Dashorst (Woudenberg)

In de omgeving van Scherpenzeel liggen twee boerderijen die Dashorst heten. De genealogie hieronder vindt haar oorsprong in Groot Dashorst onder Woudenberg, op de grens met Scherpenzeel. Omdat een deel van het grondgebied onder Scherpenzeel lag ontstond er in 1627 een conflict over het afdragen van de gemeentebelasting. Dankzij dit conflict konden de oudste generaties gevonden worden.

Het naastgelegen Klein Dashorst is eeuwenlang een arbeiderswoning geweest. Voor zover bekend is er geen familie Van Dashorst geweest die haar naam aan dit huis heeft ontleend.

I

Goort Jansz, tr. NN

Uit dit huw.:

Pachter van Groot Dashorst.

1. Thonis Goortsz, volgt II

2. Willem Goertsz, geb. ca. 1553

In 1627 leggen Jan Goortsz en zijn broer Willem Goertsz een verklaring af omtrent Het Goor, een Scherpenzeels stuk land dat bij Groot Dashorst hoorde (AE: Superintendenten Kloostergoederen, nr. 3498; 10-12-1627).

3. Jan Goertsz, geb. ca. 1566

In 1627 leggen Jan Goortsz en zijn broer Willem Goertsz een verklaring af omtrent Het Goor, een Scherpenzeels stuk land dat bij Groot Dashorst hoorde (AE: Superintendenten Kloostergoederen, nr. 3498; 10-12-1627).

II

Thonis Goortsz, tr. NN

Pachter van Groot Dashorst 1607-1620.

Uit dit huw.:

1. Goert Toenissen, op Dashorst, tr. Scherpenzeel 25-01-1618 Giertgen Jansen, wed. Jan Gijsbertsz, op Vlastuijn

In 1605 wordt Jan Gijsbertsz, won. Leusden beleend door opdracht van Frans Ammelsz van Schayck met de tiend van Klein Schaik (HUA: St. Paulus 37, fol. 193, 09-03-1605).

Jan Gijsbertsz is pachter van Groot Vlastuin 1605-1619.

In 1615 wordt Geertje, wed. beleend na dode van haar man Jan Gijsbertsz met de tiend van Klein Schaik (HUA; St. Paulus 38, fol. 12vo, 18-03-1615).

Goert Anthonissen is pachter van Groot Vlastuin 1619-1657.

Uit het huw.van Giertgen Jansen en Jan Gijsbertsz:

1. Jan Jansz, ged. Scherpenzeel 08-03-1612

2. Adriaen Jansz

2. Jacob Thonisz, volgt III

3. Jangen Toenissen, op Dashorst, tr. Scherpenzeel 05-05-1616 Cornelis Evertsen, van Doesburg

Uit dit huw.:

1. Evert Cornelissen, ged. Scherpenzeel 12-01-1617

4. Maeijtgen Toenissen, tr. Scherpenzeel (otr. Amersfoort) 07-12-1618 Ellert Teunissen, van Amersfoort

III

Jacob Thonisz, op Dashorst, tr. Scherpenzeel (afk. 15, 22-11-1618) Moijcken Toenissen, van Driebergen

Opm. bij het huw.: “En, nadien sijlieden haesteden, hebben haer attestatie gegeven bij haer predikant bevestight te worden”.

Pachter van Groot Dashorst 1620-1663.

In 1627 wordt Jacob Anthonissen Peer gelast op jaarlijks negen gl. ongeld te betalen van Het Goor, een Scherpenzeels stuk land dat bij Groot Dashorst hoorde (AE: Superintendenten Kloostergoederen, nr. 3498; 10-12-1627).

