24-10-1790 Pieter Gerritsen Hak, ged. Woudenberg 19-05-1757, ov. Woudenberg 02-12-1827, zn. van Gerrit Petersz Hak en Lijsbeth Hendriks Klas

 

Aartje overlijdt als Aartje van Velthuizen, Woudenberg 18-03-1834, 69 jaar, weduwe van Pieter Hak, dr. van Teunis van Velthuizen en Jannetje van Ekeris.

 

2. Claas Teunissen van Ekeris, ged. Woudenberg 08-03-1767, get. Aaltje Jans van Aalten
3. Wijntje Teunissen van Ekeris, geb. Geerestein, ged. Woudenberg 27-03-1768, get. Aaltje Jans van Aalten, ov. Woudenberg 16-01-1814, tr. Woudenberg (att. van Utrecht) 13-03-1796 Albertus van Heteren, geb. ´onder de Buurkerk Meerten Carspel Lieden´, won. Utrecht
                In haar huwelijk in in haar ov. akte heet Wijntje met haar achternaam Velthuizen.

 

4. Erris Teunissen van Ekeris, ged. Woudenberg 04-08-1771, get. Aaltje Jans van Aalten


Ekeris (3)

De onderstaande gegevens zijn aangevuld met gegevens uit het boek “450 jaar het geslacht van Eeckereys”, door Cornelis van Ekeren, z.j.

I
Peter Korsen, won. Klein Groenewoude op Ekeris, tr. (1) Woudenberg 13-03-1687 Fransje Peters, van Maarn, tr. (2) Woudenberg 31-01-1706  Marigje Jansen, won. Voskuil

 

In 1696, 1706, 1716, 1719, 1725, 1735 en 1745 is Peter Corssen bruiker van 5 ¾ morgen op Groenewoude (Oudschildgeld Woudenberg 44).
In 1696, 1706, 1716, 1719, 1725 en 1735 is Peter Corssen en in 1745 zijn weduwe, bruiker van 16 ¼ morgen op Groenewoude (Oudschildgeld Woudenberg 54).
Peter Korssen en zijn vrouw Marij Jans, won. op Kleijn Groenewoud maken hun testament op de langstlevende. Octrooi Hof van Utrecht 18-01-1700. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 23, 23vo; 22-06-1722).

 

Uit het 1e huw.:
1. Kors Petersen, ged. Woudenberg 06-03-1687, get. Willemijntje Aarts, jong ov.
2. Geurtje Petersen, ged. Woudenberg 04-03-1688, get. Willemijntje Korsen
, tr. Woudenberg 29-11-1711 Arien Otten van Wittenberg, won. Woudenberg, zn. van Oth Arisz en Jannetje Hendricks. Arien Otten van Wittenberg, tr. (2) Woudenberg 10-04-1719 Grietje Meessen van Breeschoten, ged. Scherpenzeel 04-09-1692, aen de Haer, dr. van Mees/Meeuws Willemsz van Breeschoten en Grietje Wouters. Grietje Meessen van Breeschoten, tr. (2) Woudenberg 27-06-1723 Willem Jansz van Apeldoorn, ged. Woudenberg 11-01-1699, zn. van Jan Willemsz van Apeldoorn en Hendrickje Hendricks van Nieuwenhuizen
3. Teuntje Petersen, ged. Woudenberg 08-01-1693, get. Willemijntje Korsen, van Klein Groenewoude, tr. Woudenberg 21-01-1720 Arent van ´t Voort, koster en schoolmeester te Zoelmond, begr. Zoelmond 17-10-1739

 

Teuntje Peters van Ekeris, wed. Arent van ´t Voort laat de helft van ca. 2 morgen land, genaamd de Koevoetskampten westen van de Weteringzen dijk, taxeren. Geschat op 350 gulden. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 192; 10-11-1740).
Thonisje Peters van Ekeris, wed. Arent van ´t Voort, in leven koster en schoolmeester in Zoelmond, graafschap Buren, voor zich en als moeder van de minderjarige kinderen Peter, Evert, Jan en Cornelia van ´t Voort verkoopt aan Cors van Ekeris, bode van de Staten van Utrecht de helft van ca. 2 morgen land, genaamd de Coevoetskamp
ten westen van de Weteringsendijk. Oost: de Weteringsendijk, west: Pieter Corssen, zui: Willem Lagerweij, secretaris, noord: de wed. van raadsheer Blotenburgh. De wederhelft is al van Cors van Ekeris. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 197, 197vo, 198; 16-11-1741).

 

4. Kors Petersen, ged. Woudenberg 11-04-1696, get. Willemijntje Korsen, bode bij de Staten van Utrecht, tr. Utrecht (Domkerk) 03-11-1728 Maria Cramer, begr. Utrecht (Catharinakerk) 11-03-1777

 

Thonisje Peters van Ekeris, wed. Arent van ´t Voort, in leven koster en schoolmeester in Zoelmond, graafschap Buren, voor zich en als moeder van de minderjarige kinderen Peter, Evert, Jan en Cornelia van ´t Voort verkoopt aan Cors van Ekeris, bode van de Staten van Utrecht de helft van ca. 2 morgen land, genaamd de Coevoetskampten westen van de Weteringsendijk. Oost: de Weteringsendijk, west: Pieter Corssen, zui: Willem Lagerweij, secretaris, noord: de wed. van raadsheer Blotenburgh. De wederhelft is al van Cors van Ekeris. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 197, 197vo, 198; 16-11-1741).

 

Uit het 2e huw.:
5. Fransje Petersen, ged. Woudenberg 12-12-1706, get. Jantje Huigen, jong ov.
6. Fransje Petersen van Ekeris, ged. Woudenberg 20-05-1708, get. Merritje Jacobs
, tr. Woudenberg 05-11-1730 Hendrik Willemsz, won. Barneveld
7. Jan Petersen, ged. Woudenberg 31-12-1710, get. Geurtje Peters, begr. Woudenberg 26-10-1788, tr. Leersum (otr. Woudenberg ) 19-05-1754 Johanna Jansen van Lokhorst, won. Darthuizen, begr. Woudenberg 01-12-1788
Uit dit huw.:

 

1. Maria Jans van Ekeris, ged. Woudenberg 21-09-1755, get. Johanna Jans van Lokhorst, won. in de Lageweij, begr. Woudenberg 23-09-1807, ongehuwd

 

8. Aaltje Petersen, ged. Woudenberg 08-10-1713, get. Geurtje Peters
9. Weintje Petersen, ged. Woudenberg 11-04-1716, get. Jacomijntje Huijgen, tr. Woudenberg 24-05-1739 Wouter Barten, ged. Woudenberg 26-01-1710, zn. van Bart Thijssen en Hanna/Johanna Antonissen van Overeem
10. Maria Petersen, ged. Woudenberg 16-04-1719, get. Willemijntje Jans, tr. Woudenberg 15-04-1753 Teunis Verhoef, geb. ca. 1732, begr. Woudenberg 13-04-1795, zn. van Simon IJsbrandsz Verhoef en Maria Voskuijl. Teunis Verhoef , tr. (2) Woudenberg 18-02-1759 Ariaantje Hendriks Vermeulen, ged. Woudenberg 28-09-1738, begr. Woudenberg 04-04-1805, dr. van Hendrik Dirksz Vermeulen en Wijntje Dirks
11. Peter Petersen van Ekeris, ged. Woudenberg 25-10-1722, volgt II

II
Peter Petersen van Ekeris, ged. Woudenberg 25-10-1722, ov. 1766-1767, tr. (1) Woudenberg 12-12-1751 Willemijntje Thonen Lagerweij, ged. Woudenberg 03-09-1730, begr. Woudenberg 21-07-1807, dr. van Antonie Lambertsz Lagerweij en Geertje Jacobs Blotenburg. Willemijntje Thonen Lagerweij, tr. (2) Woudenberg 11-12-1768 Gerrit Hendriksz van Veldhuizen, geb. Ede, begr. Woudenberg 05-11-1802

 

Maria van Eekeris, meerderjarig jongedochter, won. in de Lageweij. Haar broer wordt gelijftocht met haar goederen. Enige erfgename: haar zuster Jannetje Gerritsen van Veldhuijsen, getrouwd met Hendrik van Koot (Kooten). Gerrit van Veldhuijsen, getrouwd met Willemijntje Anthonissen Lagerweij, moeder van Maria van Eekeris, stemt in met dit testament. Gemaakt op de hofstede de Groote Lageweij. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 235, 235vo, 236, 236vo, 237; z.j. ca. 1750).
Op 15-08-1762 in een attestatie wordt Peter Petersen van Ekeris 40 jaar genoemd. Hij woont dan in Woudenberg. (RHC ZOU, arch.nr. 35, inv.nr. 53).
Begr. Woudenberg 09-06-1767: een kind van de weduwe van Peter van Ekeris.

 

Uit dit huw.:
1. Peter Petersen van Ekeris, ged. Woudenberg 21-05-1752, get. Maria Peters van Ekeris, volgt II
2. Antonie Petersen van Ekeris, ged. Woudenberg 13-07-1755, get. Geertje Thonen Lagerweij, jong ov.
3. Maria Petersen van Ekeris, ged. Woudenberg 09-04-1758, get. Hendrikje Willems

 

Maria van Eekeris, meerderjarig jongedochter, won. in de Lageweij. Haar broer wordt gelijftocht met haar goederen. Enige erfgename: haar (half)zuster Jannetje Gerritsen van Veldhuijsen, getrouwd met Hendrik van Koot (Kooten). Gerrit van Veldhuijsen, getrouwd met Willemijntje Anthonissen Lagerweij, moeder van Maria van Eekeris, stemt in met dit testament.Gemaakt op de hofstede de Groote Lageweij. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 235, 235vo, 236, 236vo, 237;z.j. ca. 1750).

 

4. Antonie Petersen van Ekeris, ged. Woudenberg 02-11-1760, get. Maatje Thonen Lagerweij
5. Jan Petersen van Ekeris, ged. Woudenberg 20-11-1763, get. Maatje Thonen Lagerweij, jong ov.
6. Jan Petersen van Ekeris, ged. Woudenberg 20-07-1766, get. Geertje Jacobs Blotenburg

II
Peter Petersen van Ekeris, ged. Woudenberg 21-05-1752, landbouwer op Mandersloot te Maarn, ov. Maarn 23-02-1832, tr. Woudenberg 31-10-1779 Grietje Teunissen Lagerweij, ged. Doorn 22-08-1756, dr. van Teunis Evertsz Lagerweij en Maatje Thonen Lagerweij

 

In 1788 koopt Peter Petersen van Ekeris van Cornelis Nijkerk, won. Sterkenburg, zekere hofstede, genaamd de Duijvevlugt te Darthuizen. Zie 22-01-1789. (Dorpsgerecht Darthuizen 514; 05-05-1788).
In 1788 staat Peter van Ekris op de nominatie van schepenen te Darthuizen (RHC ZOU, arch.nr. 56, inv.nr. 2; 07-05-1788).
In 1789 neemt Peter Petersen van Ekeris een hypotheek van 2000 gulden bij Anthonij Methorst en diens zuster Margaretha Methorst, won. Amersfoort (Dorpsgerecht Darthuizen 514; 22-01-1789).
In 1789 verkopen Dirk Vermeulen en zijn vrouw Willemijntje Lokhorst 4 morgen weij- en bouwland aan Peter van Ekris (Dorpsgerecht Darthuizen 514; 01-02-1789).
In 1790 staat Peter van Ekris op de nominatie van schepenen (Dorpsgerecht Darthuizen 514; 23-01-1790; RHC ZOU, arch.nr. 56, inv.nr. 2).
In 1791 staat Peter van Ekris op een lijst van dijkplichtigen te Darthuizen. (RHC ZOU, arch.nr. 56, inv.nr. 29).
In 1791wordt er een acte van indemniteit afgegeven van Woudenberg naar Darthuizen voor Peter van Ekris en zijn twee kinderen Peter en Maatje. (Dorpsgerecht Darthuizen 514; 21-05-1791; RHC ZOU, arch.nr. 164, inv.nr. 46).
In 1790 staat Peter van Ekris op de nominatie van schepenen (Dorpsgerecht Darthuizen 514; 19-05-1792; RHC ZOU, arch.nr. 56, inv.nr. 2).
In 1793 staat Peter van Ekris op de nominatie van schepenen. Hij wordt nu verkozen (Dorpsgerecht Darthuizen 514;  28-12-1793).
In 1797 wordt Peter van Ekris boertje genoemd in Darthuizen in de rekeningen van de consumptieve middelen. Hij heeft 5 personen boven 10 jaar in huis en 4 beneden 10 jaar. Hij betaalt 36 gl. (RHC ZOU, arch.nr. 56, inv.nr. 17; 17-08-1797).
In 1797 maken Cornelis Jan van Nellesteyn en Gijsbert van Swieten, Peter van Ekris en Wilhelmina Aletta Kien een akkoord over de afstand van één van de schapendriften en de ruil van heideland gelegen onder Darthuizen: Accoord, beraamd en gesloten onder Approbatie van het Provintiaal bestuur van Utrecht tusschen Mr Cornelis Jan van Nellesteyn Heer van Broekhuijsen &c &c als Eygenaar van de Hofsteede de Riet, Oudbroekhuysen en Westhoef en in die betrekkinge Possessuer der respective schapen driften op de gemeene Heyde onder Darthuysen, ter eenre; en Gysbert van Swieten, Peter van Ekris enVrouwe Wilhelmina Aletta Kien, douairiere Bouwens van Horssen in qualiteid als Eijgenares van drie andere Hofsteede mede onder Darthuysen en voor ider derzelve gelyke possessie hebbende op de zelve Heyde strekkende ten oosten van de scheyding tusschen Darthuysen en Leersum, tot aan de Westelyke scheyding der Landen behorende aan de Hofsteede de Riet, ter andere zyde. Articul 1: den Heer van Broekhuysen renuntieerd en doed volkomen afstand van een zyner schaapen driften op de voorschreeve Heyde, zoo dat hy zig verbind om in het vervolg in plaats van drie maar twee schaapen driften op deze gemeene Heyde te houden, en speciaal den Drift van de Hofsteede de Riet opteruijmen, en in de plaats daar van de drift van Oudbroekhuijsen op dezelve Riet te brengen; wordende dienvolgens den ouden drift van Oudbroekhuijsen geheel vernietigd. Articul 2: den Heer van Broekhuijsen zal boven dat afstaan van zyn recht en eigendom van de Dries en Berglanden behorende aan desselfs Hofsteede de Riet, gelegen ten Noorden of boven de gemeene Utrechtse boven weg, zodanig dat dezelve Landen in het vervolg niet anders als andere gemeene Heyde en Berglanden zullen aangemerkt worden. Articul 3: Gysbert van Swieten, Peter van Ekris & Vrouwe Wilhelmina Aletta Kien, douairiere Bouwens zullen daar tegen ten behoeve van den Heer van Broekhuijsen renuntieren van het recht op zeker ander stuk Heyde en Bergland gelegen boven desselfs Bosch genaamd Poederwyk strekkende aan de oostzyde in de richting van de scheydinge tusschen het Land van Poederwyk en dat van Mawrits Ver Steegh uit de gemeene Utrechtse boven weg. Noord-Westwaards tot op de hoogte of heuvel daasr voor leggende, en vervolgens aan de Westzyde van den Berg langs de Valey na benede weer uitkomende aan dezelve Utrechtse boven weg juijst in de scheiding van het gemelde Land van Poederwyk ten Westen, en het Land van de Hofsteede de Riet, alles in zodanige strekkinge als de thans staande Baken aanwysen. Articul 4: om dezelve Heyde en Berg zal den Heer van Broekhuysen doen leggen een bekwaame sloot met een Wal opgeset, en dezelve ten zynen kosten onderhoouden, als meede recht voor den akker of schaapsdrift van de Hofsteede van Mevrouw douairiere Bouwens van Horssen van het zuyden na het Noorden te maken een doorgang breed 6 Roeden welke doorgang den bruyker der laastgemelde Hofsteede altoos vry zal mogen gebruyken, om na de agter gelegen Heyde te drijven, Plaggen te Ryden, enz. Articul 5: tot nadere bepaling van dezen Heyberg zal den Heer van Broekhuysen dezelve door een geadmiteerd Land meter doen opmeeten, in kaart brengen en daar van een Copie Leveren ter dispositie van de Geintresseerdens hier voor gemeld, en voorts alle Kosten die ter zake dezer zullen vallen voor zyn Rekeningh houden Aldus in voege voorsz geaccordeerd en getekend te Darthuysen den achsten February 1797. [handtekeningen]

