Gymnastiekvereniging D.O.T.O. viert 75-jarig jubileum

D.O.T.O. staat aan de vooravond van haar albasten jubileum. De gymnastiekvereniging werd op 16 november 1933 opgericht met als doel de lichamelijke oefening in de ruimste zin van het woord te stimuleren en daardoor de Volksgezondheid te bevorderen. Het gymmotto mens sana in corpore sano, een gezonde geest in een gezond lichaam , past dan ook goed bij D.O.T.O. De initiatiefnemers voor oprichting van een gymvereniging in Scherpenzeel waren mevrouw Stotijn en de heer Verkerk, die bovenmeester op de Holevoetschool was. Vereniging Oud-Scherpenzeel beschrijft vandaag de geschiedenis van gymnastiekvereniging D oor O efening T ot O ntwikkeling voor u.

DOTO op de Bondsdag in Arnhem. 1936

Aanleiding voor de oprichting van DOTO was waarschijnlijk een uitvoering van gymnastiekvereniging L.O.N.G.A. uit Woudenberg in de Scherpenzeelse Sociëteit (Boschzicht) in maart 1933. Aangezien meerdere leden van deze vereniging uit ons dorp kwamen, werd er ook voor de Scherpenzeelse bevolking een uitvoering gegeven. De verslaggever van De Holevoet eindigde zijn verslag van de uitvoering met de volgende oproep: Scherpenzeelers, strijdt voor gymnastiek-onderwijs voor uw kinderen. Kort hierna ging mevrouw Stotijn de Scherpenzeelse lagere scholen langs om te informeren of er belangstelling was voor een gymnastiekvereniging. Op 9 september 1933 stond hierover het volgende bericht in De Holevoet:

“Onlangs werd aan de leerlingen der scholen alhier gevraagd, wie deel wilde nemen, als een gymnastiekveereniging werd opgericht. Meer dan 40 aspiranten hebben zich opgegeven, zoodat de “gym” er komt. Een bestuur is gevormd, een leerares benoemd, een zaal van de Sociëteit als oefenlokaal gehuurd. De eerste lessen zullen gegeven worden op Donderdag 5 October, voor de leerlingen van 9 jaar en jonger van 3.15-4 uur en voor de oudere van 4-5 uur. Wie zich nog wil aanmelden, kan dat doen bij Mevr.Stotijn.”

DOTO jaren vijftig

Ruim een maand later op 16 november 1933 werd DOTO officieel opgericht. Lerares mejuffrouw Koense verzorgde de lessen en werd al snel bijgestaan door de heer Van de Velden, beiden kwamen uit Amersfoort en gaven ook gymles bij L.O.N.G.A. in Woudenberg. Kennelijk waren er een half jaar nadat de lessen waren begonnen al zodanig vorderingen gemaakt dat de Scherpenzeelse bevolking werd uitgenodigd een openbare les op 5 april 1934 bij te wonen in de Sociëteit. In een uitverkochte zaal vertoonden de leerlingen gymnastische oefeningen. Vanaf dat moment kon men zich ook opgeven voor een “afdeeling voor grooteren, zoowel meisjes als jongelieden.” De opbrengst van de grabbelton en de verloting die avond bedroeg ƒ26,80 en werd gebruikt voor de aanschaf van een brug. In 1939 gaf de Gemeente Scherpenzeel een subsidie aan DOTO van f25,-. In een ingezonden brief in de krant werd het belang van de gymnastiekvereniging nog eens benadrukt en protesteerde de inzender tegen de geringe bijdrage door de gemeente. Van de contributie van 20 cent per week of 75 cent per maand in 1943 konden natuurlijk nauwelijks gymtoestellen worden aangeschaft. De Vereniging hechtte echter wel belang aan tijdige betaling van contributie. Wanneer iemand enkele maanden niet betaald had, dan werd de naam van de wanbetaler op een lijst gezet, die tijdens de gymlessen in het oefenlokaal werd opgehangen totdat de achterstallige contributie was betaald. Mede dankzij deze maatregel was er in 1944 een batig saldo van f 172,98. Voor die tijd een behoorlijk bedrag.

Gymzaal

Toen de in de oorlogsjaren gebouwde gymzaal aan de Beukenlaan klaar was, verliet DOTO de oefenruimte in de Sociëteit en werden de gymlessen in de nieuwe gymzaal gegeven. Voor de jaarlijkse uitvoering maakte men in die tijd gebruik van de Eierhal.

Ruud Keitz draagt het vaandel in de jaren vijftig

In 1958, tijdens het 25-jarig jubileum, was de heer Ruud Keitz voorzitter van de Vereniging. Het aantal leden bedroeg toen 180. De groei van het ledenaantal stagneerde enigszins, vooral bij de heren. Het bestuur veronderstelde dat dit te wijten was aan de komst van de televisie. Tijdens de receptie ter gelegenheid van het jubileum kondigde burgemeester Hoytema van Konijnenburg aan dat de houten vloer in de gymzaal zou worden vervangen. De vloer was zo slecht dat menigeen na een training splinters uit zijn voeten moest verwijderen. Gymtoestellen werden in de loop der jaren aangeschaft en vervangen. Met de opbrengst van een collecte, aangevuld met geld dat als cadeau werd ontvangen tijdens de jubileumreceptie, werden een geluidsinstallatie en een lange mat gekocht. Enkele jaren later werd een nieuwe evenwichtsbalk gekocht omdat, zo staat in het jaarverslag, “het toch niet zo leuk is om over zo’n kromme balk te huppelen.”