Uit dit huw.:

1. Teunis Jacobsz

2. Gijsbert Jacobsz, volgt IV

3. Jantje Jacobs, tr. Renswoude 02-02-1679 Meerten Celissen, van Emmikhuisen

4. Maria Jacobs van Dashorst, tr. (1) Claes Jansen, aen de Haer, tr. (2) Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 11-04-1675 Tonis Hendricksen van Kolfschoten, won. Amerongen, zn. van Hendrick Thonisz Colfschoten en Metien Joosten

5. Geertje Jacobs, van Dashorst, won. Amersfoort, tr. Amersfoort RK ´t Zand 03-09-1676 Willem Jacobsz, won. Asschat

In 1676 worden huw. voorw, gemaakt tussen Willem Jacobsz, jm, won. Asschat en Geertgen Jacobs, jd, van Dashorst, geassisteerd door haar broers Theunis Jacobsz, Ghijsbert Jacobsz, Huijgh Jacobsz en zwagers Maris Jacobsz, Thonis Henricksz en haar neef Thonis Gerritsz (AE, AT015b006; 15-07-1676).

6. Huijgh Jacobsz

7. NN, tr. Maris Jacobsz

8.? Aart Jacobsen van Dashorst

In 1701 is Aart Jacobsen van Dashorst getuige bij het huw. van zijn nicht (oomzegster) Evertje Tijmensen van den Brom x Cornelis Willemsen van Brockhuijsen, Scherpenzeel 20-11-1701.

IV

Gijsbert Jacobsz, tr. Scherpenzeel 02-04-1676 Marijke Everts, wed. Jan Hendricksz Coopal, won. Voskuil, dr. van Evert Evertsen. Marijke Everts, tr. (3) Scherpenzeel 13-01-1678 Jorden Roelofs, van ‘t Oude Willer, zn. van Roelof Sandersz en Beatrix Jordens, tr. (4) Scherpenzeel 20-01-1684 Teunis Willemsz, jm van Veenschoten, nu won. Goodswilligen. Teunis Willemsz van Dashorst, tr. (2) Woudenberg 29-11-1716 Lijsbeth Gerrits

In 1682 machtigd Marritgen Everts, won. op Dashorst x Jorden Roeloffsz, wed. Jan Henricksz Coopal, Reijnier van Westrenen, mede-notaris, om namens haar penningen te innen van de erfgenamen van de voornoemde Jan Henricksz of (schoonzoon) Cornelis Henricksz uit naam van de echtgenote, mede-erfgenaam van dezelve, die rest van zeker akkoord 28-11-1679 en 70 gulden die zij voor de erfgenamen verschoten heeft voor salaris (Not. A. van Brinckesteyn AT015 a004, fol 45vo; 24-03-1682).

Teunis Willemsz is pachter van Groot Dashorst 1687-1723.

In 1696 wordt er een akkoord gesloten tussen Teunis Willemsz x Marritje Everts, eerder wed. Jan Hendricks op Voscuijlen, won. Dashorst en de kinderen uit haar 1e huw. met namen Jannetje Jans van Voskuijlen x Cornelis Hendricksz, won. Hamersveld en Reijertje Jans van Voskuijlen. De kinderen zullen 120 gl. betalen van de proceskosten van het proces tegen Sander op de Pol. Waarom het proces ging weten we niet (AT023b001; 20-03-1696).

In 1712 wordt Teunis Willemse, wonende op Dashorst als borg genoemd bij de huw. voorw. van Roelof Jordensen van Dashorst en Hendrikje Hendriks van Billevelt (AE, not. E. Harthoorn; AT027b002;

31-12-1712).

In 1721 is Theunis Willems genomineerde schepen en in 1722 en 1723 schepen van Woudenberg.

Uit het huw. van Gijsbert Jacobsz en Marritje Everts:

1. Gijsbertje Gijsbertsen, ged. Scherpenzeel 07-10-1677, op Dashorst, vader ov.

Uit het huw. van Jorden Roelofsz en Marritje Everts:

2. Roelof Jordensen van Dashorst, ged. Scherpenzeel 02-02-1679, op Dashorst, tr. Woudenberg 02-04-1713 Hendrikje Hendriks van Billevelt

In 1712 worden huw. voorw. gemaakt tussen Roelof Jordensen van Dashorst, mej. jm., won. Woudenberg en Hendrickje Hendriksen van Billevelt, mej. jd. Roelof: erfenis van vader en zijn bezittingen. Hendrickje: haar bezittingen. Borgen: Teunis Willemsen, won. Dashorst en Rijck Aertsz, won. Ronselaer. (AT027b002; 31-12-1712).