Wy ondergetekende zoo in prive als qualiteit Eygenaren van de drie nog overige Hofsteeden onder Darthuysen gelegen ten Westen de Zandweg, en alzo ook geintresseerdens in de schaape driften onder Darthuysen, Certificeren en verklaren dat de schikking, afstand en ruylinge in het voorschreve accoord aangegaan en besloten, is buyten onze schade en belangens, dog hebben echter zoo ver dat ter eniger tyd nodig mocht worden geoordeeld, ten bewyze van onze toestemming deze onderteeknd, op den achsten February 1797 [handtekeningen van Cornelia van Broekhuijsen wedewe van Willem Lockhorst en Wouter van Es].
Aan het Provintiaal Bestuur s’Lands van Utrecht: Geeven reverentig te kennen Mr Cornelis Jan van Nellensteijn Heer van Broekhuijsen: Dat door hem requestrant als Eigenaar van de Hofsteede de Riet, Oudbroekhuijsen en Westhoef en in die betrekkinge possesseur der respective schaapendriften op de gemeene heide onder Darthuisen ter Eenre, en Gysbert van Swieten, Peter van Ekris, en Vrouwe Wilhelmina Aetta Kien, douariere bouwens van Horssen in qt als Eigenaaren van drie andere hofsteeden meede onder Darthuisen en voor ieder derselver gelijke possessie hebbende op deselve heide, strekkende ten oosten van de scheiding tusschen Darthuisen en Leersum, tot aan de westelijke scheiding der landen behoorende aan de hovsteede de Riet, ter andere sijde, onder approbatie deeser vergaderingis geaccordeerd Dat hij requestrant zoude afstand doen van eene zijner schaapendriften op de voorschreeve heide: soo dat hij in plaats van drie, voortaan maar twee schapendriften op deese gemeene heide soude houoden, en speciaal de drift van de hofsteede de Riet opruimen, en daarenteegen de drift van Oudbroekhuisen op de Riet overbrengen, en alsoo den Ouden drift van Oudbroekhuisen geheel vernietigen. En daarenbooven afstaan van zijn recht en Eigendom van de Dries en berglanden, behoorende aan de Hofsteede de Riet, geleegen ten noorden of boven de gemeene Utrechtse bovenweg, soodanig dat die landen, int vervolg niet anders dan als gemeene heide en berglanden zouden kunnen aangemerkt worden. Waarteegen voornoemde Gijsbert van Swieten, Pieter van Ekris en Vrouwe Wilhelmina Aletta Kien, douariere bouwens, ten behoeve van den Requestrant, souden renuntieeren en afstand doen van hun recht op seeker ander stuk heide en bergland, geleegen boven des Requestrants bosch genaamd Poederwijk, strekkende aan de Oostsijde in de rechting van de scheijding, tusschen het Land van Poederwijk, en dat van Maurits Versteeg, uit de gemeene Utrechtse bovenweg, noordwestwaards op tot op de hoogte of heuvel daar voorleggende en vervolgens aan de westsijde van dien berg langs de valey, naar beneeden weeder uitkomende aan deselve Utrechtse bovenweg, Juist in de scheiding van het gemelde Land van Poederwijk ten westen, ent Land van de Hovsteede de Riet, alles in soodanige strekking, als de tans staande baaken aan wijsen, en voorts op conditien als breeder vervat zijn bij t’gemelde accoord, den 8 febrij jongstleeden onderteekend ten deesen annex, en waartoe kortheidshalve word gerefereerd:
Welk accoord door de respective geinteresseerdens ten onderlinge genogen gemaakt sijnde, op approbatie van t’Provintiaal Bestuur s’Lands van Utrecht is hij requestrant zig wendende tot deese vergadering, reverentig versoekende, dat Ulieden t’selve met Ulieder approbatie gelieven te bekrachtigen: t’welk doende etc: [handtekening]
Wij Jan de Ridder schout, Gijsbert van Swieten, Gijsbert van Vulpen en Peter van Ekris schepenen van Darthuijsen hebben op aanschrijvinge vanden ontvanger van den 20 en 40en Penningh ’s Lands van Utrecht B: Sluyterman, geëstimeerd de navolgende landen en possessien welke by zeker accoord tusschen Mr Cornelis Jan van Nellesteyn Heer van Broekhuysen ter eenre en Eigenaren of Possesseurs vande nabeschreve Heyde en Bergland onder deze Gerechte ter andere zyde op approbatie van het Provintiaal bestuur ’s Lands van Utrecht, aan elkanderen in ruijlinge zijn afgestaan en Eerstelijk het geene Mr C.J. van Nellesteyn aan voornoemde Eigenaars of Posseseurs afstaat bestaande in het recht van een zyner drie schaapendriften op de Darthuysense Heyde zodanig dat hy by vervolg in plaats van drie maar twee zodanige driften op dezelve Heyde zal behouden. Jtem van zyn recht en eigendom van zodanige Hey en dries landen als behoren aan zyn Hofsteede genaamd de Riet onder Darthuysen gelegen ten Noorden of boven de gemeene Utrechtse bovenweg. Jtem het geene voornoemde Eygenaren en possesseurs daar tegen aan Mr Cornelis Jan van Nellesteyn afstaan bestaande in het recht op zeker stuk Heyde en Bergland gelegen boven desselfs Boschland genaamd Poederwyk, strekkende aande oostzyde in de richting der scheydinge tusschen het Land van Poederwyk en dat van Maurits Versteegh uit de gemeene Utrechtse bovenweg, NoordWestWaards tot op de hoogte of Heuvel daar voor leggende en vervolgens aan de Westzyde van den Berg langs de Valey na beneden, weer uitkomende aan de zelve Utrechtse bovenweg, juyst inde schyding van het gemelte Land van Poederwyk ten Westen, en het land vande Hofsteede de Riet, alles in zodanige strekkinge als de thans staande baken en daar na te graven sloot en Wal aanwysen. Zamen Waardig te zyn een zomme van negen hondert en vyftig guldens zegge 950-. Actum in het Gerechtshuys te Darthuysen den 18e April 1797. Inkennisse van my als secretaris J. de Ridder
Den Heer Mr J:C: van Nellesteyn Heer van Broekhuijsen heeft bij Contract in dato 8 february 1797 overgenoomen van Gijsbertus van Zwieten, Peter van Ekris en vroe W:A: Kien Douairiere Bruwens van Horsse, schapen driften en gemeene Heyde geleegen onder Darthuijsen, en by de Gerechte aldaar op den 18 April 1797, waardig geoordeeld de s: van 950 gl: Waar van volgens Appnt van de Representanten s’Lands van Utrecht in dato den …. 1797 is ontfangen den xl Penn: 1½ PCt en 10 vers: op den 6 Maij 1797 B: Sluijterman
Geregistreerd ter secretary vanden Raad van Rechtspleeging der stad Utrecht 6-5-1797
C:A:Zuker  (RHC ZOU, arch.nr. 56, inv.nr. 9; 18-04-1797).
1800: Het Gemeente Bestuur van Leersum Cumsuis declareeren bij deeze dat ingevalle Theunis, Willem, en Willemeijntje waar van vader is Peter van ekris Moeder Grietje Lagerweij gebooren in deeze gemeente en zijnde van den gereformeerde Godsdienst dewelke hun metter woon van hier naar elders heeft begeeven t eeniger tijd tijd tot armoeder mogte komen dezelve door de Diaconie der Kerke van Leersum waar onder de In en opgezeetenen deezes Gerechts respectieve parochieeren of te behooren zal moeten worden onderhouden en gealimenteerd in conformite van de Ordonnantie der Ed: Mog: Heeren Staaten s lands van utrecht op den 5e Augustus 1777 gearresteerd Actum Leersum den 10 september 1800 Onderstond en was geteekend ——–D.C. Versteegh ——–secretaris 1800 (RHC ZOU, arch.nr. 164, inv.nr. 46; 10-09-1800).
In 1804 kocht Peter van Ekris onder Maarn de huisinge en hofstede Mandersloot met 70 morgen, zo bouw- als weiland (25-07-1804).
In 1805 verkocht Peter van Ekris de Kleine Lageweij aan Willem van Soest en Gerrigje van Ekeris, die daar al woonden (02-04-1805).

 

Uit dit huw.:
1. Peter Petersen van Ekeris, ged. Woudenberg 24-09-1780, get. Willemijntje Anthonissen Lagerweij, begr. Woudenberg 23-02-1782
2. Peter Petersen van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 02/23-11-1783, schaapherder, ov. Doorn 02-03-1815, ongehuwd
3. Maatje Petersen van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 16-10/05-11-1786, ov. Maarn 01-03-1846, tr. Maarn 14-11-1833 Dirk van Dijk, geb./ged. Woudenberg13/27-04-1794, ov. Leusden 03-09-1879, zn. van Cornelis van Dijk en Doortje Ingeraa. Dirk van Dijk, tr. (2) Maarn 23-10-1846 Willemijntje
van Kooten, wed. Jacob van Meerveld, geb./ged. Woudenberg 12/27-09-1795, ov. Leusden 18-07-1874, dr. van Hendrik van Kooten en Jannetje Gerrits van Veldhuizen
                Lidm. Woudenberg 28-03-1812: Maatje van Ekeris en voor de gemeente van Doorn.

 

4. Teunis Petersen van Ekeris, ged. Leersum 28-06-1789, ov. Maarn 03-09-1830, ongehuwd
5. Willem Petersen van Ekeris, ged. Leersum 29-12-1792, volgt III
6. Willemijntje Petersen van Ekeris, ged. Leersum 22-02-1795, ov. Doorn 18-02-1814

III
Willem Petersen van Ekeris, ged. Leersum 29-12-1792, landbouwer, ov. Maarn 30-05-1859, tr. Leersum 21-04-1837 Anthonia Versteeg, ged. Leersum 08-06-1806, ov. Maarn 31-01-1898, dr. van Gerrit Aartsz Versteeg en Maatje Bosch
Uit dit huw.:
1. Grietje van Ekeris, geb. Leersum 22-12-1837, ov. Woudenberg 31-01-1906, tr. Maarn 19-05-1870  Jan Willemsen, geb. Ede 06-02-1818, ov. Woudenberg 19-09-1888, zn. van Gijsbert Willemsen en Willempje Jacobs
2. Gerrit van Ekeris, geb. Maarn 16-12-1839, volgt IV
3. Peter van Ekeris, geb. Maarn 18-05-1842, ov. Maarn 29-01-1922, tr. Maarn 03-11-1898 Maartje Hardeman, geb. Ede 13-02-1851, ov. Ede 12-03-1931, dr. van Aris Hardeman en Wijntje van den Hul
4. Maatje van Ekeris, geb. Maarn 12-02-1844, ov. Maarn 02-05-1844
5. Ortje van Ekeris, geb. 21-02-1845, ov. Woudenberg 22-02-1930, tr. Maarn 20-03-1873 Willem van de Glint, geb. Woudenberg 14-07-1845, ov. Maarn 18-07-1918, zn. van Jan van de Glint en Aaltje Willemsen
4. Teunis van Ekeris, geb. Maarn 20-10-1847, ov. Woudenberg 27-01-1920, tr. Woudenberg 20-03-1886 Grietje ter Maaten, geb. Woudenberg 24-10-1856, ov. Woudenberg 03-12-1927, dr. van Jacob ter Maaten en Cornelia van Ginkel

IV
Gerrit van Ekeris, geb. Maarn 16-12-1839, landbouwer, won. De Haar, ov. Maarn 26-01-1915, tr. Scherpenzeel 25-04-1878 Hendrika Druijff, wed. Jan Meerveld, geb. Leusden 27-07-1847, ov. Maarn 15-02-1922, dr. van Gijbertus Druijff en Dirkje Apeldoorn

 

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1887: Gerrit van Ekris, met attestatie vertrokken naar Doorn 16-03-1889.
Lidm. Scherpenzeel: Hendrika Druijff, met attestatie van Leusden 20-03-1875, met attestatie vertrokken naar Doorn 16-03-1889.
In 1885 is Gerrit van Ekeris landbouwer te Scherpenzeel.

 

Uit dit huw.:
1. Willem van Ekeris, geb./ged. Scherpenzeel 15-10/27-11-1881, ov. Scherpenzeel 26-07-1887
2. Gijsbertus
van Ekeris, geb./ged. Scherpenzeel 18-09/07-11-1886, landbouwer, ov. Amersfoort 09-12-1983, tr. Ede 22-11-1913 Gerritje Dekker, geb. Lunteren 03-11-1889, ov. Emst 30-01-1959, dr. van Aart Dekker en Evertje Boon

Ekeris (4)


Deze genealogie is in boekvorm verschenen onder de titel “450 jaar het geslacht van Eeckereys”, door Cornelis van Ekeren, z.j.

Het boek begint met deze generaties:

I
Cornelis Adriaensz

 

In 1568 laat Cornelis Adriaensz en zijn vrouw een lijftrente voor hun zoon Gerrit Cornelisz registreren (Staten van Utrecht).

II
Adriaen Cornelisz, tr. Gerrijtgen Hendriksdr

 

In 1579-1582 pachten Adriaen Cornelisz en Gerrijtgen Hendriksdr een erf te Maarn van de Celzusters te Amersfoort (06-12-1578).

III
Cornelis Adriaensz (fictief)

De aansluiting van generatie I en II staat niet vast. De derde generatie is fictief om hem aan te laten sluiten op de onderstaande genealogie.
De onderstaande gegevens zijn aangevuld met gegevens uit het boek.

