V.V.V. SCHERPENZEEL 100 JAAR

Aan de hand van een aantal artikelen uit “De Holevoet” van december 1925 en uit “De Nieuwe Holevoet” van september 1960 is een compilatie samengesteld van de eerste 25 jaar V.V.V. in Scherpenzeel.

De oprichting

De bakermat van de vereniging ligt begin vorige eeuw aan de Holevoet. Op zaterdag 8 september 1900, nu 100 jaar geleden,  werd ten huize van de heer Schipper, hoofd van de Holevoetschool, een vergadering belegd. Uitgenodigd waren de heren Th.H. Cator, H. Homoet Hzn. en Alb. Schimmel. De vier heren waren het erover eens dat in Scherpenzeel behoefte bestond aan een V.V.V. Op 19 september van datzelfde jaar kwam de oprichting tot stand. Pas in 1904 werd koninklijke goedkeuring op de statuten aangevraagd.

Leden van het eerste uur

De eerste leden waren de heren H. Schipper (voorz.), Th. H. Cator (secr.), J. Feijting van Walsum ( penn.), W.G. Renes, Alb. Schimmel, H. Homoet, H.J. Druyff, M. Veldhuizen Mzn., H.H. van Raay, H. Renes Bzn., Edw. W. Koning. Ereleden werden de burgemeester van Scherpenzeel Mr. A. Royaards en van Woudenberg de heer J.B. de Beaufort.

Een foto van het bestuur met dames, genomen t.g.v. het 25-jarig jubileum. 

Staande v.l.n.r.: de heer Druyff; mevr. H.G. Stotijn-Zoons; de heer G.H. Stotijn; de heer Th. H. Cator; de heer H. Renes; de heer Vorrit (?); de heer W.G. Renes; de heer G. ten Broek.

Zittend v.l.n.r.: mevr. Renes-Kwint; mevr. W.G. Renes-Kok; de heer Veldhuizen (voorz.); mevr. Smit (?); mevr. G. ten Broek; de heer H. Homoet.

Activiteiten uit de beginjaren

Een van de eerste activiteiten van de V.V.V. was het verharden van de Molenweg in 1908. Dit wekte alom bewondering in die tijd. Finaciënle ondersteuning werd verleend aan de  aanleg van een fietspad naar Barneveld en naar de Heuvelsesteeg. Verder werd sterk door de V.V.V. geijverd voor verharding van de weg naar Barneveld. De vereniging werd lid van de U.M.O. (= de op 1 mei 1918 opgerichte Rijwielpadvereniging Utrecht met Omstreken, red.)  en wees plaatsen aan voor het plaatsen van paddestoelen en handwijzers. “Vreemdelingen  konden zoo den weg naar het dorp vinden  en raken daarin niet opgesloten”, zo stond in “De Holevoet” van december 1925  vermeld.

Diverse wandelkaarten heeft de V.V.V. vanaf haar oprichting uitgegeven. Op diverse plekken werden in de mooie omgeving van Scherpenzeel banken geplaatst, zestien in totaal. Een “bankencommissie”, samengesteld uit de leden van de V.V.V., houdt de banken in goede staat.

Ten gerieve van vreemdelingen hield de V.V.V. ook een wakend oog op de treinenloop Amersfoort – Woudenberg/Scherpenzeel. Enkele verzoeken werden door de directie van de spoorwegen gehonoreerd, maar even zovele waren “een kloppen aan doovemansdeur”. Dit gold ook de klacht omtrent het langdurig afsluiten van de overweg ( = ongeveer waar nu de rotonde “Parallelweg” ligt, red.) voor het rangeren van goederentreinen.

Landelijke bekendheid

“De aandacht werd in alle deelen des lands op Scherpenzeel gevestigd. Door het plaatsen van advertenties door de V.V.V. werden pensiongasten meermalen genoodigd hun vacantiedagen hier door te brengen om te genieten van de schoone streken en …stoffelijke voordeelen aan de inwoners te laten.”

“Haal-op”

“Den vreemdeling ten gerieve kocht V.V.V. een roeiboot aan: de “Haal-op”. Hiermee konden vaartochtjes op de Lunterse beek gemaakt worden. Om echter met een boot te kunnen varen is er water nodig. De beek bevatte ’s zomers echter zo weinig water dat er van varen weinig terechtkwam. ’s Winters was er water in overvloed, maar dan ontbraken de gasten. De “Haal-op” was dan ook een kort leven beschoren.

Post en telefoon

“De telephoon – wie schat haar waarde – heeft een ontvang- en zendstation te Scherpenzeel gekregen door bemiddeling van V.V.V..” De V.V.V. ging zelfs zover dat ze  het bedienend personeel een honorarium verstrekte nog voordat het Rijk hen salaris gaf.

De V.V.V. zette zich ook in voor de uitgifte van prentbriefkaarten en postpapier met Scherpenzeelse kiekjes. De verkoop van postpapier liep niet zo goed, van ansichtkaarten evenwel des te beter. In de eerste 12½ jaar ca. 73770 stuks en in de daarop volgende 12½ jaar nog eens 57800 stuks.

De bloei van V.V.V. is bloei voor Scherpenzeel

Deze slogan staat te lezen onder het krantenartikel in ” De Holevoet” in verband met het 25-jarig jubileum. Men baseerde deze uitspraak op de sociale en financiële ondersteuning ten behoeve van de Scherpenzeelse bevolking. Want zo staat in het bewuste artikel te lezen: “Al stelt V.V.V. zich ten doel de bevordering van het vreemdelingenverkeer, ze deed ook nog wel iets voor de inwoners. Bij de oprichting van de markt bijvoorbeeld bood V.V.V. finantieelen steun zoowel aan het fonds voor oprichting als voor waarborg”.

“Muziekvereeniging, Schietvereeniging, Pluimveevereeniging, elk ontvingen blijken van sympathie van de V.V.V. in muziektent, vaandel of medailles. Nationale en plaatselijke feesten, al gingen ze niet altijd uit van V.V.V., ze nam er meestentijds het initiatief toe.” 

De V.V.V. heeft in de jaren twintig zelfs een bloemencorso georganiseerd. En ook toen al “gaf ze de schoolkinderen een plantje ter opkweeking en hield een tentoonstelling van de volwassen plantjes”.Al is de naam V.V.V. in de jaren negentig ook officieel gewijzigd in ” Vereniging voor Recreatie en Toerisme Scherpenzeel”, ook bij het 100-jarig jubileum mogen we nog steeds zeggen: “De bloei van V.V.V. is bloei voor Scherpenzeel”.