3. Evert Jordensen, ged. Scherpenzeel 07-03-1680, op Dashorst

4. Willemtje Jordens, ged. Scherpenzeel 06-11-1681, op Dashorst, vader ov., tr. als jd op Dashorst te Woudenberg 18-03-1708 Jan Hendriksz van Nieuwburch, won. Dashorst

Uit dit huw.:

1. Weimtje Jans, ged. Scherpenzeel 21-10-1708, op Dashorst, tr. Scherpenzeel 01-11-1739 Roelof Aartsz, ged. Scherpenzeel 21-04-1695, op ’t Oude Willer, ov. voor 1765, zn. van Aert Roelofsz, op ’t Oude Willer en Geertje Teunissen

Uit het huw. van Marritje Everts en Teunis Willemsz

5. Willem Teunisz, ged. Scherpenzeel 07-02-1686, op Dashorst

6. Hendrickje Teunissen, ged. Scherpenzeel 03-07-1687, op Dashorst, tr. Woudenberg 07-02-1717 Teunis Dirksz van Barneveld

Van 1744-1755 is Teunis Dirksz van Barneveld bruiker van Dashorst onder Woudenberg. Hendrikje Theunis x Theunis Dirksz, won. (in de kamer op) Groot Romselaar, beloven haar halfzuster ‘Reijertje Jans bej. dr. op Ronselaar’ tot haar dood te verzorgen tegen bet. van haar deel van de tiend uit de Grote Riet en 40 gl. per jaar. Getuige: Rijck Claessen, op Romselaar (Wo001a001; 11-06-1719).

Uit dit huw.:

1. Dirk Teunissen, ged. Scherpenzeel 07-11-1717, in de kamer op Couwenhoven

2. Marijtje Teunissen, ged. Scherpenzeel 20-11-1718, op (Groot) Ronselaar

3. Dirk Teunissen, ged. Scherpenzeel 02-05-1723, in de Agterstraat

4. Dirk Teunissen, ged. Scherpenzeel 30-07-1724, in de Agterstraat

5. Jantje Teunissen, ged. Scherpenzeel 21-07-1726, in de Agterstraat

6. Roelof Teunissen, ged. Scherpenzeel 25-12-1728, in de Agterstraat

7. Dirk Teunissen, ged. Scherpenzeel 01-10-1730, in de Agterstraat

Uit het huw. van Teunis Willemsz van Dashorst en Lijsbeth Gerrits

7. Gerrit Teunissen van Dashorst, ged. Scherpenzeel 12-12-1717, op Dashorst, begr.? Scherpenzeel 22-12-1796

8. Willem Teunissen van Dashorst, ged. Scherpenzeel 02-04-1719, op Dashorst, begr. Scherpenzeel 21-01-1794, tr. Scherpenzeel 01-09-1743 Heiltje Hermans, ged. Scherpenzeel 07-01-1714, op Klein Kolfschoten, begr. Scherpenzeel 26-04-1792, dr. van Hermen Jansz (van Kolfschoten) en Grietje Gerrits

In 1744 krijgt Willem Teunissen van Dashorst een acte van indemniteit van Woudenberg naar Maarn (06-09-1744).

In 1744 krijgt Heiltje Hermans een acte van indemniteit van Scherpenzeel naar Woudenberg (22-05-1744).

In 1747 lenen Willem Teunissen x Heijltjen Hermens f 100,= van Hendrik van Halteren, koopman te Amersfoort. Onderpand: hun huis en schuurberg aan het westeinde van het dorp; oost: Hendrik Spik­horst, west: Willem van Ree. (Recht. Arch. Scherpenzeel 5; 09-03-1747).

Inwoners Scherpenzeel 1749: Willem Teunissen, daghuurder, getrouwd, 1 huis, 2 volwassenen.