I
Arien/Adriaen Cornelisz, ov. voor 1675, tr. Weijntgen Everts

 

In 1639 wordt Adriaen Cornelisz op Eekeris aangeslagen voor quotisatie, consumptie en huisgeld (bron onbekend).
Van 1642-1649 pachten Adriaen Cornelisz en Weijmtgen Everts 4 morgen land op Ekeris van De Pot (Archief Armen de Poth; 18-01-1642).
Slaperdijksgeld 1653: Adriaen Cornelisz (zij huren dan al van De Poth, Gem. Arch. Amersfoort, archief De Poth, G5).
Vn 1667-1673 huren  Adriaen Cornelisz en Weijmtgen Everts 10 morgen land op Ekeris van De Poth (Not. R. van Ingen; 19-01-1666).
In 1675 staat bij Huisgezinnen Woudenberg nr. 1675: De weduwe van Aris Cornelisz met een mundich en een onmundich kind op Eeckris.
Rutje Raeijmakers eist betaling van de weduwe van Arien Cornelisz. Betaling van 6 gulden en 10 stuivers voor gemaakt wagenwerk. Uitspraak: betalen. (Recht. Arch. Woudenberg 2343, blz. 78; 12-02-1680).
Gijsbert Evertsz eist betaling van Egbert Gerritsz en de weduwe van Arien Cornelisz. Gijsbert Evertsz eist eerst dat Egbert Gerritsz terug komt als zijn knecht. Hij heeft zijn dienst zonder overleg na zes weken verlaten en is bij een ander gaan werken. Hij moet de proceskosten van 1 gulden 5 stuivers betalen. Uitspraak: conform de eis. (Recht. Arch. Woudenberg, blz. 93; 16-02-1682).
In 1685 heeft de Armenpot te Amersfoort een arrest tegen de wed. Adriaen Cornelis, won. op Ekris tot Woudenberg. Borgen: Evert Adriaensz, Jan Arrisz en Geurt Adriaens (HUA, Hof van Utrecht, 211-1; 14-02-1685).
Hendrick Corneliss van Haxfoort won onder Woudenberg als man en voogd van Maria Corneliss een kind en erfgenaam van Cornelis Ariens een mede-erfgenaam impt contra Weijmpie Everts wed Arien Cornelis, Evert Ariens, Gerrit Ariens, Hendrick Gerrits x Gerrigje Ariens, Jacob Reijers x Aeltie Ariens, Jan Adriaensz x Marrigje Ariens, alle kinderen en mede-erfgenamen van de voorschreeve Arien Cornelisz, won. Woudenberg (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr. 154-31; 30-03-1685).
In 1686 pacht de weduwe van Arien Cornelisz 8, 16 en 4 morgen op Ekris van De Poth (Oudschildgeld 4a, 29 en 85b).
In 1686, 1696, 1706, 1716, 1719 en 1725 is de weduwe van Arien/Erris Cornelisz, vanaf 1696: van Maarsbergen eigenaar van 6 morgen op Ekris (Oudschildgeld 85a).
Genoemd van 1688-1693: de weduwe van Arien Cornelisz (Familigeld Eemland, blz. 101).

 

Uit dit huw.:
1. Geurt/Gerrit Arisz/Adriaensz, volgt II
2. Mettien Ariens, van Ekeris, tr. Woudenberg 31-03-1688 Hendrick Hendricksen, van ´t Woud
3. Marrigje Ariens, tr. Jan Adriaensz
                Nageslacht zie Ekris (5).

 

4. Gerritje Adriaens, won. Ekris, otr. (1) Leusden (gerecht) 11-01-1666 Hendrick Gerritsz de Cruijf, de oude, won. Heetveld, zn. van Gerrit Hendricksz de Cruijf en Willempje Hendricks, tr. (2) Woudenberg 26-07-1691 Reijer Petersz, van Manderen. Reijer Petersz, aan de Schans, tr. (2) Woudenberg Cornelisje Gerrits Knopper, ged. Scherpenzeel 14-12-1679, op Groot Moorst, dr. van Gerrit Willemsz Knoppert en Ghijsbertgen Thonis Keuijers
5. Cornelis Errisz, ov. voor 1685, tr. NN

 

In 1686is de weduwe van Erris Cornelisz eigenaar van 6 morgen op Ekris. Bruiker: Cornelis Errisz (Oudschildgeld 85a).
Uit dit huw.:
Maria Cornelissen, tr. Hendrick Cornelisz van Haxfoort, won. Woudenberg

 

6. Evert Adriaensz, 1666 mondig

 

In 1666 staat Evert Adriaensz borg voor zijn ouders als zij 10 morgen land op Ekeris pachten van De Poth (Not. R. van Ingen; 19-01-1666).
Teunis Aelten, won. Maarsbergen, eist betaling van Evert Adrieansz/Arrisz. Betaling van 18 stuivers, later 2 gulden omdat Evert Adriaensz/Arrisz zijn beesten heeft laten weiden op het land van Teunis Aelten. De schade zal geschat worden door de schout en secretaris. (Recht. Arch. Woudenberg 2343, blz. 91, 94; 17-11-1681, 16-02-1682).

 

7. Aaltje Adrieans, tr. Jacob Reijersz

 

Jacob Reijertsz daagt Gijsbert Thijsz, op de Ringelpoel, voor het gerecht. (Recht. Arch. Woudenberg 2343, blz. 75; 30-10-1679).

 

II
Geurt/Gerrit Arisz/Adriaensz, won. Ekeris, tr. Woudenberg 06-04-1694 Hendrijn Cornelissen Brom, won. Woudenberg, dr. van Cornelis Lambertsz Brom

 

Lidm. Woudenberg ca. 1692: Hendrijn Cornelisz
In 1696, 1706 en 1716 pacht Geurt Adriaensz 8, 16 en 4 morgen op Ekris van De Poth (Oudschildgeld 4a, 29 en 85b).
Genoemd van 1694-1705: Geurt Ariensz (Familigeld Eemland, blz. 101).
Lidm. reg. Woudenberg 1746: Hendrijn Cornelisz Mom, ov. 06-06-1761.

 

Uit dit huw.:
1. Merritje Geurtsen, ged. Woudenberg 17-02-1695, get. Willemtje Corssen
2. Wijntje Geurtsen, ged. Woudenberg 07-03-1697, get. Jannigje Otten
, tr. Woudenberg 02-11-1721 Jan Cornelisz, ged. Scherpenzeel 03-10-1694, zn. van Cornelis Fransen en Jacobje Jansen
3. Arien Geurtsen, ged. Woudenberg 23-04-1699, get. Willemtje Corssen, volgt III
4. Gerritje Geurtsen, ged. Woudenberg 26-03-1702, get.
Jantje Hendricks, begr. Woudenberg 05-02-1780, tr. (1) Woudenberg 03-11-1726 Evert Aertsz, van Hoevelaken, tr. (2) Woudenberg 25-09-1774 Evert Errisz van Ekeris, geb. Woudenberg, begr. Woudenberg 08-01-1799, zn. ? van Arris Besselsz en Aertje Teunissen (zie boven)
5. Cornelis Geurtsen, ged. Woudenberg 08-02-1705, get. Neeltje Teunissen, van Ekeris, tr. Woudenberg 08-05-1735 Maria Gijsberts van de Vliert, won. Geerestein, ged. Woudenberg 16-11-1710, dr. van Gijsbert Jordensz van de Vliert en Jannigje Huijgen
6. Evert Geurtsen, ged. Woudenberg 11-03-1708, get. Merritje Jacobs

III
Arien Geurtsz, van Ekeris
, ged. Woudenberg 23-04-1699, begr. Woudenberg 05-12-1767, tr. (1)Woudenberg 12-04-1733 Hendrikje Jans Bosman, ged. Lunteren 02-05-1706, dr. van Jan Berentsz Bosman en Lijsbet Arissen, tr. (2) Woudenberg 05-05-1737 Jacobje Jans van Doorn, ged. Leersum 21-06-1713, begr. Langbroek 03-05-1794, dr. van Jan Jansz van Doorn en Willemijntje Elis
Uit het 1e huw.:
1. Lijsbet/Elizabeth Ariens
van Ekeris, geb. Geerestein, ged. Woudenberg 27-03-1735, get. Gerritje Knopper, begr. Woudenberg 28-04-1807, won. Leusden, tr. Woudenberg 30-10-1763. Gerrit Jansz van Gooswilligen, ged. Scherpenzeel 26-06-1735, op Goodswilgen, begr. Woudenberg 26-03-1803, zn. van Jan Teunissen van Goodswilligen en Gerritje Gerrits van Davelaar
                Bij haar doop heet haar vader Arien Gerrits.

 

Uit het 2e huw.:
1. Willemtje Ariens van Ekeris, ged. Woudenberg 02-03-1738, get. Gerritje Geurts, ov. Woudenberg 31-03-1813, tr. Woudenberg 22-03-1767 Dirk van den Heuvel, ged. Woudenberg 20-08-1730, smid, begr. Woudenberg 23-04-1805, zn. van Teunis Teunisz van den Heuvel/Smit en Lijsje Jans
2. Evertje Ariens van Ekeris, ged. Woudenberg 28-06-1739, get. Isabel Knopper, ov. Maartensdijk 15-08-1819, tr. Woudenberg 18-11-1764 Willem Willemsz van Apeldoorn, ged. Woudenberg 10-11-1737, begr. Woudenberg 28-08-1804, zn. van Willem Hendriks enJannigje Jans van Berkesteijn/Burkelsteijn
3. Jantje Ariens van Ekeris, ged. Woudenberg 20-08-1741, get. Geertruij Dirks, ov. Sterkenburg 12-04-1795, begr. Langbroek 21-04-1795, tr. Doorn 03-12-1769 Jan Aartsen van Leersum, van Maarsbergen, won. Maarn, begr. Sterkenburg 28-09-1801
4. Geurt Ariens van Ekeris, ged. Woudenberg 31-03-1743, get. Geertruij Dirks
, volgt IVa
5. Cornelis Ariensz van Ekeris, ged. Woudenberg 10-01-1745, get. Hendrikje Wolberts, volgt IVb
6. Teunisje Ariens van Ekeris, ged. Woudenberg 08-01-1747, get. Geertruij Dirks, begr. Sterkenburg 04-07-1808, tr. Driebergen 14-02-1773 Hendrik Evertsz Schuurman, ged. Driebergen 02-09-1742, landbouwer op De Hondspol, ov./begr. Langbroek 27-02/01-03-1816, zn. van Evert Schuurman en Elizabeth Dorresteijn
7. Jan Ariensz van Ekeris
, ged. Woudenberg 02-02-1749, get. Dirkje van de Haar, ov. Loosdrecht 20-08-1828, tr. Slootdijk 19-02-1787 Petronella de Groot, ged. Jutphaas 26-08-1760, ov. Loenen 28-03-1812, dr. van Jan Martensz de Groot en Hendrijntje de Groot
8. Arien
Ariensz van Ekeris, ged. Woudenberg 07-02-1751, get. Evertje Maassen Donkersteeg
9. Gerritje
Ariens van Ekeris, ged. Woudenberg 24-06-1753, get. Gerritje Geurts, ov. Amerongen 16-05-1838, tr. Leersum 28-05-1781 Gijsbert van Dijk, geb. ´s Gravesande 1750, ov. Amerongen 05-10-1823
10. Maria Ariens van Ekeris, ged. Woudenberg 22-02-1756, get. Willempje Teunissen van de Wetering, tr. Leersum 08-04-1780 Willem de Kruijf, ged. Darthuizen 14-02-1754

 

Op 08-08-1781 acte van indemniteit van Gerestein voor Maria Ariense van Ekeris. Ingekomen in Darthuizen NB 10-2-1781 (Dorpsgerecht Darthuizen 514).

 

11. Jacoba Ariens van Ekeris, ged. Woudenberg 27-08-1758, get. Evertje Ariens, begr. Woudenberg 24-07-1783

IVa
Geurt Ariens van Ekeris, ged. Woudenberg 31-03-1743, begr. Woudenberg 26-03-1803, tr. Woudenberg 23-04-1775 Maria Gerrits Steenhof, ged. Woudenberg 14-04-1754, dr. van Gerrit Petersz Steenhof en Teuntje Jans van Huistede

 

Begr. Woudenberg: kinderen van Geurt van Ekeris op 01-09-1787en 16-02-1798.

 

Uit dit huw.:
1. Ariaantje van Ekeris, ged. Woudenberg 12-05-1776, get. Catharina van der Horst, ov. Woudenberg 20-04-1836, tr. Woudenberg (att. van Overlangbroek) 06-05-1804 Reijer Boshuizen, geb. Soest 1775, won. Nederlangbroek, ov. Woudenberg 24-09-1831, zn. van Willem Karelsen van Boshuizen en Willemijntje van Levelingen
2. Gerrit van Ekeris, ged. Woudenberg 29-03-1778, get. Cornelia Steenhof
, tr. Woudenberg 27-04-1806 Anna Maters, ged. Woudenberg 17-04-1775, ov. Woudenberg 31-03-1857, dr. van Johannes Heimensz Mater en Jannigje Cornelissen van Egdom
Uit dit huw.:
1. Geurt
van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 05-10/02-11-1806

 

3. Arie van Ekeris, ged. Woudenberg 11-06-1780, ov. Maarn 19-01-1858, tr. (1) Nederlangbroek 08-05-1801 Neeltje van Vulpen, geb. Nederlangbroek 1764, ov. Sterkenburg 24-03-1833, dr. van Reinier van Vulpen en Hendrijntje Lamberts Costers, tr. (2) Maarn 24-07-1834 Gerrigje van de Vliert, wed. Willem van Ginkel, ged. Doorn 29-12-1782, ov. Maarn 16-02-1871, dr. van Gijsbert Melissen van de Vliert en Hendrijntje Cornelisse van Ginkel

 

Kinderen uit 1e huw. gedoopt in Nederlangbroek.
4. Teunisje van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 03/08-04-1782, get. Cornelia Steenhof, begr. Woudenberg 04-07-1782
5. Teunis van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 06/22-02-1784, landbouwer op Donselaar, ov. Langbroek 04-02-1860, otr. (1) 28-09-1807 Evertje van Muijden/Meijden, geb. IJsselstein 29-04-1787, begr. Overlangbroek 16-02-1810, tr. (2) Langbroek 22-05-1812 Jannigje Beukhof, wed. Gerrit van Laar, ged. Renswoude 17-03-1782, ov. Langbroek 24-09-1820, dr. van Andries Beukhof en Gerrigje van Appeldoorn, tr. (3) Langbroek 27-02-1823 Maria Sterkenburg, geb. Overlangbroek 31-08-1800, ov. Langbroek 18-02-1876, dr. van Willem van Sterkenburg en Neeltje van Amerongen

 

Kinderen geboren in Overlangbroek.
6. Jacob van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 06/18-09-1785, begr. Woudenberg 10-04-1790
7. Jan van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 03/14-09-1788, begr. Woudenberg 18-11-1788
8. Jannigje van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 28-04/09-05-1790
9. Jacobus van Ekeris/Ekeren, geb./ged. Woudenberg 27-06/17-07-1791, landbouwer, ov. Zeist 17-04-1862, tr. Leersum 11-11-1825 Roelofje van Appeldoorn, ged. Leersum 17-02-1805, ov. Zeist 11-07-1884, dr. van Cornelis Jansen van Appeldoorn en Catharina van den Broek
                Kinderen geboren te Leersum en De Bilt.

 

10. Jan van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 25-12-1793/12-01-1794
11. Lammert van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 25/31-12-1797, get. Ariaantje van Ekeris, begr. Woudenberg 16-02-1798

IVb
Cornelis Ariensz/Aartsen van Ekeris, ged. Woudenberg 10-01-1745, landbouwer, ov. Woudenberg 24-05-1814, tr. Woudenberg 09-11-1777 Hanna Cornelissen van Egdom, ged. Woudenberg 03-08-1755, ov. Woudenberg 03-01-1826, dr. van Cornelis Ricksz van Egdom en Willemijntje Gijsberts van de Vliert

 

                Lidm. Woudenberg 05-05-1806: Johanna van Egdom hv Cornelis van Ekeris.
In 1826 is er boedelscheiding van de nal. schap van Cornelis Ariensz van Ekeris en Johanna van Egdom (Not. Johannes Schijvliet; 27-06-1826).

 

Uit dit huw.:
1. Arie/Arien van Ekeris, ged. Woudenberg 05-07-1778, get. Willemtje Ariesdr van Ekeris, volgt Va
2. Cornelis van Ekeris, ged. Woudenberg 21-05-1780, get. Leentje Aarts van de Koedijk, jong ov.
3. Cornelis van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 04/12-08-1781, begr. Woudenberg 01-03-1790
4. Jacobus van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 31-09/19-10-1783, volgt Vb
5. Willemijntje van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 14/25-12-1785, get. Helena Gerrits, begr. Woudenberg 06-06-1789
6. Maria van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 09/20-04-1788, ov. Woudenberg 08-05-1884, tr. Woudenberg 21-01-1815 Klaas Hendriksz van Ekris, ged. Woudenberg 08-09-1765, ov. Woudenberg 15-03-1842, zn. van Hendrik Claasz van  en Dirkje Teunissen van de Wetering, (zie Ekris (6) V)
                Lidm. Woudenberg april 1810: Maria Cornelisse van Ekeris.