Voor de leden werd in het jubileumjaar een feestavond georganiseerd waar een Haags cabaretgezelschap optrad, terwijl er ook voor de jongeren een gezellige avond was.

Dames  in de jaren vijftig

Een jaar later krijgt DOTO op veler verzoek er een afdeling bij: de dames senioren. De voorzittershamer werd in hetzelfde jaar overgedragen aan de heer Gras Veenhof. In 1960 krijgt de Vereniging een volleybalafdeling. Door een verbouwing van de gymzaal kon er in 1965 drie maanden niet geoefend worden, waardoor er ook geen uitvoering was dat jaar en er niet kon worden deelgenomen aan rayonwedstrijden.

Zomerkamp

De overkoepelende organisatie van gymnastiekverenigingen (toen nog K.N.G.V.) organiseerde voor haar leden zomerkampen in Beekbergen waaraan door veel DOTO-jeugdleden werd deelgenomen vanaf de jaren zestig. Tot 1966 waren alle gymtoestellen eigendom van de Vereniging. De Gemeente Scherpenzeel wilde de toestellen vanaf dat moment ook gaan gebruiken voor gymlessen die door de scholen werden gegeven. De gemeente nam daarom de toestellen van DOTO over en schafte bovendien een aantal nieuwe toestellen aan die uiteraard niet alleen voor schoolgym gebruikt werden. Voor het organiseren van jeugdactiviteiten werd in 1967 een jeugdbestuur opgericht. Bestuursleden hiervan mochten niet ouder zijn dan 21 jaar en deden in dat bestuur ervaring op. Hiermee konden zij later in het “gewone” bestuur plaatsnemen, zo was de gedachte. Het eerste jeugdbestuur bestond uit voorzitter Jan Hietbrink, Lettie van Loenen, Dineke Velthuizen en Krijn Overeeem. De eerste activiteit was een bingo-avond in Markzicht.

Zomerkamp in Beekbergen 1965

Het 35-jarig jubileum werd in 1968 met verschillende activiteiten voor jong en oud gevierd. DOTO telde in dit jubileumjaar al ruim 400 leden. Een nieuw initiatief binnen de Vereniging was het weekend uit voor de dames-afdeling. De dames gingen zonder echtgenotes en kinderen naar Beekbergen onder leiding van de heer Klumpenaar. De opbrengst van een oliebollenactie in hetzelfde jaar werd besteed voor de aanschaf van nieuwe trainingspakken. Het was ook het jaar dat de heer Veenhof als voorzitter afscheid nam.

In 1969 werd de Eierhal verbouwd tot spelhal, de heropening vond plaats op 10 januari 1970. Onder ijzige omstandigheden gaf DOTO ter gelegenheid hiervan op die dag een demonstratie in de gerenoveerde hal. De huur van de gymzaal was inmiddels ook verhoogd, zodat een geringe contributieverhoging het gevolg was. Door de oprichting van enkele binnensportverenigingen in ons dorp is het ledenaantal in deze periode nauwelijks toegenomen. Wel konden 20 nieuwe leden worden verwelkomd, die zich hadden opgegeven voor de nieuwe trimclub van de gymnastiekvereniging. Op 11 augustus 1971 heeft DOTO Koninklijke Goedkeuring verkregen. Het eerste clubblad van de Vereniging verscheen in 1971. In oktober van hetzelfde jaar werd een nieuwgebouwde gymzaal aan de Leeuweriklaan geopend, die ook door DOTO gebruikt zou gaan worden. Toen deze gymzaal in 1999 alweer werd afgebroken moest DOTO noodgedwongen uitwijken naar de Heijhorst, waar ook regelmatig uitvoeringen werden gegeven.

Met een jubileumuitvoering werd in 1973 het 40-jarig jubileum gevierd. Het innen van contributie werd jarenlang gedaan door de heer Westerneng en later door de heer Groeneveld, maar vanaf 1973 werd de contributie per acceptgiro geïnd.

Mede door de start van moeder- en peutergym groeide de Vereniging sterk. Aangezien ook steeds meer vaders met hun peuter gingen gymmen, werd de naam later gewijzigd in ouder- en peutergym. Teun v.d.Broek werd in 1976 ingeschreven als 500 e DOTO-lid. Op verzoek van de oudercommissies van de verschillende scholen werd door bestuurslid Freek Prins in 1977 de aanzet gegeven voor de organisatie van de Avondvierdaagse in Scherpenzeel. Het jaar daarop werd afscheid genomen van twee bestuursleden van de Vereniging. Bert Berkhof had lange tijd verschillende functies binnen het bestuur bekleed, waaronder die van voorzitter en ook Ans Steinman verliet het bestuur. In 1979 trad Evert Feenstra na vele jaren terug als bestuurslid, maar hij bleef als leider van o.a. de dames-trimclub nog wel actief binnen DOTO De gymnastiekvereniging begon in dat jaar met gym voor ex-hartpatiënten.