Uit dit huw.:

1. Teunis Willemsz van Dashorst, ged. Woudenberg 18-07-1745, get. Gerritje Jochems

2. Grietje Willems van Dashorst, ged. Scherpenzeel 10-03-1748, aen de Smits steegh in Scherpenzeel, ov. Scherpenzeel 25-02-1806, tr. Scherpenzeel 31-12-1798 Evert van Hoevelaken, wed. Adriaantje Tiggelaar, ged. Woudenberg 1728, begr. Scherpenzeel 21-11-1801, ws. zoon van Wulfert Evertsz van Hoevelaken en Lijsje Gerrits de Kruijf

Lidm. Scherpenzeel 16-10-1768: Grietje van Dashorst, met attestatie vertrokken naar

Amersfoort.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771,1772-1774: Grietje van Dashorst, jd.

Lidm. Scherpenzeel: Evert Hoevelaken, met attestatie van Amsterdam 20-03-1800.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Grietje van Dashorst.

9. Meertje Teunissen, ged. Scherpenzeel 25-01-1721, op Dashorst

10. Teunis Teunissen, ged. Scherpenzeel 17-02-1723, op Dashorst

11. Marijtje/Maria Teunissen van Dashorst, ged. Scherpenzeel 10-12-1724, aan de Groep, begr. Scherpenzeel 12-06-1790, tr. Scherpenzeel 02-05-1751 Gerrit Jansz van Overeem, ged. Renswoude 24-08-1721, zn. van Jan Cornelissen van Overeem en Gerritje Gijsberts van Coudijs

12. Cornelis Teunissen, ged. Scherpenzeel 24-08-1727, aan de Groep

13. Petertje Teunissen van Dashorst, ged. Scherpenzeel 06-11-1729, aan de Groep, tr. Scherpenzeel 06-06-1756 Evert Heijmensen Emeleer, geb. Barneveld, zn. van NN en Jantje Everts

 

Dashorst (Renswoude)

De boerderij Groot Dashorst onder Renswoude bestaat nog steeds, maar heet nu De Rouwe Hofstede. J.W. van Maren heeft de onderstaande genealogie grotendeels uitgezocht en gepubliceerd in: Scarpenzele jg. 8 (2000), blz. 15-18. Fragmentgenealogie Van Dashorst.Op internet wordt in deze familie de oorsprong gezien van de familie Geitenbeek.

Nakomelingen van Cornelis Brandsz zouden zich Geitenbeek gaan noemen. Vooralsnog ontbreekt daarvoor ieder bewijs.

Oudste generaties zijn eerder gepubliceerd in Veluwse Geslachten 1995, nr. 2, blz. 99-106. Peel en Van Dashorst, door W.H.M. Nieuwenhuis.

 

I

Cornelis Brandsz, op Groot Dashorst, ov. Renswoude 09-03-1674, tr. Meijnsje Adriaens van Langelaer, ov. Renswoude 16-07-1673, dr. van Adriaen Matheussen van Langelaer en Maijke Fransen van Triest

Lidm. reg. Renswoude 1649: Cornelis Brantsz en zijn vrouw.

Lidm. reg. Renswoude 1652: Cornelis Brantse en Meijnsie Ariaents.

Lidm. reg. Renswoude 1657: Cornelis Brantsen en Meijnsjen Adriaans.

In 1662 koopt Cornelis Brandsz de boerderij Groot Dashorst (Laansma, blz. 32; 18-06-1662).

Lidm. reg. Renswoude 1669: Cornelis Brantsz en Meijnsjen Adriaens.

Uit dit huw.:

1. Brand Cornelissen, ged. Renswoude 1650

Zijn vermoedelijke nakomelingen: zie genealogie Sprakelaar.

2. Peter Cornelissen, volgt II

3. Aris/Arien Cornelissen, op de Rouwe Hofstede onder Renswoude, tr. Veenendaal 13-05-1683 Christine/Stijntje Melissen van Voorthuijzen, won. Veenendaal

Lidm. Renswoude ca. 1690: Stijntje Melis van Voorthuijsen, hv Adriaan Cornelisz, met attestatie vertrokken naar Lunteren.