 

7. Willemijntje van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 25-11/12-12-1790, ov. Woudenberg 18-12-1871, tr. Woudenberg 27-04-1816 Teunis van Ekeris, ged. Woudenberg 06-03-1763, ov. Woudenberg 12-09-1835, zn. van Cornelis Gerritsz van Ekeris en Annigje/Anna Teunissen van de Wetering
                Zie hier onder.

 

8. Cornelia van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 01/11-08-1793, ov. Woudenberg 26-02-1873, tr. Woudenberg 09-03-1822 Willem van Kooten, geb./ged. Woudenberg 22-02/23-03-1794 (erkend bij huw.) , daggelder, landbouwer, ov. Woudenberg 09-04-1862, zn. van Hendrik van Kooten en Jannetje Gerrits van Veldhuizen
9. Cornelis
van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 08/17-01-1796, get. Lena Dekker hv G. Teunisz van de Wetering, begr. Woudenberg 26 of 29-06-1801
10. Hendrik van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 07/25-12-1799
, begr. Woudenberg 26 of 29-06-1801

Va
Arie/Arien van Ekeris, ged. Woudenberg 05-07-1778, landbouwer, landbouwer, ov. Woudenberg 17-04-1845, tr. Woudenberg 24-02-1827 Maria van den Broek, geb. Leusbroek 13-03-1785, ged. Woudenberg 27-03-1785, ov. Woudenberg 13-03-1860, dr. van Aart Jacobsz van den Broek/Middelbroek/van Middelmoorst en Dirkje Aarts van de Wetering
Uit dit huw.:
1. Cornelis
van Ekeris, geb. Woudenberg 17-03-1829, ov. Woudenberg 25-06-1890, tr. Woudenberg 20-10-1854 Trijntje van Salentein, geb. Nijkerk 25-08-1825, ov. Woudenberg 01-07-1878, dr. van Rijk Maasen van Salentein en Trijntje Jansen Bunt
Uit dit huw.:

 

1. Arien van Ekeris, geb. Woudenberg 17-11-1855, arbeider, landbouwer, jachtopziener, ov. Ede 07-10-1949, tr. Leersum 03-04-1879 Johanna van Haren, geb. Leersum 16-05-1854, ov. Ede 01-08-1921, dr. van Jan van Haren en Hendrika van den Heuvel
Uit dit huw.:

 

1. Jan van Haren/van Ekeris, geb. 21-02-1879 (erkend bij huw.), ov. Zeist 30-10-1954, tr. Driebergen 08-11-1907, gescheiden Utrecht 01-10-1941 Cornelia Swanink, geb. Driebergen 01-07-1880, ov. Zeist 16-10-1943, dr. van Hermanus Swanink en Johanna Westbroek
2. Trijntje Willemijntje van Ekeris, geb. Leersum 24-04-1880, ov. Den Haag 05-09-1961, tr. Ede 16-07-1904 Jacob Vermeulen, geb. IJsselstein 06-12-1878, koetsier, ov. Wassenaar 09-11-1947, zn. van Jan Vermeulen en Jannetje van Westerhuis
3. Heintje van Ekeris, geb. Leersum 21-05-1881, ov. Doorn 19-11-1947, tr. Renswoude 08-11-1900 Gijsbert van Ginkel, geb. Renswoude 17-11-1879, ov. Doorn 23-12-1950, zn. van Gijsbert van Ginkel en Jannetje van den Brom
4. Cornelia van Ekeris, geb. Leersum 02-08-1882, ov. Leersum 01-01-1887
5. Arie van Ekeris, geb. Leersum 29-10-1883, ov. Leersum 14-12-1883
6. Arie van Ekeris, geb. Leersum 18-02-1885, rijwielhersteller, ov. Doorn/Zeist 01-04-1951, tr. Wassenaar 22-10-1914 Alida de Bruin, geb. Schiebroek 17-09-1891, dr. van Paulus de Bruin en Maria van ´t Hof
7. Cornelis van Ekeris, geb. Renswoude 06-11-1889, landbouwer, ov. Den Haag 24-04-1974, tr. (1) Ede 02-05-1914 Rika Kelserman, geb. Ede 30-11-1893, dr. van Reijer Kelserman en Cornelia van den Dikkenberg, gescheiden, tr. (2) Den Haag 25-07-1928 Maria Petronella Kool, geb. Loosduinen 27-05-1892, ov. Den Haag 29-09-1980, dr. van Pieter Kool en Francina Elisabeth van Geest
8. Johan van Ekeris, geb. Renswoude 14-01-1893, arbeider, opperman Heidemij, ov. Ede 22-09-1964, tr. Ede 08-03-1913 Anna van Leijenhorst, geb. Ede 30-08-1891, ov. Veenendaal 14-10-1972, dr. van Willem van Leijenhorst en Aaltje Hendriksen
9. Maria van Ekeris, geb. Renswoude 28-03-1894, ov. Ede 21-07-1964, tr. Ede 08-09-1917 Hendrik Slotboom, geb. Ede 13-05-1893, metselaar, zn. van Jan Willem Slotboom en Hendrika van der Meijden
10. Willem van Ekeris, geb. Renswoude 25-10-1895, ov. Renswoude 06-01-1896
11. Willem van Ekeris, geb. Renswoude 14-09-1897, ov. Ede 04-07-1976, ongehuwd

 

2. Rijkje van Ekeris, geb. Woudenberg 04-09-1858, ov. Ede 19-11-1917, ongehuwd
3. Matthijs van Ekeris, geb. Woudenberg 02-05-1861, landbouwer, ov. Heteren 01-09-1936, tr. Heteren 27-03-1919 Antje van Schaik, geb. Heteren 14-08-1869, ov. Heteren 12-03-1944, dr. van Floris van Schaik en Evertje Peters

 


Vb
Jacobus van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 31-09/19-10-1783, landbouwer, ov. Woudenberg 03-08-1855, tr. Maartensdijk 13-04-1827 Jannetje Klein, geb. Maartensdijk 1800, ov. Ede 08-02-1879, dr. van Cornelis Klein en Maria van Lunteren
Uit dit huw.:
1. doodgeb. kind
, ov. Woudenberg 23-02-1831
2. Johanna van Ekeris, geb. Woudenberg 02-10-1833, ov. Leusden 01-11-1922, tr. Woudenberg 28-04-1859 Evert Brouwer, geb. Barneveld 10-09-1832, ov. Leusden 14-10-1912, zn. van Jan Jansen Brouwer en Rikje Everts
3. Cornelia van Ekeris, geb. Woudenberg 22-09-1836, ov. Ede 30-03-1927, tr. Woudenberg 04-05-1867 Dries Schut, geb. Barneveld 10-06-1842, arbeider, ov. Ede 28-08-1878, zn. van Jan Jansen Schut en Evertje Beerse Verschuur
4. Matthijs van Ekeris, geb. Woudenberg 24-09-1838, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 26-06-1859, ongehuwd
5. Jan van Ekeris, geb. Woudenberg 21-01-1842, arbeider, tr. Woudenberg 30-12-1863 Hendrieka Jurdes, geb. Tull en ´t Waal 10-03-1843, ov. Houten 23-04-1902, dr. van Hermen Jurdes en Mechteld van den Berg

Ekeris/Ekris (5)

Als Kors Arissen van Ekeris naar Maartensdijk vertrekt, verandert zijn naam in Ekris. Zijn nakomelingen later terug met de achternaam Ekris. Deze naam komt nog steeds voor in de omgeving van Woudenberg.

I
Jan Arrisz, op Ekeris, tr. Merritje Ariens, dr. van Arien/Adriaen Cornelisz en Weijntgen Everts (Ekris (4)

 

Huisgezinnen Woudenberg 1675, nr. 170: Jan Arisz bruijcker op Eeckris met sijn vrouw ende drie cleijne kinderen.
In 1681 eist Gerrit Thijssen, pachter van de smalle tiend, betaling van Jan Arrisz van 36 gulden voor smalle tiend, omdat Jan Arrisz varkens, biggen en bijen had geleverd zonder tiend te betalen. Zaak wordt voor het Hof van Utrecht gebracht. (Recht. Arch. Woudenberg 2343, blz. 86, 88, 92; 04-08-1681, 17-11-1681, 16-02-1682).
In 1682 eist Cornelis Willemsz, schoenmaker, betaling van Jan Arrisz, op Eeckeris van 25 gulden voor korentiend. Jan Arrisz had niet gezegd dat het koren werd gemaaid. Toen Cornelis Willemsz, pachter van de korentiend, ging kijken was het koren al van het land gehaald. Jan Arrisz verklaart dat er nog 30 garven achtergebleven waren, maar dat die door de beesten waren opgegeten. Twee schepenen gaan kijken en rapport opmaken. (Recht. Arch. Woudenberg 2343, blz. 104; 16-11-1682).
In 1686, 1696 en 1706 is Jan Arrisz, eigenaar en bruiker van 2 morgen op Ekris (Oudschildgeld Woudenberg 53).
Lidm. reg. Woudenberg 1683: Jan Arissen op Ekeris en zijn vrouw Merritie Aris.
In 1696 is Jan Arrisz, op Ekeris bruiker van 2/3 deel van 6 ½ morgen land op Oevelaar (Oudschildgeld Woudenberg 52b).
In 1706 is Jan Arrisz, op Ekeris eigenaar en bruiker van 6 ½ morgen land op Oevelaar (Oudschildgeld Woudenberg 52).

 

Uit dit huw.:
1. Arris Jansz, geb. voor 1675, volgt II

II
Arris Jansz, van Ekeris, geb. voor 1675, tr. (1) Woudenberg 07-11-1697 Marij Everts, van ´t Voort,  geb. op Ouwenhorst, ged. Scherpenzeel 27-08-1671, dr. van Evert Teunisz van Donckelaer en Merrigje Cornelissen, tr. (2) Woudenberg 14-11-1706 Marrigje Jacobs Mandersloot, won. Leusden, ov. voor 1744, dr. van Jacob Lambertsz en Jantje Saaren

 

In 1706 vindt er magescheid plaats na overlijden van Marij Everts van ´t Voort, getrouwd met Erris Jansz. (genoemd in: Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 72, 72vo; 20-05-1727. dd. 15-10-1706).
In 1716, 1719 en 1725 is Arris Jansz, eigenaar en bruiker van 6 ½ morgen land op Oevelaar (Oudschildgeld Woudenberg 52).
In 1719 is Erris Jansz, eigenaar en bruiker van 2 morgen op Ekris (Oudschildgeld Woudenberg 53).
In 1726 verkoopt Erris Janz aan Evert Hendrikz de Kruijff de helft van ca. zes morgen land aan de Ekerissendijk. De wederhelft is van de onmondige kinderen van de verkoper. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 53-54; 24-01-1726).
Cornelis Stevensen machtigt Hendrik van Dam, procureur voor het Hof van Utrecht vanwege Erris Jansz. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 65vo; 14-11-1726).
Cornelis Stevensen verkoopt aan Erris Janzen de boerderij op Huistede met ca. 21 morgen land, bestaande uit: 1. Een perceel van ca. 9 morgen op Huistede. Oost: de Zeesloot, west: de Ekerissen Dijk, noord: de erfgenamen van Evert Claessen, zuid: de Eshof. 2. Een perceel van ca. 8 morgen, genaamd de Groote Hoef, op Huistede. Leenroerig aan Staten ´s Lands van Utrecht. 3. Een perceel van ca. 2 morgen, genaamd de Cleijne Hoef, op Huistede. 4. Een perceel van ca. 2 morgen op Huistede over de Zeesloot. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 72vo, 73; 20-05-1727).
In 1727 lenen Erris Janzen en zijn vrouw Marritje Jacobs 2399 gulden 15 stuivers van Catharina Jacobs Sijnen. Onderpand: een boerderij met ca. 22 1/2 morgen land op Huijstede. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 73vo; 20-05-1727).
In 1727 verkoopt Erris Janz aan Arien Packouw ca. twee morgen land op Ekeris. Erris Janz behoudt recht van overpad. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 74vo; 20-05-1727).
Erris Jansen, won. Huijsteden machtigt mr. Hendrik de Sandra, schout om over drie weken zijn hofstede, bergen, schuren en bakhuis en 18 morgen 540 roeden land te verkopen en nog de helft van ca. 7 morgen land, over de Zeesloot, naast de Beek. Dit om een plecht van 2400 gulden te kunnen voldoen aan Catharina Jacobs Sijnen, dienstmeid van Barbara Emelaar. Voorts een pachtschuld van 301 gulden 3 stuivers 4 penningen aan mr. Cornelis de Wijs voor 16 morgen land over 1730-1732. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 131vo, 132, 132vo; 27-10-1732).

 

Uit het 1e huw.:
1.
Marijtje Arissen van Ekeris, ged. Woudenberg 15-09-1700, get. Willemtje Korsen, ov. 1727/1733, tr. Scherpenzeel 08-05-1729 Gijsbert Fransen van Overeem, ged. Renswoude 18-04-1706, zn. van Frans Jansz van Overeem en Gerritje Meeuwsen van de Vliert

 

In 1727 verkoopt Merritjen Errissen, meerderjarig jd. aan Evert Hendrikz de Cruijf een vierde deel van ca. zes morgen land aan de Eekrissen Dijk. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 72; 20-05-1727).
Marritje Errissen, overleden vrouw van Gijsbert Overeem. Nalatenschap: 7 Mergen lands op Oevelaer. Erfgenaam, onmondige zoon: Jan Gijsbertsen Overeem. Zijn voogd is: Jan Errissen. (Not. S. van Brinckesteyn AT 030b006; 23-02-1733).

 

2. Jan Arissen van Ekeris, ged. Woudenberg 16-03-1704, get. Evertje Korsen

 

Jan Erissen, won. Scherpenzeel, Gijsbert Overeem, wed. Marritje Arrissen en als vader van Jan Gijsbertsen Overeem (Jan en Marritje zijn kinderen van Aris Jansen) verkopen aan Catharina Jacobs Sijnen de helft van 6 ½ à 7 morgen land op Oevelaar onder Woudenberg, voor f 180,=; de wederhelft is van Gijsbert Overeem (Not. Amersfoort 030b006; 23-02-1733).
Catharina Jacobs koopt van Jan Erissen, won. Scherpenzeel, Gijsbert Overeem, wed. Marritje Arrissen en als vader van Jan Gijsbertsen Overeem de helft van 6 ½ a 7 morgen land op Oevelaar onder Woudenberg, voor f 180,= (Gem. Arch. Amersfoort 149; 40e penning; 30-05-1733).

