Doorweert

De oudste generatie is er dankzij Gijs Hesselink bij gekomen, Hij wees er op dat er in de Nederlandse Leeuw 1975 kolom 145 iets over deze familie stond.

I

Peter Rijcks van Dorreweerd, tr. Gijsbertje Henricksdr, overluid Utrecht 12-01-1644

Uit dit huw.:

1. Derck Peter Rijcken, geb. ca. 1605, volgt II

2. Jan Petersen Dooreweert, van Scherpenzeel, soldaet onder Capt. Coeverden, otr. Amersfoort 07-03-1629 Ghijsbertgen Wouters, van Amersfoort

3. Elisabeth Petersen Dooreweert, van Scherpenzeel, ov. Utrecht 21-01-1656, tr. Utrecht 26-09-1625 Willem Willemsz Lobe, wed. Adriaentje Balthus de Leeuw, schout ten Dom te Utrecht

In 1627 laten Willem Lobe en Elisabeth Petersen Dooreweert hun testament maken. Hierin staan de naam van haar ouders (Not. C. Verduyn, Utrecht; 07-01-1627).

In 1648 laten Willem Lobe en Elisabeth Petersen Dooreweert hun testament maken (Not. G. van Waey, Utrecht; 23-06-1648).

 

II

Derck Peter Rijcken, geb. ca. 1605, tr. Phlipsgen Lubbers

Van 1630-1639 eigenaar van een huis aan het oosteind, 1832: sectie D 421,422. Groot 0.07.40 ha. Hofpacht f 4,75.

Lidm. Scherpenzeel 1634: Derrijck Pieterssen.

In 1640 laten Derck Petersz en Phlipsgen Lubbers hun testament maken (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 87,87vo; 10-10-1640).

In 1642,1643 is Dirck Peters diaken van de Grote kerk in Scherpenzeel.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1657: Derck Petersen.

Uit dit huw.:

1. Peter Dercksen Doorweert, ged. Scherpenzeel 01-01-1639, volgt III

2. NN Dercksen Doorweert, ged. Scherpenzeel 27-08-1643

3. Lubbert Dercksen Doorweert, ged. Scherpenzeel 27-08-1643

 

III

Peter Dercksen Doorweert, ged. Scherpenzeel 01-01-1639, snijder/kleermaker, tr. Scherpenzeel 19-10-1662 Fijgen Theunissen van ‘t Broeck, ov. 13-09-1690, dr. van Theunis Jordensen van ’t Broeck en Fijtien Jacobs

Lidm. Scherpenzeel Pasen 1668: Fijtien Theunis Jordens, hv Peter Dercksen.

Van 1677-1715 eigenaar van een huis aan het oosteind, 1832: sectie D 421,422. Groot 0.07.40 ha. Hofpacht f 4,75.

In 1698 leent Peter Dercksen Doorweert, wed. Fijtjen Anthonissen, op ‘t Broeck 500 gl. aan zijn zoon Anthonij Petersz Doorweert (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 19-09-1698).

In 1703 leent Peter Dercksen Doorweert, wed. Fijtjen Anthonissen van ‘t Broeck 200 gl. van Jan Rijcksen x Marija Jacobsen, op Langelaer. Afgelost 13-04-1714 (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 10-12-1703).

Uit dit huw.

1. Theunis/Anthonij Petersz Doorweert, ged. Scherpenzeel 23-11-1664, volgt IV

2. Cornelis Petersz Doorweert, ged. Scherpenzeel 31-01-1669

3. Philippus Petersz Doorweert, chirurgijn, tr. (1) Scherpenzeel 07-06-1696 Fransjen Arisen van Davelaer, ov. Scherpenzeel 31-12-1704, dr. van Arien/Adriaen Jansz op Groot Davelaer en Aartje Dirks van Overeem, tr. (2) Renswoude (ingesch. te Scherpenzeel) 18-10-1705 Arisje Sandersen, ov. mei 1717, dr. van Sander Arrisz, op de Pol en Jantje Jacobs

In 1698 lenen Anthonij Petersz Doorweert x Anna Teunis van Glashorst 500 gl. van zijn vader Peter Dercksen Doorweert, wed. Fijtjen Anthonissen, op ‘t Broeck en 500 gl. van zijn broer Philippus Petersz Doorweert x Fransjen Arisen volgens boedelscheiding. Peter Dircks Dooreweert krijgt verwin op de landerijen en bijenveld onder Glashorst “met aenbiedinge vande derde en laetste ruijminge sampt in en aenleringe vandien” met belofte het niet verder te bezwaren (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 19-09-1698 en Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol.29; 03-01-1699).

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1699: Philippus Doorewaert met attestatie van Amsterdam.

Lidm. Scherpenzeel 28-05-1699: Fransje Arisen van Davelaar, hv. Philippus Doorewaert

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Philippus Doreweert, chirurgijn en Arisje Sandersen van de Poll.

Uit dit huw.:

1. Cornelis Philipsz Doorweert, ged. Scherpenzeel 27-06-1697

2. Peter Philipsz Doorweert, ged. Scherpenzeel 07-05-1699

3. Peter Philipsz Doorweert, ged. Scherpenzeel 01-09-1700, chirurgijn, tr. Amsterdam (otr. Scherpenzeel 13-03-1723) april 1723 Neeltje Veen, won. Amsterdam

4. Derck Petersz Doorweert, ged. Scherpenzeel 06-06-1675, tr. Rhenen (otr. Scherpenzeel) 14-02-1700 Willemijntje Rijken van Achterbergh

Lidm. Scherpenzeel 16-10-1701: Willemtje Reicken van Achterberghs, hv Derck Petersen Dooreweert, op de Sandbrincker Meeulen.