Lidm. Scherpenzeel: Stijntje Melissen hv Arien Cornelissen, van de Rouwe Hofstede, met attestatie van Lunteren 24-04-1698.

Uit dit huw.:

1. Cornelis Arissen, ged. Renswoude 27-07-1684

2. Aletta Arissen, ged. Renswoude 07-03-1686

3. Melis Gerritsz Arissen, ged. Renswoude 22-01-1688

4. Johannes Arissen, ged. Renswoude 24-11-1689

5. Meijnsje Arissen, ged. Renswoude 14-12-1690

6. Gerrit Arissen, ged. Lunteren 20-08-1693

7. Johannes Arissen, ged. Lunteren 08-09-1695

8. Catharijntje Arissen, ged. Scherpenzeel 05-12-1697, van de Rouwe Hofstede

9. Hendrick Arissen, ged. Scherpenzeel 29-10-1699, van de Rouwe Hofstede

10. Jannetje Arissen, ged. Scherpenzeel 02-07-1702, van de Rouwe Hofstede

4. Teeuwis Cornelissen, ged. Renswoude 16-05-1658

5. Jan Cornelissen, ged. Renswoude 16-05-1658, tr. (1) Doorn (otr. Scherpenzeel) 06-11-1701 Oetje Jansen, van Renswoude, tr. won. Woudenberg (2) Woudenberg 03-04-1707 Rijkje Jans, won. in de Meent te Maarsbergen, tr. als Jan Cornelissen van Maarsbergen (3) Woudenberg 26-10-1721 Hendrikje Claassen, wed. Aart Jacobsz

In 1706 is Jan Cornelisz van de Rouwe Hofstede bruiker van Geitenbeek (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 66).

Uit het 1e huw.:

1. Meinsje Jans van Geitenbeek/Dashorst, ged. Scherpenzeel 06-08-1702, op Geitenbeek, tr. Doorn 26-02-1724 Gijsbert Arrisz Eijkelkamp, van Maarsbergen

2. Cornelis Jans van Dashorst, ged. Scherpenzeel 03-02-1704, op Geitenbeek, ongehuwd

Uit het 2e huw.:

3. Jan Jansz van Geitenbeek, tr. Leersum 11-11-1731 Weintje Aarts Kooij. Weintje Aarts Kooij, won. Maarsbergen, tr. (2) Doorn 26-10-1749 Willem Evertsz, won. Woudenberg

6. Jantje Cornelissen, ged. Renswoude 10-03-1661

7. Hendrick Cornelissen, ged. Renswoude 28-01-1663, tr. Renswoude 17-10-1697 Otje Faessen, ged. Scherpenzeel 25-07-1669, op Engeler, dr. van Faes Janz en Jantien Jansen

Uit dit huw.:

1. Jantje Hendricks, ged. Scherpenzeel 19-12-1697

2. Meinsje Hendricks, ged. Scherpenzeel 24-07-1701, jong ov.

3. Meinsje Hendricks Dashorst, ged. Scherpenzeel 30-10-1707, tr. Woudenberg 18-03-1742 Willem Wouters van de Glint, zn. van Wouter Pelen en Geurtje Willems

In 1742 worden huw. voorw. gemaakt tussen Willem Wouters van de Glint en Meijnsje Hendriks Dashorst, beiden won. Achterstraat bij Scherpenzeel (Notarieel Woudenberg 2461, fol. 261; 08-05-1742).

Zie genealogie Donkelaar.

4. Cornelis Hendricksz, ged. Scherpenzeel 01-05-1712

8. Cornelis Cornelissen, ged. Renswoude 24-09-1665, timmerman, ov. Scherpenzeel 1718, tr. Lunteren 19-07-1705 Marijtje Everts, van Lunteren

Lidm. Scherpenzeel 16-04-1693: Marijtje Everts, jd.

Lidm. Scherpenzeel: Marijtje Everts, hv. Cornelis Cornelissen, met attestatie van Lunteren 04-04-1706.