 

Uit het 2e huw.:
3. Kors
Arissen van Ekeris, ged. Woudenberg 13-11-1707,  jong ov.
4. Gerrit Arissen van
Ekeris, ged. Woudenberg 28-04-1709, get. Jantje Saaren, volgt IIIa
5.
Maria Errisz van Ekeris, ged. Woudenberg 14-06-1711, get. Jantje Saaren
6. Jantje Arissen van Ekeris, ged. Woudenberg 26-02-1713, get. Jantje Saaren, tr. Jan Jacobsz van Benthem
7. Kors Arissen van
Ekeris, ged. Woudenberg 11-04-1716, get. Jantje Saaren, volgt IIIb
8. Dirkje Arissen van
Ekeris, ged. Woudenberg 20-03-1718, get. Jantje Saaren, tr. (1) Jan Joosten, otr. (2) Woudenberg (att. naar Leusden) 05-06-1751 Jan Errisz van Heijmenberg, won. Woudenberg
9. Jacob Arissen van
Ekeris, ged. Woudenberg 01-09-1720, get. Maria Rijks, tr. ´s Graveland 29-04-1784 Ariaantje Hendriks van Dijk, begr. ´s Graveland 29-07-1784
10. Evertje Arissen van
Ekeris, ged. Woudenberg 27-12-1722, get. Willemtje, tr. Maartensdijk 13-12-1750 Splinter Cornelisz Spelt, ged. Maartensdijk 07-02-1717. Splinter Cornelisz Spelt, tr. (2) Jannigje de Waal
11. Arien Arissen van
Ekeris, ged. Woudenberg 03-06-1725, tr. Westbroek 11-01-1761 Neeltje Spelt, ged. Westbroek 20-08-1730, dr. van Jacob Jansz en Wijntje Jans Valk
12. Marritje Arissen van
Ekeris, ged. Woudenberg 18-04-1728, get. Marij IJsbrants, tr. Woudenberg 20-10-1748 Dirk Jansz de Bree, won. Geerestein, ged. Woudenberg 21-02-1723, begr. Woudenberg 23-1-1808, zn. van Jan Jansz de Bree en Hendrijntje Fransen van Dam. Dirk Jansz de Bree, tr. (2) Woudenberg 19-03-1758 Cornelia Hendriks van Apeldoorn, ov. Woudenberg 03-09-1811, dr. van Hendrik Jansz van Apeldoorn en Saartje Jacobs Mandersloot
13. Saar Arissen van Ekeris, ged. Woudenberg 28-03-1734, get. Gerritje Knopper

IIIa
Gerrit Arissen van Ekeris, ged. Woudenberg 28-04-1709, tr. Woudenberg 25-03-1731 Gerritje Knopper, van Groenewoude, ged. Woudenberg 21-04-1720, begr. Woudenberg 29-11-1788, dr. van Cornelis Jansz Knoppert en Gijsbertje Teunissen van Glashorst

 

Lidm. Woudenberg 1690-1746 (ca. 1740): Gerrigje Knopper.
Lidm. Woudenberg 1746: Gerrigie Cornelisz Knopper.
Zij woonden in een keuterboerderijtje in het Zuurbroek (Geerestein, Dorpsgerecht 690; 12-05-1769).

 

Uit dit huw.:
1. Cornelis Gerritsz van Ekeris, ged. Woudenberg 22-12-1731, get. Jantje Arrissen, volgt IVa
2. Marrigje Gerrits van Ekeris, ged. Woudenberg 02-01-1735, get. Jantje Arrissen, begr. Woudenberg 27-10-1794, tr. Utrecht 26-12-1764 Evert Hartman, ged. Utrecht 04-10-1744
                Lidm. Woudenberg: Marrigje Ekeris, met atestatie van Utrecht 14-01-1771.

 

3. Jantje Gerrits van Ekeris, ged. Woudenberg 22-12-1737, get. Annigje Knopper
4. Gijsbertje Gerrits van Ekeris, ged. Woudenberg 13-09-1739, get. Annigje Knopper
5. Arris Gerritsz van Ekeris, ged. Woudenberg 24-12-1741, get. Iseber Thonen, begr. Woudenberg 21-09-1783
6. Lijsbeth Gerrits van Ekeris, ged. Woudenberg 12-04-1744, get. Annigje Knopper, ov. Woudenberg 19-09-1822, tr. (1) Woudenberg 31-03-1771 Jan Teunissen Knoppert, ged. Woudenberg 07-10-1742, ov./begr. Woudenberg 02/03-02-1785, zn. van Teunis Cornelissen Knopper en Elisabeth/Isabel Toonen van Veenendaal, tr. (2) Woudenberg 30-07-1786 Reijer Gerritsz Langelaar, wed. Gerritje Otten, ged. Renswoude 04-05-1755, op de Kleine Vliert, ov. Woudenberg 03-01-1829, zn. van Gerrit Melchtersz van Langelaar en Metje Joosten
7. Jan Gerritsz van Ekeris, ged. Woudenberg 10-04-1746, get. Annigje Knopper, volgt IVb

IVa
Cornelis Gerritsz van Ekeris, ged. Woudenberg 22-12-1731, ov. Woudenberg 02-05-1821, tr. Woudenberg 06-01-1760 Annigje/Anna Teunissen van de Wetering, ged. Woudenberg 15-04-1736, ov. Woudenberg 13-06-1819, dr. van Teunis Gerritsz van de Wetering en Gerritje Knopper
                Lidm. Woudenberg 06-04-1762: Anna Theunisz van de Wetering hv. C. van Ekeris.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Anna Theunisse van de Wetering hv. C. van Ekeris.

 

Uit dit huw.:
1. Gerrit van Ekeris, ged. Woudenberg 27-04-1760, get. Willemtje Teunissen van de Wetering, koetsier, ov. Utrecht 16-04-1839, tr. Utrecht 16-04-1839 Willemijntje Quarten/Kwarten, ged. Utrecht 04-11-1759, ov. Utrecht 01-09-1824, dr. van Jan Cornelisz Quarten  en Beligie Beiterie
2. Gerrigje van Ekeris, ged. Woudenberg 30-08-1761, get. Elizabeth Gerrits van Ekeris, begr. Woudenberg 03-06-1788

Otr. Woudenberg 17-05-1788: Cornelis van Donselaar, geb. Woudenberg en Gerritje van Ekeris, geb. Woudenberg. N.B. de bruid is voor het voltrekken van het huwelijk verongelukt (verdronken).

 

3. Teunis van Ekeris, ged. Woudenberg 06-03-1763, get. Willemtje Teunissen van de Wetering, landbouwer op Klein ov. Woudenberg 12-09-1835, tr. Woudenberg 27-04-1816 Willemijntje van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 25-11/12-12-1790, ov. Woudenberg 18-12-1871, dr. van Cornelis van Ekeris en Johanna van Egdom
                Lidm. Woudenberg 08-04-1801: Teunis van Ekeris.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Teunis van Ekeris, won. onder Leusden, nu onder Woudenberg.

 

Uit dit huw.:
1. Anna van Ekeris, geb. Woudenberg 01-07-1821, ov. Woudenberg 03-09-1894, tr. Woudenberg 04-06-1852 Arris van den Bosch, geb. Veenendaal 23-03-1824, ov. Woudenberg 04-06-1902, zn. van Jan van den Bosch en Evertje van Rhenen

 

4. Jan van Ekeris, ged. Woudenberg 14-10-1764, get. Dirkje Teunissen van de Wetering, begr. Woudenberg 08-09-1772
5. Gijsbert van Ekeris, ged. Woudenberg 05-02-1766, get. Gerrigje Teunissen van de Wetering, begr. Woudenberg 02-02-1785
6. Erris van Ekeris, ged. Woudenberg 01-11-1767, get. Elizabeth Gerrits van Ekeris, ov. Woudenberg 26-01-1831, ongehuwd
                Lidm. Woudenberg 08-04-1801: Erris van Ekeris.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Erris van Ekeris.

 

7. Jacobus van Ekeris, ged. Woudenberg 27-08-1769, get. Dirkje Teunissen van de Wetering, ov. ´s Graveland 19-04-1837, tr.´s Graveland 11-05-1800 Aagje Koolman, ged. ´s Graveland 03-06-1770, ov. ´s Graveland 11-04-1844, dr. van Johannes Koolman en Grietje Tuijlen
8. Gerrit van Ekeris, ged. Woudenberg 29-09-1771, get. Willemtje Teunissen van de Wetering, koetsier
, ov. Woudenberg 14-09-1834, tr. Amsterdam 16-08-1815 Anna ter Haak, ged. Amsterdam 03-01-1781, ov. Woudenberg 03-03-1835, dr. van Pieter ter Haak en Hester Buizing
9. Jannetje van Ekeris, geb. Geerestein, ged. Woudenberg 31-07-1774, ov. Woudenberg 21-11-1858, tr. Woudenberg 29-10-1809 Cornelis van Maanen, geb. Woudenberg 26-06-1763, ov. Woudenberg 03-02-1838, zn. van Jacobus IJsbrandsz van Maanen en Trijntje van den Brink
                Lidm. Woudenberg 03-08-1796: Jannetje van Ekeris.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Jannetje van Ekeris.

 

10. Jan van Ekeris, ged. Woudenberg 01-01-1777, get. Errisje Otten van de Haar, ov. Woudenberg 29-03-1853, ongehuwd
                Lidm. Woudenberg 06-04-1804: Jan van Ekeris.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Jan van Ekeris.

 


IVb
Jan Gerritsz van Ekeris, ged. Woudenberg 10-04-1746, ov. Woudenberg 18-06-1818, won. Gerestein, tr. (1) Woudenberg 21-11-1773 Hendrikje Jans Donkersteeg, ged. Renswoude 21-05-1752, over den Slaperdijk, begr. Woudenberg 09-04-1787, dr. van Jan jansz van Donkersteeg en Baartje Ebbers, tr. (2) Woudenberg 12-04-1789 Jannigje Gijsberts Lodder, ged. Doorn 24-11-1765, ov. Woudenberg 27-02-1838, dr. van Gijsbert Hendriksen en Catharina Hendriks
                Begr. Woudenberg 07-09-1794 en 24-04-1800: een kind van Jan van Ekeris.
Uit het 1e huw.:
1. Gerrit
van Ekeris, ged. Woudenberg 17-04-1774, get. Elizabeth Gerrits van Ekeris, begr. Woudenberg 21-04-1781
2. Jan van Ekeris, ged. Woudenberg 11-02-1776, get. Lena Aarts van Kolfschoten, begr. Woudenberg 19-08-1778
3. Gerritje van Ekeris, ged. Woudenberg 07-12-1777, get. Anna van Ekeris, jong ov.
4. Jan van Ekeris, ged. Woudenberg 20-06-1779
, begr. Woudenberg 09-05-1781
5. Gerrit van Ekeris, ged. Woudenberg 27-05-1781, jong ov.
Uit het 2e huw.:
6. Gijsbert van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 27-09/04-10-1789, get. Lena Dekker
7. Gerritje van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 04/15-05-1791, ov. Utrecht 11-02-1860, tr. Utrecht 11-05-1825 Johannes Frans Coenraad Mettmann, wed. Lena Maria van Kasteel, kleermaker, zn. van Thomas Mettmann en Jeanette Paulina Bruch
8. Gerrit van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 04/27-01-1793
9. Hendrikje van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 25-07/03-08-1794, ov. Amersfoort 16-04-1868, tr. Driebergen 28-11-1816 Cornelis van den Brand , ged. Barneveld 11-08-1792, schaapherder, ov. Amersfoort 27-01-1872, zn. van Jan Willemsz en Japikje Cornelissen
10. Marijtje van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 28-09/16-10-1796, ov. Utrecht 01-09-1873, tr. Amerongen 24-11-1826 Frederik van Meerten, geb./ged. Amerongen 01/07-12-1806, wagenmaker, tabaksplanter, ov. Doorn 05-01-1847, zn. van Klaas van Meerten en Trijntje van Rhee
11. Jannetje van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 17-02/18-03-1798, ov. Woudenberg 14-07-1826, ongehuwd
12. Betje van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 09/29-11-1801
13. Jan van Ekeris/Eckeveld, ged. Amersfoort 11-08-1803, ov. Maarn 07-12-1870, tr. Doorn 01-02-1839 Hilletje van Duinen, geb. Voorthuizen 1814, ov. Maarn 18-06-1903, dr. van Gerrit van Duinen en Willempje Reijers van Rootselaar
14. Catharina van Ekeris, ged. Amersfoort 24-04-1806, ov. Amerongen 19-08-1835, tr. Amerongen 14-06-1833 Christoffel Blankestein, geb./ged. Amerongen 15-08/03-09-1809, ov. Amerongen13-08-1835, zn. van Stoffel Blankestein en Maria Maters

IIIb
Kors Arissen van Ekris, ged. Woudenberg 11-04-1716, tr. Maartensdijk 16-03-1749 Hendrikje Cornelissen Spelt, ged. Maartensdijk 01-01-1721, dr. van Cornelis Jansz Spelt en Aartje Splinters Snel
Uit dit huw.:
1. Cornelis van Ekris, ged. Maartensdijk 21-09-1749, ov. Maartensdijk 19-04-1810, tr. Maartensdijk 20-02-1780 Aaltje Staal, geb. Maartensdijk, ov. Maartensdijk 30-12-1806, zn. van Lammert Staal en Jannetje Versteeg
2. Arris van Ekris, ged. Maartensdijk 27-09-1750, tr. Baarn 05-11-1780 Hendrijntje van Beerschoten, ged. Baarn 22-06-1738, dr. van Wouter Ariensz van Beerschoten en Maria Gerrits van Herderwijk
3. Aartje van Ekris, ged. Maartensdijk 27-09-1750
4. Aartje/Ortje van Ekris, ged. Maartensdijk 17-10-1751, begr. Nieuw Loosdrecht 27-09-1810, tr. Maartensdijk 22-02-1778 Gerrit van Beerschoten, ged. Maartensdijk 30-06-1748, zn. van Wouter Ariensz van Beerschoten en Maria Gerrits van Herderwijk
5. Merrigje van Ekris, ged. Maartensdijk 12-11-1752, begr. Maartensdijk 22-02-1756
6.
Gerrit van Ekris, ged. Maartensdijk 13-01-1754, volgt IVc
7. Jan
van Ekris, ged. Maartensdijk 30-03-1755, jong ov.
8. Marretje van Ekris, ged. Maartensdijk 22-02-1756, begr. Leusden 05-08-1789, ongehuwd
9. Jan van Ekris, ged. Maartensdijk 20-02-1757, jong ov.
10. Gijsbertje van Ekris, ged. Maartensdijk 20-02-1757, ov. Loosdrecht 04-10-1831, tr. Nieuw Loosdrecht Pieter Seldenrijk, ged. Niwue Loosdrecht 25-07-1751, ov. Loosdrecht 16-07-1829, zn. van Rutger Pieters en Lijsbeth Willems Rademaker
11. Jacob van Ekris, ged. Maartensdijk 09-04-1758
12. Jan van Ekris, ged. Maartensdijk 20-07-1759
13. Jannetje van Ekris, ged. Maartensdijk 14-06-1761, ov. De Bilt 10-08-1836, tr. (1) Maartensdijk Teunis Haarman, wed. Jannetje Vijselaar, geb. Nimmerdor, ged. Amersfoort 11-02-1735, zn. van Teunis Jansz Haarman en Grietje van ´t Hoenderdaal, tr. (2) Maartensdijk 15-03-1789 Jan Staal, ged. Maartensdijk 26-04-1761, zn. van Lammert Staal en Jannetje Versteeg
14. Aaltje van Ekris, ged. Maartensdijk 21-08-1763, jong ov.
15. Aaltje van Ekris, ged. Maartensdijk 14-10-1764
16. Arien van Ekris, ged. Maartensdijk 12-02-1769, begr. Maartensdijk 26-04-1790

IVc
Gerrit van Ekris, ged. Maartensdijk 13-01-1754, ov. Maartensdijk 25-12-1820, tr. Maartensdijk 18-01-1784 Cornelia Jansen Versteeg, ged. Maartensdijk 24-03-1754, ov. Maartensdijk 15-10-1824, dr. van Jan Cornelisz Versteeg en Aaltje Jans van Schaik
Uit dit huw.:
1. Jan van Ekris, geb. Maartensdijk 04-12-1784, volgt Va
2. Kors van Ekris, geb. Maartensdijk 12-11-1786, volgt Vb
3. Hendrikje van Ekris, geb. Maartensdijk 11-07-1789, tr. Maartensdijk 30-12-1812 Willem Hol, geb. 1786, ov. De Bilt 05-10-1843, zn. van Hendrik Hol en Teuntje Hol
4. Aaltje van Ekris, geb. Maartensdijk 29-04-1792, tr. Abcoude Proosdij 21-09-1813 Arie Hogenhout, geb. Baambrugge 1784, zn. van Klaas Hogenhout en Hendrika Bogaard
5. Ariaantje van Ekris, geb. Maartensdijk 14-07-1794, ov. Maartensdijk 03-03-1859, tr. Maartensdijk 05-02-1817 Gerrit van Dijk, geb. 1793, ov. Maartensdijk 21-01-1876, zn. van Arie van Dijk en Jacobje Vogel