Uit dit huw.:

1. Fijtje Dirks Doorweert, ged. Scherpenzeel 24-11-1700, op Sambrinck

2. Peter Dirksz Doorweert, ged. Scherpenzeel 19-11-1702, op Sambrinck

 

IV

Theunis/Anthonij Petersz Doorweert, ged. Scherpenzeel 23-11-1664, tr. Scherpenzeel14-06-1691 Anna Teunissen van Glashorst, ged. Scherpenzeel 19-04-1668, dr. van Teunis Aelbertsen van Glashorst en Harmtien Willems van Wolfswinkel

In 1692 worden Antonij Peters Doorweert x Anna Aelberts(!) van Glashorst beleend door opdracht van Aelbert Tonis van Glashorst met een gedeelte land in Glashorst. (Leenbrief niet volledig) (Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 10; tussen 24-09-1689 en 27-01-1692).

In 1693 komt Anthonij Petersen Doorwaert voor op een proces verbaal van visitatie van gewichten van kramers en bakkers (R.A.G.; Huis Enghuizen; archief Westerholt 267 nr. 37; 08-06-1693).

In 1693 is Anthonij Petersen Doorwaert borg voor zijn neef Danis Jordensen van Rontselaer, voor 6 herenponden boete wegens vechten ten huize van Jan Loeft. (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 05-09-1692, 23-01-1693).

In 1694 eist Anthonis Petersen Doorwaert betaling van 5 gulden 18 stuivers van Steven Jansen Hooghlandt en Teunis Willemsen van Rontselaer voor het opgraven van een dam op het land van Glashorst. (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 15-10-1694).

In 1695 worden Anthonij Peters Doreweert x Anna Aelberts(!) van Glashorst beleend door opdracht van Aelbert Antonisen van Glashorst met “een stuck heetvelts, ongeveer 6 mergen groot”; in Glashorst (Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 14; 15-02-1695).

In 1696 eist Conelis Jansen Ouwens betaling 56 gulden 1 stuiver van Anthonij Petersen Doorwaert, voor een perceel hout op Kleijn Landaes, aan hem doorverkocht door Jacob Gijsbertsen. (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 16-11-1696 en 16-11-1696).

In 1698 lenen Anthonij Petersz Doorweert x Anna Teunis van Glashorst 500 gl. van zijn vader Peter Dercksen Doorweert, wed. Fijtjen Anthonissen, op ‘t Broeck en 500 gl. van zijn broer Philippus Petersz Doorweert x Fransjen Arisen volgens boedelscheiding. Peter Dircks Dooreweert krijgt verwin op de landerijen en bijenveld onder Glashorst “met aenbiedinge vande derde en laetste ruijminge sampt in en aenleringe vandien” met belofte het niet verder te bezwaren (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 19-09-1698 en Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol.29; 03-01-1699).

In 1699 verkopenAntonij Peters Doornweert x Anna Teunis(!) van Glashorst aan Hendrick Willem van Westerholt, Heer van Scherpenzeel, “de eijcke wal met heijde en sloten loopende tusschen het erff Glashorst en den Middelwegh van Vlastuijn en beginnende van den Middelwegh soo door het erff Glashorst beijde sijde van de Middelweg, de slooten soo van den Middel(wegh) als langens Vlastuijn loopt tot op den gemenen weg loopende na Woudenbergh en voorts vijff en dertigh treeden breet aen dese sijde van de wal van het heetvelt, gelijck oock vijff en dertigh treden breet van de eijcke wal ende slooten gaende langhst de weg na Woudenbergh”, gekocht op 27-11-1698 (Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 28,30; 02-01-1699).

In 1703 worden Willem van de Vliert x Neeltjen Brouwers beleend door opdracht van Antonij Peters Dooreweert met het heetveld met schuur in Glashorst, gekocht op 19-12-1702 voor 450 gl (Huis Scherpenzeel 143, fol.48; 09-01-1703).

Uit dit huw.:

1. Fijtje Teunissen Doorweert, ged. Scherpenzeel 16-10-1692, tr. Scherpenzeel 04-08-1715 Melchior Jansen van Vierhouten, jm van Scherpenzeel, won. Barneveld, ged. Scherpenzeel 28-03-1694, zn. van Jan Evertsen van Vierhouten en Marijtje Melchiorsen

Lidm. Scherpenzeel 11-06-1719: Melchior Jansen van Vierhouten en Fijtje Doorweert, met attestatie van Barneveld.

2. Annetje Teunissen Doorweert, ged. Scherpenzeel 13-01-1695

3. Cornelia Teunissen Doorweert, ged. Scherpenzeel 10-10-1697

4. Teunis Teunissen Doorweert, ged. Scherpenzeel 07-04-1700

5. Willem Teunissen Doorweert, ged. Scherpenzeel 02-11-1704

6. Antonia Teunissen Doorweert, ged. Scherpenzeel 21-02-1706

 

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

december 2008