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1706: Cornelis Cornelissen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Cornelis Cornelissen en Marijtje Evertsen. Marijtje met attestatie vertrokken naar Lunteren 1719.

Uit dit huw.:

1. Cornelis Cornelissen, ged. Scherpenzeel 19-09-1706, ov. Haarlem 31-03-1786, tr. (1) Haarlem 24-05-1733 Hester van Drongelen, tr. (2) Haarlem 02-02-1755 Johanna van Hattum, ov. Haarlem 11-06-1782

Bij zijn 1e huw. heet hij Claes Timmer Dashorst, jm van Scherpenzeel.

Bij zijn 2e huw. heet hij Cornelis Dashorst, wed. van Woudenberg.

2. Hilletje Cornelissen van Dashorst, ged. Scherpenzeel 26-02-1708, tr. Scherpenzeel 19-02-1747 Hendrik Claasz van Ekris, ged. Woudenberg 16-10-1701, zn. van Claas Evertsz en Willemijntje Errissen

3. Peter Cornelissen, ged. Scherpenzeel 12-10-1710

4. Hendrik Cornelissen, ged. Scherpenzeel 05-03-1713

5. Gerritje Cornelissen, ged. Scherpenzeel 03-06-1714

6. Meinsje Cornelissen, ged. Scherpenzeel 28-07-1715

7. Evert Cornelissen, ged. Scherpenzeel 14-08-1718, in de Agterstraat

9. Maria/Maeijtje Cornelissen, ged. Renswoude 25-04-1669, op de Rouwe Hofstede onder Renswoude, ov. Scherpenzeel 21-11-1693 tr. Renswoude 29-01-1682 Maes Zegersen, ov. Scherpenzeel 23-07/03-08-1700. Maes Zegersen, tr. (2) Scherpenzeel 15-11-1696 Grietje Jansen van Snidler

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1689: Maes Zegersen en Maeijtje Cornelissen.

Maes Zegersen, jm. ‘een wijle tijdt gewoont hebbende alhier onder Scherpenzeel’, tr. (1) Renswoude 29-01-1682 Maeijtje Cornelis, jd., op de Rouwe Hofstede onder Renswoude

10. Lydia Cornelissen, ged. Renswoude 25-04-1669

II

Peter Cornelissen, ov. Renswoude 14-07-1710, tr. Renswoude (otr. Scherpenzeel) 06-03-1698 Claesje Jans, geb. Lunteren, ov. 1727

Lidm. Scherpenzeel 31-05-1696: Peter Cornelissen, jm, op de Rouwe Hofstede, met attestatie vertrokken naar Renswoude.

Lidm. Renswoude ca. 1700: Peter Cornelisz, met attestatie vertrokken naar Scherpenzeel.

Lidm. Renswoude ca. 1698: Claasje Jans, met attestatie van Lienden, vertrokken naar ?.

In 1702 wordt Thijmen Dircksen, op Donckelaer door de eigenaar, burgemeester Both van Amersfoort, gelast om binnen drie weken de hofstede te verlaten t.b.v. Peter Cornelissen. Hij heeft een pachtschuld van 125 gl (AT026b001; 26-09-1702).

Lidm. Scherpenzeel: Claesje Jans, hv Peter Cornelissen, op Groot Donckelaer, met attestatie van Renswoude 08-04-1703.

In 1710 verkoopt Peter Cornelisz, won. onder Donkelaar wegens pachtschulden aan Hendrick Both, president, burgemeester van Amersfoort 8 koeien, 38 schapen,2 keuen, 3 pinken, 4 morgen koren en zijn inboedel en huisraad. Hij doet afstand van de huur (AT027b001; 11/12-02-1710).

In 1710 belooft Claasje Jans, wed. Peter Cornelisz, bruiker van Donkelaer het erf op 22-02-1711 te verlaten t.b.v. Willem Woutersz, nu won. Hamersveld (AT027b001; 11-02-1710).