Va
Jan van Ekris, geb. Maartensdijk 04-12-1784, ged. Westbroek 05-12-1784, landbouwer in Achttienhoven, ov. Maartensdijk 22-07-1856, tr. Maartensdijk 15-05-1808 Hendrijntje van Dijk, ged. Maartensdijk 02-11-1786, ov. Maartensdijk 08-05-1864, dr. van Reijer Woutersz van Dijk en Maria Geurtsen
Uit dit huw.:
1. Cornelia van Ekris, geb. Maartensdijk 10-09-1808, tr. Maartensdijk 30-10-1835 Cornelis Vogel, geb. Maartensdijk 1795, zn. van Pieter Vogel en Hilligje van den Broek
2. Maria van Ekris, geb. Maartensdijk 04-10-1810, ov. ´s Graveland 09-01-1884, tr. Maartensdijk 19-12-1834 Hendrik Vogel, geb. Maartensdijk 24-06-1802, landbouwer, zn. van Pieter Vogel en Hilligje van den Broek
3. Gerritje van Ekris, geb. Maartensdijk (Achterwetering)17-09-1815, ov. ´s Graveland 17-01-1871, tr. Maartensdijk 07-04-1843 Albert Roosendaal, geb. ´s-Gravenland 10-04-1806, landbouwer, ov. ´s Graveland 21-01-1871, zn. van Teunis Roosendaal en Dirkje Bloemhof
4. Reijertje van Ekris, geb. Maartensdijk (Achterwetering) 26-01-1818, ov. Achttienhoven 01-04-1876, tr. Maartensdijk 14-02-1845 Jan van Zijtveld, geb. Maartensdijk 21-02-1816, ov. Achttienhoven 11-01-1897, zn. van Dirk van Zijtveld en Cornelia van Hootsen
5. Gerrit van Ekris, geb. Maartensdijk 07-05-1820, ov. Maartensdijk 25-12-1820, aan de Achterwetering
6. Gerrit van Ekris, geb. Maartensdijk 25-11-1821, volgt Via

VIa
Gerrit van Ekris, geb. Maartensdijk 25-11-1821, landbouwer, ov. Maartensdijk 28-08-1895, tr. Maartensdijk 27-10-1854 Jannetje Spelt, geb. Maartensdijk 19-02-1835, ov. De Bilt 23-05-1907, dr. van Cornelis Spelt en Jannigje Bosch
Uit dit huw.:
1. Henderijntje van Ekris, geb. Maartensdijk 22-05-1855, tr. Maartensdijk 23-03-1881 Albertus Bos, geb. Hilversum 1858, zn. van Albertus Bos en Metje Timmerman
2. Jan van Ekris, geb. Maartensdijk 10-01-1857, veehouder, landbouwer, ov. Loendersloot 04-10-1950, tr. Muiden 01-05-1885 Antje Post, geb. Muiderberg 25-06-1859, ov. Loendersloot 21-10-1936, dr. van Hendrik Post en Trijntje Roodhart
3. Cornelis van Ekris, geb. Maartensdijk 01-08-1858, ov. Maartensdijk 18-02-1859
4. Jannetje van Ekris, geb. Maartensdijk 15-04-1860, tr. Maartensdijk 04-04-1888 Cornelis Post, geb. Muiden 1857, dr. van Hendrik Post en Trijntje Roodhart
5. Cornelia van Ekris, geb. Maartensdijk 19-05-1862, tr. Maartensdijk 05-04-1882 Marinus Anne Wilhelmus Verstegen, geb. Deil 1860, zn. van Jan Willem Verstegen en Elizabeth Pietronella Hendrika Will. de Vlugt
6. Gerritje van Ekris, geb. 07-08-1863, ov. De Bilt 15-09-1948, tr. Maartensdijk 11-04-1889 Florus van Dijk, geb. Zeist 26-08-1847, ov. Zeist 03-04-1926, zn. van Gijsbert van Dijk en Gerrigje Oskamp
7. Cornelis van Ekris, geb. Maartensdijk 27-08-1864
8. Cornelis van Ekris, geb. Maartensdijk 22-12-1865, volgt VIIa
9. Maria van Ekris, geb. Maartensdijk 12-11-1867, ov. De Bilt 19-03-1944, tr. Maartensdijk 18-02-1897 Jan Spinhoven, geb. Utrecht 1867, ov. De Bilt 02-07-1936, zn. van Nicolaas Spinhoven en Teuntje Oskam
10. Gerrit van Ekris, geb. Maartensdijk 15-06-1869, veehouder, ov. Maartensdijk 19-06-1940, tr. Maartensdijk 16-08-1894 Aartje Bos, geb. Maartensdijk 21-07-1871, dr. van Teunis Bos en Aartje Floor
11. Adriana van Ekris, geb. Maartensdijk 03-10-1870, ov. Maartensdijk 10-12-1870
12. Jacob van Ekris, geb. Maartensdijk 29-11-1872, volgt VIIb
13. Teunis van Ekris, geb. Maartensdijk 06-03-1874, ov. Maartensdijk 23-03-1874
14. Reijertje van Ekris, geb. Maartensdijk 22-01-1876, ov. Vleuten 27-09-1937, tr. Maartensdijk 25-04-1907 Nicolaas van Eck, geb. Zeist 20-12-1876, ov. Vleuten 12-02-1946, zn. van Gijsbertus van Eck en Hendrika Lagerweij

VIIa
Cornelis van Ekris, geb. Maartensdijk 22-12-1865, landbouwer op Groot Huistede ook wel genaamd Leeuwenstein, ov. Woudenberg 13-10-1941, tr. Zeist 27-02-1896 Gerrigje van Dijk, geb. Zeist 02-12-1861, ov. Woudenberg 11-05-1941, dr. van Gijsbertus van Dijk en Gerrigje Oskamp
Uit dit huw.:
1. Gerrit van Ekris, geb. Maartensdijk 18-06-1897, tr. Stoutenburg 10-05-1928 Engelina van Doorn, geb. Stoutenburg 08-05-1900, dr. van Jan van Doorn en Anna Dorrestijn
Uit dit huw. o.a.
1. Jan van Ekris, geb. Woudenberg 1938, ov. Woudenberg 22-07-1938

 

2. Gerritje Gijsberta van Ekris, geb. Woudenberg 16-11-1901, tr. Woudenberg 19-11-1925 Jan van Oosterom, geb. Baarn 05-01-1893, ov. Lage Vuursche 05-12-1970, zn. van Willem van Oosterom en Cornelia Seldenrijk

VIIb
Jacob van Ekris, geb. Maartensdijk 29-11-1872, caféhouder te Scherpenzeel, ov. Scherpenzeel 02-12-1972, tr. Houten 02-05-1907 Alida Elisabeth van der Grift, geb. Houten 04-11-1875, ov. Scherpenzeel 22-10-1956, dr. van Dirk van der Grift en Jannigje de Wit
                Lidm. Scherpenzeel: Jacob van Ekris, met attestatie van Maartensdijk 03-12-1925.

 

Uit dit huw.:
1. Jannetje Cornelia van Ekris, geb. Maartensdijk 03-02-1908, ov. Amersfoort 15-06-1981, tr. Scherpenzeel en in de Grote Kerk 01-02-1935 Melis Veldhuizen, geb. Amerongen 03-06-1906, landbouwer, zn. van Jan Veldhuizen en Grietje van Grootveld
2. Teuntje Jacoba van Ekris, geb. Maartensdijk 14-08-1909, tr. Scherpenzeel
24-05-1934 Gerrit Mastenbroek, geb. Barneveld 02-07-1907, timmerman, zn. van Jan Mastenbroek en Gerrigje van Maanen
3. Gerrit
van Ekris, geb. Maartensdijk 01-09-1910, ov. Scherpenzeel 27-11-1989, melkhandelaar, caféhouder in De Prins, tr. (1) Scherpenzeel 23-04-1942 Santje Veldhuizen, geb. Woudenberg 25-12-1917, ged. in de Grote Kerk 10-03-1918, ov. Amsterdam 11-01-1965, dr. van Jan Jakob Veldhuizen en Teuntje Blaauwendraad/Pater, tr. (2) Scherpenzeel 18-06-1970 Martha Johanna van Sonderen, ov. Amersfoort 30-07-1989

 

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1899: Santje Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Woudenberg april 1899, met attestatie van Woudenberg 03-12-1901, met attestatie vertrokken naar Woubrugge dec. 1955, met attestatie van Woubrugge 15-04-1958.

 

Uit dit huw.:
1. Teuntje
van Ekris, geb. Scherpenzeel 06-02-1943, tr. 06-12-1963 W. Mandersloot
2. Jacob van Ekris, geb. Scherpenzeel 02-01-1945, tr. Barneveld 23-04-1970 Hendrika Marianne van de Heuvel, geb. Barneveld 14-09-1946

 

            Uit dit huw.:
1. Jacob Gerrit van Ekris, geb. Barneveld 14-04-1971
2. Marinus Cornelis van Ekris, geb. Scherpenzeel 11-11-1975
3. Gerrit van Ekris, geb. Scherpenzeel 13-06-1951, tr. Zeist 11-07-1974 G.C. van Valkengoed

4. Dirk Jacob van Ekris, geb. Maartensdijk 03-12-1911, garagehouder te Scherpenzeel, ov. Amersfoort 04-02-1979, tr. Woudenberg 17-11-1938 Hendrika Wolfswinkel, geb. Woudenberg 19-12-1914, dr. van Gerrit Wolfswinkel en Gerritje van de Pol
Uit dit huw.:

 

1. Alida Jacoba van Ekris, geb./ged. Scherpenzeel 01-03/21-05-1939, tr. Scherpenzeel 30-11-1961, gescheiden van Jan Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 26-09/24-12-1939, zn. van Jacob Inkenhaag en Willemina van Rootselaar
2. Gerrit
van Ekris, geb./ged. Scherpenzeel 07-04/29-06-1941, tr. Scherpenzeel 25-11-1964 Cornelia Willemina Maria Huijbers, geb. Amersfoort 05-09-1943

 

Uit dit huw.:
1. Marika Hendrika Gerarda Maria
van Ekris, geb. Scherpenzeel 05-09-1965
2. Frans van Ekris, geb. Scherpenzeel 25-11-1966

 

3. Jacob van Ekris, geb./ged. Scherpenzeel 19-11-1943/30-01-1944, tr. Scherpenzeel Dina Elisabeth Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 07-06-1947/29-02-1948, dr. van Frans Wagensveld en Dina Elisabeth Gaasbeek

 

Uit dit huw.:
1. Dirk Jacob
van Ekris, geb. Scherpenzeel 26-03-1972
2. Dina Elisabeth van Ekris, geb. 22-02-1974

4. Dirk Jacob
van Ekris, geb. Scherpenzeel 04-06-1950, tr. Breskens 17-07-1970 Jacoba Johanna Verduijn, geb. Breskens 11-05-1950
Uit dit huw.:
1. Suzanna Jacoba Maria
van Ekris, geb. Scherpenzeel 01-11-1970
2. Jacoba Johanna van Ekris, geb. Amersfoort 27-10-1974
3. Hendrike van Ekris, geb. Amersfoort 27-10-1974

 

5. Gerda van Ekris, geb. Scherpenzeel 28-09-1952, tr. Hoevelaken 14-03-1972 Jan Wolter van de Brink, geb. Scherpenzeel 06-07-1952
6. Hendrik van Ekris, geb. Scherpenzeel 02-09-1954, tr. Veenendaal 04-11-1977 Geertruida Hendrika van Manen, geb. Veenendaal 27-12-1958
Uit dit huw.:
1. Hendrik Jacob Jeroen van Ekris, geb. Scherpenzeel 17-12-1978
2. Wilhelmina Hendrika K. van Ekris, geb. Scherpenzeel 13-12-1980
3. Wendy van Ekris, geb. Amersfoort 22-11-1985

 

5. doodgeb. meisje, ov. Maartensdijk 29-05-1913

 

Vb
Kors van Ekris, geb. Maartensdijk 12-11-1786, landbouwer op Gardenweerd, ov. Maartensdijk 28-11-1862, tr. Maartensdijk 17-09-1814 Cornelia van Mansum, geb. Maartensdijk 26-02-1795, ov. Maartensdijk 08-03-1869, dr. van Jan van Mansum en Teuntje Hol
Uit dit huw.:
1. Teuntje van Ekris, geb. Maartensdijk 10-03-1815, ov. Maartensdijk 07-07-1871, tr. Maartensdijk 09-10-1835 Cornelis Versteeg, geb. Maartensdijk 1805, landbouwer, ov. Tienhoven 09-02-1881, zn. van Jorden Versteeg en Jannigje van Maurik
2. Cornelia van Ekris, geb. Maartensdijk 01-12-1816, ov. Maartensdijk 19-07-1841, tr. Maartensdijk 24-04-1840 Jacob Beek, geb. Lunteren 27-08-1815, ov. Soest 13-09-1908, zn. van Teunis Jacobsen Beek en Maartje Cornelissen Kap. Jacob Beek, tr. (2) Maartensdijk 03-05-1844 Jannetje de Kruijff, geb. Maartensdijk 09-04-1822, ov. Soest 02-05-1896, dr. van Gijsbert de Kruijff en Mijntje Drieënhuijsen
3. Jan van Ekris, geb. Maartensdijk 23-09-1818, ov. Maartensdijk 24-10-1818
4. Jannetje van Ekris, geb. Maartensdijk 14-12-1819, ov. Kapel-Avezaath (Zoelen) 24-01-1891, tr. Maartensdijk 11-08-1843 Cornelis van Zijtveld, geb. Maartensdijk 20-12-1821, ov. Kapel-Avezaath (Zoelen) 12-12-1906, landbouwer, zn. van Dirk van Zijtveld en Cornelia Hootsen
5. Gerrit van Ekris, geb. Maartensdijk 14-07-1822
6. Jan van Ekris, geb. Maartensdijk 01-11-1824, volgt VIb
7. Hendrikje van Ekris, geb. Maartensdijk 18-03-1830, ov. Maartensdijk 20-04-1830
8. Hendrikje van Ekris, geb. Maartensdijk 21-01-1834, ov. Maartensdijk 10-09-1866, tr. Maartensdijk 10-08-1860 Jacob Haarman, geb. Maartensdijk 17-09-1831, landbouwer, ov. Maartensdijk 29-07-1897, zn. van Teunis Haarman en Helena van de Brul