DOTO-coryfeeën Evert Feenstra en Bert Berkhof. 1998

Ereleden

Om de festiviteiten die voor het 50-jarig jubileum in 1983 op het programma stonden te bekostigen werden er diverse acties gehouden, met als hoogtepunt een fancy fair. Op de receptie t.g.v. het jubileum werden mevrouw Cock v.d.Essenburg en de heer Evert Feenstra door de K.N.G.V. gehuldigd vanwege hun verdiensten voor de Vereniging. Tevens werden zij vanaf dat moment erelid van DOTO. Toen voorzitter Wim Jurgens in 1984 te kennen gaf nog wel bestuurslid te willen blijven, maar niet langer als voorzitter wilde fungeren, duurde het tot het voorjaar van 1986 voordat er een oplossing werd gevonden. Wim Eichelheim werd in 1988 voorzitter tot 1993. Hierna heeft hij vanaf 1999 nog enkele jaren de voorzittershamer gehanteerd. Het turnen bij DOTO werd midden jaren tachtig steeds professioneler en de daarbij komende kosten steeds hoger. Dit bracht de Vereniging in financiële moeilijkheden. Mede hierdoor koos DOTO ervoor om de aandacht vooral te richten op de recreatieve functie van de Vereniging. In 1989 werd DOTO uitgebreid met twee nieuwe afdelingen: seniorengym en trampolinespringen, terwijl in 1990 een turngroep voor dames en meisjes vanaf 16 jaar van start ging.

Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum had Suzan Sanderus een DOTO-mascotte ontworpen, die de naam Dotje kreeg. T-shirts met de afbeelding van Dotje werden veel verkocht en ook gedragen tijdens de jubileumuitvoering.

Sportieve prestaties

DOTO heeft door de jaren heen bij verschillende disciplines successen geboekt, zowel regionaal, nationaal en zelfs internationaal onder de bezielende leiding van vele leiders en leidsters. Bijna elk jaar gaf DOTO een uitvoering, die zelfs een keer in de gymzaal aan de Beukenlaan is gehouden en ook eens in Philalethes, maar veel vaker in de Eierhal en de Heijhorst.

Vaak verleenden ook gymverenigingen uit naburige gemeentes tijdens deze uitvoeringen hun medewerking. Tijdens een uitvoering in 1957 was er een demonstratie van Nico Valkenburg en zijn echtgenote. Valkenburg was oud-DOTO-lid en maakte enkele jaren deel uit van het keurkorps van de K.N.G.V.

Regelmatig moesten de turners in verenigingsverband vaardigheidsproeven afleggen op de verschillende turntoestellen. In 1961 legden 35 van de 36 deelnemers de proeven met goed gevolg af en kregen hiervoor een diploma. Helaas zakte er dus ook iemand.

Links Pater, rechts Jan Voskuilen

Om zich te meten met turners uit de regio werden rayonwedstrijden gehouden. DOTO nam ook vaak deel aan het Nederlandse Kampioenschap Turnen waarbij regelmatig goud, zilver of brons werd behaald. Bij interlandwedstrijden in 1982 behoorden 5 DOTO-jeugdleden tot de uit zestien man bestaande Nederlandse selectie. Zij namen het op tegen een Duits turnteam. Begin jaren tachtig behaalde DOTO enkele keren de landstitel bij de Nederlandse Verenigingskampioenschappen. DOTO-turner Willem Geurts nam in 1985 als eerste Nederlander de drievoudige salto op in zijn turnprogramma. Onder leiding van Fred de Brouwer waren de turners van DOTO zeer succesvol in deze periode.

Bij het trampolinespringen veroverde Cor Jochemsen in 1998 een 2 e plaats bij de Nederlandse kampioenschappen.

De dames van DOTO gingen in 1982 voor het eerst naar de Gymnaestrada die eens in de vier jaar wordt georganiseerd. Met 26 dames werd o.l.v. Florry Oosenbrugh afgereisd naar Zürich. Zij namen deel aan de demonstratie die Nederland gaf. Hierna hebben de dames nog diverse keren aan de Gymnaestrada deelgenomen waaronder die in Amsterdam in 1991.

In 1975 startte DOTO met ritmische gymnastiek. In 1999 werden de meisjes Nederlands kampioen.

Hoewel het steeds lastiger wordt vrijwilligers te vinden, vooral voor bestuursfuncties, heeft DOTO op dit moment voor het eerst sinds jaren weer een voltallig bestuur. DOTO wordt geleid door Eelco de Jong, die voorzitter is van een gymvereniging die nu ongeveer 350 leden telt.