In 1710 wordt er een geschil bijgelegd tussen Claasje Jans, wed. Peter Cornelisz, won. Donkelaer en Hendrick Both, oud-burgemeester van Amersfoort, bewindhebber van de VOC, won. Amsterdam. De inboedel van Claesje was voor het gerecht van Leusden verkocht en er was geschil gerezen over de opbrengst. Er komt een akkoord voor 550 gl (AT026b001, fol. 673; 19-09-1710).

Uit dit huw.:

1. Meijnsje Petersen, ged. Renswoude 12-02-1699

2. Cornelis Petersen, ged. Renswoude 02-10-1700, jong ov.

3. Jantje Petersen, ged. Renswoude 22-01-1702

4. Cornelis Petersen van Dashorst, ged. Scherpenzeel 04-01-1705, op Groot Donckeler, volgt III

5. Maeijtje Petersen, ged. Scherpenzeel 28-07-1709, op Groot Donckeler

 

III

Cornelis Petersen van Dashorst, ged. Scherpenzeel 04-01-1705, ov. Leersum op Het Heischot, begr. Scherpenzeel 30-08-1785, tr. Renswoude 30-10-1735 Teunisje Jansen Drost, geb. Amerongen, begr. Scherpenzeel 06-03-1794

Uit dit huw.:

1. Claasje Cornelissen van Dashorst, ged. Scherpenzeel 27-05-1736, aan de Bruinhorst

2. Claasje Cornelissen van Dashorst, ged. Scherpenzeel 14-07-1737, op de Kleine Bruinhorst, otr. Amerongen 02-05-1760 Bart Wouters, van Renswoude. Bart, tr. (2) Amerongen 19-02-1786 Jannigje Jans, wed. Teunis Dirksen Langelaar, geb. Amerongen

3. Grietje Cornelissen van Dashorst, ged. Scherpenzeel 07-12-1738, op de Kleine Bruinhorst, tr. Amerongen (otr. Woudenberg) 19-05-1771 Peter Cornelissen Blaauwendraad, geb. Woudenberg

4. Meijnsje Cornelissen van Dashorst, ged. Scherpenzeel 27-11-1740, op Kleijn Bruinhorst, tr. Leersum 02-11-1780 Louis Willemsz van der Meijden, geb. Veenendaal

5. Peter Cornelissen van Dashorst, ged. Amerongen 02-02-1744, tr. Veenendaal 22-11-1769 Liesbeth Jansen van Kroesbergen, wed. Jan Gijsbertsen, ov. Veenendaal 02-03-1814, dr. van Jan Kroesbergen en Hendrikje Tijmens

Uit dit huw.:

1. Teunisje van Dashorst, ged. Veenendaal 22-09-1771, geb. Stichts Veenendaal, ov. Veenendaal 05-06-1837, tr. Steven Hesselink, geb. 1775, ov. Veenendaal 08-01-1824, zn. van Jan Hesselink en Anna Maria NN

2. Cornelis van Dashorst, ged. Veenendaal 29-08-1777, ov. Veenendaal 08-12-1822, tr. Veenendaal 1807 (geen datum genoemd) Johanna Dirksen van de Zandschulp, ged. Veenendaal 29-06-1783, ov. Veenendaal 22-04-1867, dr. van Dirk Teunissen van de Zandschulp en Johanna Klaassen Lagerweij. Johanna, tr. (2) Veenendaal 07-02-1831 Frans Davelaar, wed. Maartje van Maanen en Hendrikje Jacobs, geb. Ederveen, ged. Renswoude 30-11-1783, ov. Veenendaal 26-12-1855, zn. van Arie Fransen Davelaar en Roelofje Roelofsen Methorst

6. Jannetje Cornelissen van Dashorst, ged. Amerongen 12-06-1746

7. Geertje Cornelissen van Dashorst, ged. Amerongen 29-09-1748, tr. Leersum 03-05-1779 Dirk Lagerweij, ged. Renswoude 16-11-1738, zn. van Wulphert Dirksz Lagerweij en Jannetje Geurts

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

augustus 2009