VIb
Jan van Ekris, geb. Maartensdijk 14-07-1822, landbouwer, ov. Maartensdijk 24-08-1886 (door de bliksem getroffen), tr. Maartensdijk 12-06-1846 Adriana Spelt, geb. Groenekan (Maartensdijk) 10-08-1825, ov. De Bilt 05-10-1903, dr. van Cornelis Spelt en Jannigje Bosch
Uit dit huw. o.a.
1. Kors van Ekris, geb. Maartensdijk 24-10-1846, ov. Maartensdijk 03-03-1847
2. Kors van Ekris, geb. Maartensdijk 28-11-1847, landbouwer, ov. Maartensdijk 17-01-1933, tr. Maartensdijk 10-05-1894 Grietje Stitseler, geb. Barneveld 28-05-1858, ov. Maartensdijk 27-03-1933, dr. van Hendrik Stitseler en Maartje van Essen
3. Cornelis van Ekris, geb. Maartensdijk 27-02-1849, volgt VIIc
4. Cornelia van Ekris, geb. Maartensdijk 02-08-1850, ov. De Bilt 17-11-1882, tr. Maartensdijk 04-03-1874 Gerrit van der Krol, geb. De Bilt 14-11-1840, landbouwer, zn. van Willem van der Krol en Maria Hoevelaken. Gerrit van der Krol, tr. (2) Maartensdijk 02-12-1896 zijn schoonzuster Hendrika van Ekris, geb. Maartensdijk 29-01-1860, ov. Maartensdijk 15-07-1945
5. Jannetje van Ekris, geb. Maartensdijk 30-07-1852, ov. Willeskop 20-02-1891, tr. Maartensdijk 04-12-1884 Jan Ariese Bos, geb. Willeskop 20-07-1850, landbouwer, ov. Montfoort 06-12-1915, zn. van Jan Jansen Bos en Teuntje Verweij. Jan Bos, tr. (2) Willeskop 15-03-1893 Adriana Maria van der Vlist, geb. Benschop 10-05-1863, ov. Willeskop 25-05-1944, dr. van Teunis van der Vlist en Aaltje Schep
6. Gerrit van Ekris, geb. Maartensdijk 26-09-1853
7. Jan van Ekris, geb. Maartensdijk 12-11-1854, ov. Maartensdijk 02-05-1856
8. Adriana van Ekris, geb. Maartensdijk 07-06-1856, ov. Utrecht 31-03-1888, ongehuwd
9. Hendrikje van Ekris, geb. Maartensdijk 13-07-1857, ov. Maartensdijk 16-09-1857
10. Jan van Ekris, geb. Maartensdijk 03-09-1858
11. Hendrika van Ekris, geb. Maartensdijk 29-01-1860, ov. Maartensdijk 15-07-1945,  tr. Maartensdijk 02-12-1896 haar zwager Gerrit van der Krol, geb. De Bilt 14-11-1840, landbouwer, zn. van Willem van der Krol en Maria Hoevelaken
12. Hendrikus van Ekris, geb. Maartensdijk 04-10-1862, ov. Maartensdijk 21-12-1862

VIIc
Cornelis van Ekris, geb. Maartensdijk 27-02-1849, landbouwer, ov. Scherpenzeel 05-10-1932, begr. Glashorst, graf nr. 441, tr. Baarn 26-04-1883 Marretje Seldenrijk, geb. Baarn 18-07-1859, ov. Woudenberg 11-12-1940, dr. van Teunis Seldenrijk en Maria Antonia Lam

 

Lidm. Scherpenzeel: Cornelis van Ekris en Marretje Seldenrijk, met attestatie van Hoogland april 1906.

 

Uit dit huw.:
1. Adriana van Ekris, geb. Achttienhoven 09-03-1884, ov. Ermelo 21-09-1958, tr. Scherpenzeel
30-11-1916 Pieter van Oosterom, geb. Baarn 05-04-1882, landbouwer, ov. Ede 22-01-1943, zn. van Willem van Oosterom en Cornelia Seldenrijk

 

Lidm. Scherpenzeel: Adriana van Ekris, met attestatie van Ermelo 03-12-1913, met attestatie vertrokken naar Ede mei 1917.

 

2. Teunis van Ekris, geb. Achttienhoven 02-03-1885, landbouwer te Scherpenzeel, ov. Rhenen 11-10-1968, tr. Scherpenzeel 25-02-1915 Aaltje Wolswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 12-09/30-10-1888, ov. Veenendaal 22-03-1970, dr. van Cornelis Wolswinkel en Maartje Apeldoorn
                Vertrokken naar Hoevelaken, later naar Woudenberg.

 

3. Maria Anthonia van Ekris, geb. Achttienhoven 20-08-1886, ov. Loosdrecht 22-04-1961, tr. Scherpenzeel  29-10-1914 Gijsbertus van den Bunt, geb. Maartensdijk 19-06-1887, landbouwer, ov. Utrecht 07-04-1949, zn. van Jochem van den Bunt en Judith Floor
4. Jannetje van Ekris, geb. Achttienhoven 03-01-1888, ov. Zwammerdam 13-03-1959, tr. Scherpenzeel  28-08-1913 Jan Verburg, wed. Marrigje Verduijn, landbouwer, geb. Nieuwkoop 07-02-1875, landbouwer, ov. Zwammerdam 04-06-1957, zn. van Jan Verburg en Geertje Verduijn
                Vertrokken naar Nieuwkoop onder Bodegraven.

 

5. Cornelia van Ekris, geb. Achttienhoven 03-05-1891, ov. Woudenberg 09-02-1965, tr. Scherpenzeel 05-12-1918 Karel Versteeg, geb. Woudenberg 18-10-1881, landbouwer, ov. Woudenberg 09-07-1945, zn. van Albertus Versteeg en Geertruida Wilhelmina van de Lagemaat

 

Lidm. Scherpenzeel: Cornelia van Ekris, met attestatie van Woudenberg december 1911.

 

6. Jan van Ekris, geb. Achttienhoven 12-10-1892, ov. Ede 19-03-1968, tr. (1) Ede 18-03-1932 Elisabeth van Butselaar, geb. Ede 01-08-1904, ov. Ede 23-06-1947, tr. (2) Ede 17-08-1950 Maria Hulshof, geb. Ede 11-08-1899
7. Marretje van Ekris, geb. Achttienhoven 12-04-1895, ov. Rietveld (ingeschr. te Scherpenzeel) 16-06-1940, begr. Glashorst, graf nr. 166, tr. Scherpenzeel Gerrit van Setten, geb. Scherpenzeel 12-12-1889, winkelier, koopman, graanhandelaar, ov. Amersfoort 11-08-1967, zn. van Wilhelm Marinus van Setten en Elisabeth van Leersum. Gerrit van Setten, tr. (2) Scherpenzeel 20-03-1941 zijn dubbele schoonzuster Corrigia Margaretha van Ekris, wed. Wilhelm Marinus van Setten
8. Cornelis van Ekris, geb. Achttienhoven 21-09-1896, melkhandelaar, ov. Rotterdam 17-09-1959, tr. Ede 13-11-1929 Evertje Mulder, geb. Ede 28-03-1901
9. Hendrika van Ekris, geb. Baarn 01-04-1898, tr. Scherpenzeel  13-01-1921 Willem Jan van Harten, geb. Woudenberg 22-05-1891, molenaar, ov. Barneveld 27-09-1972, zn. van Willem van Harten en Hendrika Boshuis
10. Pieter van Ekris, geb. Baarn 04-01-1900, ov. Woudenberg 23-04-1945 (op een landmijn gelopen), ongehuwd
11. Corrigia Margaretha van Ekris, geb. Hoogland 06-03-1905, ov. Amersfoort 30-06-1983tr. (1) Scherpenzeel 28-11-1929 Wilhelm Marinus van Setten, geb. Scherpenzeel 29-06-1905, ged. in de Geref Kerk 23-07-1905, winkelier, kruidenier, winkelbediende, ov. Scherpenzeel 30-01-1940, tr. (2) Scherpenzeel 20-03-1941 haar zwager Gerrit van Setten, wed. Marretje van Ekris, geb. Scherpenzeel 12-12-1889, winkelier, koopman, graanhandelaar, ov. Amersfoort 11-08-1967, zn. van Wilhelm Marinus van Setten en Elisabeth van Leersum

Ekeris (6)

I
Claes Evertsz, ov. voor 1648, tr. NN

 

In 1621 verkoopt Henrick Bruijnen, voor de helft en Egbert Beniannis Janszoonen voor de andere helft aan Clas Evertssz een woning in de Breestraat (Transportregisters 436-15; 11-05-1621).
In 1633 wordt Claes Evertsz, bouwman, genoemd als belending van een woning aan de Bredestraat te Amersfoort (Transportregisters 436-17; 11-10-1633).
In 1648 worden de kinderen van Claes Evertsz te Woudenberg genoemd als belending van een woning aan de Breedestraat te Amersfoort (Transportregisters 436-21; 19-08-1648).
Arrisge Aerts, gehuwd met Evert Claes, won. Woudenberg; Henrickge Meyns, jd, won. Derthuysen, mede nagelaten dochter van Meyns Claes; Wouter Jans, won. Derthuysen, voor hemzelf en voor zijn vrouw Willemtje Meyns, mede dochter van Meyns Claes; Aert Morren, won. Derthuysen, zich sterk makende voor Claes Meynszn en Jan Meynszn, uitlandige zonen van Claes Meyns. Allen zijn mede-erfgenamen van Claes Everts, hun schoonvader en bestevader (= grootvader). Zij machtigen Evert Claeszn., hun man en oom ten behoeve van Catharina Hermans van Meeckeren, jongedochter en haar erfgenamen vanwegen een portie van een woning in de Breedestraat, belend door Burgemeester Draeckenburgh en Oth Aries van Schuyck (of Schayck) (Not. A. v. Brinckesteyn AT015a001, fol. 32; 16-03-1670).
Evert Claasz, won. Woudenberg x Arrisie Aerts, Henrikje Meijnz, j.d. won. Darthuizen, een mede nagelaten dochter van Meijns Claas. Wouter Jans x Willemtje Meijns, ook een dochter van Meijns Claasz, en Aert Morren, mede won. aldaar, die zich mede sterck maakte voor Claas en Jan Meijnz uitlandige zoons van Meijns Claasz, tezamen mede erfgenamen van Claas Everts hun resp. schoonvader en grootvader, mitsgaders de voornoemde Evert Claasz en Jan Meeusz tot Woudenberg won, als mombers van de twee onmondige kinderen van Grietje Claas, mede-erfgenaam van Claas Everts, verkopen aan Catharina Hermans van Mekeren een woning in de Bredestraat. [Amersfoort, transporten 436-27; 27-03-1670).

 

Uit dit huw.:
1. Evert Claesz, volgt II
2. Meijns Claesz, ov. voor 1670, tr. Beatrix Rijcks

 

In 1646 wordt Biatrix x Meijns Colaesz/Claesz door Willem Lubbertsz aangeklaagd wegens kwaadsprekerij van Beatrix dat Willem een koe, die hij van haar man had gekocht, met geweld uit de stal had gehaald. Borg voor Beatrix: Sander Huijbertsz (Recht. Arch. Scherpenzeel 2; fol. 234-238; 09/30-11-1646).
Uit dit huw.:
1. Claes Meijnsz, ged. Scherpenzeel 12-07-1640
                In 1670 uitlandig.
2. Willemtje Meijns, ged. Scherpenzeel 11-12-1642, tr. Wouter Jans Westeneng
                In 1670 wonen zij in Darthuizen

            3. Jan Meijnsz, ged. Scherpenzeel 26-09-1647
                               In 1670 uitlandig.
            4. Henrickje Meijns, ged. Scherpenzeel 11-08-1650
                               In 1670 als jd, won. Darthuizen.
3. Grietje Claes, tr. (1) Steven Wolfsen, tr. (2) Arris Meeuwsz


II
Evert Claesz, ov. voor 1686, tr. Arrisge Aerts

 

In 1653 wordt Evert Claesz genoemd in het Slaperdijksgeldregister (blz. 12).
In 1686,1696, 1706, 1716, 1719 en 1725 zijn de erfgenamen van Evert Claasz eigenaar van 8 morgen land op Ekris. (Oudschildgeld Woudenberg 4c).

 

Uit dit huw.:
1. Claes Evertsz, volgt III
2. Hendrik Evertsen, landbouwer op Klein Landaas, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 21-08-1681 Jannitgen Everts van Davelaer, wed. Hendrick Jansen, dr. van Evert Hendricksen en Roelofje Jans. Jannitgen Everts van Davelaer, tr. (3) Scherpenzeel (otr. Woudenberg) 21-10-1694 Jan Willemsen van Neerwoud, won. Kleijn Landaes

 

In 1681 wordt Hendrick Everts genoemd als getuige bij huwelijk van Maeijtje Everts met Teunis  Jansen.
In 1686 is Hendrik Evertse
n bruiker van Klein Landaes. Eigenaars zijn de Armen van Poth te Amersfoort (Oudschildgeld Woudenberg nr. 19).
In 1693 in het haardstedegeld van Woudenberg blijkt hij al overleden.
In1697 heeft Hendrik Evertse
n nog enkele onmondige kinderen. (Dorpsgerecht Doorn 528; 10-08-1697).

 

3. Maagje Everts, ov. 19-07-1706, tr. Woudenberg 31-07-1681Teunis Jansz, in de Legeweij, wed. Jantje Jans
                Lidm. Scherpenzeel  30-05-1680: Marije Everts, jd, won. Wittenberg, met attestatie van Woudenberg.

 

4. Grietje Everts, geb. Woudenberg ca 1672, ov./begr. Doorn 28-04/05-05-1697, tr. Doorn 12-04-1696 Rochus (Petersz?) van den Meer.

 

Lidm. reg. Woudenberg 1690: Grietje Everts, met attestatie vertrokken naar Doorn.
Compareerden voorden Gerechte van Doorn Claes Evertsz, Teunis Janse als in huwel[ijck] hebbende Maechje Everts, ende Sander Francen als getrouwt hebbende, Willemijntjen Everts, te samen voor haer selven, ende noch als mombers over de onmundige kinderen van Hendrick Everts alle Erfgenamen van grietjen everts ter eenre, ende Rochus van Meer wedr ende Boedelharder vande voorn[oemde] Grietje Everts ter andere sijde, te kennen gevende dat de voornoemde grietjen everts op den 28e Aprill deses Jaers 1697 deser werelt is comen te ov[er]lijden, nalaten[de] tot haer weduwenaer ende boedelharder den laetsten Compnt, ende tot hare Erfgen[amen] de eerste Compnten, ende hebben sijlieden naer rijpe examinatie van[den] staet des boedels vande voornde rochus van Meer ende sijn ov[er]leden huijsvrouw door intercessie van goede vrienden met den anderen geaccordeert in manieren hier naer volgen[de] alse dat de eerste compnten als erfgen[amen] vande voornoemde Grietje Everts naer haer sullen nemen alle de effecten de boedels bij haer nagelaten, breder bij Jnventrs geexpresseert, gene vandien uijtgesondert, behalven het voordeel hem competeren[de], gereet gelt, ses tinne tafelborden, en des laetsten compnts moff, alsmede de goude haernaelt en witte rock aen Maria Roeloffs van Achterberch bij de voorn[oemde] Grietje Everts in Extinctie van haer diensten besproocken, waer tegens sijlieden eerste compnten aende laetste compnt beloven te voldoen een somme van een hondert tachtigh gul[den] te betalen hondert gulden op Corsmis aenstaende deses Jaers 1697 ende de alsdan resterende tachtigh gul[den] op meij des aenstaende Jaers 1698 vorders beloven sijlieden eerste Compnten den laetsten Compnt aff te houden van alle lasten des boedels gene vandien uijtgesondert alsmede van vijftigh gul[den] bij de voornde Grietje Everts zar aen[den] Diaconie alhier tot Doorn besproocken dewelcke sijlieden bij desen beloven op victoris aenstaende te voldoen ende den laetsten Comparant daer van te jndemneren cost ende schadeloos te houden, onder welcke lasten mede begrepen sijn, den betaelden rouw bij Jnvents gemelt, ’t welck den laetsten Compnt heeft betaelt, tot nacominge deses verbinden partijen Compnten hare personen ende goederen deselve onderwerpende den Ed: Hove van Utrecht ende allen anderen heren hoven rechteren ende Gerechten, Versoeckende hier van acte die is dese, Aldus gedaen ende gepast voor Adriaen van Ossenberch Schout, Harmen van Holten, en Pieter Bus Schepenen op den 10e Aug: 1697
Mij present sectrs: J:V:Dam
In margine van deze acte staat: Copie Ontfangen bij mijn Ondergesz uijt handen vande Erfgen[amen] van grietjen everts de so[mm]e v[an] een hondert gul[den] in voldoe[ninge] vanden eersten termijn in dese bovenstaen[de] accoorde begrepen, ende in minderinge van[den] selven een hondert tachtigh gulden act[um] Doorn den 2e Jary 1698 ende was ondert Rochus van Meer, Copie Ontfangen bij mijn Ondergess: Rochus van Meer uijt handen als boven de somme van tachtigh gul[den] als resten in voldoe van[den] desen uijtcoop, Actum Doorn den 23e April 1702 ende was ondertt Rochus van Meer (Dorpsgerechten Doorn 528, 529 en 534; 10-08-1697).
Geen kinderen.

 

5. Willemijntje Everts, van Ekris, tr. Scherpenzeel 05-11-1676 Aelbert Petersen, op Wittenberg, ov. voor 1689, zn. van Peter Teunissen van Wittenberg en Barbara NN, tr. (2) Scherpenzeel 05-11-1693 Sander Franssen ‘langh gewoond hebbende op Bruijnhorst’

III
Claes Evertsz, van Kleijn Brandtaes (Landaes?), tr. Woudenberg 06-02-1687 Willemijntje Errissen, van Woudenberg

 

In 1676 is Claes Evertsen getuige bij het huwelijk van zijn zuster Willemijntje.
In 1696, 1706, 1716, 1719 en 1725 is Claas Evertsen buiker en in 1735 eigenaar en bruiker van 8 morgen land op Ekris. In 1745 in zijn weduwe eigenaar en bruiker (Oudschildgeld Woudenberg 4c).
In 1696, 1706, 1716, 1719 en 1725 is Claas Evertsen buiker en in 1735 eigenaar en bruiker van 1 ¾ morgen land op Klein Groenewoude. In 1745 in zijn weduwe eigenaar en bruiker (Oudschildgeld Woudenberg 44b).
In 1696, 1706, 1716, 1719 en 1725 is Claas Evertsen buiker en in 1735 eigenaar en bruiker van 6 morgen land op Ekris. In 1745 in zijn weduwe eigenaar en bruiker (Oudschildgeld Woudenberg 85a).
In 1696, 1706, 1716, 1719 en 1725 en 1735 is Claas Evertsen buiker en in 1735 eigenaar en bruiker van 6 morgen land op Ekris. In 1745 in zijn weduwe eigenaar en bruiker (Oudschildgeld Woudenberg 87).
De erfgenamen van Jantje Cornelis verzoeken taxatie van de helft van een zestiende deel van 10 morgen land op Ekeris. Gebruikt door Claas Evertsen. Geschat op 40 gulden. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 84; 01-11-1728).
Registratie van een verkoop voor Frederik Adriaan, baron van Rheede, vrijheer van Renswoude en Emminckhuijsen. Willem Lagerweij, secretaris van Woudenberg en Geerestein, schout van Overlangbroek namens Maasje Gijsbertsen, wed. Aart Jansen; namens Aart van Leersum, Willem Suurhorst en zijn vrouw Geertruij van Leersum, David Holswilders en zijn vrouw Lucretia van Leersum, erfgenamen van hun oom Aart Jansen verkoopt aan Klaas Evertsen 1 ¾ morgen land, genaamd Ekeris. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 127, 127vo; 26-02-1732).
In 1735 is Claas Evertsen eigenaar en bruiker van 1 ¾ morgen land op Klein Groenewoude. In 1745 in zijn weduwe eigenaar en bruiker (Oudschildgeld Woudenberg 54b2).

 

Uit dit huw.:
1. Merritje Claassen, ged. Woudenberg 22-01-1688, get. Willemijntje Aarts
2. Erris Claassen, ged. Woudenberg 26-02-1693, get. Fransje Peters, volgt IVa
3. Grietje Claassen, ged. Woudenberg 08-01-1699, get. Fransje Peters
4. Hendrik Claasz van Ekris, ged. Woudenberg 16-10-1701, get. Neeltje Anthonissen, volgt IVb
5. Evert Claasz van Ekris
               

Genoemd als getuige bij het huw. van zijn broer Hendrik in Scherpenzeel 1747.
In 1762 laten Hendrik Claassen van Ekeris, wed. Hilligje Cornelissen van Dashorst en Evert Claassen van Ekeris, beiden won. op Ekeris hun testament op de langstlevende maken (Not. H. Lagerweij, Utrecht, UT209a001, nr. 138; 20-02-1762). In 1763 wordt dit testament door Evert bekrachtigt (Not. H. Lagerweij, Utrecht, UT209a001, nr. 142; 21-11-1763).

 


IVa
Erris Claassen, ged. Woudenberg 26-02-1693, tr. Woudenberg 25-10-1722 Cornelia
Jans van Ginkel, ged. Woudenberg 27-01-1697, dr. van Jan Thijsz van Ginkel en Merritje Lamberts Lagerweij

 

In 1749 en 1751 is Cornelia Jans van Ginkel doopgetuige bij twee kinderen van haar dochter Maria.
Uit dit huw.:
1. Willemijntje Errissen van Ekeris, ged. Woudenberg 15-08-1723, ov. Woudenberg 30-01-1814, tr. Leersum (otr. Woudenberg) 04-05-1766 Hendrik van Leeuwen, wed. Petronella Robberts van ´t Ederveen, won. Geerestein
                Lidm Woudenberg 18-04-1753: Willemeijntie Errisz van Ekeris.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Willemijntje Errisd van Ekeris, wed. H. van Leeuwen.

 

2. Maria Errissen van Ekris, ged. Woudenberg ca. 1724, begr. Woudenberg 05-03-1808, tr. (1) Woudenberg 26-01-1749 Jan Riksz van Egdom, ged. Scherpenzeel 28-11-1706, landbouwer op Egdom het eerste, begr. Woudenberg 03-01-1771, zn. van Rijck Gerritsen en Marritje/Merrigje Jans, tr. (2) Woudenberg 10-11-1771 Willem Jacobsz Verbeek, ged. Scherpenzeel 26-10-1732, op ´t Broek, begr. Woudenberg 29-12-1783, zn. van Jacob Cornelissen en Geertje Arissen
                Lidm. Woudenberg 15-10-1799: Maria van Ekeris hv Willem Jacobsz Verbeek.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Maria van Ekeris wed. W. J. Verbeek.
3. Jan Errissen, ged. Woudenberg 23-06-1726, get. Merritje, jong ov.
4. Errisje Errissen, ged. Woudenberg 14-11-1728, get. Evertje Hendriks, ov. 1771, tr. Woudenberg 16-06-1754 Christoffel Roll, won. Gerestein, ged. Woudenberg 02-01-1718, rademaker, zn. van Jacobus Roll en Antonia van Domselaer

 

Lidm. Woudenberg: Errisje Errisz van Ekeris, met attestatie van Delft 01-04-1754.
In 1755, 1758, 1760 en 1762 is Errisje Errisz van Ekeris doopgetuige bij haar zuster Maria.
Lidm. reg. Woudenberg 1768: Errisje Errisz van Ekeris.

 

5. Jan Errissen, ged. Woudenberg 09-09-1731, get. Maria Jans van Ginkel, begr. Woudenberg 17-12-1791, tr. Leersum 20-03-1763 Fijtje van Soest, ged. Leersum 17-04-1735, begr. Leersum 21-01-1773, dr. van Claas Gerritz van Soest en Jannigje Dirks van Woudenberg

 

In 1778 verkopen Jan Errisse van Ekeris wed Fijgje van Soest als vader en voogd van zijn twee minderjarige kinderen Erris van Ekeris en Jannigje Jans van Ekeris aan Cornelis Peterse van Dashorst en zijn vrouw en hun beide erfgenamen zekere huijzinge, berg, twee schaaphokken een wagenschuur bakoven en een varkenschot hof en hofstede met de bouw- en heijvelden groot 17 morgen te Ginkel. (Dorpsgerecht Leersum 2482; 16-02-1778).
Uit dit huw.:
1. Erris Jansz van Ekeris, ged. Leersum 01-01-1764, tr. (otr. Woudenberg) Leerum 18-11-1804 Errisje van Ginkel, geb. Leersum
2. Klaas Jansz van Ekeris, ged. Leersum 04-08-1765, ov. voor 1778
3. Jannigje Jans van Ekeris, ged. Leersum 16-11-1766

 

6. Klaas Errissen, ged. Woudenberg 05-09-1734, get. Maria Jans van Ginkel, landbouwer op ´t Zandgat, tr. Woudenberg 04-06-1780 Johanna van Ingen, geb. Woudenberg in de Achterstraat, ged. Scherpenzeel 14-10-1753, dr. van Anthonie van Ingen en Johanna van der Vliet

 

In 1781 wordt een acte van indemniteit afgegeven door Woudenberg voor Klaas Errisse van Ekeris en Hanna Teunisse van Ingen. Accordeert met het origineele getekende, ter secretarije van Leersum 1790. Uitgeleverd uit Darthuizen 22-3-1791 (Dorpsgerecht Darthuizen 514; RHC ZOU, arch.nr. 35, inv.nr. 48; 28-12-1781).

 

7. Evert Errisz van Ekeris, ged. Woudenberg 05-05-1737, tr. Woudenberg 25-09-1774 Gerritje Geurtsen, wed. Evert Aertsz, ged. Woudenberg 26-03-1702, dr. van Geurt Arisz en Hendrijn Cornelissen Brom (zie boven)
8. Thijs Errissen, ged. Woudenberg 25-10-1739, get. Aaltje Blotenburg
9. Arris Errissen, ged. Woudenberg 01-01-1741, get. Maria van Ginkel, tr. Goudswaard 10-11-1769 Ariaantje de Ruiter, dr. van Gerrit de Ruiter

IVb
Hendrik Claasz van Ekeris, ged. Woudenberg 16-10-1701, begr. Woudenberg 11-04-1776, tr. (1) Scherpenzeel (otr. Woudenberg) 19-02-1747 Hilletje Cornelissen van Dashorst, ged. Scherpenzeel 26-02-1708, dr. van Cornelis Cornelissen en Marijtje Everts, tr. (2) Woudenberg 03-10-1762 Dirkje Teunissen van de Wetering, ged. Woudenberg 15-04-1736, begr. Woudenberg 17-10-1810, dr. van Teunis Gerritsz van de Wetering en Gerritje Knopper. Dirkje Teunissen van de Wetering, tr. (2) Woudenberg 18-08-1776 Saar Gerritsz Kleinveld, ged. Woudenberg 25-12-1740, begr. Woudenberg 17-07-1804, zn. van Gerrit Gerritsz Kleinveld en Annigje Cornelissen Knopper

 

In 1762 laten Hendrik Claassen van Ekeris, wed. Hilligje Cornelissen van Dashorst en Evert Claassen van Ekeris, beiden won. op Ekeris hun testament op de langstlevende maken (Not. H. Lagerweij, Utrecht, UT209a001, nr. 138; 20-02-1762).
In 1775 is Zaar Gerritsen Kleinveld eigenaar en bruiker van 1 ¾ morgen land op Klein Groenewoude. (Oudschildgeld Woudenberg 44b).
In 1775 is Zaar Gerritsen Kleinveld eigenaar en bruiker van 6 morgen land op Ekris (Oudschildgeld Woudenberg 85a).
In 1775 is Zaar Gerritsen Kleinveld eigenaar en bruiker van 6 morgen land op Ekris (Oudschildgeld Woudenberg 87).
In 1775 is Zaar Gerritsen Kleinveld eigenaar en bruiker van 1 ¾ morgen land op Klein Groenewoude. (Oudschildgeld Woudenberg 54b2).

 

Uit het 2e huw.:
1. Willemijntje Hendriks van Ekeris, ged. Woudenberg 04-09-1763, get. Anna Teunissen van de Wetering, ov. Woudenberg 03-02-1822, ongehuwd
2. Klaas Hendriksz van Ekeris, ged. Woudenberg 08-09-1765, get. Anna Teunissen van de Wetering, volgt V
3. Gerrigje Hendriks van Eekris, ged. Woudenberg 20-04-1767, get. Anna Teunissen van de Wetering, ov. Woudenberg 04-03-1825, tr. Woudenberg 04-11-1804 Willem van Soest, geb. Leusden 1763, landbouwer op Klein Lagerweij, ov. Woudenberg 06-08-1816, zn. van NN en Aaltje Breeschoten
                Lidm. Woudenberg 16-09-1789: Gertje van Ekeris.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Gertje van Ekeris hv W. v. Zoest.

 

4. Evertje Hendriks van Ekeris, ged. Woudenberg 09-04-1769,  ov. Scherpenzeel 29-12-1843, begr. Scherpenzeel 02-01-1844, tr. 1796 Reijer Jansz van Ginkel, wed. Dirkje Jansen, ged. Lunteren 13-07-1738, ov. Woudenberg 10-10-1828, won. Leusden, zn. van Jan Gerritsz van Ginkel en Lijsje/Elisabeth Jans van de Wetering
                Lidm. Woudenberg 22-04-1788: Evertje van Ekeris.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Evertje van Ekeris hv R. Jansen v. Ginkel.

V
Klaas Hendriksz van Ekeris, ged. Woudenberg 08-09-1765 , landbouwer op ´t Veldhuisje, ov. Woudenberg 15-03-1842, tr. Woudenberg 21-01-1815 Maria van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 09/20-04-1788, ov. Woudenberg 08-05-1884, dr. van Cornelis Ariensz/Aartsen van Ekeris
en Hanna Cornelissen van Egdom (zie Ekris (2) IVb6)
                Lidm. Woudenberg 16-09-1789: Klaas van Ekeris.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Klaas van Ekeris.
Lidm. Woudenberg april 1810: Maria Cornelisse van Ekeris.

 

Uit dit huw.:
1. Dirkje van Ekeris, geb. Woudenberg 02-08-1816, ov. Lunteren 05-03-1902, tr. (1) Woudenberg 11-03-1848 Willem Jonker, geb. Epe 12-04-1827, smid, zn. van Hendrik Jonker en Gerritje van den Esschert, tr. (2) Ede 22-11-1851 Gerrit Jan Koops, geb. Ede 1825, smidsknecht, zn. van Lammert Koops en Willemijntje Bussing
2. Cornelis van Ekeris, geb. Woudenberg 16-10-1818, ov. Woudenberg 11-06-1896, ongehuwd
3. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 20-03-1821
4. Johanna van Ekeris, geb. Woudenberg 05-05-1822, ov. Renswoude 19-08-1856, tr. Woudenberg 13-07-1850 Evert van Kolfschoten, geb. Doorn 15-01-1815, zn. van Lammert van Kolfschoten en Jannigje van der Vliet
5. Hendrika van Ekeris, geb. Woudenberg 14-04-1825, ov. Woudenberg 17-01-1911, tr. Woudenberg 13-07-1850 Cornelis van Elven, geb. Nijkerk 26-05-1826, smid, ov. Woudenberg 27-05-1898, zn. van Aris van Elven en Jannetje Visser
6. Hendrik van Ekeris, geb. Woudenberg 22-12-1827, ov. Woudenberg 30-12-1903, ongehuwd
7. Gerritje van Ekeris, geb. Woudenberg 17-04-1831, ov. Woudenberg 30-12-1907, ongehuwd

De naam Van Ekeris van deze tak sterft uit.

Samengesteld door:
Henk van Woudenberg,
september 2012.